342/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

342
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „alebo do pestúnskej starostlivosti“ a za slovo „súdu“ sa vkladá čiarka a slová „poručníka, alebo opatrovníka“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zástupcu zariadenia, v ktorom sa vo vzťahu k neplnoletému dieťaťu podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),“.
3.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4.
V § 1 ods. 2 písm. a) a c) sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „okresu“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo poručníka“ a slovo „kraja“ sa nahrádza slovom „okresu“.
6.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slovo „kraja“ sa nahrádza slovom „okresu“.
7.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak v okrese, v ktorom má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) sídlo, nemá sídlo žiadne centrum poradenstva a prevencie, vykonanie odbornej činnosti jej nemôže odmietnuť centrum poradenstva a prevencie, ktorého sídlo sa nachádza najbližšie k miestu trvalého pobytu, prechodného pobytu tejto fyzickej osoby alebo sídla tejto právnickej osoby.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 1 ods. 4 prvej vete sa za slová „odbornú činnosť“ vkladajú slová „pre osoby uvedené v odseku 1“.
9.
V § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „zástupcu, zástupcu zariadenia alebo poručníka“ nahrádzajú slovami „zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.
10.
V § 2 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo poručníka“.
11.
V § 2 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „daného“ nahrádza slovom „udeleného“ a slová „zástupcu, zástupcu zariadenia alebo poručníka“ sa nahrádzajú slovami „zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.
12.
V § 2 ods. 5 písm. b) sa slovo „poručníka“ nahrádza slovami „zástupcu zariadenia“.
13.
V § 2 ods. 10 sa za slovami „diagnostického vyšetrenia“ vypúšťa čiarka a slová „najmä z psychologického vyšetrenia alebo zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia,“ a slovo „zistenie“ sa nahrádza slovom „určenie“.
14.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
O obsahu odbornej činnosti, ktorou je prevencia uskutočňovaná v škole alebo v školskom zariadení, zariadenie poradenstva a prevencie vopred informuje zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prostredníctvom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia.“.
15.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zamerania ich činností“.
16.
V § 3 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) sa za slová „sociálny pedagóg“ vkladá čiarka a slová „sociálny pracovník“.
17.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „pedagóg“ vkladajú slová „alebo logopéd“.
18.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Personálne zabezpečenie špecializovaného centra poradenstva a prevencie vo vzťahu k jednotlivým zdravotným postihnutiam zodpovedá rozsahu špecializácie tak, aby sa poskytla komplexná odborná starostlivosť pre príslušné zdravotné postihnutie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Daniel Bútora v. r.