332/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

332
ZÁKON
z 21. júna 2023
o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy,
b)
práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich,
c)
zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme1) v pravidelnej doprave,
d)
pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dopravcom prevádzkovateľ cestnej dopravy, dráhový podnik alebo iný podnikateľ,2) ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky, licencie3) alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb na základe zmluvy o preprave osôb,4)
b)
dopravným prostriedkom autobus, autokar, iné cestné motorové vozidlo a prípojné vozidlo5) konštruované a vybavené na prepravu osôb, dráhové vozidlo alebo plavidlo,
c)
objednávateľom orgán verejnej správy, ktorý je podľa tohto zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia v pravidelnej doprave,
d)
organizátorom obchodná spoločnosť založená na účel vzniku a prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24 ods. 3,
e)
dopravnými službami preprava cestujúcich a ich batožiny a s tým súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy, počas prepravy a po nej.
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
§ 3
Verejná osobná doprava
(1)
Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona ako
a)
autobusovú dopravu,
b)
železničnú dopravu,
c)
mestskú trolejbusovú dopravu a mestskú električkovú dopravu (ďalej len „mestská dráhová doprava“),
d)
dopravu na špeciálnych dráhach,
e)
dopravu na lanových dráhach a
f)
lodnú dopravu.
(2)
Verejnú osobnú dopravu podľa odseku 1 možno prevádzkovať ako pravidelnú dopravu, osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu.
(3)
Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona aj ako taxislužbu6) a objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby podľa § 28 ods. 3.
§ 4
Prepravný poriadok
(1)
Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s cestujúcim a podmienky platné pri preprave, najmä
a)
druh prevádzkovanej dopravy,
b)
rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave,
c)
spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek na staniciach, zastávkach, v dopravných prostriedkoch, alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme,
d)
spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb,
e)
spôsob objednávania príležitostnej dopravy,
f)
rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,
g)
rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou7) vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, detí, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),
h)
podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, zásielok a živých spoločenských zvierat,8)
i)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
j)
pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave,
k)
postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „oprávnený zamestnanec dopravcu“) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,
l)
reklamačný poriadok,
m)
tarifu cestovného.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na dopravcu, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o dopravných službách“). Prepravný poriadok dopravcu podľa prvej vety určuje objednávateľ s obsahom podľa vzorového prepravného poriadku.
(3)
Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom poskytuje dopravné služby ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.
(4)
Ak dopravca poskytuje dopravné služby na komerčnom základe a na základe zmluvy o dopravných službách, môže mať jeden spoločný prepravný poriadok alebo pre každý druh poskytovaných dopravných služieb samostatný prepravný poriadok.
(5)
Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle dopravcu a iným vhodným spôsobom.
(6)
V prepravnom poriadku musí byť uvedený deň začiatku platnosti, pričom prepravný poriadok musí byť zverejnený spôsobom podľa odseku 5 najneskôr pred dňom začatia jeho platnosti.
(7)
Uzatvorením zmluvy o preprave osôb sa prepravný poriadok stáva záväzným pre účastníkov tejto zmluvy.
(8)
Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
(9)
Na dopravcu, ktorý prevádzkuje taxislužbu na základe zmluvy o dopravných službách, sa ustanovenia odsekov 2 až 8 vzťahujú rovnako.
§ 5
Pravidelná doprava
(1)
Pravidelnou dopravou je pravidelne sa opakujúce poskytovanie prepravných služieb na určenej trase dopravnej cesty, pri ktorom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach, a ktorých dopravca prepravuje podľa vopred vyhlásených prepravných podmienok, zverejneného cestovného poriadku a tarify.
(2)
Pravidelnú dopravu možno prevádzkovať ako mestskú dopravu, regionálnu dopravu a diaľkovú dopravu. Pravidelnú dopravu možno prevádzkovať aj ako dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu na lanových dráhach bez ohľadu na jej sezónnosť.
§ 6
Povolenie na prevádzkovanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy
(1)
Povolením na prevádzkovanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy (ďalej len „povolenie na prevádzkovanie linky“) sa zriaďuje autobusová linka alebo linka mestskej dráhovej dopravy a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi dopravy povinnosť prevádzkovať na nej pravidelnú autobusovú dopravu alebo mestskú dráhovú dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu9) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Na každú autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy je potrebné samostatné povolenie na prevádzkovanie linky. Ak ide v regionálnej autobusovej doprave alebo v mestskej autobusovej doprave o skupinu liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jedno povolenie na prevádzkovanie linky. Na prevádzkovanie liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave postačuje jedno povolenie na prevádzkovanie linky.
(3)
Povoliť zriadenie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy a udeliť povolenie na jej prevádzkovanie možno, ak
a)
je žiadateľ
1.
v autobusovej doprave držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo licencie Spoločenstva,11)
2.
v mestskej dráhovej doprave držiteľom licencie,12)
b)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej linky umožňuje technický stav, priepustnosť infraštruktúry a bezpečnosť a plynulosť premávky,
c)
je zriadenie linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti alebo ak na jej zriadení je záujem príslušného správneho orgánu s prihliadnutím na záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti,
d)
žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku,
e)
udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky nevytvára negatívny vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z platných zmlúv o dopravných službách.
(4)
V rozhodnutí o udelení povolenia na prevádzkovanie linky môže príslušný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť
a)
používať určitý druh alebo typ dopravného prostriedku vzhľadom na jeho vek, pohon, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú úroveň,
b)
zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä železničnej dopravy, s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje; to neplatí, ak ide o jednorazovú prepravu veľkého počtu cestujúcich, najmä pri kultúrnych, športových alebo iných verejných podujatiach,
c)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich, alebo vymedziť konkrétne zastávky, medzi ktorými je zakázané prepravovať cestujúcich,
d)
zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo systém objednávania a predaja cestovných lístkov vrátane predaja s využitím elektronického média a elektronického systému.
(5)
Povolenie na prevádzkovanie linky sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť povolenia na prevádzkovanie linky možno na žiadosť jeho držiteľa predĺžiť, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jeho udeleniu.
(6)
Platnosť povolenia na prevádzkovanie linky zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, alebo jeho odňatím. Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie linky zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa; prevádzkovať linku môže dočasne dedič alebo iná osoba, a to najviac na tri mesiace. Ak takáto osoba do troch mesiacov odo dňa smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie linky požiada o udelenie povolenia a spĺňa požiadavky na jeho udelenie, príslušný správny orgán jej ho udelí.
(7)
Zmena povolenia na prevádzkovanie linky sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy inému dopravcovi, na trvalú zmenu trasy autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy alebo na zmenu spôsobu jej prevádzkovania využitím vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa. Povoliť zmenu povolenia na prevádzkovanie linky na žiadosť jeho držiteľa možno, ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok udeleného povolenia na prevádzkovanie linky podľa odsekov 3 a 4.
(8)
Ak sa pravidelná doprava prevádzkuje na základe zmluvy o dopravných službách a došlo k zmene podstatných podmienok podľa odsekov 3 a 4, za ktorých bolo vydané povolenie na prevádzkovanie linky, príslušný správny orgán, ktorý takéto povolenie udelil, ho môže zmeniť; zmenou povolenia sa rozumie aj zriadenie novej linky alebo zrušenie linky. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemá odkladný účinok.
(9)
Povolenie na prevádzkovanie linky je trvalo neprenosné na inú osobu. Na trvalý prevod linky na iného dopravcu pravidelnej dopravy je potrebné odňatie povolenia na prevádzkovanie linky doterajšiemu držiteľovi a udelenie povolenia na prevádzkovanie linky inému žiadateľovi.
(10)
Na zrušenie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy je potrebné odňať povolenie na prevádzkovanie linky jeho držiteľovi.
(11)
Príslušný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie linky jeho držiteľovi, ak
a)
mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo odňatá licencia Spoločenstva,11) alebo odňatá licencia,12) ak ide o prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy,
b)
na jeho podnik bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii,
c)
ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z technických alebo personálnych dôvodov,
d)
bez preukázateľných objektívnych dôvodov
1.
nezačal na autobusovej linke alebo linke mestskej dráhovej dopravy prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na prevádzkovanie linky; to neplatí, ak zo zmluvy o dopravných službách vyplýva neskorší deň začatia prevádzkovania pravidelnej dopravy, alebo
2.
prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní,
e)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke alebo linke mestskej dráhovej dopravy dlhodobo neumožňuje technický stav a kapacita zastávok a infraštruktúry verejnej dopravy,
f)
závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu príslušného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru porušuje povinnosti dopravcu pravidelnej dopravy podľa tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z povolenia na prevádzkovanie linky a prepravného poriadku,
g)
o jeho odňatie sám požiadal,
h)
bola na autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelené povolenie na prevádzkovanie linky, nebol v tejto súťaži alebo v tomto verejnom obstarávaní úspešný, alebo
i)
autobusová linka tvorí súčasť zmluvy o dopravných službách podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo rozhodnutia podľa § 29 ods. 1 písm. b) a s dopravcom, ktorý má udelené povolenie na prevádzkovanie linky, bola pôvodná zmluva o dopravných službách ukončená alebo zanikla uplynutím času a tento dopravca nie je zmluvnou stranou zmluvy o dopravných službách podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo adresátom rozhodnutia podľa § 29 ods. 1 písm. b).
(12)
Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, možno povoliť podľa osobitného predpisu9) a len so súhlasom príslušných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. Ak príslušný správny orgán podľa prvej vety súhlas neudelí, doloží k nesúhlasnému stanovisku podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu.13)
§ 7
Žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie linky
(1)
Žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo organizácie a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu,
3.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo organizácie a predmet podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
ak ide o autobusovú linku
1.
titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, o manažéra na základe manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku žiadateľa alebo o akcionára podniku žiadateľa; to neplatí, ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá bude sama vykonávať funkciu vedúceho dopravy ako konateľ podniku alebo samostatne zárobkovo činná osoba,
2.
údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia14) žiadateľa v Slovenskej republike a údaj o mieste garážovania alebo parkovania dopravných prostriedkov,
c)
kópiu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo licencie,12)
d)
údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, najmä údaje o jej trase vrátane ich vyznačenia v mapovom podklade, počte a konkrétnom umiestnení staníc a zastávok, o prístupe na stanicu alebo zastávku, o počte a skladbe dopravných prostriedkov a o predpokladanom počte spojov za deň,
e)
prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobe cestovného lístka,
f)
návrh cestovného poriadku,
g)
navrhovaný deň začatia prevádzkovania linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania,
h)
údaj o tom, či autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy alebo linky chce prevádzkovať na komerčnom základe.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1.
(3)
V konaní o udelenie, zmenu a odňatie povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 je miestne príslušným správny orgán, v ktorého územnom obvode je východisková zastávka. Zriadiť linku a zmeniť trasu linky, ktorá presahuje územný obvod tohto správneho orgánu, možno len so súhlasom správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase linky; v prípade mestskej autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy, ktorá presahuje územný obvod miestne príslušného správneho orgánu, okrem súhlasu správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase linky je nevyhnutný aj súhlas miestne príslušného vyššieho územného celku.
§ 8
Povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave
(1)
Dopravca je povinný
a)
prevádzkovať pravidelnú dopravu v súlade s povolením na prevádzkovanie linky alebo licenciou,3) cestovným poriadkom, prepravným poriadkom a so zmluvou o dopravných službách, ak sa pravidelná doprava prevádzkuje na základe zmluvy o dopravných službách, po celý čas ich platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“), a zabezpečiť náhradnú dopravu cestujúcich, ak je poskytovanie dopravných služieb obmedzené alebo zastavené,
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,
c)
uľahčovať prepravu vybraných skupín cestujúcich, cestujúcich s detským kočíkom a so zvieratami a prepravu psov so špeciálnym výcvikom,
d)
označiť dopravné prostriedky informáciou o cieli, prípadne i o východiskovej stanici a dôležitej nácestnej stanici alebo zastávke, najmä ak ide o prestupnú stanicu alebo zastávku; v prípade vozidiel mestskej dopravy a dopravných prostriedkov zapojených do integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému aj označením linky,
e)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase linky v čase odchodu dopravného prostriedku podľa cestovného poriadku (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita dopravného prostriedku, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť infraštruktúry alebo bezpečnosť a plynulosť premávky,
f)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa povolenia na prevádzkovanie linky zastávku, zmluvu o užívaní autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,
g)
byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s organizátorom,
h)
obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný čas na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu vydaného z dôvodu verejného záujmu, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodov ochrany pred požiarmi, obrany alebo bezpečnosti štátu, ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia, veterinárnej ochrany alebo rastlinolekárskej ochrany; obmedzenie alebo dočasné zastavenie prevádzky je dopravca povinný zverejniť výveskou na staniciach a zastávkach alebo iným účinným spôsobom a ak ide o plánované obmedzenie na dlhší čas, musí sa zverejniť v cestovnom poriadku, pričom platnosť nadobúda dňom uvedeným vo zverejnenom oznámení alebo v cestovnom poriadku, inak dňom zverejnenia,
i)
zvyšovať komfort cestovania a poskytovať podľa svojich možností doplnkové služby pre cestujúcich v dopravných prostriedkoch, na staniciach a na zastávkach, ak to vyplýva zo zmluvy o dopravných službách,
j)
zjednodušovať systém rezervácie a nákupu cestovných lístkov a informovať cestujúcich o poskytovaných doplnkových službách a o cenách za ne,
k)
označiť zamestnancov, ktorí sú pri preprave oprávnení dávať pokyny cestujúcim, alebo kontrolovať cestovné lístky; v prípade dopravy na dráhach aj zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny personálu, vodičom dráhových vozidiel a cestujúcim,
l)
zostaviť plán radenia vlakov a bezodkladne o ňom informovať manažéra infraštruktúry, ak ide o železničnú dopravu.
