458/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

458
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45j ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „1. januára 2023“ vkladajú slová „do 31. decembra 2023“.
2.
V § 1 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Fixné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2023 sa zúčtujú podľa osobitného predpisu.4)“.
3.
V § 1 ods. 6 sa slová „31. augusta 2024“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2024“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.