295/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2023 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z., zákona č. 400/2022 Z. z., zákona č. 401/2022 Z. z., zákona č. 96/2023 Z. z., zákona č. 263/2023 Z. z. a zákona č. 273/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
V § 18 ods. 18, v § 41 ods. 11, v § 57 ods. 1 písm. d) a v prílohe č. 15 sa číslica „39 833“ nahrádza číslicou „50 000“.
7.
V § 34 ods. 7 sa číslica „6 638,79“ nahrádza číslicou „13 277,58“ a číslica „8 298,48“ sa nahrádza číslicou „16 596,96“.
8.
V § 34 ods. 8 a 11 a v prílohe č. 13 sa číslica „13 277,57“ nahrádza číslicou „26 555,14“.
9.
V § 35 ods. 5 a 7 a v § 37 ods. 8 sa číslica „6 638,79“ nahrádza číslicou „13 277,58“.“.
11.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
20.
Za § 67o sa vkladá § 67p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67p
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2023
(1)
Konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. augustom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023. O zmene výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu a peňažného príspevku na úpravu rodinného domu, na ktorý vznikol nárok pred 1. augustom 2023 a trvá aj po 31. júli 2023, rozhodne príslušný orgán do 31. augusta 2023; takéto rozhodnutie sa len vyznačí v spise a poskytne sa príslušné plnenie.
(2)
Ak konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je priznaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný rodičovský príspevok podľa § 40 ods. 1 tretej vety v znení účinnom do 31. júla 2023, bolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, úrad rozhodne o peňažnom príspevku na opatrovanie za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.
(3)
Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 2 sa začína na podnet úradu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023 okrem čl. I bodov 1 až 5, bodu 10 a bodov 12 až 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.