(2)
Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca15) alebo subdodávateľ,16) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.
(3)
Označenie linky spoja podľa odseku 1 písm. d) určuje organizátor a v prípade, ak ide o mestský dopravný systém, ktorý nie je súčasťou integrovaného dopravného systému, objednávateľ. Označenie linky spoja musí byť jednoznačné, zrozumiteľné a jedinečné. Označiť linku spoja môže aj dopravca mimo integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, pričom musí zabezpečiť, aby toto označenie nebolo zameniteľné s označením liniek spoja v rámci integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ak ním trasa linky prechádza.
§ 9
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1)
Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.
(2)
Vodič, iný člen posádky dopravného prostriedku, oprávnený zamestnanec dopravcu alebo dispečer sú oprávnení
a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku alebo poruší iné povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu,17) neoprávnene sa zdržiava v dopravnom prostriedku, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu dopravného prostriedku, znečistí dopravný prostriedok alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b)
vylúčiť z prepravy osobu, ktorá úmyselne zničí, poškodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni zariadenie v dopravnom prostriedku určené pre cestujúcich, poškodí priestory pre cestujúcich, použije záchrannú brzdu v rozpore so zákonom, zasiahne do elektrickej výbavy dopravného prostriedku alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov určených pre cestujúcich,
c)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady podľa § 11 ods. 2,
d)
vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť dopravného prostriedku,
e)
skontrolovať pred odchodom spoja z pohraničnej stanice, zastávky alebo prístaviska na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez štátnu hranicu, či cestujúci sú držiteľmi dokladov požadovaných na vstup do prijímacieho štátu.
(3)
Policajný zbor na základe žiadosti dopravcu spolupracuje s dopravcom pri uplatňovaní oprávnení dopravcu podľa odseku 2, ak existuje dôvodná obava, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku alebo oprávneného zamestnanca dopravcu pri uplatňovaní ich oprávnení alebo cestujúceho.
(4)
Dopravca je oprávnený zaviesť v pravidelnej doprave osobitnú sadzbu cestovného pre vlastných zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pre ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy súvisiace s pravidelnou dopravou. V pravidelnej doprave vykonávanej na základe zmluvy o dopravných službách schvaľuje osobitnú sadzbu cestovného, oprávnené osoby a podmienky jej uplatnenia objednávateľ.
§ 10
Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)
Práva cestujúcich v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.18)
(2)
Práva cestujúcich v lodnej doprave upravuje osobitný predpis.19)
(3)
Práva cestujúcich v autobusovej doprave upravuje osobitný predpis.20) Cestujúci s platným cestovným lístkom, na ktorého sa nevzťahujú práva podľa osobitného predpisu,20) má právo
a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu, na ktorú má cestovný lístok a miestenku až do zastávky alebo stanice, po ktorú zaplatil cestovné,
b)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a živého spoločenského zvieraťa v tom istom dopravnom prostriedku,
c)
požadovať od dopravcu potrebné cestovné informácie a informácie o podmienkach prepravy,
d)
požadovať od dopravcu ohlásenie zastávky,
e)
na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.
(4)
Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do dopravného prostriedku má právo na vyhradené miesto podľa miestenky, ak je pripravený na nastúpenie pred odjazdom dopravného prostriedku z východiskovej zastávky alebo stanice alebo v čase nastupovania do dopravného prostriedku na nácestnej zastávke podľa cestovného poriadku.
(5)
Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto. Osoby podľa prvej vety majú právo na vyhradené miesto pre psa so špeciálnym výcvikom, ak ich sprevádza.
(6)
Cestujúci, ktorý sprevádza detský kočík, v ktorom sa počas jazdy prepravuje dieťa, alebo cestujúci, ktorý sprevádza invalidný vozík, v ktorom sa počas jazdy prepravuje osoba, má právo na vyhradené miesto v bezprostrednej blízkosti kočíka alebo invalidného vozíka.
(7)
Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky alebo stanice, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej linky alebo iným spojom inej linky toho istého dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky alebo stanice a na vrátenie cestovného.
§ 11
Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)
Cestujúci je povinný
a)
správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil dopravný prostriedok a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil dopravný prostriedok a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a posádku dopravného prostriedku,
b)
poslúchnuť pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti premávky,
c)
nastúpiť do dopravného prostriedku a vystúpiť z neho na stanici, zastávke alebo v prístavisku, keď dopravný prostriedok stojí a vodič alebo iný člen posádky dopravného prostriedku dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky, stanice alebo prístaviska možno v odôvodnených prípadoch len na pokyn vodiča alebo iného člena posádky dopravného prostriedku,
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera preukázať sa platným cestovným lístkom,
e)
dodržať podmienky zmluvy o preprave vrátane prepravného poriadku,
f)
preukázať sa pred odchodom dopravného prostriedku z pohraničnej stanice, zastávky alebo prístaviska na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez štátnu hranicu, dokladom požadovaným na vstup do prijímacieho štátu,
g)
použiť záchrannú brzdu v dopravnom prostriedku len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, zvierat, majetku alebo bezpečnosti dopravy.
(2)
Cestujúci, ktorý sa v dopravnom prostriedku alebo bezprostredne po vystúpení z dopravného prostriedku nepreukáže platným cestovným lístkom oprávnenému zamestnancovi dopravcu, je povinný na mieste zaplatiť sankčnú úhradu a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cieľovej stanice alebo zastávky podľa tarify, alebo preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie sankčnej úhrady a cestovného v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi. Ak cestujúci neuhradí na mieste cestovné a sankčnú úhradu, bude vylúčený z prepravy na najbližšej stanici alebo zastávke. Tým nezaniká nárok dopravcu na zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného do stanice alebo zastávky, na ktorej bol vylúčený z prepravy.
(3)
Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil dopravný prostriedok a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie dopravného prostriedku.
(4)
Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3. Policajný zbor poskytne dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.
(5)
Povinnosti cestujúcich v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.18)
(6)
Cestujúcim sa na účely odsekov 1 až 3 rozumie každý, kto využíva prepravné služby dopravcu, bez ohľadu na to, či sa vie preukázať platným cestovným lístkom.
§ 12
Cestovný poriadok
(1)
Pravidelná doprava sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.
(2)
Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V povolení na prevádzkovanie linky možno určiť alebo v zmluve o dopravných službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok aj vtedy, ak jeden dopravca alebo niekoľkí dopravcovia uskutočňujú pravidelnú dopravu na niekoľkých linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa alebo inak spolu súvisia.
(3)
Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje príslušný správny orgán. Ak sa linka prevádzkuje na základe plánu dopravnej obslužnosti alebo zmluvy o dopravných službách, cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje aj objednávateľ. Príslušný správny orgán a objednávateľ pri schvaľovaní cestovného poriadku dbajú o to, aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov v osobnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity s cieľom uspokojiť dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.
(4)
Na schválenie cestovného poriadku mestskej autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy v záujmovom území obce a zároveň nad rámec územného obvodu obce je nevyhnutný súhlas všetkých príslušných správnych orgánov v územných obvodoch na trase linky a súhlas miestne príslušného vyššieho územného celku.
(5)
Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok. Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, najmä plán dopravnej obslužnosti, zmluva o dopravných službách, cestovný poriadok nadväzného druhu dopravy, požiadavky obcí alebo verejnosti na dopravné služby alebo technický stav, priepustnosť ciest na trase linky, príslušný správny orgán môže nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku. Príslušný správny orgán môže nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku aj na základe podnetu objednávateľa.
(6)
Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu, najneskôr sedem dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle a na staniciach, zastávkach a prístaviskách najneskôr pred začiatkom platnosti, prípadne aj iným vhodným spôsobom, ak túto povinnosť v dohodnutom rozsahu nevykonáva organizátor; to sa nevzťahuje na mimoriadne udalosti v pravidelnej doprave. Dopravca je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, v cestovnom poriadku a na staniciach aj označenie nástupišťa, z ktorého dopravný prostriedok odchádza; to neplatí, ak táto informácia nie je vopred známa. Na zastávkach je dopravca povinný zverejniť aktuálne informácie o dopravných službách.
(7)
Na cestovný poriadok v železničnej doprave sa vzťahujú osobitné predpisy.21)
§ 13
Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1)
Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Cestovný lístok obsahuje obchodné meno dopravcu alebo organizátora, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas a podmienky jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného. Ďalšie údaje, ako aj forma cestovného lístka a spôsob jeho vydávania podrobnejšie určí prepravný poriadok po zohľadnení predpisov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty.
(2)
Cestujúci je povinný
a)
mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do dopravného prostriedku, ak ide o už označený cestovný lístok, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo dopravného prostriedku alebo ak ide o cestovný lístok vo forme aktivovaného elektronického média,
b)
kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do dopravného prostriedku alebo pred odjazdom dopravného prostriedku z východiskovej zastávky, ak cestovný lístok vydáva vodič, iný člen posádky dopravného prostriedku, oprávnený zamestnanec dopravcu alebo elektronické zariadenie,
c)
označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení dopravného prostriedku podľa prepravného poriadku,
d)
mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z dopravného prostriedku a na výzvu sa ním preukázať posádke dopravného prostriedku, oprávnenému zamestnancovi dopravcu alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.
§ 14
Tarifa cestovného
(1)
Tarifa cestovného (ďalej len „tarifa“) obsahuje cestovné za dopravné služby, najmä základné cestovné a prepravné, osobitné cestovné pre vybrané skupiny cestujúcich a za psov so špeciálnym výcvikom (ďalej len „osobitné cestovné“), sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 5 a úhrady za prepravu batožiny, bicyklov, kolobežiek, živých spoločenských zvierat, motorových vozidiel a zásielok, vrátane príplatkov a zliav, ako aj podmienky, za akých sa uplatňujú jednotlivé príplatky a zľavy.
(2)
Ak z tarify alebo z prepravného poriadku nevyplýva inak, cestovné za dopravné služby je splatné pred uskutočnením prepravy.
(3)
Základné údaje o cestovnom za dopravné služby a tarifné podmienky je dopravca povinný sprístupniť verejnosti v priestoroch určených pre cestujúcich na staniciach, a ak je to možné, aj na zastávkach.
(4)
Na poskytovanie informácií týkajúcich sa podmienok prepravy, cestovného za dopravné služby a tarifných podmienok je dopravca povinný zabezpečiť informačnú službu pre cestujúcich v zákazníckych centrách alebo osobných pokladniciach dopravcu, na webovom sídle alebo prostredníctvom infolinky.
(5)
Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je najviac stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav; v železničnej doprave sa na účely výpočtu sankčnej úhrady základným cestovným rozumie cestovné v 2. vozňovej triede vlaku osobnej dopravy.
(6)
Dopravcovi, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, určuje tarifu objednávateľ.
§ 15
Regulácia cestovného
(1)
Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách a podmienky ich uplatňovania sú predmetom regulácie. Na reguláciu cestovného podľa prvej vety sa nevzťahuje osobitný predpis.22)
(2)
Regulačný orgán vychádza pri určení maximálnej výšky základného cestovného z analýzy nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na poskytnutie dopravných služieb, vrátane zisku s prihliadnutím na kúpyschopnosť cestujúcich.
(3)
Dopravca môže po dohode s regulačným orgánom v súlade s podmienkami zmluvy o dopravných službách vymedziť kapacitu dopravných prostriedkov pre vybrané skupiny cestujúcich na prepravu za osobitné cestovné; podmienky musia byť uvedené v prepravnom poriadku.
(4)
Na účely regulácie cestovného je regulačný orgán oprávnený požadovať od dopravcu príslušné informácie, kalkulačné a účtovné doklady. Tieto doklady je dopravca povinný viesť, predkladať a uchovávať ich v lehote podľa osobitných prepisov.23)
(5)
Zamestnanci regulačného orgánu, ktorí zisťujú a využívajú informácie na účely regulácie cestovného, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré dopravca označil ako predmet obchodného tajomstva.
(6)
Ak regulačný orgán v rámci kontroly zistí porušenie regulovaného cestovného, rozhodne o opatreniach na nápravu a o uložení pokuty podľa § 41 ods. 13. Porušením regulovaného cestovného je
a)
nedodržanie maximálnej výšky základného cestovného a osobitného cestovného a podmienok jeho uplatňovania,
b)
uvedenie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov regulačnému orgánu,
c)
nesplnenie uloženého opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(7)
Regulačným orgánom na účely regulácie cestovného podľa odsekov 1 až 6 je objednávateľ v rozsahu, v ktorom objednáva dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách.
