281/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

281
ZÁKON
z 20. júna 2023
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon s cieľom, aby všetky výrobky sprístupnené na trhu1) boli bezpečné, upravuje všeobecnú bezpečnosť výrobkov, povinnosti hospodárskych subjektov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na všetky výrobky, ak požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo obmedzenie rizík neustanovuje osobitný predpis.2)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobkom nová, použitá alebo obnovená hnuteľná vec, ktorá je určená spotrebiteľovi3) alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, aj keď nie je pre neho určená, a dodáva sa alebo je k dispozícii za odplatu alebo bezodplatne, a to aj počas poskytovania služby, okrem použitého výrobku dodaného ako starožitnosť alebo výrobku, ktorý sa má pred použitím opraviť alebo obnoviť za predpokladu, že o tom dodávateľ informoval osobu, ktorej výrobok dodáva,
b)
výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
1.
výrobok vyrobí,
2.
vystupuje ako výrobca tým, že uvedie na výrobku svoje meno, ochrannú známku alebo iný rozlišujúci znak,
3.
výrobok obnoví alebo podstatne zmení za účelom uvedenia na trh,4) alebo
4.
je inou osobou v dodávateľskom reťazci, ak jej činnosť môže ovplyvniť bezpečnosť výrobku,
c)
splnomocneným zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene,
d)
dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, ktorá uvádza na trh členského štátu výrobok z tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom,
e)
distribútorom fyzická osoba alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu a ktorej činnosť neovplyvňuje bezpečnosť výrobku, vrátane obchodníka,5)
f)
hospodárskym subjektom výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, obchodník alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci,
g)
rizikom pravdepodobná miera výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho poškodenie a stupeň závažnosti tohto poškodenia,
h)
vážnym rizikom vážne ohrozenie, ktoré si vyžaduje rýchly zásah orgánov verejnej správy, vrátane vplyvov, ktoré nemajú okamžitý účinok,
i)
stiahnutím z trhu opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby bol výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, sprístupnený na trhu,
j)
spätným prevzatím opatrenie zamerané na dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil spotrebiteľovi,
k)
systémom RAPEX systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) o opatreniach a postupoch týkajúcich sa výrobkov, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov.
§ 3
Všeobecná bezpečnosť výrobkov
(1)
Bezpečným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania po dobu obvyklej použiteľnosti, inštalácie alebo údržby nepredstavuje pre spotrebiteľa v súvislosti s jeho používaním žiadne alebo len minimálne riziko, ktoré je prijateľné, a zodpovedá vysokej úrovni ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, pričom sa zohľadňujú
a)
vlastnosti výrobku vrátane jeho zloženia, balenia, poskytnutého návodu na montáž, inštaláciu a údržbu,
b)
vplyv na iné výrobky, ak možno predpokladať, že sa bude používať s inými výrobkami,
c)
prezentácia výrobku, označenie, upozornenia, návody na použitie a likvidáciu výrobku a všetky ostatné označenia alebo informácie týkajúce sa výrobku a
d)
skupiny spotrebiteľov, ktoré môžu byť vystavené riziku pri používaní výrobku, najmä deti a staršie osoby.
(2)
Bezpečnosť výrobku sa posudzuje podľa osobitného predpisu,6) ktorým sa preberá právne záväzný akt Európskej únie, ktorý upravuje požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo na obmedzenie rizika, ktoré je spojené s výrobkom pri jeho používaní.
(3)
Požiadavky na bezpečnosť výrobku v súvislosti s rizikami alebo kategóriami rizík, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,6) ktorým sa preberá právne záväzný akt Európskej únie, sa posudzujú podľa tohto zákona.
(4)
Bezpečnosť výrobku sa posudzuje podľa vnútroštátneho právneho predpisu členského štátu, na ktorého území sa výrobok sprístupňuje na trhu, ak bezpečnosť výrobku nie je upravená právne záväzným aktom Európskej únie a ak vnútroštátny právny predpis zaručuje ochranu rovnocennú s požiadavkami na všeobecnú bezpečnosť podľa tohto zákona.
