359/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2021 Z. z.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023.
Ľudovít Ódor v. r.