46/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

46
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika s účinnosťou od 29. januára 2023 odstúpila od Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky (oznámenie č. 19/2015 Z. z.) a Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky (oznámenie č. 20/2015 Z. z.) a od Dohody o organizácii a činnostiach Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v znení Protokolov.