(5)
Ak sa bezpečnosť výrobku nezistí podľa odsekov 2 až 4, výrobok sa považuje za bezpečný, ak je v súlade s technickou normou,7) ktorá preberá európsku normu, na ktorú Komisia uverejnila odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie.
(6)
Ak sa bezpečnosť výrobku nezistí podľa odsekov 2 až 5, posudzuje sa bezpečnosť výrobku najmä podľa
a)
technickej normy, ktorá preberá inú európsku normu, ako je európska norma podľa odseku 5,
b)
národnej technickej normy toho členského štátu, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu,
c)
odporúčania Komisie, ktoré obsahuje usmernenie na posudzovanie bezpečnosti výrobku,
d)
pravidiel správnej praxe pre bezpečnosť výrobku platných v príslušnom odvetví,
e)
súčasných poznatkov vedy a techniky,
f)
rozumného očakávania spotrebiteľa týkajúceho sa bezpečnosti výrobku.
(7)
Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti výrobku alebo dostupnosť iných výrobkov s nižším stupňom ohrozenia nie je dostatočným dôvodom, aby sa výrobok nepovažoval za bezpečný.
(8)
Nebezpečný výrobok je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky podľa odseku 1. Za nebezpečný výrobok sa považuje aj nebezpečná napodobenina výrobku, ktorá svojím tvarom, vôňou, farbou, vzhľadom, balením, označením, objemom alebo veľkosťou môže u spotrebiteľa, najmä u dieťaťa, vyvolať riziko zámeny s potravinou a ohroziť tak jeho život alebo zdravie.
§ 4
Povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu a dovozcu
(1)
Výrobca, splnomocnený zástupca a dovozca sú povinní uvádzať na trh len bezpečné výrobky.
(2)
Výrobca, splnomocnený zástupca a dovozca sú pri uvedení na trh povinní
a)
zabezpečiť označenie výrobku obchodným menom alebo ochrannou známkou a sídlom alebo miestom podnikania výrobcu,
b)
zabezpečiť označenie výrobku obchodným menom alebo ochrannou známkou a sídlom alebo miestom podnikania splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ak výrobca nie je usadený v členskom štáte,
c)
zabezpečiť označenie výrobku typovým číslom, číslom šarže, sériovým číslom alebo iným údajom, ktorý umožní jednoznačnú identifikáciu výrobku,
d)
zabezpečiť označenie výrobku údajmi v rozsahu primeranom povahe výrobku, najmä údajmi, ktoré spotrebiteľovi umožnia zhodnotiť riziká spojené s používaním výrobku po dobu obvyklej použiteľnosti, inštalácie alebo údržby, ak riziká nie sú zjavné aj bez upozornenia,
e)
pripojiť k výrobku sprievodnú dokumentáciu; sprievodnou dokumentáciou výrobku sú doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a používanie výrobku, vrátane návodu na inštaláciu, montáž, používanie, skladovanie a údržbu, ak to povaha výrobku odôvodňuje.
(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) až d) sa uvádzajú na výrobku, alebo ak to povaha výrobku neumožňuje, na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku.
(4)
Výrobca, splnomocnený zástupca a dovozca sú povinní
a)
prijať opatrenia, ktoré im umožnia, aby boli informovaní o rizikách, ktoré výrobok môže predstavovať po uvedení na trh, a opatrenia na zabránenie týmto rizikám vrátane stiahnutia nebezpečného výrobku z trhu alebo jeho spätného prevzatia,
b)
ak je to potrebné na zamedzenie rizika, ktoré výrobok môže predstavovať po uvedení na trh, vykonávať skúšky vzoriek výrobkov, preskúmavať podnety na bezpečnosť výrobkov, viesť evidenciu podnetov a upovedomiť distribútorov o prijatých opatreniach.