(8)
Cestovné, ktoré nie je predmetom regulácie, a ceny ostatných služieb poskytovaných v rámci dopravných služieb určuje dopravca v tarife podľa pravidiel na dohodovanie cien.24)
§ 16
Povinnosti iných osôb
(1)
Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí podľa povolenia na prevádzkovanie linky majú v nej zastávku. Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný na svojom webovom sídle zverejniť podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka.
(2)
Zriaďovateľ zastávky mimo stanice je povinný umožniť jej používanie každému dopravcovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky s uvedenou zastávkou. Zriaďovateľom autobusovej zastávky alebo zastávky mestskej dráhovej dopravy je obec, na ktorej území sa zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba.
(3)
Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný zriadiť a udržiavať označník a informačnú tabuľu po dohode s dopravcami, ktorí majú v nej zastávku; na autobusovej zastávke, zastávke mestskej dráhovej dopravy a mimo stanice má túto povinnosť ten dopravca, ktorý má na nej najviac spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak. Za zriadenie a udržiavanie označníka a informačnej tabule na železničnej zastávke a zastávke na špeciálnej dráhe zodpovedá v spolupráci s dopravcami prevádzkovateľ dráhy.
(4)
Vlastník alebo správca chodníka, spevnenej plochy alebo cesty, po ktorej vedie trasa linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka na chodníku alebo priľahlej spevnenej ploche, prístrešku pre cestujúcich, informačnej tabule s odchodmi a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umožniť ich údržbu a opravy.
(5)
Vlastník čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ stanice alebo zastávky sú povinní udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a čisté, ako aj stavebne ich upraviť ako bezbariérové pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou; v prípade výstavby nových staníc alebo zastávok musia byť tieto objekty stavebne upravené ako bezbariérové, osvetlené a mimo zastavaného územia obce sprístupnené chodníkom alebo infraštruktúrou dopravne prispôsobenou pre bezpečný pohyb chodcov.
(6)
Každý je povinný
a)
zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dopravy, starať sa o svoju bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť život alebo zdravie, alebo obmedziť prevádzku dopravy,
b)
dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona a prepravného poriadku dopravcu,
c)
rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy, ak ide o dopravu na dráhach, a dopravcu týkajúce sa prepravy a pohybu v dopravných prostriedkoch, na staniciach, zastávkach a prístaviskách.
§ 17
Osobitná pravidelná doprava
(1)
Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania, doprava detí, žiakov a študentov do škôl, školských zariadení alebo iných vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.
(2)
Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou linky pravidelnej dopravy s využívaním jej zastávok len so súhlasom objednávateľa linky pravidelnej dopravy a podľa dohody s vlastníkom stanice a zastávky alebo samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami.
(3)
Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
(4)
Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné dopravné prostriedky, ktoré sú uspôsobené alebo vybavené na prepravu dohodnutých skupín cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyžaduje osobnú asistenciu, inú pomoc alebo použitie technického zariadenia.
(5)
Dopravné prostriedky, ktorými sa vykonáva osobitná pravidelná doprava, musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy. V dopravnom prostriedku sa musí nachádzať kópia zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy.
(6)
Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu, na území ktorého je východisková zastávka, písomne oznámiť v lehote 30 kalendárnych dní
a)
pred začatím prevádzkovania osobitnej pravidelnej dopravy začatie jej prevádzkovania s uvedením objednávateľa osobitnej pravidelnej dopravy, dohodnutej trasy, zoznamu zastávok, rozsahu služby, harmonogramu prevádzky, použitých dopravných prostriedkov a vymedzenej skupiny cestujúcich,
b)
pred ukončením prevádzkovania osobitnej pravidelnej dopravy jej ukončenie.
(7)
Na dopravu na lanových dráhach a dopravu na špeciálnych dráhach sa ustanovenia odsekov 1 až 6 vzťahujú primerane.
§ 18
Príležitostná doprava
(1)
Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
(2)
Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
(3)
Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava zásielok a ak je príležitostná autobusová doprava vykonávaná mimo územného obvodu obce, aj preprava stojacich cestujúcich.
(4)
Dopravné prostriedky, ktorými sa vykonáva príležitostná doprava, musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd alebo Príležitostná doprava.
(5)
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a v autobusovej doprave na základe jazdného listu25) aj medzinárodnú príležitostnú dopravu. Pri vykonávaní medzinárodnej príležitostnej dopravy sa v dopravnom prostriedku musí nachádzať vyplnený jazdný list.
(6)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone príležitostnej cestnej dopravy na území obce.
(7)
Na dopravu na lanových dráhach a dopravu na špeciálnych dráhach sa ustanovenia odsekov 1 až 6 vzťahujú primerane.
§ 19
Kabotážna preprava
(1)
Ak osobitný predpis26) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, dopravca v autobusovej doprave so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte môže vykonať prepravu medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky len na základe predchádzajúceho povolenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).
(2)
Ak osobitný predpis26) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, kabotážna preprava na území Slovenskej republiky je vylúčená pri pravidelnej autobusovej doprave.
(3)
Ak osobitný predpis27) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, dopravca v lodnej doprave so sídlom alebo trvalým pobytom v inom štáte môže vykonávať prepravu medzi prístavmi na území Slovenskej republiky na základe licencie vydanej orgánom štátu, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt, a predchádzajúceho povolenia ministerstva dopravy.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v žiadosti a doklady preukazujúce, že dopravca je oprávnený vykonávať medzinárodnú lodnú dopravu a spĺňa podmienky ustanovené v osobitnom predpise.27)
TRETIA ČASŤ
ZABEZPEČOVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI ÚZEMIA
§ 20
Dopravná obslužnosť územia
(1)
Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách, najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl a školských zariadení, zdravotníckych zariadení, úradov alebo na účel uspokojovania spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju záujmového územia.
(2)
Primeraným rozsahom na účely odseku 1 sa rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých linkách pravidelnej dopravy na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení možností súbežných prepráv a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, kapacity železničnej infraštruktúry, siete mestskej dráhovej dopravy, priepustnosti ciest a vodných ciest v priebehu dňa, bezpečnosti prepráv, výbavy a kapacity dopravných prostriedkov, cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich; primeraný rozsah dopravných služieb určí objednávateľ na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni.
§ 21
Objednávateľ
(1)
Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcom na komerčnom základe, objednávateľ je oprávnený objednať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave.
(2)
Objednávateľom je ministerstvo dopravy, vyšší územný celok alebo obec.
(3)
Ministerstvo dopravy zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území Slovenskej republiky železničnou dopravou a lodnou dopravou.
(4)
Vyšší územný celok zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území kraja regionálnou autobusovou dopravou, ako aj regionálnou a mestskou železničnou dopravou, ktorá nie je objednávaná ministerstvom dopravy.
(5)
Obec zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území obce mestskou autobusovou dopravou a mestskou dráhovou dopravou.
§ 22
Národný plán dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky
(1)
Národný plán dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán dopravnej obslužnosti“) je koncepčný dokument, ktorý definuje verejný záujem všetkých objednávateľov. Národný plán dopravnej obslužnosti zahŕňa najmä návrh dopravnej obsluhy, opatrenia na dosiahnutie dopravnej integrácie, tarifnej integrácie, integrácie cestovných lístkov a integrácie dopravcov, návrh prestupných bodov a určenie nosného druhu dopravy v závislosti od veľkosti prepravného prúdu. Národný plán dopravnej obslužnosti obsahuje aj spôsob riešenia súbežnej dopravy a opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti jednotlivých druhov dopravy.
(2)
Pri vypracovaní národného plánu dopravnej obslužnosti sa primerane zohľadňujú existujúce plány dopravnej obslužnosti, plány udržateľnej mobility a iné koncepčné a strategické dokumenty v oblasti dopravy jednotlivých objednávateľov.
(3)
Národný plán dopravnej obslužnosti sa vyhotovuje na obdobie najmenej desať rokov.
§ 23
Plán dopravnej obslužnosti
(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávatelia navzájom spolupracujú pri zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v pravidelnej doprave.
(2)
Plán dopravnej obslužnosti zostavuje objednávateľ najmenej na desať rokov a aktualizuje ho minimálne každých päť rokov. Plán dopravnej obslužnosti a jeho zmeny musia byť v súlade s národným plánom dopravnej obslužnosti.
(3)
Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ zohľadňuje
a)
existujúce koncepčné a strategické dokumenty v oblasti dopravy, dopravnú a environmentálnu politiku štátu,
b)
prepravný dopyt, dopravné prúdy vrátane individuálnej automobilovej dopravy, prognózu dopytu, štruktúru cestujúcich a štatistiky frekvencie cestujúcich a kapacitu dopravnej infraštruktúry,
c)
prevádzkové možnosti dopravcov a hospodárnosť zabezpečovania prepravy,
d)
finančné možnosti rozpočtu objednávateľa na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,28)
e)
prevádzkované železničné linky, autobusové linky, linky lodnej dopravy alebo linky mestskej dráhovej dopravy a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti komerčných dopravcov,
f)
technický stav ciest na trase autobusových liniek, technický stav dráh na trase železničných liniek alebo liniek mestskej dráhovej dopravy alebo stav vodných ciest na trase liniek lodnej dopravy,
g)
kapacitné možnosti súbežnej dopravy.
(4)
Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä
a)
vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,
b)
popis zabezpečovaných dopravných služieb vo verejnom záujme,
c)
možnosti udelenia výlučného práva29) na dopravné služby na určitej autobusovej linke, železničnej linke, linke mestskej dráhovej dopravy alebo linke lodnej dopravy alebo na určitých zastávkach,
d)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do infraštruktúry, vozidlového parku, plavidiel, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek, vlakových liniek, liniek mestskej dráhovej dopravy a liniek lodnej dopravy,
e)
koordináciu a kooperáciu so susednými záujmovými územiami a s inými módmi dopravy.
(5)
Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek s cieľom minimalizovať súbežné dopravné služby a vytvoriť funkčnú nadväznosť medzi železničnou dopravou a regionálnou autobusovou dopravou a to tak, aby vznikla nadväznosť aj mestskej dráhovej dopravy, mestskej autobusovej dopravy a lodnej dopravy na regionálnu autobusovú dopravu a na železničnú dopravu s cieľom podpory integrovaných dopravných systémov. V súbežnej doprave má prednosť ten druh pravidelnej dopravy, ktorý lepšie spĺňa prepravné požiadavky s ohľadom na stav infraštruktúry, prepravné kapacity, cestovnú rýchlosť, ekonomickú efektívnosť, životné prostredie a dochádzkovú vzdialenosť, a dokáže konkurovať individuálnej automobilovej doprave. Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti.
(6)
Súbežnou dopravou sa podľa odseku 5 rozumejú dopravné služby zhodnej dopravnej ponuky z hľadiska trasy a blízkej časovej polohy, ktoré sa navzájom negatívne ovplyvňujú počtom prepravených cestujúcich; za súbežnú dopravu sa nepovažujú paralelné linky autobusovej dopravy a mestskej dráhovej dopravy vykonávanej v rámci jednej obce so železničnou dopravou.
(7)
Plán dopravnej obslužnosti je podkladom najmä pri zostavovaní cestovných poriadkov v pravidelnej doprave, pri udeľovaní povolení na prevádzkovanie linky, pri udeľovaní licencií v lodnej doprave alebo železničnej doprave, pri uzatváraní zmlúv o dopravných službách a na plánovanie infraštruktúrnej investičnej činnosti objednávateľa a organizácií v jeho pôsobností.
§ 24
Postavenie organizátora a integrovaný dopravný systém
(1)
Integrovaný dopravný systém30) je funkčné spojenie služieb pravidelnej dopravy do vzájomne prepojeného systému trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s jednotným tarifným systémom. Integrovaný dopravný systém má umožniť cestujúcemu uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden cestovný lístok.
(2)
Mestskú autobusovú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou dráhovou dopravou a lodnou dopravou ako mestský dopravný systém vzájomne zosúladených a prepojených liniek a harmonogramu spojov na základe jednotného prepravného poriadku s jednotným tarifným systémom v záujmovom území mesta.
(3)
Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému a mestského dopravného systému. Na ten účel môže objednávateľ samostatne alebo spoločne s iným objednávateľom založiť organizátora. Majetkovú účasť v organizátorovi môže mať iba objednávateľ. Organizátor nesmie prevádzkovať pravidelnú dopravu. Organizátor má pri plnení svojich úloh podľa tohto zákona postavenie dopravcu, a to aj vtedy, ak nespĺňa požiadavky podľa § 2 písm. a).
