361/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

361
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
2.
V § 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
3.
V § 2 ods. 4 prvej vete sa za slová „zmluvnej ceny za plyn v 2023“ vkladá čiarka a slová „najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 5 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“),“.
4.
V § 2 ods. 4 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu vybraným zraniteľným odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022, vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + PZ,
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,
SPOT je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle https://www.eex.com) pre mesiac, za ktorý sa realizuje výpočet kompenzácie,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,
PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,
b)
pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom plynu iné ako zmluvy podľa písmena a) vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však vo výške podľa vzorca
MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1),
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,
CEÚRSO je maximálna cena za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu v eurách na MWh,
SPOT1Q2023 je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle www.powernext.com) za 1. štvrťrok 2023 vo výške 54,42 eur/MWh,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu 1,1,
PZ je primeraný zisk vo výške 3 eurá na MWh,
c)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1a) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,1b) ak dodávateľ plynu znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu podľa osobitného predpisu1d) vrátane primeraného zisku vo výške 3 eurá na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny plynu v 2023 podľa písmena a) alebo písmena b), nie však vyššej ako zmluvná cena za plyn v 2023.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
1d) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.“.
6.
V § 3 a 4 sa vypúšťa odsek 3.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
8.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2023
(1)
Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny podľa § 3 ods. 1, výška tarify za systémové služby podľa § 4 ods. 1 a výška tarify za prevádzkovanie systému podľa § 5 ods. 1 až 3 sa uplatňujú od 1. januára 2023; to neplatí, ak príslušný dodávateľ poskytol odberateľovi od 1. septembra 2023 do 14. septembra 2023 dobropis podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3 alebo § 5 ods. 5 v znení účinnom do 14. septembra 2023 a príslušný dodávateľ si zaň uplatnil kompenzáciu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Priebežná mesačná kompenzácia podľa § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 4 sa za mesiace január až apríl roka 2023 vykoná do 31. decembra 2023.“.
9.
Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 2 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo plynu dodaného pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu príslušným dodávateľom plynu podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Dodávateľ plynu predloží ministerstvu do 31. decembra 2023 prepočet kompenzácií vyplatených za obdobie do 1. októbra 2023 podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. októbrom 2023 a výškou kompenzácie za toto obdobie podľa § 2 v znení účinnom od 1. októbra 2023 zohľadní ministerstvo v roku 2024 spolu s rozdielmi medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste podľa § 2 ods. 4 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa plynu podľa § 2 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023 okrem čl. I bodov 1 až 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2023.
Ľudovít Ódor v. r.