377/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

377
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. septembra 2023
o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 33ca ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 33ca ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 84,90 eura,
b)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 161,40 eura,
c)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 147,50 eura,
d)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 220,70 eura,
e)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 235,70 eura,
f)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 297,50 eura.
§ 2
Sumy príspevkov upravené podľa § 33ca ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 11 ods. 2 zákona je 86,80 eura,
b)
suma podľa § 12 ods. 2 zákona je 86,80 eura,
c)
suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 23,70 eura,
d)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 95,20 eura,
e)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 161,60 eura,
f)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona je 205,10 eura,
g)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona je 248,60 eura,
h)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. e) zákona je 291,90 eura.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 439/2022 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
Soňa Gaborčáková v. r.