(4)
Objednávateľ môže poveriť organizátora plnením najmä týchto úloh:
a)
zabezpečovať integráciu pravidelnej dopravy v záujmovom území Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou dopravnou autoritou,
b)
zabezpečovať integráciu pravidelnej dopravy v záujmovom území objednávateľa,
c)
realizovať činnosti spojené s plánovaním dopravy, vrátane spracovania a priebežnej aktualizácie plánu dopravnej obslužnosti,
d)
navrhovať technicko-prevádzkové štandardy pravidelnej dopravy,
e)
navrhovať tarifnú politiku v pravidelnej doprave,
f)
prevádzkovať tarifný a informačný systém pravidelnej dopravy vrátane predaja cestovných lístkov,
g)
prevádzkovať centrálny dispečing,
h)
prevádzkovať informačnú službu, napríklad infolinku, webové sídlo, komunikáciu cez elektronické kanály,
i)
prevádzkovať vybranú infraštruktúru pravidelnej dopravy, napríklad zastávkové označníky, informačné systémy,
j)
prevádzkovo riadiť organizovanie a koordinovanie služieb pravidelnej dopravy,
k)
spolupracovať s objednávateľmi pri tvorbe cestovných poriadkov, zavádzaní zmien v organizácii dopravy a v prepravno-tarifných podmienkach a periodickom vyhodnocovaní efektivity dopravy,
l)
navrhovať spôsob rozúčtovania tržieb v rámci integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému a vykonávať rozúčtovanie tržieb,
m)
navrhovať kontroly výkonov a kvality dopravy v rámci integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému a vykonávať kontrolnú činnosť vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy s objednávateľom.
(5)
Organizátor pri výkone svojej činnosti v rámci integrovaného dopravného systému plní tieto úlohy:
a)
vydáva spoločné technicko-prevádzkové štandardy pravidelnej dopravy po dohode s objednávateľom,
b)
vydáva spoločný prepravný poriadok a tarifu po dohode s objednávateľom,
c)
prevádzkuje dispečing,
d)
organizuje a koordinuje služby pravidelnej dopravy,
e)
poskytuje prevádzkové údaje vo formáte a rozsahu podľa § 25 ods. 2, ak ho tým dopravca poverí,
f)
zabezpečuje rozúčtovanie tržieb.
(6)
Objednávateľ môže poveriť organizátora plnením najmä týchto úloh:
a)
v súvislosti s plánom dopravnej obslužnosti
1.
vypracovať návrhy na zmenu plánu dopravnej obslužnosti a predkladať ich objednávateľovi,
2.
vyhodnocovať súlad organizácie pravidelnej dopravy s plánmi dopravnej obslužnosti, najmä s ohľadom na hospodárne objednávanie a organizovanie dopravných služieb v pravidelnej doprave a predkladať návrhy na zosúladenie objednávateľovi,
3.
predkladať správcom infraštruktúry návrhy na zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry, zvýšenie kapacity dopravných ciest alebo opatrení pre preferenciu pravidelnej dopravy,
4.
vytvárať pravidlá a štandardy dopravnej obsluhy územia pre uplatňovanie nadväznosti spojov v pravidelnej doprave s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje po dohode s iným objednávateľom,
5.
vytvárať pravidlá na zabezpečovanie dopravnej obslužnosti pre záujmové územie alebo prepravný vzťah takému druhu dopravy, ktorý optimálne spĺňa najmä prepravné požiadavky vzhľadom na kapacitu, cestovnú rýchlosť, dochádzkovú vzdialenosť, ekonomickú efektívnosť a životné prostredie po dohode s iným objednávateľom,
b)
objednávať dopravné služby vo verejnom záujme,
c)
prevádzkovať tarifný a informačný systém pravidelnej dopravy vrátane predaja cestovných lístkov,
d)
spolupracovať s inými objednávateľmi a dopravcami pri tvorbe cestovných poriadkov, zavádzaní zmien v organizácii dopravy a v prepravno-tarifných podmienkach a periodickom vyhodnocovaní efektivity dopravy,
e)
prevádzkovať informačné služby pre cestujúcich, najmä informačnú linku, webové sídlo a komunikáciu cez elektronické kanály,
f)
vykonávať kontrolu tarifnej povinnosti dopravcov a kvality dopravy v rámci integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému a vykonávať kontrolnú činnosť vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy o dopravných službách s objednávateľom,
g)
na účely výmeny informácií medzi tarifnými, kontrolnými a predajnými systémami v pravidelnej doprave poskytovať licencie, šifrovacie kľúče, štandardy výmeny informácií a kódov v nevyhnutnom rozsahu, za rovnakých a spravodlivých podmienok iným organizátorom, iným objednávateľom, dopravcom pravidelnej dopravy, ktorí zabezpečujú dopravné služby vo verejnom záujme, správcom a prevádzkovateľom predajných, kontrolných a informačných systémov v pravidelnej doprave.
§ 25
Elektronické systémy platieb a vybavenia cestujúcich a zverejňovanie dát
(1)
Pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti územia sa musia používať aj také elektronické systémy platieb a vybavenia cestujúcich, ich zariadenia a technológie, ktoré zabezpečia prepojiteľnosť medzi týmito elektronickými systémami platieb a vybavenia cestujúcich, ich zariadeniami a technológiami.
(2)
Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, je povinný poskytovať prevádzkové údaje podľa osobitného predpisu31) prostredníctvom národného prístupového bodu vo formáte vhodnom pre strojové spracovanie najmä v rozsahu
a)
cestovný poriadok,
b)
poloha dopravných prostriedkov,
c)
informácie o meškaniach, výlukách a mimoriadnych udalostiach,
d)
informácie o poskytovaných službách na staniciach a zastávkach,
e)
informácie o poskytovaných službách v dopravných prostriedkoch.
(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) až d) poskytuje prostredníctvom národného prístupového bodu manažér infraštruktúry,32) ak ide o železničnú dopravu.
Postup pri zabezpečovaní dopravných služieb vo verejnom záujme
§ 27
Základné ustanovenia
(1)
Na účely zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia môže objednávateľ
a)
uzatvárať zmluvy o dopravných službách s dopravcami pravidelnej dopravy alebo
b)
zabezpečovať poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sám, ak je objednávateľom vyšší územný celok alebo obec.
(2)
Objednávateľ zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia tak, aby dopravné služby vo verejnom záujme
a)
tvorili ucelené technické a prevádzkové súbory a v prípade železničnej dopravy nenarušovali sieťový charakter tejto dopravy,
b)
boli dopravne previazané s inými dopravnými službami vo verejnom záujme,
c)
boli poskytované v súlade s platným plánom dopravnej obslužnosti.
(3)
Dopravca alebo objednávateľ podľa odseku 1 písm. b) musí najneskôr ku dňu začiatku poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme
a)
mať pridelenú kapacitu cestnej infraštruktúry (zastávky, stanice), kapacitu železničnej infraštruktúry alebo kapacitu infraštruktúry lodnej dopravy,
b)
mať licenciu podľa osobitného predpisu12) a uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dopravy na dráhach s prevádzkovateľom dráhy,33) ak ide železničnú dopravu,
c)
mať povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy10) alebo licenciu Spoločenstva11) a povolenie na prevádzkovanie linky podľa § 6, ak ide o autobusovú dopravu,
d)
mať licenciu podľa osobitného predpisu12) a povolenie na prevádzkovanie linky podľa § 6, ak ide o mestskú dráhovú dopravu,
e)
mať licenciu podľa osobitného predpisu,34) ak ide o lodnú dopravu,
f)
mať schválený cestovný poriadok,
g)
mať zabezpečené dopravné prostriedky, personál35) a technickú základňu36) nevyhnutnú pre poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podľa pridelenej kapacity dopravnej cesty alebo schváleného cestovného poriadku,
h)
spĺňať minimálne štandardy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy vrátane štandardov pre prepravu osôb so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.
(4)
Objednávateľ môže ustanoviť prísnejšie ukazovatele štandardov kvality a bezpečnosti, ako sú ustanovené v odseku 3 písm. h), alebo požadovať od dopravcu splnenie dodatočných štandardov.
§ 28
Zmluva o dopravných službách
(1)
Objednávateľ v súlade s osobitným predpisom1) môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách s dopravcom na základe verejnej súťaže.37) Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,38) môže objednávateľ uzavrieť zmluvu s dopravcom priamym zadaním.
(2)
Zmluvu o dopravných službách uzatvára objednávateľ s dopravcom na dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluva o dopravných službách sa neuzatvára na diaľkovú autobusovú dopravu a na služby, ktoré sú vyňaté podľa osobitného predpisu.39)
(3)
Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a zabezpečiť takéto dopravné služby zmluvou o dopravných službách, ak je to v súlade s osobitným predpisom.1)
(4)
Zmluva o dopravných službách musí mať písomnú formu a obsahuje najmä
a)
presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia, tratí a liniek, na ktorých sa má záväzok splniť, rozsah prepráv a ich časové rozloženie počas dňa a týždňa v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak boli dohodnuté,
b)
prípustnosť plnenia záväzku subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu na prevádzkovaní železničnej linky, autobusovej linky, linky lodnej dopravy alebo linky mestskej dráhovej dopravy,
c)
tarifné podmienky, najmä výšku základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín,
d)
spôsob výpočtu úhrady za prevádzkovanie dopravných služieb40) a harmonogram úhrad,
e)
spôsob stanovenia nákladov spojených s poskytovaním služieb podľa osobitného predpisu,41)
f)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
g)
sankcie za neplnenie záväzku,
h)
platnosť zmluvy o dopravných službách v rozsahu podľa osobitného predpisu.42)
(5)
Ak bola zmluva o dopravných službách uzatvorená priamym zadaním, musí byť súčasťou obsahu zmluvy o dopravných službách aj mechanizmus finančného vysporiadania nadmernej úhrady a požiadavky podľa osobitného predpisu.43)
(6)
Súčasťou zmluvy o dopravných službách sú aj požiadavky na štandardy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy vrátane technických noriem vzťahujúcich sa na prepravu vybranej skupiny cestujúcich a požiadavky na vek, vybavenie a technickú úroveň dopravných prostriedkov.
(7)
Zmluva o dopravných službách uzatvorená na základe podmienok podľa osobitného predpisu44) obsahuje aj povinnosť prevádzkovať a využívať servisné zariadenie podľa osobitného predpisu.44)
(8)
Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný počas trvania záväzku pri kúpe alebo lízingu dopravných prostriedkov, ktorých predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa osobitného predpisu,45) zohľadniť environmentálne vplyvy dopravných prostriedkov podľa osobitného predpisu.46)
(9)
Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi úplné prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.
(10)
Ak sa jedna alebo viac zmlúv o dopravných službách vzťahuje na železničnú dopravu medzi miestom odchodu a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, môže byť pre navrhovanú novú službu železničnej dopravy právo prístupu dopravcu k tejto časti železničnej infraštruktúry obmedzené, ak má táto nová služba železničnej dopravy závažný negatívny vplyv.47) Na posúdenie závažného negatívneho vplyvu postupuje regulačný orgán [ § 34 písm. d)] podľa osobitného predpisu.47)
§ 29
Mimoriadne situácie a núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1)
Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, a ide o dopravné služby vo verejnom záujme, na ktorých obstaranie sa nevzťahuje osobitný predpis,48) môže objednávateľ na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky,
a)
rozšíriť už uzatvorenú zmluvu o dopravných službách o poskytovanie dotknutých služieb bez verejnej súťaže, alebo
b)
rozhodnutím uložiť poskytovanie dotknutých dopravných služieb dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb, ak nemožno postupovať podľa písmena a).
(2)
Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a)
dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b)
dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,
c)
dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme, alebo
d)
na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a existuje dôvodný predpoklad, že nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o dopravných službách ukončené uzavretím novej zmluvy o dopravných službách; to neplatí, ak časovú tieseň spôsobil výlučne objednávateľ.
(3)
Za časovú tieseň spôsobenú výlučne objednávateľom podľa odseku 2 písm. d) sa nepovažuje najmä situácia, ak verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie bolo začaté v súlade s časovým harmonogramom uzatvárania zmlúv o dopravných službách podľa plánu dopravnej obslužnosti, ak je takýto časový harmonogram súčasťou plánu dopravnej obslužnosti, avšak k včasnému uzatvoreniu novej zmluvy o dopravných službách ako výsledku verejnej obchodnej súťaže alebo verejného obstarávania nedôjde z dôvodu uplatnenia
a)
revíznych postupov zo strany uchádzača alebo záujemcu alebo
b)
iných práv účastníka alebo osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté v súvislosti s verejnou obchodnou súťažou alebo verejným obstarávaním.
(4)
V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. b) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu úhrady v súlade s osobitným predpisom.1) Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o dopravných službách. Dopravca a objednávateľ sú povinní v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.
(5)
Správne konanie podľa odseku 1 písm. b) sa začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ.
(6)
Oznámenie o začatí riešenia mimoriadnej situácie objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(7)
Účastníkmi konania podľa odseku 1 písm. b) sú dopravcovia, ktorí do piatich pracovných dní od vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli podľa odseku 6 doručia objednávateľovi písomné oznámenie, že majú záujem o poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, ktorých sa správne konanie podľa odseku 1 písm. b) týka.
(8)
Ak v určenej lehote nie je doručené žiadne písomné oznámenie dopravcu o tom, že má záujem o poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, ktorých sa správne konanie podľa odseku 1 písm. b) týka, účastníkov konania podľa odseku 1 písm. b) určí objednávateľ z dopravcov vykonávajúcich vnútroštátnu pravidelnú dopravu, prihliadajúc pritom najmä na informácie, ktoré získal zo svojej úradnej činnosti alebo z úradnej činnosti iných správnych orgánov rovnakého druhu v konaní podľa § 6 alebo podľa osobitného predpisu.49)
(9)
Správny orgán v konaní podľa odseku 1 písm. b) overí, či sú dopravcovia spôsobilí na poskytovanie dopravných služieb, najmä počet a skladbu vozidiel, ku ktorým má dopravca vlastnícke alebo nájomné práva, počet zamestnancov, technickú základňu a iné záväzky dopravcu pri vykonávaní vnútroštátnej pravidelnej dopravy.
