381/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. septembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „1 %“.
2.
V § 2 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po splnení zmluvných podmienok podľa zmluvy o poskytnutí podpory.
(5)
Podporu formou dotácie a podporu formou úveru z prostriedkov Environmentálneho fondu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže splnenie všetkých povinností vymedzených v špecifikáciách činností podľa § 4 ods. 5 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 sa vypúšťajú.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí príloh žiadostí o podporu podané podľa špecifikácií činností a výziev zverejnených Environmentálnym fondom pred 1. októbrom 2023 a o ktorých sa nerozhodlo do 1. októbra 2023, sa posudzujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do
1. októbra 2023.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
Milan Chrenko v. r.