272/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
ZÁKON
z 20. júna 2023
o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 334/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z. a zákona č. 497/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 5 sa za slovom „h)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a k).“.
2.
V § 40am sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl. II
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 12/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b) Príloha č. 2 prvý bod písm. g) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
2.
V § 4 odsek 13 znie:
„(13)
Podmienky zriadenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, najmä miesto a spôsob pripojenia, určuje vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie alebo ich prevádzkovateľ vo vyjadrení alebo v záväznom stanovisku v konaní o stavebnom zámere,3a) alebo vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
3.
Odkaz na poznámku pod čiarou 8a a poznámka pod čiarou 8a sa vypúšťajú.
4.
V § 16 ods. 5 sa slová „o stavebné povolenie umiestnenej stavby“ nahrádzajú slovami „o vydanie rozhodnutia o povolení stavby“.
5.
V § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa slovo „stavebnému“.
6.
V § 19a ods. 4 sa slová „k územnému konaniu“ nahrádzajú slovami „ku konaniu o stavebnom zámere“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
11c) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 3a.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 37 ods. 3 sa slová „územného plánu veľkého územného celku“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu26b) a územného plánu mikroregiónu26c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26b a 26c znejú:
26b) § 20 zákona č. 200/2022 Z. z.
26c) § 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
11.
Slová „územné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko“ v príslušnom tvare.
12.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
13.
Slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 377/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 6 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
4.
V § 7 ods. 5 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
6.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až w) sa označujú ako písmená b) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
7.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) § 31 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
8.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až v) sa označujú ako písmená c) až t).
Poznámky pod čiarou k odkazu 25 a 27 sa vypúšťajú.
9.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „dodatočnom povolení stavby“ nahrádzajú slovami „preskúmaní nepovolenej stavby na prevádzku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) § 63 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
10.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „záväzného“.
11.
V § 9 ods. 3 sa slová „v odseku 1 písm. a) až w)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až s)“ a slová „odseku 1 písm. c) až f) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) a j)“.
12.
V § 9 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) a b)“ a slová „odseku 1 písm. b) až f)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) Napríklad zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) Napríklad zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 13 ods. 2 písm. g) sa slová „informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia“ nahrádzajú slovami „konštrukcie použitej na verejné šírenie navigačných, kultúrnych, reklamných, športových a iných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu (ďalej len „informačná konštrukcia“)“.
Odkaz na poznámku pod čiarou 51 a poznámka pod čiarou 51 sa vypúšťajú.
17.
V § 13 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
18.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa slová „informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia“ nahrádzajú slovami „informačnej konštrukcie“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
54) § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
20.
V § 14 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
umiestnenie stavby, ak stavba nie je predmetom konania o stavebnom zámere,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a sa vypúšťa.
21.
V § 14 ods. 2 písm. h) sa slová „povolenie podľa osobitného predpisu57b)“ nahrádzajú slovami „vydanie rozhodnutia o povolení stavby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57b sa vypúšťa.
22.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
23.
V § 28 ods. 7 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
24.
V § 40 ods. 1 sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:
67) § 14 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
26.
V § 47 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
O výrub dreviny podľa odseku 3 možno požiadať aj v konaní o stavebnom zámere. Ak je žiadosť o výrub dreviny podľa odseku 3 súčasťou stavebného zámeru, orgán ochrany prírody vydávajúci súhlas je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere a namiesto súhlasu sa vydáva záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere. Záväzné stanovisko podľa predchádzajúcej vety možno použiť na preukázanie súhlasu s výrubom dreviny rovnako ako súhlas orgánu ochrany prírody podľa tohto zákona.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 79 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 83aa sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
84) § 16 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 91 sa citácia „§ 32 zákona č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
31.
V § 65 ods. 1 písm. f) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
32.
V § 65 ods. 1 písm. r) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
33.
V § 67 písmeno f) znie:
„f)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a k územnému plánu obce, podľa § 9 ods. 1 písm. b) v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g) a j) a podľa § 9 ods. 1 písm. l) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100ab) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. t), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušné ministerstvo.“.
34.
V § 68 písmeno d) znie:
„d)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) k územnému plánu zóny, podľa § 9 ods. 1 písm. b) v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. c) a h), podľa § 9 ods. 1 písm. i), ak ide o povolenie výrubu drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce, podľa § 9 ods. 1 písm. l) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a podľa § 9 ods. 1 písm. m) až s) a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100a) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. t), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo ministerstvo.“.
35.
V § 68 písm. j) sa slová „písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
36.
V § 69 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115aa znie:
115aa) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
Poznámka pod čiarou 13 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 74/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 16a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak je činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) predmetom konania vo výstavbe, orgán štátnej vodnej správy nevydáva záväzné stanovisko alebo povolenie výnimky v samostatnom konaní podľa odsekov 1 až 12; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní.“.