(10)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. b) nemá odkladný účinok.
(11)
Na rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) a na dohodu podľa odseku 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvu o dopravných službách.
(12)
Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa na rozhodnutie objednávateľa podľa osobitného predpisu50) použijú rovnako.
§ 30
Úhrada
(1)
Výška úhrady od objednávateľa za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme (ďalej len „záväzok“) je dohodnutá v zmluve o dopravných službách. Úhrada sa poskytuje z rozpočtu objednávateľa; ak ide o objednávateľa lodnej dopravy, zo samostatného účtu,51) na ktorom vedie príspevok na výkony vo verejnom záujme v lodnej doprave (ďalej len „príspevok“) a na ktorý pred realizáciou výdavku previedol z výdavkového účtu výdavky určené na financovanie tohto účelu.
(2)
Ak sa v zmluve o dopravných službách nedohodne inak, úhradu tvorí
a)
náhrada preukázateľnej straty, ktorá predstavuje rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách vrátane primeraného zisku a tržbami z regulovaného cestovného, vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením záväzku poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme, ak ide o zmluvu o dopravných službách uzatvorenú priamym zadaním podľa osobitného predpisu52) alebo zadanú podľa § 29,
b)
náhrada rozdielu medzi vysúťaženou cenou za plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách a tržbami z regulovaného cestovného, vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením záväzku poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme, ak ide o zmluvu o dopravných službách uzatvorenú na základe verejnej súťaže podľa osobitného predpisu,53)
c)
suma zodpovedajúca čistému finančnému vplyvu podľa osobitného predpisu,53) ak ide o zmluvu o dopravných službách uzatvorenú priamym zadaním podľa osobitného predpisu,54)
d)
výška vysúťaženej ceny za plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách, ak ide o zmluvu o dopravných službách uzatvorenú na základe verejnej súťaže podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Ak sa v zmluve o dopravných službách nedohodlo inak, výpočet úhrady sa vykonáva za každú dopravnú službu samostatne tak, aby žiadna náhrada nepresiahla sumu určenú v zmluve o dopravných službách.
(4)
Výška úhrady od objednávateľa za záväzok zo zmluvy o dopravných službách sa dohodne podľa rozsahu záväzku a podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom.55)
(5)
Objednávateľ poskytuje úhradu podľa harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných službách. Zúčtovanie sa vykoná na základe vyhodnotenia plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách.
(6)
Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov, zmluvu o dopravných službách uzatvára ten z nich, na ktorého území je jej východisková zastávka. Na úhrade dopravnej služby vo verejnom záujme sa podieľa vyšší územný celok, na ktorého území sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, ak sa s iným objednávateľom nedohodnú inak. Na financovaní úhrady nákladov za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme sa môžu podieľať aj obce a mestské časti, v ktorých prospech objednávateľ dopravnú službu vo verejnom záujme objednal, ako aj zamestnávatelia, ktorých požiadavky na dopravné služby pre svojich zamestnancov boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách. Výška príspevku na financovaní úhrady podľa predchádzajúcej vety sa dohodne v zmluve o poskytnutí príspevku na dopravné služby.
(7)
Na financovaní úhrady za dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu na základe zmluvy o poskytnutí príspevku podieľať aj vyššie územné celky, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené zmluve o dopravných službách; poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.
(8)
Ak sa na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme v lodnej doprave bude podieľať obec alebo iná osoba podľa odseku 9, objednávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť vyššiemu územnému celku a následne o túto čiastku upraví výšku príspevku dohodnutého v zmluve o poskytnutí príspevku v percentuálnom pomere podľa odseku 9.
(9)
Príspevok podľa odseku 9 v lodnej doprave sa poskytne na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom objednávateľa. Príspevok sa poskytne na základe zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom a vyšším územným celkom ako poskytovateľom príspevku podľa odseku 9. Žiadosť o príspevok musí byť poskytovateľovi príspevku podaná do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa bude dopravná služba vo verejnom záujme realizovať. Príspevok vedie objednávateľ na samostatnom účte.
(10)
Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách oddelene od evidencie nákladov a výnosov z ostatných poskytovaných dopravných služieb, ak sa s objednávateľom nedohodnú inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VEREJNÁ SPRÁVA
§ 31
Orgány verejnej správy
(1)
Verejnú správu podľa tohto zákona vykonávajú orgány verejnej správy podľa odseku 2 a orgány odborného dozoru.
(2)
Orgánmi verejnej správy sú:
a)
ministerstvo dopravy,
b)
Národná dopravná autorita,
c)
Dopravný úrad,56)
d)
vyšší územný celok,
e)
obec.
(3)
Orgánmi odborného dozoru sú:
a)
orgány verejnej správy podľa odseku 2,
b)
Policajný zbor a
c)
colné orgány.
§ 32
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy
a)
udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave,
b)
vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu;57) zoznam vydaných povolení zverejňuje na svojom webovom sídle,
c)
schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave,
d)
povoľuje dopravcovi v autobusovej doprave so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte kabotážnu prepravu na území Slovenskej republiky a je oprávnené požadovať od Európskej komisie prijatie ochranného opatrenia, ak sa preukáže závažné narušenie dopravného trhu na území Slovenskej republiky alebo v niektorej jeho časti,
e)
povoľuje dopravcovi v lodnej doprave so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom štáte kabotážnu prepravu medzi prístavmi na území Slovenskej republiky,
f)
plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) podľa osobitného predpisu58) a koordinuje cestné kontroly v oblasti kabotáže v autobusovej doprave,
g)
vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy,
h)
schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív povolení vydaných podľa tohto zákona na medzinárodnú autobusovú dopravu,
i)
vedie informačný systém, ktorým sleduje a eviduje počet prepravených cestujúcich, osobokilometre, odjazdené kilometre a objem tržieb cestovného a ostatných cien za dopravné služby bez dane z pridanej hodnoty za Slovenskú republiku podľa jednotlivých autobusových liniek medzinárodnej pravidelnej dopravy, medzinárodnej osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej autobusovej dopravy; dopravcovia medzinárodnej autobusovej dopravy sú povinní poskytnúť ministerstvu potrebné údaje,
j)
určuje po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vybrané skupiny cestujúcich, ktoré sú dopravcovia v železničnej doprave vykonávanej na základe zmluvy o dopravných službách povinní prepravovať za osobitné cestovné,
k)
dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a schvaľuje cestovný poriadok v doprave na dráhach a lodnej doprave, okrem mestskej dráhovej dopravy,
l)
udeľuje pre dopravné služby vo vnútroštátnej železničnej doprave výnimky z uplatňovania osobitného predpisu59) a informuje Európsku komisiu o udelených výnimkách,
m)
určuje tarifu cestovného pre osoby podľa osobitného predpisu60) a podmienky poskytovania výhod prepravy po železniciach členských štátov združených v Organizácii pre spoluprácu železníc,
n)
je regulačným orgánom podľa § 15 v železničnej doprave a lodnej doprave, ktorej je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulovaného cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
o)
je objednávateľom podľa § 21 ods. 3, zostavuje plán dopravnej obslužnosti podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu podľa § 30,
p)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom, a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi,
q)
určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom,
r)
určuje integrovanú tarifu a integrovaný prepravný poriadok vo vzťahu k národnému integrovanému cestovnému lístku,
s)
určuje na návrh Národnej dopravnej autority minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
t)
určuje na návrh Národnej dopravnej autority štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných lístkov,
u)
vykonáva odborný dozor,
v)
ukladá pokuty podľa § 40 a 41, ak ide o porušenie povinnosti v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona,
w)
vydáva preukazy zamestnancom povereným výkonom odborného dozoru a vedie ich evidenciu.
§ 33
Národná dopravná autorita
(1)
Zriaďuje sa Národná dopravná autorita ako národný koordinátor verejnej osobnej dopravy. Národná dopravná autorita je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy.
(2)
Sídlom Národnej dopravnej autority je Bratislava.
(3)
Národnú dopravnú autoritu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého na návrh Rady objednávateľov vymenúva a odvoláva minister dopravy Slovenskej republiky.
(4)
Národná dopravná autorita
a)
v súvislosti s národným plánom dopravnej obslužnosti
1.
vypracúva návrh národného plánu dopravnej obslužnosti a návrhy na jeho zmeny,
2.
dohliada nad vykonávaním národného plánu dopravnej obslužnosti, hodnotí stav a výsledky jeho vykonávania a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
3.
posudzuje súlad organizácie pravidelnej dopravy, plánov dopravnej obslužnosti a strategických a plánovacích dokumentov v oblasti verejnej osobnej dopravy s národnou stratégiou verejnej osobnej dopravy a národným plánom dopravnej obslužnosti,
4.
koordinuje zámery objednávateľov a organizátorov v oblasti dopravnej obslužnosti územia,
5.
vypracúva návrhy na zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a zvýšenie kapacity dopravných ciest na účel uprednostňovania verejnej osobnej dopravy a predkladá ich príslušnému cestnému správnemu orgánu,61)
6.
vypracúva návrhy pravidiel a štandardov dopravnej obslužnosti územia pre uplatňovanie nadväzností cestovných poriadkov pravidelnej dopravy s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje po dohode s objednávateľmi a organizátormi,
7.
vypracúva návrhy pravidiel zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia pre dané záujmové územie alebo pre prepravný vzťah s uprednostnením takého druhu verejnej dopravy, ktorý optimálne spĺňa prepravné požiadavky vzhľadom na kapacitu, cestovnú rýchlosť, ekonomickú efektívnosť, životné prostredie a dochádzkovú vzdialenosť,
b)
v oblasti riadenia rozvoja a realizácie integrovaného dopravného systému najmä
1.
zabezpečuje koordináciu a integráciu pravidelnej dopravy, navrhuje a vykonáva činnosti, ktoré umožnia prepojenie tarifných, predajných a kontrolných systémov s cieľom cestovať v rámci celej pravidelnej dopravy v Slovenskej republike na jeden cestovný lístok,
2.
spolupracuje pri tvorbe strategických dokumentov a koncepčných dokumentov týkajúcich sa pravidelnej dopravy v Slovenskej republike,
3.
spravuje a prevádzkuje národný informačný systém integrovaných cestovných lístkov,
4.
navrhuje a vykonáva činnosti, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality a atraktívnosti pravidelnej dopravy s cieľom zvyšovania počtu cestujúcich v pravidelnej doprave,
5.
pripravuje podklady k návrhom cestovných poriadkov verejnej osobnej dopravy,
6.
vypracúva návrh integrovanej tarify a integrovaného prepravného poriadku a spôsobu predaja národného integrovaného cestovného lístka a v spolupráci s organizátormi spracováva návrh jednotného rozsahu tarifných skupín s nárokom na kompenzácie, zľavu a spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich a predkladá ich ministerstvu dopravy,
7.
vykonáva odborný dozor nad dodržiavaním povinností dopravcov pri implementácii národného integrovaného cestovného lístka, integrovanej tarify a integrovaného prepravného poriadku a spôsobu predaja národného integrovaného cestovného lístka a ukladá pokuty v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona,
8.
vypracúva návrh rozúčtovania tržieb z predaja národného integrovaného cestovného lístka,
9.
zabezpečuje rozúčtovanie tržieb z predaja národného integrovaného cestovného lístka a na základe žiadosti objednávateľa tiež rozúčtovanie cestovného regionálnych integrovaných dopravných systémov,
c)
v súvislosti s koordináciou pravidelnej dopravy
1.
je koordinačným a integračným orgánom v oblasti pravidelnej dopravy a multimodálneho cestovania,
2.
spolupracuje s orgánmi verejnej správy, objednávateľmi, organizátormi a dopravcami poskytujúcimi dopravné služby vo verejnom záujme v oblasti svojej pôsobnosti,
3.
spolupracuje s orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
4.
vypracúva návrhy štandardov technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných lístkov v pravidelnej doprave vykonávanej na základe zmluvy o dopravných službách s cieľom zabezpečiť interoperabilitu elektronických systémov platieb a vybavenia cestujúcich, používaných pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti územia a predkladá ich ministerstvu dopravy,
5.
vykonáva dohľad nad implementáciou jednotného technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných lístkov,
6.
vykonáva funkciu národného prístupového bodu podľa osobitného predpisu.31)
(5)
Minister dopravy Slovenskej republiky zriadi odborný orgán Radu objednávateľov, ktorej Národná dopravná autorita predkladá návrhy podľa odseku 4 písm. a) bodov 1, 5 až 7, písm. b) bodov 1, 4, 6 a 8 a písm. c) bodu 4 na schválenie.