§ 5
Povinnosti distribútora a obchodníka
(1)
Distribútor nesmie sprístupňovať na trhu výrobky, ktoré
a)
nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť alebo
b)
neobsahujú označenie alebo sprievodnú dokumentáciu podľa § 4 ods. 2.
(2)
Distribútor nesmie odstraňovať, prekrývať alebo meniť označenie výrobku ani iné údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d). Ak sa preukáže, že údaje uvedené výrobcom sú nepravdivé alebo neúplné, môže ich distribútor so súhlasom výrobcu alebo splnomocneného zástupcu opraviť alebo doplniť.
(3)
Distribútor je povinný odovzdať informácie o rizikách výrobku hospodárskemu subjektu, ktorému výrobok dodáva.
(4)
Obchodník nesmie po uplynutí doby spotreby sprístupňovať na trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby. Obchodník môže sprístupňovať na trhu výrobky aj po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti, ak spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a spotrebiteľ je pred kúpou upozornený na uplynutie doby minimálnej trvanlivosti.
(5)
Obchodník je povinný zabezpečiť, aby označenie podľa § 4 ods. 2 písm. d) a sprievodná dokumentácia podľa § 4 ods. 2 písm. e) boli uvedené jasne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo s výslovným súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný. Možnosť súbežného používania iných jazykov a možnosť používania označení, grafických symbolov a piktogramov tým nie je dotknutá.
(6)
Obchodník sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a), ak preukáže, že nemohol v čase sprístupňovania výrobku na trhu vedieť o skutočnosti, že výrobok nie je bezpečný.
§ 6
Ďalšie povinnosti hospodárskych subjektov
(1)
Splnenie povinností hospodárskych subjektov podľa § 4 nezbavuje hospodárske subjekty povinností podľa § 5 a podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Ak hospodársky subjekt zistí, že výrobok, ktorý sprístupnil na trhu, je nebezpečný, je povinný bezodkladne
a)
prijať primerané opatrenia, ktoré zabránia bezpečnostným rizikám, ktoré súvisia s nebezpečným výrobkom, vrátane stiahnutia výrobku z trhu alebo jeho spätného prevzatia,
b)
upovedomiť o nebezpečnom výrobku všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci, ktorým výrobok dodal,
c)
upovedomiť príslušný orgán dohľadu o nebezpečnom výrobku vrátane presnej identifikácie výrobku alebo skupiny výrobkov a o rizikách pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktoré výrobok predstavuje, o ostatných hospodárskych subjektoch v distribučnom reťazci, o ktorých má oznamujúci hospodársky subjekt vedomosť, a o opatreniach, ktoré hospodársky subjekt prijal alebo ktoré je potrebné prijať; hospodársky subjekt pripojí k oznámeniu fotografie výrobku, kópiu protokolu alebo správy o skúške alebo iné dokumenty, ktoré umožnia identifikovať výrobok a riziká, ktoré predstavuje, pričom vzor tohto oznámenia zverejní orgán dohľadu na svojom webovom sídle,
d)
informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku vrátane presnej identifikácie výrobku alebo skupiny výrobkov a o rizikách pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ktoré výrobok predstavuje; hospodársky subjekt pripojí k oznámeniu fotografie výrobku alebo iné informácie, ktoré umožnia identifikovať výrobok, pričom upozornenie zverejní vo všetkých prevádzkarňach,8) v ktorých sprístupnil nebezpečný výrobok na trhu, a na svojom online rozhraní,9) ak sprístupnil nebezpečný výrobok na trhu prostredníctvom online rozhrania.
(3)
Hospodársky subjekt zabezpečí spätné prevzatie nebezpečného výrobku,
a)
ak iné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) nie sú postačujúce na zabránenie bezpečnostným rizikám, alebo
b)
na základe opatrenia uloženého orgánom dohľadu.