2.
V § 21 ods. 2 prvá veta znie: „Povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať prostredníctvom záväzného stanoviska v konaní o stavebnom zámere, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo povolenú vodnú stavbu.“.
3.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak je predmet povolenia podľa odseku 4 súčasťou stavby podľa stavebného zámeru, súvisiacou vyvolanou úpravou alebo jej inou súčasťou, orgán štátnej vodnej správy nevydáva takéto povolenie v samostatnom konaní; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní a toto záväzné stanovisko nahrádza povolenie podľa odseku 4.“.
4.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak je predmet povolenia podľa odseku 1 súčasťou stavby podľa stavebného zámeru, súvisiacou vyvolanou úpravou alebo jej inou súčasťou, orgán štátnej vodnej správy nevydáva takéto povolenie v samostatnom konaní; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní a toto záväzné stanovisko nahrádza povolenie podľa odseku 1.“.
5.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je povolenie nahradené záväzným stanoviskom v konaní o stavebnom zámere, na jeho zmenu alebo zrušenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o výstavbe“.
6.
V § 26 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje povolenie na osobitné užívanie vôd alebo ak sa osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr s rozhodnutím o povolení stavby, povolenie na vodnú stavbu možno vydať len na základe súhlasu orgánu štátnej vodnej správy vyjadreného v záväznom stanovisku v konaní o stavebnom zámere. Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia, ak sa nepovoľuje ani neohlasuje podľa všeobecného predpisu o výstavbe,31b) sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
(2)
V povolení na vodné stavby orgán štátnej vodnej správy určí podmienky a požiadavky na uskutočnenie stavby v rozsahu podľa všeobecného predpisu o výstavbe.32) Ak je vodná stavba súčasťou inej stavby podľa stavebného zámeru, súvisiacou vyvolanou úpravou alebo jej inou súčasťou, orgán štátnej vodnej správy nevydáva rozhodnutie o povolení vodnej stavby v samostatnom konaní; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní a toto záväzné stanovisko nahrádza rozhodnutie o povolení vodnej stavby.
(3)
Pri vodných stavbách je orgán štátnej vodnej správy špeciálnym stavebným úradom.33) Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, vykoná aj kolaudáciu vodnej stavby.34) Orgán štátnej vodnej správy nie je orgánom územného plánovania a nekoná vo veciach vyvlastnenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31b až 34 znejú:
31b) § 31 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.
32) § 38 ods. 4 až 6 zákona č. 201/2022 Z. z.
33) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 201/2022 Z. z.
34) § 44 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
7.
V § 26 ods. 4 sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 až 37 znejú:
35) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.
36) § 46 zákona č. 201/2022 Z. z.
37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 26 ods. 8 sa slová „územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní“.
9.
V § 26 odseky 11 až 14 znejú:
„(11)
Na úpravu, zmenu alebo zriadenie koryta vodného toku, ktorý nie je sledovanou vodnou cestou alebo výhľadovo sledovanou vodnou cestou, s cieľom obnovy prirodzeného koryta vodného toku postačuje ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy; prílohou ohlásenia je súhlasné záväzné stanovisko správcu vodného toku.
(12)
Ak na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby postačuje ohlásenie podľa všeobecného predpisu o výstavbe, možno odstránenie alebo zmenu vodnej stavby vykonať na základe ohlásenia, len ak tým nenastane významné zhoršenie ekologických funkcií vodného toku, výrazné zhoršenie ekologického stavu vodného toku podľa § 4a ods. 4, ani zhoršenie ochrany pred povodňami.
(13)
Ak subjekt, v prospech ktorého bolo vydané povolenie zanikol a vodná stavba neprešla na ďalšieho nadobúdateľa (§ 22 ods. 1), návrh na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorá už neplní svoju funkciu, môže predložiť správca vodného toku.
(14)
Vodná stavba neplní svoju funkciu, najmä ak
a)
vodná stavba naďalej neplní žiaden z účelov, na ktorý bola zhotovená alebo na ktorý bolo povolené osobitné užívanie vôd, a neplní ani funkciu súvisiacu s ochranou pred povodňami alebo
b)
zaniklo povolenie na osobitné užívanie vôd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aaa sa vypúšťa.
10.
V § 26 sa vypúšťa odsek 15.
11.
V § 26a ods. 1 sa za slová „vodná stavba“ vkladajú slová „a ani iná stavba alebo činnosť, ktorá podlieha povoleniu alebo ohláseniu podľa všeobecného predpisu o výstavbe31b)“.