(6)
Rada objednávateľov má deväť členov, troch zástupcov ministerstva dopravy, troch zástupcov Združenia samosprávnych krajov, dvoch zástupcov Únie miest Slovenska a jedného zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Člen Rady objednávateľov musí byť odborne spôsobilý v oblasti osobnej cestnej dopravy62) alebo dopravy na dráhe63) alebo mať 5 rokov praxe v oblasti verejnej osobnej dopravy. Rada objednávateľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov. Členstvo v Rade objednávateľov nezakladá nárok na odmenu. Podrobnosti o zložení Rady objednávateľov a postupe pri jej rozhodovaní upravuje štatút, ktorého súčasťou je rokovací poriadok. Štatút schvaľuje minister dopravy Slovenskej republiky.
(7)
Národná dopravná autorita je na účely plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnená požadovať od objednávateľov informácie a súčinnosť a objednávatelia sú povinní požadované informácie a súčinnosť bezodplatne poskytnúť.
§ 34
Dopravný úrad
Dopravný úrad
a)
vykonáva odborný dozor v železničnej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach, v doprave na lanových dráhach a v lodnej doprave,
b)
ukladá pokuty podľa § 40 a 41, ak ide o porušenie povinností v železničnej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach, v doprave na lanových dráhach a lodnej doprave,
c)
dohliada na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitného predpisu,18)
d)
je regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa osobitného predpisu.47)
§ 35
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok
a)
udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave okrem mestskej autobusovej dopravy a vedie ich evidenciu,
b)
vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu okrem osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy vykonávanej výlučne v územnom obvode obce,
c)
schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy okrem mestskej autobusovej dopravy,
d)
vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej železničnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
e)
je regulačným orgánom podľa § 15 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
f)
je objednávateľom podľa § 21 ods. 4, zostavuje plán dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu a príspevok podľa § 30,
g)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi,
h)
určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom,
i)
vydáva rozhodnutie podľa § 29 ods. 1 písm. b),
j)
vykonáva odborný dozor,
k)
ukladá pokuty podľa § 40 a 41, ak ide o porušenie povinností v pravidelnej autobusovej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej autobusovej dopravy a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom.
§ 36
Obec
Obec
a)
udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave,
b)
vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu vykonávanú výlučne v územnom obvode obce,
c)
schvaľuje cestovný poriadok liniek v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave,
d)
dáva súhlas v konaní o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky prechádzajúcej obcou, ak je obec objednávateľom mestskej dopravy,
e)
vyjadruje sa k cestovnému poriadku autobusovej linky, ktorá prechádza obcou a má v nej zastávku,
f)
je regulačným orgánom podľa § 15 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
g)
je objednávateľom podľa § 21 ods. 5, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu podľa § 30,
h)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi,
i)
určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom,
j)
vydáva rozhodnutie podľa § 29 ods. 1 písm. b),
k)
vykonáva odborný dozor,
l)
ukladá pokuty podľa § 40 a 41, ak ide o porušenie povinností v mestskej autobusovej doprave, ku ktorým došlo v obci, a v mestskej dráhovej doprave a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom.
Odborný dozor
§ 37
(1)
Odborný dozor je kontrola dodržiavania ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy podľa tohto zákona.
(2)
Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi, v dopravných prostriedkoch, v technických základniach a prevádzkových priestoroch kontrolovaných osôb, v priestoroch určených na dopravu, súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými osobami podľa § 38 ods. 6 a 7, vyžiadaním informácií a súvisiacich podkladov od kontrolovanej osoby alebo iných osôb, prostredníctvom informačných systémov64) a elektronických systémov a prostriedkov, a prostredníctvom údajov skopírovaných zo záznamového zariadenia a karty vodiča.
(3)
Orgány odborného dozoru vykonávajú odborný dozor v rámci svojej pôsobnosti v rozsahu podľa odsekov 4 až 10.
(4)
Ministerstvo dopravy vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou autobusovou dopravou, nad kabotážnymi prepravami v medzinárodnej autobusovej doprave na území Slovenskej republiky a kontroluje, či sú splnené zákonné požiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie povolení v medzinárodnej autobusovej doprave ustanovené týmto zákonom. Kontroly nad kabotážnymi prepravami sa vykonávajú najmenej dvakrát ročne koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov, pričom každý kontrolný orgán vykonáva kontrolu na svojom území. Kontroly podľa predchádzajúcej vety môžu byť súčasťou koordinovaných cestných kontrol. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si kontaktné miesta vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
(5)
Národná dopravná autorita vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností dopravcov, najmä pri implementácií národného integrovaného cestovného lístka, integrovanej tarify, integrovaného prepravného poriadku a spôsobe predaja národného integrovaného cestovného lístka a kontroluje súlad plánov dopravnej obslužnosti s národným plánom dopravnej obslužnosti.
(6)
Dopravný úrad vykonáva odborný dozor nad železničnou dopravou, nad dopravou na špeciálnych dráhach, dopravou na lanových dráhach a lodnou dopravou, nad kabotážnymi prepravami medzi prístavmi na území Slovenskej republiky a kontroluje dodržiavanie povinností dopravcov, najmä prevádzkovej povinnosti, tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku a cestovného poriadku.
(7)
Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou a kontroluje dodržiavanie povinnosti dopravcov vo svojom územnom obvode, najmä dodržiavanie prevádzkovej povinnosti, tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách.
(8)
Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a kontroluje dodržiavanie povinnosti dopravcov, najmä dodržiavanie prevádzkovej povinnosti, tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách.
(9)
Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v medzinárodnej autobusovej doprave vybavenie dokladmi podľa tohto zákona, technickú spôsobilosť vozidiel, označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov na cestnú premávku.
(10)
Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a v dopravných prostriedkoch doklady dopravcov v medzinárodnej autobusovej doprave.
(11)
Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 4 až 8 vykonávajú zamestnanci poverení výkonom kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia (ďalej len „poverená osoba“). Svoju príslušnosť k orgánom odborného dozoru a rozsah oprávnenia preukazujú preukazom vydaným orgánom odborného dozoru, ktorý ju poveril výkonom kontroly. Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj príslušníka obecnej polície.65) Na výkone odborného dozoru sa môžu zúčastňovať ako prizvané osoby aj zamestnanci iných orgánov verejnej správy, právnické osoby alebo fyzické osoby.
(12)
Úlohy Dopravného úradu na úseku odborného dozoru v lodnej doprave vykonáva Dopravný úrad plavebnými inšpektormi.66)
§ 38
(1)
Poverená osoba je pri výkone kontroly oprávnená
a)
vstupovať do prevádzkových priestorov a do prevádzkovaných dopravných prostriedkov,
b)
nahliadať do dokladov v prevádzkových priestoroch a v dopravných prostriedkoch,
c)
kontrolovať označenie vozidiel podľa tohto zákona,
d)
požadovať od kontrolovanej osoby vykonávajúcej činnosti, ktoré sú predmetom kontroly (ďalej len „kontrolovaná osoba“) a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezplatne poskytli doklady, iné písomnosti, informácie, údaje, vysvetlenia, vyjadrenia a iné podklady k predmetu kontroly a zisteným nedostatkom,
e)
nazerať do dokumentácie, dokladov a ostatných písomností podľa písmen b) a d), robiť si z nich výpisy a požadovať od kontrolovanej osoby bezodplatné vyhotovenie kópií,
f)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov premiestňovať originály dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou a vydať potvrdenie o ich odobratí,
g)
vyhotovovať fotografie alebo kópie dokumentov, dokladov a iných materiálov a fotografie alebo kópie dokladov totožnosti kontrolovaných osôb na účely dokumentácie kontrolovaných skutočností odborného dozoru,
h)
overovať totožnosť a doklady kontrolovaných fyzických osôb nahliadnutím do týchto dokladov,
i)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom odborného dozoru, napríklad zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
j)
prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom dopravnom prostriedku, ak kontrolný úkon možno uskutočniť len v dopravnom prostriedku, ktorým sa aktuálne poskytujú dopravné služby podľa tohto zákona,
k)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby, jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb potrebnú na vykonanie kontroly,
l)
nariadiť odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich odstránení a na tento účel určiť primeranú lehotu,
m)
kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave,
n)
bezplatne použiť oznamovacie a telekomunikačné zariadenia a prostriedky informačnej techniky kontrolovanej osoby.
(2)
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
umožniť výkon odborného dozoru a bezodkladne poskytnúť povereným osobám súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam podľa odseku 1,
b)
v určenej lehote odstrániť nedostatky nariadené poverenou osobou a predložiť orgánu odborného dozoru správu o ich odstránení,
c)
pre prípad svojej neprítomnosti alebo práceneschopnosti poveriť inú osobu na zastupovanie pred orgánom odborného dozoru počas výkonu odborného dozoru; takáto osoba má povinnosti kontrolovanej osoby.
(3)
Preukazom sa poverená osoba preukazuje, len ak to umožňuje povaha kontroly a ak tým nedôjde k zmareniu odborného dozoru. Poverená osoba je oprávnená vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom.
(4)
Ak sa odborným dozorom zistia nedostatky, poverené osoby vypracujú protokol, v ktorom sú tieto zistené nedostatky zadokumentované a nariadia kontrolovanej osobe v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť správu o ich odstránení. Ak sa odborným dozorom nedostatky nezistia, poverené osoby vypracujú záznam. Zaslaním protokolu z vykonania odborného dozoru alebo záznamu z vykonania odborného dozoru kontrolovanej osobe na oboznámenie je odborný dozor ukončený.
(5)
Odborný dozor podľa tohto zákona je možné vykonať a výsledné materiály vypracovať aj ako súčasť kontroly podľa osobitných predpisov.67)
(6)
Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Sociálna poisťovňa a Národná diaľničná spoločnosť poskytujú ministerstvu dopravy, Dopravnému úradu, vyšším územným celkom a obciam na účely odborného dozoru súčinnosť podľa osobitných predpisov;68) na základe písomnej žiadosti sú na tento účel povinní im poskytnúť požadované doklady, podklady, vyjadrenia, výstupy z informačných systémov65) a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.
(7)
Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 6, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou odborného dozoru podľa tohto zákona sú povinné ich na základe písomnej žiadosti predložiť ministerstvu dopravy, Dopravnému úradu, vyšším územným celkom a obciam na ich vyžiadanie.
(8)
Poverená osoba je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové pokuty. Poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur, a to aj opakovane. Od jej zaplatenia môže poverená osoba celkom alebo čiastočne upustiť, ak kontrolovaný poskytol požadovanú súčinnosť.
(9)
Na plavebného inšpektora sa pri výkone odborného dozoru vzťahujú odseky 1, 2 a 8 primerane.
§ 39
(1)
Ak orgán odborného dozoru zistí priestupok podľa § 40 alebo správny delikt podľa § 41, podá oznámenie príslušnému správnemu orgánu; to neplatí, ak priestupok bol prejednaný v blokovom konaní podľa osobitného predpisu.
(2)
Orgán odborného dozoru dá podnet na odňatie povolenia na prevádzkovanie linky, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov na odňatie povolenia na prevádzkovanie linky.
(3)
Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť dopravný prostriedok na ceste a prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady podľa tohto zákona, ako jazdný list alebo povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky.
(4)
Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených nedostatkov nie je možná na mieste a dokončenie prepravy po určenej trase bezprostredne neohrozuje bezpečnosť osádky dopravného prostriedku alebo cestujúcich. Ak to nie je možné, dopravca musí zabezpečiť náhradný dopravný prostriedok a prestup cestujúcich. Do jeho príchodu sa o bezpečnosť odstaveného dopravného prostriedku a jeho osádky postará Policajný zbor na náklady dopravcu. O odstavení dopravného prostriedku alebo prerušení a zakázaní ďalšej prepravy príslušník Policajného zboru, na účel zabezpečenia náhradnej dopravy, bezodkladne upovedomí prevádzkovateľa dopravy.
(5)
Ozbrojený príslušník finančnej správy môže zastaviť dopravný prostriedok na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady podľa tohto zákona, ako jazdný list alebo povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky.
§ 40
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať povolením na prevádzkovanie linky v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave, povolením na medzinárodnú autobusovú dopravu57) alebo jazdným listom,
b)
narúša bezpečnú, pokojnú alebo pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo posádky dopravného prostriedku neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa, alebo znečistí dopravný prostriedok, alebo poškodil dopravný prostriedok alebo zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim,
c)
neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti alebo plynulosti premávky,
d)
použije bez zjavného dôvodu záchrannú brzdu v dopravnom prostriedku alebo zasiahne do elektrickej výbavy dopravného prostriedku alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov určených pre cestujúcich,
e)
úmyselne zničí, poškodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni zariadenie v dopravnom prostriedku určené pre cestujúcich,
f)
neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo v dopravnom prostriedku, ktorý nevykonáva verejnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,
g)
nastupuje do pohybujúceho sa dopravného prostriedku, otvára dvere pred zastavením dopravného prostriedku, vystupuje z pohybujúceho sa dopravného prostriedku alebo vystupuje bez pokynu vodiča alebo iného člena posádky dopravného prostriedku mimo zastávky alebo stanice,
h)
nerešpektuje alebo porušuje pokyny pri výkone odborného dozoru,
i)
ohrozí alebo naruší plynulosť alebo bezpečnosť dopravy alebo spôsobí nehodu porušením povinnosti podľa tohto zákona.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3 000 eur.
(3)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť blokovú pokutu do 1 000 eur a v rozkaznom konaní pokutu do 2 000 eur.
