32/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. januára 2023,
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49/2022 Z. z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2022.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2023.
Viliam Karas v. r.