12.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je predmet súhlasu podľa odseku 1 súčasťou stavby podľa stavebného zámeru, súvisiacou vyvolanou úpravou alebo jej inou súčasťou, orgán štátnej vodnej správy nevydáva súhlas v samostatnom konaní; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní a toto záväzné stanovisko nahrádza súhlas podľa odseku 1.“.
13.
V § 28 ods. 1 sa slová „k zámeru stavby“ nahrádzajú slovami „k návrhu stavebného zámeru“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
39a) Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46aa znie:
46aa) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
16.
V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak je stavba iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 súčasťou stavby podľa stavebného zámeru, súvisiacou vyvolanou úpravou alebo jej inou súčasťou, orgán štátnej vodnej správy nevydáva takéto povolenie v samostatnom konaní; ak je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere, vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán v tomto konaní a toto záväzné stanovisko nahrádza povolenie na vodnú stavbu.“.
17.
V § 46 ods. 2 tretia veta znie: „Ak je predmetom revitalizácie stavba alebo činnosť, ktorá podlieha povoleniu alebo ohláseniu podľa všeobecného predpisu o výstavbe,31b) postupuje sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe.“.
18.
V § 60 ods. 1 písm. h) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu“.
19.
V § 63 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),“
20.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
21.
V § 63 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) a d).
22.
V § 73 ods. 1 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „vzťahuje všeobecný predpis o výstavbe“.
23.
V § 73 ods. 2 sa slová „stavebného zákona“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o výstavbe“.
24.
V § 73 odsek 18 znie:
„(18)
Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom66a) v konaní o stavebnom zámere, ak vo veci nekoná ako špeciálny stavebný úrad. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 a súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) a g) tohto zákona sa považujú za záväzné stanoviská.66b) Vlastník verejného vodovodu a vlastník verejnej kanalizácie sú dotknutou právnickou osobou66aa) v konaní o stavebnom zámere, ak vo veci nekoná orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad a ich vyjadrenia sa považujú za záväzné vyjadrenia.66aa)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66b znejú:
66a) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.
66aa) § 31 ods. 7 a § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z.
66b) § 31 ods. 7 písm. b) a d) zákona č. 201/2022 Z. z.“.
25.
V § 73 ods. 21 sa slová „územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné stanovisko a povolenie výnimky sú podkladom ku konaniu o povolení činnosti“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.
26.
V § 74 ods. 2 sa slová „stavebného poriadku“ nahrádzajú slovami „výstavby“ a za slovo „správy“ sa vkladá čiarka a slová „ako špeciálny stavebný úrad“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:
67) § 58 a 59 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
27.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 80f ods. 1 nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z. a zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
integrované konanie, ktorým je na účely tohto zákona konanie, v ktorom sú do jedného konania spojené posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 alebo zisťovacie konanie podľa § 18 ods. 2 a povoľovanie stavby podľa všeobecného predpisu o výstavbe, okrem stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením.“.
3.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je reakcia na inú mimoriadnu udalosť než podľa písmena b), v dôsledku ktorej môžu nastať na celom území Slovenskej republiky významné škody a vláda Slovenskej republiky rozhodne, že postup podľa tohto zákona by významne sťažil alebo znemožnil včasnú a riadnu reakciu na túto mimoriadnu udalosť.“.
4.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti a to aj v porovnaní s nulovým variantom,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
koncentrovať posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 alebo zisťovacie konanie podľa § 18 ods. 2 a povoľovanie stavieb do jedného konania, ktorým sa zabezpečí aj splnenie podmienky získania záväzného posudku, súhlasu, stanoviska, rozhodnutia alebo vyjadrenia, ktoré sú vydávané podľa osobitných predpisov7) a podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je touto činnosťou stavba.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 31 ods. 7 a 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
7.
V § 3 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o integrované konanie, je ním aj konanie podľa tohto zákona,“.
8.
V § 3 písm. j) sa za slová „vydané v povoľovacom konaní“ vkladajú slová „vrátane integrovaného konania“.
9.
V § 3 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o integrované konanie, je ním aj orgán príslušný pre toto konanie,“.
10.
V § 3 písm. p) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o integrované konanie, je ním aj dotknutý orgán príslušný na vydanie záväzného stanoviska k súladu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8f sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
9) § 29 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.
9a) § 6 ods. 1 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
13.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 15 znejú:
13a) § 31 zákona č. 200/2022 Z. z.
14) § 18 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z.
15) § 31 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
15.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Zmenou povolenej navrhovanej činnosti je aj ukončenie navrhovanej činnosti spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností. Ukončenie navrhovanej činnosti podľa prvej vety je samostatným predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak nebolo súčasťou posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.“.