(4)
V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. a) aj colné orgány a orgány Policajného zboru, podľa odseku 1 písm. b) až e) aj oprávnený zamestnanec dopravcu a podľa odseku 1 písm. b), c), e) až h) aj plavebný inšpektor.
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú príslušné správne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona.
(6)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva aj Policajný zbor, ak boli spáchané v obvode železničných dráh.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.69)
(8)
Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti správneho orgánu, ktorý pokutu uložil, príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce. Blokové pokuty uložené colnými orgánmi alebo orgánmi Policajného zboru sú príjmom štátneho rozpočtu. Blokové pokuty uložené oprávneným zamestnancom dopravcu sú príjmom dopravcu.
§ 41
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí dopravca, ktorý
a)
prevádzkuje autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy bez platného povolenia na prevádzkovanie linky alebo po odňatí povolenia na prevádzkovanie linky,
b)
prevádzkuje osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu dopravnými prostriedkami, ktoré nie sú označené podľa tohto zákona,
c)
prenechá výkon pravidelnej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy bez súhlasu príslušného správneho orgánu, alebo svojvoľne prestane vykonávať pravidelnú autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy, alebo zruší alebo opustí autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy bez súhlasu príslušného správneho orgánu,
d)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom dopravnom prostriedku v autobusovej doprave bola kópia povolenia na prevádzkovanie linky, povolenia na medzinárodnú autobusovú dopravu57) alebo vyplnený jazdný list alebo kópia zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy v osobitnej pravidelnej doprave a v mestskej dráhovej doprave kópia povolenia na prevádzkovanie linky,
e)
nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
f)
nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok,
g)
nezverejnil tarifu na svojom webovom sídle,
h)
neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa povolenia na prevádzkovanie linky alebo cestovného poriadku alebo porušuje prevádzkovú povinnosť, prepravnú povinnosť alebo tarifnú povinnosť,
i)
predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti rezervácie a skoršej kúpy, diskrimináciou alebo uprednostňovaním niektorej skupiny cestujúcich alebo bez potvrdenia o zaplatení cestovného, príplatkov, zliav a iných úhrad alebo bez stanovených náležitostí,
j)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má zastávku, zmluvu o užívaní autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,
k)
vydal cestovný lístok bez náležitostí ustanovených týmto zákonom alebo náležitosti uvedené na cestovnom lístku nezodpovedajú skutočnosti,
l)
neoznačil zamestnancov, ktorí sú v preprave oprávnení dávať pokyny cestujúcim a kontrolovať cestovné lístky,
m)
neoznačil zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny vlakovému personálu a vodičom dráhových vozidiel,
n)
nezabezpečil náhradnú dopravu cestujúcich pri obmedzení alebo zastavení dopravných služieb,
o)
neoznačil dopravné prostriedky informáciou o cieli, prípadne i o východiskovej stanici a dôležitej nácestnej stanici alebo zastávke, najmä ak ide o prestupnú stanicu alebo zastávku,
p)
neoznačil dopravné prostriedky mestskej dopravy a dopravné prostriedky zapojené do integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému označením linky,
q)
neposkytuje cestujúcim orientáciu a informačné a doplnkové služby potrebné na bezpečné uskutočnenie prepravy,
r)
nedodržiava práva cestujúcich podľa osobitného predpisu,70)
s)
nevytvára podmienky na zvyšovanie komfortu cestujúcich a uľahčenie pohybu a cestovania vybranej skupiny cestujúcich, cestujúcich s detským kočíkom a prepravu psov so špeciálnym výcvikom,
t)
nezaviedol alebo bez vážnych dôvodov neprevádzkuje informačný systém pre cestujúcich alebo systém rezervácie a kúpy cestovných lístkov,
u)
nie je súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä nespolupracuje s organizátorom,
v)
neobmedzil alebo nezastavil poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný čas na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu alebo toto obmedzenie alebo zastavenie prevádzky nezverejnil výveskou na staniciach a zastávkach alebo iným účinným spôsobom alebo v cestovnom poriadku, ak ide o plánované obmedzenie na dlhší čas,
w)
vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s osobitným predpisom71) alebo týmto zákonom,
x)
nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 17 ods. 6.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní priestory a neposkytne služby všetkým dopravcom, ktorí majú v nej zastávku, alebo nezverejní podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, nezriadi a neudržuje označník a informačnú tabuľu na stanici,
b)
vlastník alebo správca chodníka, spevnenej plochy alebo cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka na chodníku alebo priľahlej spevnenej ploche, prístrešku pre cestujúcich, zariadenie automatizovaného výdaja cestovných lístkov alebo ich údržbu a opravy,
c)
vlastník čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľ stanice alebo zastávky, ktorý ich neudržiava v prevádzkyschopnom stave a čisté, a ktorý ich bezbariérovo neupraví pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a v prípade výstavby novej stanice alebo zastávky ich stavebne neupraví ako bezbariérové, osvetlené a mimo zastavaného územia obce sprístupnené chodníkom alebo infraštruktúrou dopravne prispôsobenou pre bezpečný pohyb chodcov.
(3)
Za niektorý zo správnych deliktov
a)
podľa odseku 1 písm. a) až d), m) a n) sa uloží pokuta od 100 eur do 15 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. e) až l) a o) až x) sa uloží pokuta od 100 eur do 5 000 eur.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 2 sa uloží pokuta od 1 000 eur do 15 000 eur.
(5)
Správne delikty podľa odsekov 1 a 2 prejednávajú príslušné správne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona.
(6)
Príslušný správny orgán uloží pokutu za konanie podľa odseku 1 písm. a) až d) od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.
(7)
Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur dopravcovi, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, ak
a)
nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového účtovníctva,
b)
poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, o metóde ich výpočtu alebo o rozsahu plnenia záväzku počas platnosti zmluvy o dopravných službách s cieľom získať úhradu,
c)
neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme alebo tieto údaje boli neúplné alebo nepravdivé,
d)
poskytuje dopravné služby v rozpore s prepravným poriadkom určeným objednávateľom,
e)
neplní povinnosti uložené rozhodnutím podľa § 29 ods. 1 písm. b); pokuta sa uloží za každý spoj samostatne.
(8)
Objednávateľ uloží pokutu od 1 500 eur do 30 000 eur dopravcovi, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, ak použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté v zmluve o dopravných službách ani dodatočne povolené objednávateľom.
(9)
Objednávateľ uloží pokutu za konania podľa odseku 8 písm. a) až c) a odseku 9 od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty. Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty za konanie podľa odseku 8 písm. a) až c) alebo odseku 9 nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.
(10)
Národná dopravná autorita uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur
a)
dopravcovi, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, ak neumožní využitie ním poskytovaných prepravných služieb na základe národného integrovaného cestovného lístka alebo ak poskytuje prepravné služby k národnému integrovanému cestovnému lístku v rozpore s integrovanou tarifou alebo integrovaným prepravným poriadkom,
b)
dopravcovi, ktorý neposkytne prevádzkové údaje podľa § 25 ods. 2,
c)
objednávateľovi , ktorého plán dopravnej obslužnosti nie je v súlade s národným plánom dopravnej obslužnosti,
d)
objednávateľovi podľa § 21 ods. 4 alebo ods. 5 za neplnenie povinnosti podľa § 35 písm. g) alebo § 36 písm. g).
(11)
Ak ani do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty podľa odseku 11 písm. d) nedôjde k splneniu povinnosti, pokuta podľa odseku 11 písm. d) sa uloží opakovane až do splnenia povinnosti.
(12)
Regulačný orgán uloží pokutu od 1 500 eur do 20 000 eur dopravcovi za porušenie regulovaného cestovného podľa § 15.
(13)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, najmä na jeho vplyv na pravidelnosť a spoľahlivosť verejnej dopravy, na jeho následky a na dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(14)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(15)
Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti správneho orgánu, ktorý pokutu uložil, príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 42
Spoločné ustanovenie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem
a)
schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien,
b)
udeľovania súhlasu obce s umiestnením autobusovej zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci a na určovanie názvu zastávky,
c)
odborného dozoru podľa tohto zákona.
(2)
Osobné údaje získané podľa tohto zákona podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.72) Účelom spracúvania osobných údajov ministerstvom dopravy, Národnou dopravnou autoritou, vyšším územným celkom a obcou podľa tohto zákona a orgánmi odborného dozoru je plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3)
Týmto zákonom nie je dotknutý osobitný predpis o štátnej pomoci.73)
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a o spôsobe zverejňovania,
b)
podrobnosti o poskytovaní dopravných informácií a o označovaní dopravných prostriedkov a zastávok verejnej osobnej dopravy,
c)
jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy,
d)
podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 23 ods. 4 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti územia,
e)
podrobnosti o rozsahu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme podľa § 32 písm. p), § 35 písm. g) a § 36 písm. g) a frekvencii ich poskytovania národnej dopravnej autorite a organizátorovi,
f)
podrobnosti o vzorovom prepravnom poriadku, štruktúre základných tarifných skupín vrátane rozsahu zliav zo základného cestovného a minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
g)
podrobnosti o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných lístkov,
h)
podrobnosti o požiadavkách a postupoch pre zaistenie technickej a prevádzkovej prepojiteľnosti elektronických systémov platieb a vybavenia cestujúcich a ich zariadení a technológií,
i)
podrobnosti o štruktúre prevádzkových údajov podľa § 25 ods. 2, ich formáte pre strojové spracovanie a štandardy formátov a číselníkov,
j)
podrobnosti o náležitostiach národného integrovaného cestovného lístka, integrovanej tarify, integrovaného prepravného poriadku, výške cestovného a zliav integrovanej tarify, o spôsobe predaja národného integrovaného cestovného lístka a spôsob riešenia finančnej kompenzácie pre dopravcov za akceptáciu národného integrovaného cestovného lístka,
k)
minimálne štandardy kvality a bezpečnosti v pravidelnej doprave, vrátane štandardov pre prepravu osôb so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,
l)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru,
m)
reguláciu cestovného v železničnej doprave a lodnej doprave a podrobnosti o postupe pri regulácií cestovného,
n)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o príspevok v lodnej doprave a spôsobe ich preukazovania, o náležitostiach zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku a podrobnosti vyúčtovania poskytnutého príspevku.
§ 44
Prechodné ustanovenia
(1)
Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvorené podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023 zostávajú v platnosti do doby, na ktorú boli uzatvorené.
(2)
Účinnosť zmlúv podľa odseku 1 možno predĺžiť, ak doba ich účinnosti po takomto predĺžení nepresiahne dobu ustanovenú osobitným predpisom.1)
(3)
Objednávateľ je povinný zosúladiť plán dopravnej obslužnosti s § 23 do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Elektronické systémy platieb a vybavenia cestujúcich, ktoré sú v prevádzke do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia byť uvedené do súladu s týmto zákonom najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti.
(5)
Dopravca v mestskej dráhovej doprave je povinný požiadať o udelenie povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Dopravné licencie vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia na prevádzkovanie linky podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti.
(7)
Obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému podľa doterajších predpisov sa považuje za organizátora podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 331/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 79 písm. a) úvodnej vete a písm. b) sa slová „dopravná licencia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „povolenie na prevádzkovanie autobusovej linky“ v príslušnom tvare.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa za položku 89 vkladá položka 89a, ktorá znie:

„Položka 89a
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy..................... 110 eur
b)
Vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy podľa písmena a) ...................................................... 50 % príslušnej sadzby podľa písmena a)“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 112/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 457/2021 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 279/2023 Z. z. a zákona č. 296/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slová „v železničnej doprave“ vkladajú slová „a mestskej električkovej doprave a trolejbusovej doprave“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“ a citácia „zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach“ a na konci sa pripája táto citácia: „zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 20 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
4.
Za § 23h sa vkladá § 23i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Konania o porušení cenovej disciplíny začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.
Čl. IV
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 187/2022 Z. z., zákona č. 336/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 druhá veta znie: „Podmienky prevádzkovania verejnej osobnej lodnej dopravy upravuje osobitný predpis.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab sa vypúšťajú.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „verejnú vodnú dopravu“ nahrádzajú slovami „verejnú nákladnú lodnú dopravu“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa slová „o cestujúcich“ nahrádzajú slovami „o prepravované osoby“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa slová „cestujúcim, odosielateľom, príjemcom a tretím osobám (§ 27)“ nahrádzajú slovami „podľa § 27“.
6.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vykonávať prepravu tovaru s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na plavidle.“.
7.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Používatelia verejnej nákladnej lodnej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy, predovšetkým aby tovar bol prepravený na miesto určenia riadne a včas.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.
9.
§ 9 až 10 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 6a sa vypúšťajú.
10.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Prepravný poriadok upravuje požiadavky, za ktorých sa prepravuje tovar v nákladnej lodnej doprave. V prepravnom poriadku sa uvedú najmä
a)
podrobnosti zmluvy o preprave tovaru,7)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
požiadavky na odosielateľov tovaru,
d)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na tovare alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy,
e)
reklamačný poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 765 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 610 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 2 a 3.
12.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pre každý druh verejnej vodnej dopravy“.
13.
