357/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

357
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. septembra 2023
o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024
Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona
a)
37,5 % pre dosiahnutý športový úspech (A),
b)
70 % pre domáci záujem o šport (B),
c)
30 % pre zahraničný záujem o šport (C).
(3)
Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023.
Ľudovít Ódor v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 357/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 357/2023 Z. z.