16.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Navrhovateľ môže v prípade pochybností, či ide o zmenu navrhovanej činnosti požiadať príslušný orgán o jej posúdenie tým, že predloží žiadosť, v ktorej uvedie opis a odôvodnenie potreby realizovania zmeny navrhovanej činnosti. Súčasťou žiadosti je aj vyhodnotená príloha č. 10 a zároveň projektová dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti vypracovaná podľa osobitného predpisu2) a iné vyjadrenie, stanoviská alebo záväzné stanoviská podmieňujúce jej realizáciu, ak ich má navrhovateľ k dispozícii. Príslušným orgánom pre vydanie vyjadrenia je orgán, ktorý by rozhodoval, ak by išlo o zmenu navrhovanej činnosti podľa § 18.“.
17.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.“.
18.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Konanie o podnete nezačne, ak príslušný orgán z podnetu zistí, že jeho obsah nie je predmetom konania o podnete, alebo ak bolo v danej veci právoplatne skončené konanie o povolení; o tejto skutočnosti príslušný orgán upovedomí podávateľa podnetu.“.
19.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Príslušný orgán si v rámci konania o podnete vyžiada stanovisko rezortného orgánu, dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu alebo dotknutej obce a určí primeranú lehotu na doručenie stanoviska, ktorá nemôže byť dlhšia ako 15 dní. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.“.
20.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v odôvodnených pripomienkach k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8“.
21.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Obec, ktorá nebola s ohľadom na predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny príslušným orgánom počas konania identifikovaná ako dotknutá obec, sa ako verejnosť prejavením záujmu postupom podľa § 24 stáva dotknutou verejnosťou.
(6)
Príslušný orgán zverejňuje dokumentáciu a listiny, ktoré môžu obsahovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa alebo číslo osvedčenia odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu.“.
22.
V § 20a písm. b) sa vypúšťajú slová „ako aj s odborným posudkom podľa § 36“.
23.
V § 23 ods. 4 sa slová „sa nemusí prihliadnuť“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán neprihliada.“.
Odkaz na poznámku pod čiarou 23 a poznámka pod čiarou 23 sa vypúšťajú.
24.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 4“.
25.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
26.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.
27.
V § 24 ods. 4 úvodná veta znie: „Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 je“ a v písmene b) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
28.
V § 24 ods. 6 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
29.
V § 24 ods. 10 sa za slovo „dosiahne“ vkladajú slová „alebo prekročí“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.
30.
V § 25 ods. 2 sa slová „§ 24 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 10“.
31.
V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 4 a prílohy č. 9, okrem kapitoly V. prílohy č. 9, ktorá sa nahrádza zdôvodnením variantu navrhovanej činnosti, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo“.
32.
V § 29 ods. 9 sa slová „sa nemusí prihliadnuť“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán neprihliada.“.
33.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 17 až 19, ktoré znejú:
„(17)
Proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, nemožno podať odvolanie.
(18)
Príslušný orgán poskytne navrhovateľovi odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa § 18 ods. 6 vyjadrenie, v ktorom uvedie, či je predmet žiadosti zmenou navrhovanej činnosti, ktorá má byť predmetom konania podľa § 18. Príslušným orgánom pre vydanie vyjadrenia je ten orgán, do ktorého pôsobnosti spadá predmet žiadosti vo vzťahu k § 18 ods. 1, 2 a 3.
(19)
Príslušný orgán pri vyhodnocovaní žiadosti podľa odseku 18 primerane použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. V rámci vyhodnocovania príslušný orgán dbá na to, aby nebol takýmto postupom obchádzaný účel zákona, a zároveň aby bola predmetom vyjadrenia iba taká zmena navrhovanej činnosti, u ktorej možno odôvodnene vyvrátiť pochybnosť, že by mohla mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.“.
34.
V § 30 sa vypúšťa odsek 8.
35.
V § 35 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa nedoručí písomné stanovisko v lehotách podľa odsekov 1 až 3, tak sa stanovisko považuje za súhlasné; na stanovisko doručené po lehote príslušný orgán neprihliada.“.
36.
§ 36 sa vypúšťa.
37.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní odo dňa uplynutia poslednej z lehôt podľa § 35.“.
38.
V § 37a ods. 1 sa slová „stavebné konanie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „konanie o stavebnom zámere“ v príslušnom tvare.
39.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) § 38 a 44 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
40.
V § 38 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
ku konaniu o stavebnom zámere,
b)
ku kolaudácii.“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
42.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Záväzné stanovisko podľa odseku 4 nie je potrebné pre povoľovacie konanie k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo rozhodnutie z konania o podnete, vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2015, vrátane jeho podmienok a opatrení, pre vydanie povolenia podľa osobitného predpisu.2) V takom prípade povoľujúci orgán rozhodne bez záväzného stanoviska príslušného orgánu.“.