(4)
Hospodársky subjekt vykoná spätné prevzatie nebezpečného výrobku
a)
opravou výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku,
b)
vrátením kúpnej ceny výrobku alebo
c)
výmenou výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.
(5)
Hospodársky subjekt je povinný vziať späť nebezpečný výrobok od spotrebiteľa a v lehote do troch pracovných dní oznámiť spotrebiteľovi spôsob výkonu spätného prevzatia podľa odseku 4. Výrobca, splnomocnený zástupca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá potvrdenie o kúpe výrobku. Hospodársky subjekt znáša účelne vynaložené náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri spätnom prevzatí nebezpečného výrobku podľa odseku 4.
(6)
Hospodársky subjekt je povinný
a)
poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti výrobku alebo splnenie povinností podľa tohto zákona,
b)
poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu výrobok dodal, a o všetkých hospodárskych subjektoch, ktorým výrobok dodal,
c)
spolupracovať s orgánom dohľadu na opatreniach prijatých na zabránenie ohrozeniu pochádzajúceho z výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu.
§ 7
Orgány verejnej správy
(1)
Orgánmi verejnej správy v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov sú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
b)
orgány dohľadu.
(2)
Ministerstvo hospodárstva vo veciach všeobecnej bezpečnosti výrobkov
a)
zastupuje Slovenskú republiku v sieti orgánov členských štátov zodpovedných za bezpečnosť výrobkov,
b)
vykonáva úlohu národného kontaktného miesta a notifikačného orgánu systému RAPEX,
c)
koordinuje vnútroštátne činnosti a iniciatívy, ktoré súvisia so systémom RAPEX,
d)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy o požiadavkách na bezpečnosť výrobkov a o podrobnostiach o sprístupňovaní výrobkov na trhu,
e)
zabezpečuje v spolupráci s orgánmi dohľadu plnenie opatrení z rozhodnutia Komisie vydaného pre výrobky predstavujúce vážne riziko v lehote do 20 dní odo dňa účinnosti rozhodnutia Komisie, ak rozhodnutie Komisie neustanovuje inú lehotu na prijatie opatrenia,
f)
požiada hospodárske subjekty a orgány dohľadu, pred vydaním rozhodnutia Komisie podľa písmena e), aby do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti poskytli stanoviská k navrhovaným opatreniam, o ktorých informuje Komisiu.
Dohľad
§ 8
Orgán dohľadu
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia,10) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku podľa § 3 ods. 2 a 3 vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona orgán dohľadu nad určeným výrobkom.11)
(3)
Orgán dohľadu postupuje pri výkone dohľadu nad všeobecnou bezpečnosťou výrobkov podľa tohto zákona a osobitného predpisu12) a spolupracuje s ostatnými orgánmi dohľadu.
(4)
Orgán dohľadu postupuje pri dohľade nad uvádzaním výrobku na trh zo štátu, ktorý nie je členským štátom, podľa osobitného predpisu.13)
(5)
Orgán dohľadu
a)
zriaďuje a aktualizuje sektorové programy dohľadu na základe kategórií výrobkov alebo rizík; o aktivitách dohľadu, zisteniach a výsledkoch dohľadu informuje ministerstvo hospodárstva,
b)
v spolupráci s ministerstvom hospodárstva vyhodnocuje aktivity dohľadu a ich účinnosť,
c)
sleduje vedecké a technické poznatky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov,
d)
zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone dohľadu; tým nie je dotknutá spolupráca medzi orgánmi dohľadu.
(6)
Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená pri výkone dohľadu podľa tohto zákona písomne dožiadať iný orgán dohľadu14) o poskytnutie súčinnosti vrátane výkonu skúšok na overenie bezpečnosti výrobku; dožiadaný orgán je povinný bezplatne poskytnúť požadované podklady a informácie.