V § 12 ods. 4 sa slová „osobnej dopravy“ nahrádzajú slovami „vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej dopravy“ a za slovo „službách“ sa vkladajú slová „vo verejnom záujme8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 28 zákona č. 332/2023 Z. z.“.
14.
§ 20 až 20d sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11i sa vypúšťajú.
15.
V § 21 ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o verejnú osobnú lodnú dopravu predchádzajúce povolenie vydané podľa osobitného predpisu.12aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa znie:
12aaa) § 19 ods. 3 až 5 zákona č. 332/2023 Z. z.“.
16.
V § 38 sa vypúšťa písmeno v).
Doterajšie písmená w) až aa) sa označujú ako písmená v) až z).
17.
V § 40 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok“.
18.
V § 40 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo poruší povinnosti cestujúceho“.
19.
V § 40a odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 12 ods. 4).“.
20.
Za § 43h sa vkladá § 43i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.
Čl. V
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 3, § 14 písm. a), § 15 ods. 1 písm. a) a v § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „o dopravných službách vo verejnom záujme“ v príslušnom tvare.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 28 zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 311/2020 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je servisné zariadenie podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu písm. d) až f) a i) a tretieho bodu písm. b) vo vlastníctve štátu a jeho správu vykonáva ministerstvo, ministerstvo uzatvorí zmluvu o prevádzke tohto servisného zariadenia so železničným podnikom, ktorý má s objednávateľom dopravných služieb uzatvorenú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme15aa) s najväčším počtom vlakových kilometrov v spádovej oblasti príslušného servisného zariadenia. Ministerstvo vydá metodiku upravujúcu určenie spádovej oblasti servisného zariadenia a zverejní ju vo vestníku ministerstva. Železničný podnik, ktorý uzatvoril zmluvu o prevádzke servisného zariadenia podľa prvej vety, poskytuje služby servisného zariadenia podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:
15aa) § 28 zákona 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 54 ods. 8 a 11 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Čl. VII
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019, zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 183/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
3.
V § 2a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky výkonu verejnej osobnej dopravy upravuje osobitný predpis.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
§ 2b sa vypúšťa.
5.
V § 4 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
6.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nákladnou“ a za slovo „tovaru“ sa vkladajú slová „alebo osôb“.
7.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo verejnej osobnej doprave uzatvára s cestujúcim zmluvu o preprave osôb5) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
8.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a ak ide o verejnú osobnú dopravu, aj podľa cestovného poriadku“.
9.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
10.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Prepravný poriadok
Prepravný poriadok obsahuje obchodné podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie prepravy, najmä
a)
druh poskytovaných dopravných služieb,
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
podmienky uzavretia zmluvy o preprave,
d)
rozsah práv a povinností odosielateľov a príjemcov vecí, najmä požiadavky na prepravu rôznych druhov tovaru, iných vecí a živých zvierat, a pravidlá pristavovania vozňov na nakládku a vykládku,
e)
práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu na tovare alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu alebo na zľavu,
f)
reklamačný poriadok.“.
11.
§ 8 až 9 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 sa vypúšťajú.
12.
V § 15 ods. 1 písm. l) sa slová „objednávateľovi dopravných služieb“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi dráhy“.
13.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme“.
14.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
15.
V nadpise pod § 16 sa vypúšťajú slová „a cestujúcich“.
16.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „cestujúcich a tovaru“.
17.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c sa vypúšťa.
18.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „cestujúcim“ nahrádza slovami „iným osobám, ktoré vykonávajú činnosti v doprave na dráhach“.
19.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Dopravca je oprávnený vykázať z priestoru osobu, ktorá úmyselné zničí, poškodí, znečistí, neoprávnene použije, odstráni, odcudzí, zamení, pozmení, zakryje, premiestni alebo urobí nečitateľnou dráhovú dopravnú značku, návestidlo, signalizačný znak, návestný znak, prepravný poriadok, výňatok z tarify dopravcu alebo inú vývesku dopravcu, piktogram dopravcu alebo označenie stanice alebo zastávky.“.
20.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 4 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
21.
§ 17 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
22.
V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dopravných služieb12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 2 písm. c) zákona č. 332/2023 Z. z.“.
23.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
24.
§ 19 až 21a sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 18c sa vypúšťajú.
25.
V § 35 sa vypúšťa písmeno d).
26.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b), c), k), n), p), r) a s).
Doterajšie písmená d) až j), l), m), o) a q) sa označujú ako písmená b) až l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
27.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a e) až h).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
28.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), i) až l).
Doterajšie písmená d) až h) a l) a m) sa označujú ako písmená c) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.
29.
V § 37 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
30.
V § 38 sa vypúšťajú písmená a), b) a f).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
31.
§ 39 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
32.
V § 40 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a cestujúcich“.
33.
V § 41 ods. 2 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
34.
V § 42 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok,“.
35.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b), c) a f).
Doterajšie písmená d), e), g) až n) sa označujú ako písmená b) až k).
36.
V § 42 ods. 1 písm. k) sa slová „i) až m)“ nahrádzajú slovami „f) až j).
37.
V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
38.
V § 42 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
39.
V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „písm. j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. g) a h)“.
40.
V § 42 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. c) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
41.
V § 42 ods. 2 písm. e) a ods. 3 písm. d) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
42.
V § 42 ods. 2 písm. f) a ods. 3 písm. e) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
43.
V § 42 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e), g) a h)“.
44.
V § 43 sa vypúšťajú odseky 6, 10 a 11.
Doterajšie odseky 7 až 9 a 12 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 13.
45.
V § 43 odsek 7 znie:
„(7)
Licenčný orgán uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur dráhovému podniku, ktorý neoznačil zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny vlakovému personálu, vodičom dráhových vozidiel a iným osobám vykonávajúcim činnosti v doprave na dráhe [§ 16 ods. 1 písm. b)].“.
46.
V § 43 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
47.
V § 43 ods. 11 sa slová „odsekov 1 až 13“ nahrádzajú slovami „ odsekov 1 až 10“.
48.
V § 44 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
49.
Za § 46g sa vkladá § 46h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.
Čl. VIII
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 222/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z. a zákona č. 246/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
2.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v autobusovej doprave2) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „Dopravnými službami“ vkladajú slová „na účely tohto zákona“.
4.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
v osobnej doprave a taxislužbe preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby poskytované cestujúcim,“.
5.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podmienky prevádzkovania osobnej dopravy a prevádzkovania taxislužby na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme upravuje osobitný predpis.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dopravnej licencie,“.
7.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9a sa vypúšťajú.
8.
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „poriadok“ vkladajú slová „v nákladnej doprave a taxislužbe“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „cestnej“.
10.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Prepravný poriadok v taxislužbe obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj
a)
spôsob objednávania vozidiel taxislužby, sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa uplatňujú, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení,
b)
podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat,11)
c)
reklamačný poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.
11.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Dopravca, ktorý prevádzkuje taxislužbu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje nákladnú dopravu ako súčasť systému kombinovanej dopravy, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Odseky 1, 2, 4 až 7 sa nevzťahujú na dopravcu, ktorý prevádzkuje taxislužbu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3a)“.
13.
V § 7 písm. a) sa slovo „cestnú“ nahrádza slovom „nákladnú“.
14.
Nadpis druhej časti znie: „PREVÁDZKOVANIE CESTNEJ DOPRAVY A TAXISLUŽBY“.
15.
§ 8 až 25 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 46 sa vypúšťajú.
16.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Dopravca je povinný
a)
prevádzkovať taxislužbu v súlade s udelenou koncesiou po celý čas jej platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“),
b)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim, ktorý prejaví záujem o prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.“.
17.
V § 30 ods. 5 písm. g) sa slová „tarifné podmienky“ nahrádzajú slovami „sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa uplatňujú,“.
18.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa na konci vypúšťa citácia „a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009“.
20.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
21.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d).
Doterajšie písmená e) až aa) sa označujú ako písmená b) až x).
22.
V § 41 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v pravidelnej doprave a“.
23.
V § 41 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v medzinárodnej pravidelnej doprave“.
24.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p) a u).
Doterajšie písmená q) až t) a v) a x) sa označujú ako písmená p) až u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.
25.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a n) až q).
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).
26.
V § 41 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
27.
§ 43 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
28.
V § 44 sa vypúšťajú písmená a), c), d) a g) až j).
Doterajšie písmená b), e) a f) sa označujú ako písmená a) až c).
28.
V § 44 písm. a) sa za slovom „dispečingu“ vypúšťa čiarka a slová „v mestskej doprave“.
29.
V § 45 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
dodržiavania prevádzkovej povinnosti a prepravnej povinnosti prevádzkovateľov taxislužby,“.
30.
V § 45 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „dopravných licencií“.
31.
V § 45 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
32.
V § 45 odsek 5 znie:
„(5)
Obec vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.“.
33.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v pravidelnej doprave“ a slová „prepravy autobusových zásielok a“.
34.
V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov na odňatie dopravnej licencie podľa § 10 ods. 10, alebo“.
35.
V § 47 ods. 5 písm. b) a ods. 6 sa vypúšťajú slová „jazdný list“.
36.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a t).
Doterajšie písmená k) až ao) sa označujú ako písmená j) až am).
37.
V § 48 ods. 1 písm. j) sa na konci vypúšťajú slová „alebo bez jazdného listu“.
38.
V § 48 ods. 1 písm. s) sa vypúšťajú slová „dopravná licencia, jazdný list,“.
39.
V § 48 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 8, 10 a 11.
Doterajšie odseky 4 až 7, 9 a 12 až 15 sa označujú ako odseky 2 až 10.
40.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok“.
41.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) až e), g) a h).
Doterajšie písmená f), i) a j) sa označujú ako písmená b) až d).
42.
V § 48 ods. 2 písm. d) sa slová „s tarifou“ nahrádzajú slovami „so sadzbami cestovného uvedenými v prepravnom poriadku“.
43.
V § 48 ods. 5 sa slová „ u), x) až ac), af) až aj), al) a am), odseku 2 písm. a) až d) a odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „s), v) až aa), ad) až ah), aj) a ak) a odsekov 2 až 4“ a vypúšťa sa druhá veta.
44.
V § 48 ods. 6 sa slová „v), w), ad), ae) a ak)“ nahrádzajú slovami „t), u), ab), ac) a ai)“.
45.
V § 48 ods. 10 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“.
46.
V § 49 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „dopravnou licenciou, jazdným listom,“.
47.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až g).
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená e) až i).
48.
V § 49 ods. 2 sa slová „h) a k)“ nahrádzajú slovami „e) a h)“ a slová „e) až g), i), j) a l)“ sa nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.
49.
V § 49 ods. 4 sa slová „e) až g), i), j) a l)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.
50.
V § 49 ods. 5 sa slová „h) a k)“ nahrádzajú slovami „e) a h)“.
51.
V § 49 ods. 6 sa slová „h) až l)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“ a vypúšťajú sa slová „a podľa odseku 1 písm. e) až g) aj revízori“.
52.
V § 49 ods. 8 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“ a vypúšťa sa tretia veta.
53.
V § 50 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až f).
54.
V § 51 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
55.
V § 51 sa slová „ostatných konaniach“ nahrádzajú slovami „konaniach podľa tohto zákona“.
56.
§ 53 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
57.
Za § 56j sa vkladá § 56k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem čl. I § 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.
2)
Napríklad § 7 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
3)
§ 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
§ 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
6)
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
Čl. 3 písm. a) a kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
Čl. 3 ods. 21 a kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021)
8)
§ 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
9)
Čl. 6 až 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
10)
§ 5 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z.
Kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
11)
§ 5 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
12)
§ 10 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
13)
Čl. 8 ods. 4 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
14)
Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
15)
Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
Čl. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
16)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
17)
Napríklad § 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie (EÚ) 2021/782.
19)
Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
20)
Nariadenie (EÚ) č. 181/2011.
21)
§ 44 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 81 až 85 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
25)
Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
Rozhodnutie Rady z 3. októbra 2002 o uzavretí Dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (2002/917/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 7, Ú. v. ES L 321, 26. 11. 2002).
26)
Kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
27)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991).
28)
Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
§ 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
30)
Čl. 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
31)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 272, 21. 10. 2017) v platnom znení.
32)
§ 34 zákona č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 15 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 7 písm. f) a g) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
37)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 21b21j zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 55/2019 Z. z.
Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
38)
Čl. 5 ods. 2 a 4 až 6 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
40)
Čl. 4 ods. 1 písm. b), čl. 6 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
41)
Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
42)
Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
43)
Čl. 5 ods. 2, 4 až 6 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
44)
§ 54 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 294, 21. 11. 2018).
48)
Čl. 5 ods. 1 a 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
50)
Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
51)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52)
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
Príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
54)
Čl. 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
55)
Čl. 4 ods. 1, čl. 6 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
56)
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57)
Kapitola III nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
58)
Čl. 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
59)
Čl. 2 ods. 2 až 8 nariadenia (EÚ) 2021/782.
60)
§ 9 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 259/2001 Z. z.
61)
§ 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
63)
§ 11 ods. 3 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 259/2015 Z. z.
64)
Napríklad zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
65)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
66)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
70)
Nariadenie (EÚ) 2021/782.
Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
Nariadenie (ES) č. 181/2011.
71)
Nariadenie (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EHS) č. 3921/91.
72)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).