35/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

35
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2023,
ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania
Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine s trvalým pobytom v danej obci tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 % obyvateľov, je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2023.
Eduard Heger v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 35/2023 Z. z.