(7)
Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená použiť podklady a informácie poskytnuté od dožiadaného orgánu podľa odseku 6.
§ 9
Oprávnenia orgánu dohľadu
(1)
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov
a)
vyžadovať od hospodárskych subjektov všetky informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti výrobku a splnenia povinností podľa § 4 až 6,
b)
odoberať vzorky výrobkov,
c)
zabezpečiť skúšky na overenie bezpečnosti výrobku v primeranom rozsahu.
(2)
Orgán dohľadu je oprávnený pri výrobku, ktorý môže predstavovať riziko,
a)
vyžadovať, aby bol výrobok označený jasne formulovaným a jednoducho zrozumiteľným upozornením na riziká, ktoré môže použitie výrobku predstavovať; upozornenie sa uvádza v slovenskom jazyku,
b)
zabezpečiť, aby skupina spotrebiteľov, ktorí môžu byť vystavení riziku pri používaní výrobku, boli včas a vhodným spôsobom upozornení na riziko, vrátane uverejnenia upozornenia,
c)
podmieniť sprístupnenie výrobku na trhu splnením predchádzajúcich podmienok na zabezpečenie bezpečnosti výrobku.
(3)
Orgán dohľadu je oprávnený zakázať sprístupňovanie výrobku na trhu, ktorý môže byť nebezpečný, na obdobie nevyhnutné na vykonanie skúšok výrobku a posúdenie jeho bezpečnosti.
(4)
Ak orgán dohľadu na základe výsledkov dohľadu zistí, že výrobok nespĺňa požiadavky podľa § 3 až 6, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt o prijatie primeraného nápravného opatrenia15) na ukončenie nesúladu a na zabránenie bezpečnostným rizikám súvisiacim s nebezpečným výrobkom vrátane stiahnutia výrobku z trhu alebo jeho spätného prevzatia.
(5)
Orgán dohľadu je oprávnený uložiť opatrenie, na vykonanie tohto opatrenia určiť primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ktorým
a)
zakáže do vykonania nápravy uvádzanie výrobku na trh alebo sprístupňovanie výrobku na trhu, ak zistí, že výrobok nespĺňa požiadavky podľa § 3 až 6,
b)
nariadi stiahnutie výrobku z trhu, ak zistí, že výrobok nespĺňa požiadavky podľa § 3 až 6,
c)
nariadi spätné prevzatie výrobku, ak zistí, že výrobok nespĺňa požiadavky na bezpečnosť podľa § 3,
d)
uloží povinnosť hospodárskemu subjektu na svoje náklady účinným spôsobom informovať o nebezpečnom výrobku a o rizikách spotrebiteľov, ktorí by mohli byť použitím výrobku vystavení takému riziku, v rozsahu oznámenia podľa § 6 ods. 2 písm. d),
e)
nariadi znehodnotenie nebezpečného výrobku.
(6)
Ustanoveniami odsekov 2, 3 a 5 nie je dotknuté oprávnenie orgánu dohľadu uložiť iné opatrenia podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Orgán dohľadu doručí opatrenie podľa odsekov 2, 3 a 5 hospodárskemu subjektu alebo oznámi opatrenie podľa odsekov 2, 3 a 5 hospodárskemu subjektu ústne a vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý doručí hospodárskemu subjektu. Doručením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie písomného záznamu hospodárskemu subjektu, zamestnancovi hospodárskeho subjektu alebo osobe oprávnenej konať v jeho mene, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu. Účinky opatrenia podľa odsekov 2, 3 a 5 nastávajú jeho doručením alebo ústnym oznámením, podľa toho, ktorý moment nastane skôr.
(8)
Proti opatreniu podľa odsekov 2, 3 a 5 môže hospodársky subjekt podať písomnú námietku do piatich pracovných dní odo dňa doručenia opatrenia. Námietka musí byť vecne odôvodnená. Námietka nemá odkladný účinok. O námietke rozhodne orgán dohľadu do desiatich dní odo dňa doručenia námietky. Rozhodnutie o námietke je konečné.
