341/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

341
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 182/2023 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „sa zaraďujú“ nahrádzajú slovami „zaraďuje riaditeľ materskej školy (ďalej len „riaditeľ“) po predchádzajúcom prerokovaní pedagogickou radou“.
2.
V § 1 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „materskej školy (ďalej len „riaditeľ“)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo obmedzenie prevádzky materskej školy“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na kvalitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole dohliada pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa osobitného predpisu,1) ktorým je riaditeľ, zástupca riaditeľa alebo na základe poverenia riaditeľa pedagogický zamestnanec zaradený do kariérovej pozície supervízor; tým nie je dotknutá pôsobnosť riaditeľa podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) Príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiely A a B vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
1a) § 5 ods. 1 a ods. 2 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A bod 21, oddiel B bod 6 a oddiel C bod 10 vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
5.
V § 4 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuliarsky výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac osem detí,“.
6.
V § 4 ods. 4 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:
„e)
snoubordingový výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac šesť detí,
f)
cyklistický výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac päť detí,
g)
lezecký výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac štyri deti,
h)
iný výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac osem detí so zohľadnením poveternostných podmienok, dĺžky a náročnosti výcviku a výstroja a vybavenia detí,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno i).
7.
V § 4 ods. 5 sa slová „výletu alebo exkurzie sa o organizačnom zabezpečení výletu alebo exkurzie“ nahrádzajú slovami „súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa odseku 4 sa o organizačnom zabezpečení“ a vypúšťajú sa slová „a detí“.
8.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Kvalifikovanou osobou na účel podľa odseku 4 písm. d), e), f) alebo písm. h) je
a)
pedagogický zamestnanec alebo iný odborný zamestnanec školy, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie alebo inovačné vzdelávanie v príslušnom druhu športu,
b)
školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, ktorý vykonáva činnosti v oblasti rozvoja športových zručností detí a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so školským vzdelávacím programom alebo
c)
iná fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu v oblasti príslušného športu.“.
9.
V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Kvalifikovanou osobou na účel podľa odseku 4 písm. g) je fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu v oblasti príslušného športu.
(8)
Na športový výcvik sa zabezpečuje vždy najmenej jeden pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje dozor. Týmto pedagogickým zamestnancom môže byť aj kvalifikovaná osoba podľa odseku 6 alebo odseku 7.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
10.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Riaditeľ vyradí dieťa z evidencie detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie na základe čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu dieťaťa v Slovenskej republike4) predloženého jeho zákonným zástupcom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“.
11.
V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová „je dieťa prijaté na“ nahrádzajú slovami „má dieťa určený“.
12.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má dieťa určený diagnostický pobyt, počas jeho trvania sa v zariadení poradenstva a prevencie vykonáva diagnostikovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa na účel rozhodnutia o ďalšej forme jeho vzdelávania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2029.
Daniel Bútora v. r.