38/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

38
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2023,
ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 25b ods. 4, § 25f ods. 1 a 2 a § 25j ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon o energetike“) a podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) nariaďuje:
§ 1
Spôsob určenia výšky nadmerného príjmu
(1)
Výška nadmerného príjmu sa určí podľa vzorca

(2)
Trhový príjem z výroby elektriny za odvodové obdobie sa určí z čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov.
(3)
Čisté tržby z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov sa určia ako rozdiel tržieb a nákladov súvisiacich s vysporiadaním obchodov, ktorými sa v odvodovom období realizuje trhový príjem z predaja vyrobenej elektriny alebo zabezpečenie trhových príjmov z predaja výroby elektriny a ktoré pre každú obchodnú hodinu v technických jednotkách zaisťujú rovnosť množstva predanej elektriny a množstva vyrobenej elektriny zníženého o množstvo elektriny na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny a ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobcu elektriny, množstvo elektriny vyrobenej a dodanej do odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta platiteľa odvodu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a množstvo vyrobenej a dodanej regulačnej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.
(4)
Na účel určenia čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny platiteľ odvodu dokladá všetky údaje o tržbách, nákladoch a technických jednotkách podľa odseku 3 za všetky obchody podľa tohto nariadenia, a to pre každý obchod samostatne. Ak platiteľ odvodu vedie obchodnú evidenciu, v ktorej postupne eviduje v elektronickej podobe údaje podľa prvej vety chránené proti zmenám, použijú sa na určenie čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny údaje z takejto obchodnej evidencie. Ak platiteľ odvodu nevedie takúto obchodnú evidenciu, na určenie čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny sa použijú informácie evidované v účtovníctve platiteľa odvodu. Údaje z obchodnej evidencie alebo údaje z účtovníctva sa použijú ako vstupné údaje pre oznámenie o odvode z nadmerných príjmov.
(5)
Obchody podľa odseku 3 zahŕňajú predaje a nákupy elektriny s fyzickou dodávkou elektriny aj bez fyzickej dodávky elektriny.
(6)
Tržby súvisiace s vysporiadaním obchodov podľa odseku 3 zahŕňajú najmä výnosy z
a)
predaja vyrobenej elektriny na veľkoobchodnom trhu s elektrinou vrátane iného predaja elektriny a zaisťovacích obchodov bez ohľadu na to, či elektrina bola pri vyrovnaní obchodu skutočne vyrobená,
b)
predaja elektriny dodanej odberateľom elektriny, ktorých miesto odberu nie je priamo pripojené k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave, vrátane dodávok vyrobenej elektriny priamym vedením,
c)
zúčtovania odchýlok z obchodov v súvislosti s výrobou elektriny,
d)
nákupu elektriny na trhu, ak je namiesto dodávky elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny predanej na obchodnú hodinu na vysporiadanie obchodu s elektrinou zo zariadenia na výrobu elektriny nakúpená elektrina na trhu.
(7)
Náklady súvisiace s vysporiadaním obchodov podľa odseku 3 zahŕňajú náklady
a)
priamo súvisiace s vyrovnaním obchodov na zabezpečenie trhových príjmov z predaja výroby elektriny,
b)
na nákup elektriny na trhu, ak je namiesto dodávky elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny predanej na obchodnú hodinu na vysporiadanie obchodu s elektrinou zo zariadenia na výrobu elektriny nakúpená elektrina na trhu,
c)
zo zúčtovania odchýlok z obchodov v súvislosti s výrobou elektriny.
(8)
Strop trhového príjmu za odvodové obdobie sa určí podľa vzorca
§ 2
Strop trhového príjmu
Strop trhového príjmu je pre trhový príjem získaný z predaja 1 MWh elektriny vyrobenej
a)
z veternej energie 180 eur,
b)
zo slnečnej energie 120 eur,
c)
z geotermálnej energie 180 eur,
d)
z vodnej energie 180 eur,
e)
z plynného paliva z biomasy 240 eur,
f)
z pevného paliva z biomasy 240 eur,
g)
spaľovaním odpadu 100 eur,
h)
z jadrovej energie 180 eur,
i)
z hnedého uhlia 230 eur,
j)
z minerálnych olejov a biokvapaliny 180 eur,
k)
z rašeliny 180 eur.
§ 3
Náklad na odchýlku
Náklad na odchýlku podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na 1 MWh je
a)
25 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú zo slnečnej energie,
b)
15 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú z veternej energie,
c)
8 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú zo zdrojov neuvedených v písmenách a) a b).

§ 4
Rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii
(1)
Informácie potrebné na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii podľa § 25j ods. 5 zákona o energetike sa poskytujú na vyžiadanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu:
a)
počet platiteľov odvodu, ktorí podali oznámenie o odvode z nadmerných príjmov,
b)
údaje o výške nadmerného príjmu uvedenej v oznámení o odvode z nadmerných príjmov,
c)
údaje o výške zaplateného odvodu z nadmerných príjmov a
d)
ďalšie informácie týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov na účel plnenia povinností podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Informácie podľa odseku 1 sa poskytujú sumárne za jednotlivé typy zdrojov podľa § 2 za každé odvodové obdobie.
§ 5
Pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu
(1)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii nižšia ako hodnota uvedená v § 2 znížená o 8 eur na MWh pre plynné palivo z biomasy a pre pevné palivo z biomasy, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na hodnoty uvedené v § 2 znížené o 8 eur na MWh.
(2)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania palív uvedených v § 2 uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii nižšia ako hodnota uvedená v § 2 pre príslušné palivo znížená o 8 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania palív uvedených v § 2 podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na hodnoty uvedené v § 2 znížené o 8 eur na MWh.
§ 6
Zohľadnenie pevných cien elektriny pre stanovenie podpory elektriny a stropu trhového príjmu
Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory a stropu trhového príjmu určené na rok 2023 podľa § 5 a odvod z nadmerného príjmu za odvodové obdobie v roku 2023 podľa § 1 sa zohľadnia pri stanovení korekcie podľa osobitného predpisu2) pri cenovej regulácii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii na rok 2024 a nasledujúce roky.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
Čl. 19 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).
2)
§ 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.