(9)
Orgán dohľadu je oprávnený postupovať podľa odseku 1 alebo uložiť opatrenia podľa odsekov 2, 3 a 5, ak výrobok je nebezpečný napriek preukázaniu zhody so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov podľa § 3.
(10)
Orgán dohľadu uloží opatrenia podľa odseku 5, ak hospodársky subjekt neprijme alebo nesplní v požadovanom rozsahu a lehote nápravné opatrenie podľa odseku 4.
(11)
Orgán dohľadu zohľadní pri ukladaní opatrení podľa odsekov 2, 3 a 5 závažnosť hroziaceho rizika a zásadu predbežnej opatrnosti.
(12)
Orgán dohľadu podporuje prijímanie dobrovoľných opatrení16) hospodárskymi subjektmi na splnenie povinností podľa § 4 až 6. Ak je to vhodné, môže orgán dohľadu vypracovať zásady správnej praxe.
(13)
Orgán dohľadu môže zabezpečiť splnenie opatrení podľa odseku 5 na náklady hospodárskeho subjektu, ak s prihliadnutím na povahu zisteného nedostatku vyhodnotí opatrenie vykonané hospodárskym subjektom ako neprimerané a nedostatočné.
(14)
Ak sa preukáže, že výrobok nevyhovuje požiadavkám na bezpečnosť podľa § 3, hospodársky subjekt, nad ktorým sa vykonáva dohľad, je povinný uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti a náklady s tým spojené, ktoré vznikli pri dokazovaní tohto stavu.
(15)
Na ukladanie a výkon opatrení podľa odsekov 2, 3 a 5 sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 až 51 a § 53 až 80 správneho poriadku.
§ 10
Sankcie
(1)
Orgán dohľadu uloží pokutu
a)
od 100 eur do 50 000 eur hospodárskemu subjektu, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 4 písm. a),
2.
poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a),
b)
od 100 eur do 30 000 eur hospodárskemu subjektu, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 5 ods. 3 alebo ods. 4,
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 6 ods. 2 až 5,
c)
od 50 eur do 15 000 eur hospodárskemu subjektu, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3,
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 5 ods. 1 písm. b), ods. 2 alebo ods. 5,
d)
od 50 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu, ak poruší niektorú z povinností podľa § 6 ods. 6,
e)
od 50 eur do 30 000 eur hospodárskemu subjektu, ak nesplní opatrenie uložené orgánom dohľadu podľa § 9 ods. 2, 3 alebo ods. 5.
(2)
Orgán dohľadu uloží pokutu opakovane až do výšky dvojnásobku hornej hranice sadzby pokuty podľa odseku 1, ak v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená.
(3)
Orgán dohľadu uloží hospodárskemu subjektu, ktorý uvedie na trh alebo sprístupní na trhu nebezpečný výrobok, a to aj počas poskytovania služby, ktorý spôsobí ujmu na živote alebo zdraví spotrebiteľa, pokutu od 500 eur do 150 000 eur.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu6) alebo ak možno uložiť pokutu podľa odseku 3.
(5)
Orgán dohľadu uloží pokutu podľa odseku 1 písm. a) hospodárskemu subjektu zodpovednému za prvé sprístupnenie výrobku na trhu Slovenskej republiky, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.
(6)
Orgán dohľadu nezačne správne konanie a neuloží pokutu, ak hospodársky subjekt prijme a splní dobrovoľné opatrenie, a orgán dohľadu s prihliadnutím na povahu nedostatku vyhodnotí prijaté dobrovoľné opatrenie ako primerané a dostatočné.
