31/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 16. januára 2023 č. S08743-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené. Predmetom opatrenia je zadefinovanie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia poskytovateľov špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti a vytvorenie podmienok na motiváciu poskytovateľov poskytovať tento druh zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 5-6/2023 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.