443/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

443
ZÁKON
z 22. novembra 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z., zákona č. 356/2022 Z. z. a zákona č. 399/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.
(2)
Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 je 300 eur.
(3)
13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí v decembri 2023.
(4)
Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 vzťahujú rovnako.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.