(7)
Orgán dohľadu nezačne správne konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. b) a c), ak hospodársky subjekt prijme a splní nápravné opatrenie podľa § 9 ods. 4 v požadovanom rozsahu a lehote, a orgán dohľadu s prihliadnutím na povahu nedostatku vyhodnotí prijaté nápravné opatrenie ako primerané a dostatočné. To neplatí, ak hospodársky subjekt v lehote 12 mesiacov odo dňa prijatia a splnenia nápravného opatrenia podľa § 9 ods. 4 opätovne poruší tú istú povinnosť, za ktorú už prijal a splnil nápravné opatrenie podľa § 9 ods. 4.
(8)
Ak orgán dohľadu ukladá v jednom konaní pokutu za porušenie dvoch alebo viac povinností podľa tohto zákona, uloží hospodárskemu subjektu úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.
(9)
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada najmä na závažnosť, rozsah, následky a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
(10)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do siedmich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
Výmena informácií o nebezpečných výrobkoch
(1)
Ak orgán dohľadu prijme dobrovoľné opatrenie od hospodárskeho subjektu alebo uloží hospodárskemu subjektu opatrenie voči výrobku, ktorý nepredstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, môže oznámiť prijatie opatrenia ministerstvu hospodárstva prostredníctvom systému RAPEX.
(2)
Ak orgán dohľadu prijme dobrovoľné opatrenie od hospodárskeho subjektu alebo uloží hospodárskemu subjektu opatrenie voči výrobku, ktorý predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, musí najneskôr do desiatich dní odo dňa prijatia opatrenia, v prípade mimoriadnych situácií do troch dní odo dňa prijatia opatrenia, oznámiť ministerstvu hospodárstva prijatie opatrenia prostredníctvom systému RAPEX.
(3)
Orgán dohľadu bezodkladne oznámi ministerstvu hospodárstva akúkoľvek zmenu alebo odvolanie opatrenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Ministerstvo hospodárstva bezodkladne zasiela hlásenia o nebezpečných výrobkoch podľa odsekov 1 a 2 Komisii prostredníctvom systému RAPEX.
(5)
Ministerstvo hospodárstva postupuje orgánom dohľadu prostredníctvom systému RAPEX hlásenia, ktoré zasiela Komisia Slovenskej republike. Orgány dohľadu sú povinné na základe hlásení zo systému RAPEX zistiť, či sa príslušný nebezpečný výrobok vyskytuje na trhu Slovenskej republiky.
(6)
Orgán dohľadu a ministerstvo hospodárstva postupujú pri výmene informácií podľa odsekov 1 až 5 a podľa osobitného predpisu.17)
§ 12
Spoločné ustanovenie
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov začatý a neskončený podľa predpisov účinných pred 1. augustom 2023 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2023. Konania o uložení sankcie za porušenie povinností zistených dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2023.
(2)
Konania o uložení sankcie za porušenie povinností v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov začaté a právoplatne neskončené podľa predpisov účinných pred 1. augustom 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2023.
(3)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi, vydaná na základe splnomocnenia podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov je vykonávacím právnym predpisom podľa tohto zákona do vydania vykonávacieho právneho predpisu podľa § 7 ods. 2 písm. d), najneskôr však do 31. júla 2025.
§ 14
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 15
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou v znení vyhlášky č. 466/2006 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 109/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov,
4.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 253/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek,
5.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 194/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 377/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 299/2019 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich, poskytujúcich alebo sprístupňujúcich produkty na vnútornom trhu (ďalej len „kontrolované osoby“)
a)
zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa odseku 1,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov a kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
prijíma, vyhodnocuje a kontroluje plnenie dobrovoľných opatrení,
d)
vyvodzuje zodpovednosť za zistené nedostatky,
e)
zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov,10)
f)
informuje verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných výrobkov,
g)
je oprávnená využívať podnety verejnosti, najmä od spotrebiteľov, spotrebiteľských združení a iných orgánov verejnej moci.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia môže vykonávať kontroly na mieste a kontroly na diaľku.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva tiež pôsobnosť v oblasti energetickej inšpekcie podľa osobitných predpisov.10a)
(5)
Slovenská obchodná inšpekcia postupuje pri výkone svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10b znejú:
10) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017) v platnom znení, zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019), zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10aa, 11 a 11b sa vypúšťajú.
