338/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

338
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z., vyhlášky č. 186/2017 Z. z., vyhlášky č. 242/2018 Z. z. a vyhlášky č. 23/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 a 6 sa vypúšťa slovo „špeciálna“.
2.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Výchovu a vzdelávanie poskytuje
a)
žiakom so zdravotným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím alebo žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím praktická škola,
b)
žiakom so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím,
c)
žiakom so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím,
d)
žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím,
e)
žiakom s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným s mentálnym postihnutím
1.
základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a mentálnym postihnutím,
2.
odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím.“.
3.
V § 2 ods. 8 sa slovo „Žiakom“ nahrádza slovami „Deťom alebo žiakom“ a vypúšťa sa slovo „základná“.
4.
V § 2 ods. 9 sa slová „špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení“.
5.
V § 2 ods. 11 sa slovo „nepovinných“ nahrádza slovom „voliteľných“.
6.
V § 2 ods. 12 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre“.
7.
V § 2 ods. 13 sa slovo „Žiakovi“ nahrádza slovami „Dieťaťu alebo žiakovi“.
8.
V § 2 ods. 14 sa za slovo „osobitosti“ vkladajú slová „detí so zdravotným znevýhodnením alebo“.
9.
V § 3 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Školy“ nahrádza slovami „Základné školy“.
10.
§ 4 sa vypúšťa
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.
11.
V § 6 ods. 1 sa slová „špeciálna základná škola“ nahrádzajú slovami „základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
12.
V § 6 ods. 2 sa slová „Špeciálna základná škola“ nahrádzajú slovami „Základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
13.
V § 6 ods. 3 sa slová „asistent učiteľa“ nahrádzajú slovami „pedagogický asistent“.
14.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
15.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Špeciálne školy alebo ich elokované pracoviská, alebo špeciálne triedy základných škôl možno zriaďovať v domovoch sociálnych služieb,3) špecializovaných zariadeniach4) a centrách pre deti a rodiny.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) § 39 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z.
5) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 6 odsek 8 znie:
„(8)
V školách pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v ktorých bez prítomnosti pedagogického asistenta nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí alebo žiakov a pri prekonávaní bariér neprekonateľných pre dieťa alebo pre žiaka z dôvodu jeho zdravotného znevýhodnenia, pôsobí pedagogický asistent.“.
17.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo „úspešne“.
18.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie poradenstva a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie dieťaťa alebo žiaka; súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy je správa z diagnostického vyšetrenia.“.
19.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
20.
V § 9 ods. 2 sa slová „špeciálnych základných školách“ nahrádzajú slovami „základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
21.
V § 9 ods. 3 písm. c) sa slovo „hodnotenia“ nahrádza slovami „súhrnného hodnotenia žiaka z“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Daniel Bútora v. r.