43.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Osobitosti pre integrované konanie
(1)
Ak je predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 alebo predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorou je stavba, pre ktorú má byť vydané rozhodnutie o povolení stavby podľa všeobecného predpisu o výstavbe,31) vykoná príslušný orgán posúdenie vplyvov alebo zisťovacie konanie a povolenie stavby v integrovanom konaní, ak navrhovateľ v návrhu nenavrhne inak.
(2)
Na integrované konanie sa použijú ustanovenia tohto zákona a všeobecného predpisu o výstavbe, ak v odsekoch 3 až 15 nie je ustanovené inak. Na záväzné stanovisko orgánu územného plánovania sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o územnom plánovaní,32) ak v odsekoch 3 až 15 nie je ustanovené inak.
(3)
Ak sú v rovnakej veci ustanovenia tohto zákona a všeobecného predpisu o výstavbe v rozpore a nie je v integrovanom konaní možné postupovať podľa oboch, postupuje sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe a len ak to nie je objektívne možné, postupuje sa podľa tohto zákona.
(4)
V integrovanom konaní sa koordinovane posudzuje a povoľuje navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorou je stavba, a zároveň sa určia opatrenia a podmienky pre vykonávanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je to potrebné.
(5)
Ak je podľa osobitných predpisov7) podmienkou povolenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorou je stavba, vydanie záväzného posudku, súhlasu, stanoviska, rozhodnutia alebo vyjadrenia, je táto podmienka považovaná za splnenú vydaním záväzného stanoviska dotknutého orgánu alebo dotknutej právnickej osoby podľa všeobecného predpisu o výstavbe33) v integrovanom konaní, alebo márnym uplynutím lehoty na jeho vydanie.
(6)
Orgán, ktorý je podľa osobitného predpisu7) oprávnený na vydanie záväzného posudku, súhlasu, stanoviska, rozhodnutia alebo vyjadrenia, ktoré podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorou je stavba, je v integrovanom konaní dotknutým orgánom alebo dotknutou právnickou osobou podľa všeobecného predpisu o výstavbe.
(7)
Ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena zahŕňa viacero stavieb, v integrovanom konaní sa povoľujú všetky takéto stavby podľa stavebného zámeru,34) vrátane súvisiacich vyvolaných úprav, najmä preložky stavieb dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, ochranné stavby, stavby na ochranu biotopov a umožnenia prirodzenej migrácie voľne žijúcich zvierat, ako aj vonkajšie úpravy. Všetky stavebné úrady, ktoré by inak boli v prípade podľa prechádzajúcej vety príslušnými na konanie o povolení stavby, majú postavenie dotknutého orgánu podľa všeobecného predpisu o výstavbe.
(8)
Ak je záväzné stanovisko orgánu územného plánovania preskúmavané príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,2) do ukončenia preskúmavania sa integrované konanie preruší.
(9)
Ak je predmetom konania podľa tohto zákona navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorou je prevádzka alebo zariadenie, na ktorú sa vzťahuje integrované povoľovanie podľa osobitného predpisu,34a) postupuje sa podľa tohto osobitného predpisu a požiadavky na integrované konanie vyplývajúce z tohto zákona sa primerane použijú v rámci integrovaného povoľovania podľa osobitného predpisu.
(10)
Ak ide o integrované konanie, na účely posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 sa použijú nasledovné osobitosti:
a)
integrované konanie začína dňom doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 31 ods. 1,
b)
správa o hodnotení činnosti podľa § 31 ods. 1 obsahuje aj návrh stavebného zámeru,34aa) vypracovaný pre návrh optimálneho variantu podľa kapitoly V prílohy č. 11 tohto zákona, ktorý je výsledkom hodnotenia,
c)
nemožno postupovať podľa § 32 ods. 1,
d)
príslušný orgán územného plánovania vydáva záväzné stanovisko k súladu stavebného zámeru so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
e)
navrhovateľ doručí do 60 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odseku 9 alebo § 34 alebo § 35 príslušnému orgánu správu o výsledku prerokovania stavebného zámeru34ac) a je povinný prerokovať neakceptované pripomienky v lehote 20 dní postupom podľa osobitného predpisu,34ae)
f)
navrhovateľ doručí do 20 dní od uplynutia lehoty podľa písmena e) príslušnému orgánu žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby a správu o prerokovaní návrhu stavebného zámeru,34ab)
g)
ak zo správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru vyplývajú rozpory, príslušný orgán o nich rozhodne v rámci záverečného stanoviska postupom podľa osobitného predpisu,34af)
h)
súčasťou záverečného stanoviska, v ktorom príslušný orgán určí, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
1.
je aj povolenie stavby, pričom toto povolenie je podmienené súhlasným záväzným stanoviskom príslušného orgánu územného plánovania, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
2.
sú aj podmienky realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
i)
záverečné stanovisko príslušný orgán v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby alebo prerokovania rozporov s vecne príslušným nadriadeným orgánom štátnej správy podľa písmena g).
