352/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

352
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. augusta 2023,
ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (ďalej len „výpis“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vo výpise možno použiť hypertextové prepojenie.
(3)
Na účely zostavenia výpisu sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise zasielanom sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
Pravidlá na určenie prognóz
dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia
§ 2
(1)
Výpis obsahuje prognózy mesačného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodok“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(2)
Prognózy dôchodku uvedené v prílohe č. 1 sa zostavujú na základe
a)
povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“) sporiteľa,
b)
dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“) sporiteľa,
c)
sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa § 108 ods. 3 písm. e) zákona,
d)
súhrnného ukazovateľa rizika1) dôchodkového fondu,
e)
veku podľa § 3,
f)
ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2,
g)
predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2,
h)
produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2,
i)
vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2,
j)
predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2.
(3)
Vzorce na výpočet prognóz dôchodku sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Aktuálnosť parametrov, predpokladov a pravidiel na určenie prognóz dôchodkov sa prehodnotí najmenej raz za tri roky.
§ 3
(1)
Dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa na účely zostavenia výpisu je
a)
vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo
b)
vek sporiteľa podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).
(2)
Pri určení veku sporiteľa podľa odseku 1 sa nezohľadňuje
a)
počet vychovaných detí,
b)
nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(3)
Na účely zostavenia výpisu v príslušnom kalendárnom roku sa neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa výpis zostavuje.
§ 4
Alternatívna prognóza
Ak výpis obsahuje alternatívnu prognózu dôchodku, zostaví sa podľa § 2 ods. 2 a 3. Pri zostavovaní tejto prognózy sa vychádza z predpokladu, že sporiteľ
a)
zmení investičnú stratégiu,
b)
dohodne platenie dobrovoľných príspevkov alebo si zvýši sumu dobrovoľných príspevkov alebo
c)
svoje úspory ponechá investované v dôchodkových fondoch a požiada o vyplácanie dôchodku neskôr.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Soňa Gaborčáková v. r.
Príloha č. 1
k opatreniu č. 352/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k opatreniu č. 352/2023 Z. z.
Príloha č. 3
k opatreniu č. 352/2023 Z. z.
PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK SPORITEĽA

Rok narodenia Predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa v rokoch a mesiacoch
1967 64 rokov
1968 64 rokov
1969 64 rokov
1970 64 rokov a 1 mesiac
1971 64 rokov a 1 mesiac
1972 64 rokov a 3 mesiace
1973 64 rokov a 6 mesiacov
1974 64 rokov a 8 mesiacov
1975 64 rokov a 10 mesiacov
1976 65 rokov
1977 65 rokov a 2 mesiace
1978 65 rokov a 4 mesiace
1979 65 rokov a 6 mesiacov
1980 65 rokov a 7 mesiacov
1981 65 rokov a 9 mesiacov
1982 65 rokov a 11 mesiacov
1983 66 rokov a 1 mesiac
1984 66 rokov a 2 mesiace
1985 66 rokov a 4 mesiace
1986 66 rokov a 6 mesiacov
1987 66 rokov a 7 mesiacov
1988 66 rokov a 9 mesiacov
1989 66 rokov a 11 mesiacov
1990 67 rokov
1991 67 rokov a 2 mesiace
1992 67 rokov a 3 mesiace
1993 67 rokov a 5 mesiacov
1994 67 rokov a 7 mesiacov
1995 67 rokov a 8 mesiacov
1996 67 rokov a 10 mesiacov
1997 67 rokov a 11 mesiacov
1998 68 rokov a 1 mesiac
1999 68 rokov a 2 mesiace
2000 68 rokov a 4 mesiace
2001 68 rokov a 5 mesiacov
2002 68 rokov a 7 mesiacov
2003 68 rokov a 8 mesiacov
2004 68 rokov a 9 mesiacov
2005 68 rokov a 11 mesiacov
2006 69 rokov
2007 69 rokov a 2 mesiace
2008 69 rokov a 3 mesiace
2009 69 rokov a 5 mesiacov
2010 69 rokov a 6 mesiacov
2011 69 rokov a 7 mesiacov
2012 69 rokov a 9 mesiacov
2013 69 rokov a 10 mesiacov
2014 69 rokov a 11 mesiacov
2015 70 rokov a 1 mesiac
2016 70 rokov a 2 mesiace
2017 70 rokov a 3 mesiace
2018 70 rokov a 5 mesiacov
2019 70 rokov a 6 mesiacov
2020 70 rokov a 7 mesiacov
2021 70 rokov a 8 mesiacov
1)
§ 1 ods. 4 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 351/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde.
2)
§ 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.