425/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

425
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 25. októbra 2023,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2024 až 2026
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) podľa § 12 ods. 1 a § 18 ods. 6 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 je zostavený zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 1, na ktorých vykonanie je príslušný štatistický úrad, a zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 2, na ktorých vykonanie je príslušný iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“).
(2)
Rozsah a využívanie údajov z administratívnych zdrojov údajov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
výberovým zisťovaním štatistické zisťovanie, ktorého zoznam spravodajských jednotiek tvorí podmnožinu zoznamu všetkých spravodajských jednotiek, ktoré spĺňajú v referenčnom období parametre vymedzenia štatistického zisťovania,
b)
vyčerpávajúcim zisťovaním štatistické zisťovanie, ktorého zoznam spravodajských jednotiek je zhodný so zoznamom všetkých spravodajských jednotiek, ktoré spĺňajú v referenčnom období parametre vymedzenia štatistického zisťovania,
c)
kombinovaným zisťovaním štatistické zisťovanie, ktoré je spojením vyčerpávajúceho zisťovania a výberového zisťovania.
(4)
Domáci inštitucionálny sektor uvedený v charakteristikách štátnych štatistických zisťovaní podľa prílohy č. 1 a v charakteristikách údajov poskytovaných z administratívnych zdrojov údajov podľa prílohy č. 3, je určený podľa Európskeho systému účtov 20102) (ďalej len „ESA 2010“).
(5)
Ekonomická činnosť uvedená v charakteristikách štátnych štatistických zisťovaní podľa príloh č. 1 a 2 a v charakteristikách využívaných administratívnych zdrojov údajov podľa prílohy č. 3, je určená podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 23) (ďalej len „SK NACE“). Hlavná ekonomická činnosť je zverejnená v registri organizácií podľa § 21 ods. 5 zákona.
(6)
Vzory štatistických formulárov k štátnym štatistickým zisťovaniam uvedeným v prílohách č. 1 a 2 sú zverejnené na webovom sídle štatistického úradu v zozname štatistických formulárov, ktorý umožňuje filtrovanie výsledkov vyhľadávania.
(7)
Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodov 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1 a 48.1, odovzdá štatistickému úradu vyplnené štatistické formuláre v listinnej podobe.
(8)
Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie podľa prílohy č. 1 bodu 23.1, odovzdá štatistickému úradu vyplnený elektronický súbor, ktorý obsahuje tabuľky.
(9)
Spravodajská jednotka poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie pre štátne štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodov 14.1 a 15.1 v elektronickej podobe prostredníctvom webového portálu intrastat.financnasprava.sk.
(10)
Lehota určená v prílohe č. 3, v ktorej správca administratívneho zdroja údajov poskytuje orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku údaje z administratívneho zdroja údajov sa uplatňuje, ak zmluva podľa § 13 ods. 3 zákona neurčuje inú lehotu.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2025.
Peter Peťko v. r.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 425/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 18) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13. 1. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 41), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 351, 21. 12. 2013).
1)
§ 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 288/2023 Z. z.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.