(11)
Ak ide o integrované konanie, na účely zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 sa použijú nasledovné osobitosti:
a)
integrované konanie začína predložením zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1,
b)
súčasťou zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 je aj návrh stavebného zámeru,
c)
príslušný orgán územného plánovania vydáva záväzné stanovisko k súladu stavebného zámeru so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
d)
navrhovateľ doručí do 30 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4 alebo § 29 ods. 9 príslušnému orgánu správu o výsledku prerokovania stavebného zámeru34ac) a je povinný prerokovať neakceptované pripomienky v lehote 20 dní postupom podľa osobitného predpisu,34ae)
e)
navrhovateľ doručí do 20 dní od uplynutia lehoty podľa písmena d) príslušnému orgánu žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby a správu o prerokovaní návrhu stavebného zámeru,34ab)
f)
ak zo správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru vyplývajú rozpory, príslušný orgán o nich rozhodne v rámci rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní postupom podľa osobitného predpisu,34af)
g)
súčasťou rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určí, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona,
1.
je aj povolenie stavby, pričom toto povolenie je podmienené súhlasným záväzným stanoviskom príslušného orgánu územného plánovania, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
2.
vo výrokovej časti sú aj podmienky realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je to potrebné,
h)
rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydáva príslušný orgán v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby alebo prerokovania rozporov s vecne príslušným nadriadeným orgánom štátnej správy podľa písmena f).
(12)
Webovým sídlom príslušného orgánu alebo webovým sídlom ministerstva sa na účely integrovaného konania rozumie informačný systém územného plánovania a výstavby.34ad)
(13)
Integrované konanie sa vedie elektronicky v informačnom systéme územného plánovania a výstavby; to neplatí, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo k ohrozeniu plnenia úloh spravodajských služieb.
(14)
Doručovanie, úradná komunikácia a iné úkony v integrovanom konaní, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom informačného systému územného plánovania a výstavby, sa vykonávajú spôsobom podľa všeobecného predpisu o výstavbe a všeobecného predpisu o územnom plánovaní a ak konkrétny spôsob nie je ustanovený, tak spôsobom určeným funkcionalitou tohto informačného systému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 34af znejú:
31) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.
32) § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33) § 31 ods. 7 a 8 a § 36 zákona č. 201/2022 Z. z.
34) § 3 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.
34a) Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34aa) § 35 zákona č. 201/2022 Z. z.
34ab) § 36 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.
34ac) § 36 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.
34ad) § 25 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
34ae) § 36 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z.
34af) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
44.
V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia.“.
45.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie vykonáva úkony a je príslušným orgánom, ak ide o integrované konanie. Vo vzťahu k povoleniu stavby je Slovenská inšpekcia životného prostredia v integrovanom konaní špeciálnym stavebným úradom podľa všeobecného predpisu o výstavbe.“.
46.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa § 36“.
47.
V § 64 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d),“.
48.
§ 64 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
zisťovacieho konania podľa § 29, ak nejde o integrované konanie,
i)
vydávania vyjadrenia podľa § 18 ods. 6.“.
49.
Doterajšie znenie § 64 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na konania podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje § 14 všeobecného predpisu o správnom konaní.“.
50.
V § 65g odsek 1 znie:
„(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú, ak je konanie prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa) Ak nemožno vykonať tieto úkony v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu, vykonajú sa písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote možno podávať pripomienky k dokumentácii.“.
51.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2021 Z. z.“.
52.
Za § 65h sa vkladá § 65i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2024, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2024.
(2)
Na navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorou je stavba, ktorá sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2024, sa nepoužijú ustanovenia o integrovanom konaní.“.
53.
V prílohe č. 8 v časti 2. Energetický priemysel položka číslo 16 znie:

16. Potrubia na prepravu plynu, ropy alebo chemikálií vrátane súvisiacich zariadení so svetlosťou od 800 mm vrátane alebo dĺžkou od 40 km vrátane so svetlosťou od 300 mm do 800 mm alebo dĺžkou od 5 km do 40 km
“.
54.
V prílohe č. 12 v časti III. Popis priebehu posudzovania sa vypúšťa piaty bod.
Čl. VI
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 347/2021 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 20a ods. 1 sa slová „súčasťou informačného systému“ nahrádzajú slovami „informačným systémom“.
5.
