356/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

356
OZNÁMENIE
o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V čl. I, § 8 ods. 4 písm. c) majú byť namiesto slov „trvaného pobytu“ správne uvedené slová „trvalého pobytu“.