389/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

389
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023
o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 268/2023 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Rozsah registrácie
Registrácia údajov registrátorom do obchodného registra (ďalej len „registrácia“) zahŕňa zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov, ak § 5 neustanovuje inak.
§ 2
Registračná žiadosť
(1)
Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.
(2)
Prílohami registračnej žiadosti sú
a)
elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,
b)
elektronická podoba listín, ktoré sa inak prikladajú k návrhu na registráciu,1)
c)
elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene.
(3)
Prílohy podľa odseku 2 autorizuje navrhovateľ alebo jeho zástupca.
§ 3
Postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti
(1)
Registrátor v rámci preverenia splnenia podmienok pre registráciu preverí aj oprávnenie navrhovateľa žiadať o registráciu.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky pre registráciu alebo ak prílohy registračnej žiadosti obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vyzve registrátor navrhovateľa, aby mu v určenej lehote poskytol súčinnosť, najmä aby registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky. Ak navrhovateľ neposkytne požadovanú súčinnosť, registrátor registráciu nevykoná; podanie novej registračnej žiadosti tým nie je dotknuté.
§ 4
Registrácia a uloženie listín
(1)
Na účely registrácie registrátor v súlade s registračnou žiadosťou vyplní a odošle do Centrálneho informačného systému súdnictva sprievodný elektronický formulár, ktorý obsahuje identifikačné údaje registrátora a zoznam príloh, ktorý registrátor autorizuje. K sprievodnému elektronickému formuláru registrátor priloží
a)
formulár podľa § 2 ods. 2 písm. a),
b)
listiny podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c), a
c)
registrátorom autorizovanú elektronickú podobu notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje splnenie podmienok pre registráciu.
(2)
Registrátor v zozname príloh podľa odseku 1 priradí listinám podľa odseku 1 písm. b) číselníkové hodnoty podľa povahy listiny.
(3)
Centrálny informačný systém súdnictva automatizovane odošle registrátorovi potvrdenie o vykonaní registrácie a prvý výpis z obchodného registra alebo informáciu o tom, že elektronické formuláre a prílohy nebolo možné spracovať s uvedením dôvodu, pre ktorý ich nebolo možné spracovať.
(4)
Odoslanie informácie o tom, že elektronické formuláre a prílohy nebolo možné spracovať nebráni vykonaniu registrácie po odpadnutí dôvodu, pre ktorý ich nebolo možné spracovať.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 registrácia registrátorom zahŕňa prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra okrem zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.
Jana Dubovcová v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.