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Opatrenie
(1)
Inšpektor na základe výsledkov kontroly predaja alebo poskytovania produktov môže opatrením
a)
nariadiť kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
zakázať do vykonania nápravy
1.
predaj, poskytovanie, iné sprístupňovanie alebo použitie produktov, ak nezodpovedajú osobitným predpisom,15) nad ktorými vykonáva dohľad Slovenská obchodná inšpekcia,
2.
výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové dni.
(2)
Inšpektor doručí opatrenie kontrolovanej osobe alebo oznámi opatrenie kontrolovanej osobe ústne a vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý doručí kontrolovanej osobe. Doručením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie písomného záznamu kontrolovanej osobe, zamestnancovi kontrolovanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene kontrolovanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone kontroly. Účinky opatrenia nastávajú jeho doručením alebo ústnym oznámením, podľa toho, ktorý moment nastane skôr.
(3)
Kontrolovaná osoba môže proti opatreniu podať písomnú námietku do piatich pracovných dní odo dňa doručenia opatrenia, ak s opatrením nesúhlasí. Námietka musí byť vecne odôvodnená. Námietka nemá odkladný účinok. O námietke rozhoduje riaditeľ inšpektorátu do desiatich dní odo dňa doručenia námietky. Rozhodnutie o námietke sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/1369 v platnom znení, zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2023 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúšťajú.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) Napríklad zákon č. 529/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2023 Z. z.“.
4.
V § 7 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 13 nahrádza odkazom 10.
5.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slovo „uvádzanie“ nahrádza slovom „sprístupňovanie“ a slovo „trh“ sa nahrádza slovom „trhu“.
6.
V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zakáže sprístupňovanie výrobku na trhu, nariadi stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie od koncových používateľov a ak je to potrebné, nariadi tiež zničenie výrobkov kontrolovanou osobou alebo na náklady kontrolovanej osoby, ak výrobky preukázateľne ohrozujú život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,“.
7.
V § 8 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
nariadi kontrolovanej osobe označiť výrobok upozornením na riziká, ktoré môže použitie výrobku predstavovať,
f)
zakáže sprístupňovanie výrobku na trhu do splnenia požiadaviek na bezpečnosť výrobku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.
8.
§ 8a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c sa vypúšťa.
9.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Inšpektorát uloží kontrolovanej osobe, ktorá nesplní
a)
opatrenie podľa § 6, pokutu od 50 eur do 30 000 eur,
b)
ochranné opatrenie podľa § 8, pokutu od 100 eur do 50 000 eur.“.
10.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sadzby pokuty podľa odseku 1 sa zvyšujú na dvojnásobok, ak ide o opakované nesplnenie opatrenia podľa § 6 alebo ochranného opatrenia podľa § 8 do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
11.
V § 9 ods. 3 sa slová „do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 50 eur do 5 000 eur“.
12.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
13.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Neuhradenie pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 3 a opakované porušenie povinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 3 do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 3 sa považujú za závažné porušenie povinností podľa osobitného predpisu.19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 10 zákona č. 56/2018 Z. z.“.
15.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
16.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 128/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2002; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 15/ zv. 6) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z., zákona č. 128/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 278/2023 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:
105a) § 3 ods. 8 zákona č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.
Príloha
k zákonu č. 281/2023 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie1.
Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov (Ú. v. ES L 192, 11. 7. 1987; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 8).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 6) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
1)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
6)
Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.
7)
§ 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.
8)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 3 ods. 15 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 26 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie (EÚ) 2019/1020.
14)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 3 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
16)
Čl. 3 ods. 17 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
17)
Príloha, časť II a III vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania (Ú. v. EÚ L 73, 15. 3. 2019).