391/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

391
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z., vyhlášky č. 209/2009 Z. z., vyhlášky č. 232/2010 Z. z., vyhlášky č. 184/2013 Z. z., vyhlášky č. 27/2017 Z. z. a vyhlášky č. 159/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa nad slovom „orgánom.“ vypúšťa odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),“.
3.
V § 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a výšky hodinovej sadzby“.
4.
V § 6 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak je paušálna odmena dojednaná podľa § 5 písm. b), advokát predloží na žiadosť klienta pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.“.
5.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci.“.
6.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom“.
7.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ak skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na tarifnú odmenu vo výške určenej podľa miery úspechu vo veci.“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa advokát s klientom nedohodnú inak, advokát má v prípade skončenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb pred vybavením veci právo na tarifnú odmenu.“.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová „Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví“ nahrádzajú slovami „Celková výška tarifnej odmeny sa určí súčinom základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej“.
10.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach upravených osobitnými predpismi, ktoré umožňujú uplatnenie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy,1) alebo vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, je tarifnou hodnotou 3 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, a 5 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Napríklad § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, § 9 ods. 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vo veciach ochrany osobných údajov, vo veciach týkajúcich sa nekalého súťažného konania, vo veciach týkajúcich sa ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo alebo vo veciach ochrany práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 5 000 eur.“.
12.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,“.
13.
V § 11 ods. 2 sa slová „zo spotrebiteľskej zmluvy“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c)“.
14.
V § 11 ods. 3 sa slovo „šestina“ nahrádza slovom „štvrtina“.
15.
V § 11 ods. 4 druhej vete sa za slovom „poistenia“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch“.
16.
V § 12 ods. 6 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „v prípade zmiernenia kvalifikácie trestného činu“.
17.
V § 13 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zníženie sa uplatní pri zastupovaní druhej a ďalšej osoby.“.
18.
V § 13 ods. 3 sa slová „ostatných spojených veciach“ nahrádzajú slovami „každej ďalšej spojenej veci, bez ohľadu na počet spojených vecí“.
19.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny najviac o 50 %, ak v rámci poskytovania právnej služby ide o úkony mimoriadne obťažné, časovo náročné, vyžadujúce si znalosť cudzieho práva alebo znalosť cudzieho jazyka.“.
20.
V § 13a ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ako súčasť nároku na náhradu trov konania,“.
21.
V § 13a ods. 1 písm. e) sa za slovo „súdom“ vkladá čiarka a slová „vrátane nahliadnutia do súdneho spisu na súde,“.
22.
V § 13a ods. 2 písm. b) sa za slovo „odvolanie“ vkladajú slová „alebo sťažnosť“.
23.
V § 13a ods. 3 a § 14 ods. 6 sa za slová „právnej služby,“ vkladajú slová „ak nejde o prípad hodný osobitného zreteľa,“.
24.
V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri nahliadnutí do spisu, pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu alebo na konaní pred súdom alebo iným orgánom,4) na konaní o dohode o vine a treste, na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, a ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, za každé dve skončené hodiny; za nadväzujúci úkon sa považuje úkon nasledujúci v čase kratšom ako pätnásť minút po skončení predchádzajúceho úkonu, pričom pokračovanie v už skôr začatom úkone po prerušení trvajúcom dlhšie ako pätnásť minút sa považuje za nový úkon právnej služby,“.
25.
Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Za úkon právnej služby, ktorý bol vykonaný do 31. decembra 2023, patrí advokátovi odmena podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2023.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Jana Dubovcová v. r.