V § 20a odsek 2 znie:
„(2)
Správcom informačného systému je ministerstvo. Ministerstvo poskytuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky automatizovaným spôsobom údaje z informačného systému do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane metaúdajov a vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.23aa) Ministerstvo údaje z informačného systému s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje podľa osobitného predpisu.22) Ministerstvo môže poveriť prevádzkovaním informačného systému a plnením úloh podľa druhej a tretej vety právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
23aa) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 21 ods. 1 sa slová „územným rozhodnutím“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.
Odkaz na poznámku pod čiarou 24 a poznámka pod čiarou 24 sa vypúšťajú.
7.
V § 23 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 16.
Odkaz na poznámku pod čiarou 27 a poznámka pod čiarou 27 sa vypúšťajú.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
9.
V § 32b ods. 1 sa slová „v stavebnom konaní alebo v územnom konaní spojenom so stavebným konaním nie je vlastníkom nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 alebo nemá k tejto nehnuteľnosti iné právo, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník priloží podaný návrh na začatie vyvlastňovacieho konania“ nahrádzajú slovami „nie je vlastníkom nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 alebo nemá k tejto nehnuteľnosti iné právo, prikladá návrh na začatie vyvlastňovacieho konania k žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby“.
10.
V § 32b odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby musí obsahovať označenie nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku a ak ide o pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, aj druh stavby a jej súpisné číslo. Ministerstvo je dotknutým orgánom34b) v konaní o stavebnom zámere a vydáva záväzné stanovisko z hľadiska existencie environmentálnej záťaže.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:
34b) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
Odkaz na poznámku pod čiarou 34c a poznámka pod čiarou 34c sa vypúšťajú.
11.
V § 32b ods. 3 až 5 sa slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
12.
V § 32b sa vypúšťa odsek 6.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
37) § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 201/2022 Z. z.“.
14.
V § 36 ods. 1 písm. s) sa slová „Slovenska a k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „Slovenska, Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) § 18 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
15.
V § 36 ods. 1 písm. x) šiestom bode sa slová „v rámci“ nahrádzajú slovom „ako“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
48) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 32b sa citácia „§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 22 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
4.
V § 17 sa vypúšťa písmeno g).
5.
§ 25 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
Čl. VIII
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak povinná osoba používa údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, používa ich v podobe a hodnotách, ktoré sú zhodné s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 25 ods. 4 až 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 47 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) § 32 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.
3.
V § 13 ods. 7 sa slová „stavebného poriadku“ nahrádzajú slovom „výstavby“.
4.
Odkaz na poznámku pod čiarou 47 a poznámka pod čiarou 47 sa vypúšťajú.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 26 ods. 4 úvodnej vete sa slová „v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku“ nahrádzajú slovami „na úseku územného plánovania“.
7.
V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
pri obstarávaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny využíva schválený plán manažmentu povodňového rizika ako územnoplánovací podklad,“.
8.
V § 26 ods. 4 písm. d) sa slová „najbližšom preskúmavaní schváleného územného plánu“ nahrádzajú slovami „vyhodnocovaní územnoplánovacej dokumentácie“ a odkaz na poznámku pod čiarou 12 sa nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 14.
9.
Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
10.
Slová „kolaudačné rozhodnutie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.
Čl. X
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „stavebného povoľovania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. b) ôsmom bode sa slová „územnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.
Odkaz na poznámku pod čiarou 14a a poznámka pod čiarou 14a sa vypúšťajú.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b sa vypúšťa.
5.
V § 3 ods. 3 písm. g) sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
6.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.8)“.
7.
V § 3 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie o stavebnom zámere, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) je v integrovanom povoľovaní špeciálnym stavebným úradom. Ak je súčasťou integrovaného povoľovania podľa predchádzajúcej vety posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie, inšpekcia na posúdenie vplyvu na životné prostredie a povolenia stavby primerane použije postup integrovaného konania;24) súčasťou žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia je aj správa o hodnotení činnosti.24a)
(5)
Súčasťou integrovaného povoľovania nie je rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy,25) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.26)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 24a znejú:
24) § 1 písm. d) a § 39a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 272/2023 Z. z.
24a) § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 3 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „osobitného predpisu,12)“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o výstavbe“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „stavebné konanie“ nahrádzajú slovami „konanie o stavebnom zámere“.
10.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
11.
V § 7 ods. 2 písm. f) sa slová „stavebné povoľovanie“ nahrádzajú slovami „konanie o stavebnom zámere“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
36) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
12.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo územného rozhodnutia“.
13.
V § 9 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
obec,“.
14.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „územného rozhodovania a“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
44) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
16.
V § 13 ods. 6 sa za slová „dotknutým orgánom“ vkladajú slová „alebo dotknutou právnickou osobou“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) § 31 ods. 7 a 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47b sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
18.
