42/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

42
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. januára 2023
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky

A. r o z h o d l a, ž e

skracuje volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;

B. u r č u j e, ž e

1.
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023,
2.
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Boris Kollár v. r.