368/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

368
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. septembra 2023
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
Soňa Gaborčáková v. r.