33/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. januára 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe druhom bode písm. c) sa slová „a vyšší územný celok“ nahrádzajú čiarkou a slovami „vyšší územný celok, mesto alebo obec“.
2.
V prílohe štvrtom bode písmeno a) znie:
„a)
Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku podľa kódu, názvu, anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, doplnku názvu – doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva), lieková forma liečiva a forma alebo cesta podania liečiva, množstva spotrebovaného lieku, jeho úhrady poisťovňou, doplatku pacienta, osobitných prípadov úhrady a sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi reálnou úhradou a podmienenou úhradou;1) súčasťou ukazovateľov je aj informácia o vykonaní verejného obstarávania u výrobcu2) a informácia o uzavretí zmluvy o podmienkach úhrady podľa osobitného predpisu.3)
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
1) § 98i zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 266/2022 Z. z.
2) § 6 ods. 6 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 7a, § 29a a 57a zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V prílohe jedenástom bode písm. c) sa čiarka za slovom „celok“ vypúšťa a slová „mesto a“ sa nahrádzajú slovom „alebo“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Vladimír Lengvarský v. r.