475/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

475
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2023,
ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Maximálna cena za regulovanú dodávku tepla ďalej len („maximálna cena tepla“) pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch (ďalej len „vybraný koncový odberateľ tepla“) sa pre rok 2024 určuje vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu,1) najviac však vo výške 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.
(2)
Ak dodávateľ tepla nemal maximálnu cenu za dodávku tepla schválenú alebo určenú úradom cenovým rozhodnutím na rok 2022, maximálna cena tepla podľa odseku 1 sa uplatní vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu1) voči priemeru cien, ktorý sa vypočíta z cien za dodávku tepla, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty na rok 2022.
(3)
Regulovaný subjekt zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej alebo určenej úradom pre rok 2024 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie maximálnej ceny tepla podľa odseku 1.
(4)
Rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou úradom na rok 2024 a cenou určenou podľa odseku 1 sa vysporiada prostredníctvom úhrady od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Výška úhrady sa vypočíta ako násobok rozdielu ceny schválenej alebo určenej úradom na rok 2024 a ceny určenej podľa odseku 1 a množstva dodaného tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla v príslušnej lokalite. Úhrada sa poskytuje priebežne tak, aby zohľadnila objednané množstvo tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla na rok 2024.
(5)
Rozdiely v úhrade podľa odseku 4 poukázanou dodávateľovi tepla Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2024 a skutočnými nákladmi na dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla sa vysporiadajú do 30. septembra 2025. Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných nákladov a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2024 podľa osobitného predpisu2) a o skutočnej spotrebe tepla vybraných koncových odberateľov tepla v roku 2024 sa predkladajú do 30. júna 2025. Fixné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2024 sa zúčtujú podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Robert Fico v. r.
1)
§ 1 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení neskorších prepisov.