37/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

37
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za dodávku elektriny schválená alebo určená úradom pre dodávateľa elektriny na rok 2023, a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie v príslušnej sadzbe v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie, a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu podľa zmluvy o dodávke plynu v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn schválená alebo určená úradom pre dodávateľa plynu na rok 2023, a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.