383/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2023 do 05.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

383
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. septembra 2023
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:
§ 1
Udelenie národného víza za týchto podmienok a na tento účel je v záujme Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“):
a)
národné vízum sa udelí na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
1.
8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,
2.
8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
3.
8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
4.
8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,
5.
8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
6.
8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka,
7.
7212002 – zvárač kovov,
8.
7223001 – nastavovač CNC strojov,
9.
7223003 – obrábač kovov,
10.
7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár, alebo
11.
5153003 – údržbár,
b)
štátny príslušník tretej krajiny
1.
je občanom Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky a je uvedený v zozname podľa § 2 ods. 2,
2.
nemá v čase podania žiadosti o udelenie národného víza udelený prechodný pobyt na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov a ani nemá podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov,
3.
nemal udelené národné vízum,
c)
zamestnávateľom, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, môže byť zamestnávateľ,
1.
ktorý je usadený na území Slovenskej republiky najmenej štyri roky,
2.
ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred dňom predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1,
3.
ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1 splnené povinnosti daňovníka podľa osobitného predpisu1) a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
národné vízum je udelené na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a
e)
celkový počet národných víz nepresiahne v kalendárnom roku počet 2 000.
§ 2
(1)
Zamestnávateľ predkladá Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2) návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(2)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po preverení splnenia podmienok podľa § 1 písm. c) predkladá zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny, s ktorým vyjadruje súhlas, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do piatich pracovných dní odo dňa predloženia návrhu zoznamu podľa odseku 1.
(3)
Zoznam podľa odseku 2 obsahuje tieto údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
štátna príslušnosť,
d)
druh a číslo platného cestovného dokladu,
e)
kód a názov zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum udelené, a názov a identifikačné číslo organizácie,
f)
identifikácia zastupiteľského úradu alebo oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, na ktorom bude podaná žiadosť o udelenie národného víza.
§ 3
Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je
a)
pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie podľa § 1 písm. a) prvého bodu až piateho bodu,
b)
pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie podľa § 1 písm. a) šiesteho bodu až jedenásteho bodu.
§ 4
V národnom víze sa uvedie kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktorého výkon je národné vízum udelené, a názov a identifikačné číslo organizácie.
§ 5
Za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené, sa na účely § 17 ods. 8 písm. c) zákona o pobyte cudzincov považuje, ak štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza
a)
vstúpil do pracovnoprávneho vzťahu k inému zamestnávateľovi, než ku ktorému mu bolo udelené národné vízum, alebo začal vykonávať iné zamestnanie, než na aké mu bolo udelené národné vízum,
b)
podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania k inému zamestnávateľovi, ako k tomu, u ktorého štátny príslušník tretej krajiny vykonáva zamestnanie na základe udeleného národného víza.
§ 6
Zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udeleného národné vízum, je v záujme Slovenskej republiky podľa § 23a ods. 1 písm. ag) zákona o službách zamestnanosti.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľudovít Ódor v. r.
1)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 zákona o e-Governmente.