473/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

473
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 a § 5a ods. 2 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 116/2023 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane doby ich trvania“.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
obdobie, ktoré sa nezapočítava do doby podľa § 5a ods. 1 zákona.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „uvedené“ vkladajú slová „v § 2a a“.
4.
Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisu § 2b znejú:
㤠2a
(1)
Doba trvania špecializačného vzdelávacieho programu je najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov.
(2)
Do doby trvania špecializačného vzdelávacieho programu sa nezapočítava obdobie účastníkom špecializačného vzdelávacieho programu preukázanej neúčasti na vzdelávaní z dôvodu jeho
a)
dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo na výkon odborovej funkcie,
b)
materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
c)
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,
d)
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu1) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,2)
e)
výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
f)
nástupu na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(3)
Obdobie podľa odseku 2 sa nezapočítava do doby podľa § 5a ods. 1 zákona.
(4)
Začiatok a koniec obdobia podľa odseku 2 sa bez zbytočného odkladu preukazuje vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania, ktorá špecializačný vzdelávací program uskutočňuje.
§ 2b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Doba trvania špecializačného vzdelávacieho programu, ktorý začal pred 1. januárom 2024, sa predlžuje o obdobie podľa § 2a ods. 2, ktoré plynulo pred 1. januárom 2024, ak účastník špecializačného vzdelávacieho programu preukáže neúčasť na vzdelávaní z dôvodu podľa § 2a ods. 2 vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania, ktorá špecializačný vzdelávací program uskutočňuje, do 31. januára 2024.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 467/2019 Z. z.
2) § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V prílohe prvom bode a druhom bode sa slová „Štruktúra, dĺžka trvania a celkový rozsah – špecializačný vzdelávací program pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Príprava trvá najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov.“ nahrádzajú slovami „Štruktúra a celkový rozsah – špecializačný vzdelávací program pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Robert Fico v. r.