439/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

439
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z., vyhlášky č. 163/2019 Z. z., vyhlášky č. 418/2022 Z. z. a vyhlášky č. 89/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej alebo riadenej lekárom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2023.
Zuzana Dolinková v. r.