480/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

480
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2023,
ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
§ 1
Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 434/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 480/2023 Z. z.