289/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. júna 2023,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1, § 16 ods. 2, 5 a 6 zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje vzor žalobného zámeru, prihlášky k žalobnému zámeru (ďalej len „prihláška“), odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere (ďalej len „odvolanie súhlasu“), výšku úhrady za podanie prihlášky a výšku úhrady za odvolanie súhlasu.
§ 2
(1)
Vzor žalobného zámeru je uvedený v prílohe č. 1; tento vzor sa použije aj v prípade podstatných zmien žalobného zámeru.
(2)
Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor odvolania súhlasu je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Vzory podľa odsekov 1 až 3 zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
§ 3
(1)
Výška úhrady za podanie prihlášky je 20 eur.
(2)
Výška úhrady za odvolanie súhlasu je 10 eur.
(3)
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšujú sa úhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.1)
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. júla 2023.
Jana Dubovcová v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 289/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 289/2023 Z. z.
1)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.