36/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

36
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. januára 2023,
ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 95 ods. 1 písm. p) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ropou surový ropný olej patriaci do podpoložky 2709 00 kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka,1)
b)
ropným výrobkom výrobok patriaci do položky 2710 kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka,
c)
prepravou ropy alebo ropného výrobku preprava ropy alebo ropného výrobku medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
d)
dovozom ropy alebo ropného výrobku na územie Slovenskej republiky dovoz ropy alebo ropného výrobku z územia štátu mimo členských štátov,
e)
vývozom ropy alebo ropného výrobku z územia Slovenskej republiky vývoz ropy alebo ropného výrobku na územie štátu mimo členských štátov.
§ 2
Rozsah a spôsob oznamovania údajov
(1)
Osoba podľa § 87a ods. 2 zákona oznamuje ministerstvu najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po troch po sebe bezprostredne nasledujúcich kalendárnych mesiacoch údaje o množstve ropy s pôvodom v Ruskej federácii dovezenej ropovodom a údaje o množstve ropných výrobkov prepravených na územie Českej republiky v rozsahu podľa prílohy č. 1.
(2)
Osoba, ktorá chce počas kalendárneho roka predávať alebo vyvážať ropný výrobok na územie Ukrajiny podľa § 87a ods. 4 zákona, oznámi ministerstvu zámer predávať alebo vyvážať na územie Ukrajiny ropný výrobok podľa osobitného predpisu2) najneskôr 15 pracovných dní pred predajom alebo vývozom ropného výrobku. Súčasťou oznámenia je čestné vyhlásenie, že ropný výrobok je určený na výlučné použitie na Ukrajine a cieľom takéhoto predaja alebo vývozu nie je obchádzanie zákazov podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Osoba, predávajúca alebo vyvážajúca ropný výrobok na územie Ukrajiny podľa § 87a ods. 4 zákona údaje o množstvách ropných výrobkov predaných alebo vyvezených na Ukrajinu za kalendárny štvrťrok oznámi ministerstvu najneskôr do 20 dní po skončení tohto kalendárneho štvrťroka v rozsahu podľa prílohy č. 1.
§ 3
Označovanie ropy a ropných výrobkov
(1)
Ropa s pôvodom v Ruskej federácii, dovezená alebo prepravená na územie Slovenskej republiky, sa na obchodných dokumentoch označuje ako „REBCO: export prohibited“.
(2)
Ropa s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, dovezená alebo prepravená na územie Slovenskej republiky, sa na obchodných dokumentoch môže označovať ako „NonREBCO“.
(3)
Ropný výrobok, ktorý je vyrobený z ropy s pôvodom v Ruskej federácii, sa na obchodných dokumentoch označuje ako „REBCO product“.
(4)
Ropný výrobok, ktorý je vyrobený z ropy s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, sa na obchodných dokumentoch môže označovať ako „NonREBCO product“.
(5)
Obchodné dokumenty označené podľa odsekov 1 až 4 môžu obsahovať takéto označenia aj v jazykovom ekvivalente štátneho jazyka krajiny určenia.
§ 4
Vedenie hmotnostnej bilancie
(1)
Osoba podľa § 87a ods. 1 zákona preukazuje dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu3) za kalendárny rok prostredníctvom systému hmotnostnej bilancie. Hmotnostná bilancia obsahuje najmä údaje o množstve a pôvode spracovanej ropy, surovín, polotovarov vyrobených z ropy, biopalív4) a iných palív5) použitých na výrobu ropných výrobkov a evidenciu nakúpených a prepravených ropných výrobkov v rozsahu podľa prílohy č. 2. V systéme hmotnostnej bilancie sa vypočíta množstvo ropných výrobkov vyrobených alebo nakúpených za kalendárny rok, ktoré je možné prepraviť z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo vyviezť z územia Slovenskej republiky pri
a)
vyrobených ropných výrobkoch ako pomer spracovanej ropy s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, biopaliva a iného zmiešaného paliva na celkovom množstve spracovanej ropy, biopaliva a iného paliva,
b)
nakúpených ropných výrobkoch ako pomer ropných výrobkov vyrobených z ropy s pôvodom iným ako v Ruskej federácii na celkovom množstve nakúpených ropných výrobkov.
(2)
Systém hmotnostnej bilancie umožňuje, že sa
a)
zmieša ropa s pôvodom v Ruskej federácii s ropou s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, vyrobia z tejto ropy ropné výrobky, a to aj zmiešaním polotovarov a hotových ropných výrobkov vyrobených z ropy s pôvodom v Ruskej federácii a s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, biopalív a iných palív,
b)
miešajú polotovary a hotové ropné výrobky vyrobené z ropy s pôvodom v Ruskej federácii a z ropy s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, biopalivá a iné palivá počas spracovania, po spracovaní alebo počas skladovania.
(3)
Osoba podľa odseku 1 vo vzťahu k množstvu vyrobených a prepravených ropných výrobkov zaznamenáva v hmotnostnej bilancii pomer ropy s pôvodom v Ruskej federácii a ropy s pôvodom iným ako v Ruskej federácii, vrátane biopalív a iných palív a surovín a polotovarov použitých na výrobu ropných výrobkov, na zdokumentovanie pomeru ropných výrobkov s rovnakými vlastnosťami, ak ide o pôvod ropy, surovín a polotovarov, z ktorých sú ropné výrobky vyrobené.
(4)
Údaje v hmotnostnej bilancii sa vedú v príslušnej jednotke zaokrúhlené na jedno desatinné miesto za kalendárny mesiac a kumulatívne za kalendárny rok. Evidencia hmotnostnej bilancie sa uchováva najmenej päť rokov.
(5)
Podrobnosti výpočtu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Osoba podľa odseku 1 predkladá ministerstvu priebežné údaje hmotnostnej bilancie za kalendárny polrok najneskôr do 20 dní po skončení tohto kalendárneho polroka. Na preukázanie dodržania povinností podľa osobitného predpisu3) predloží osoba podľa odseku 1 po ukončení príslušného kalendárneho roka na overenie ministerstvu systém hmotnostnej bilancie najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Za prvé vyhodnocovacie obdobie sa považuje obdobie od 5. februára 2023 do 31. decembra 2023.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. februára 2023.
Karel Hirman v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 36/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 36/2023 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 36/2023 Z. z.
1)
Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
2)
Príloha XXXI k nariadeniu Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v znení nariadenia Rady (EÚ) 2022/2474 zo 16. decembra 2022.
3)
Čl. 3m ods. 8 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.
4)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 2 ods. 4 písm. b) a d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.