45/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

45
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 1991 bola v mene Českej a Slovenskej Federatívnej republiky podpísaná Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC). Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1993 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 14. novembra 1994.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.