V § 21 ods. 3 sa slová „stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
19.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová „stavebného poriadku s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „výstavby s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 sa vypúšťa.
21.
Za § 40i sa vkladá § 40j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2024, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2024.
(2)
Na integrované povoľovanie prevádzky, ktorou je stavba, ktorá sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2024, sa v integrovanom povoľovaní prevádzky nepoužijú ustanovenia o integrovanom konaní podľa osobitného predpisu.
(3)
Ak je súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie, pričom vplyv predmetnej činnosti na životné prostredie už bol posúdený a záverečné stanovisko nadobudlo právoplatnosť do 31. marca 2024, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ako súčasť integrovaného povoľovania sa v rozsahu tohto záverečného stanoviska považuje za vykonané a súčasťou žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia je záverečné stanovisko.“.
Čl. XI
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
2.
V § 5 ods. 4 písm. d) sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) § 38 a 47 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
22a) § 2 ods. 4 zákona č. 201/2022 Z. z.
22b) § 2 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98 až 102a znejú:
98) § 10 zákona č. 201/2022 Z. z.
99) § 50 zákona č. 201/2022 Z. z.
100) § 30 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.
101) § 51 zákona č. 201/2022 Z. z.
102) § 52 zákona č. 201/2022 Z. z.
102a) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107a znie:
107a) § 48 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
6.
V § 97 ods. 16 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o kolaudácii stavby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 125d znie:
125d) § 44 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
7.
V § 99 ods. 1 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
k návrhu stavebného zámeru v konaní o stavebnom zámere,128) okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb.
2.
k projektovej dokumentácii v procese overenia projektu stavby,129) ak si to vyžiadali v záväznom stanovisku v konaní o stavebnom zámere,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 128 až 131 znejú:
128) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z.
129) § 41 zákona č. 201/2022 Z. z.
130) § 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 201/2022 Z. z.
131) § 31 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 132 sa vypúšťa.
8.
V § 99 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa piaty bod.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 135 znie:
135) § 31 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 139 znie:
139) § 19 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
11.
V § 107 písm. p) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu“.
12.
V § 114a ods. 1 sa slová „stavebného konania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.
Čl. XII
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 a 34 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
30) Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
2.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:
„m)
vyjadruje sa k správe o stave Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu a územného plánu obce,
n)
na žiadosť orgánu územného plánovania zaujme stanovisko o rozporoch v procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,
o)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
p)
nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „záväzné stanovisko“) podľa § 24 ods. 9.“.
3.
V § 9 ods. 2 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. d), n) a o)“.
4.
V § 24 ods. 8, 9 a 10 a v § 31 ods. 14 a 22 sa slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XIV
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
uskutočnenie stavebných úprav na vodnej stavbe, ak orgán štátnej vodnej správy neurčí, že stavebná úprava podlieha postupu pri povoľovaní stavby,
m)
uskutočnenie revitalizácie vodného toku, ak sa revitalizáciou vodného toku nezriaďuje nová vodná stavba; ďalšie náležitosti ohlásenia a príloh k ohláseniu uskutočnenia revitalizácie vodného toku ustanovuje zákon o vodách.“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorá už neplní svoju funkciu, na účely úpravy, zmeny alebo zriadenia koryta vodného toku, ktorý nie je sledovanou vodnou cestou alebo výhľadovo sledovanou vodnou cestou, s cieľom obnovy prirodzeného koryta vodného toku postačuje ohlásenie vlastníka vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy; prílohou ohlásenia je súhlasné záväzné stanovisko správcu vodného toku. Ak ohlásenie vlastníka vodnej stavby na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby nespĺňa zákonom ustanovené podmienky alebo neobsahuje požadované podklady ani po uplynutí lehoty určenej na ich doplnenie alebo odstránenie, orgán štátnej vodnej správy určí, že stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe postupu pri povoľovaní stavby.“.
Čl. XV
Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 16 písm. d) sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o výstavbe“ a poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
41) § 3 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
3.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája čiarka a slová „ak všeobecný predpis o územnom plánovaní alebo všeobecný predpis o výstavbe neustanovujú inak“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
5.
V § 26 ods. 1 písm. a) a ods. 4 sa slovo „povolenia“ nahrádza slovami „rozhodnutia o povolení“.
6.
V § 26 ods. 9 sa slová „nepodlieha stavebnému konaniu“ nahrádzajú slovami „nie je predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe“.
7.
V § 26 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak je stacionárny zdroj predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe, súhlasy podľa odseku 1 písm. a) až c) sa nahrádzajú záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa všeobecného predpisu o výstavbe.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
73) § 19 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
9.
V § 43 ods. 1 písm. m) prvý bod znie:
„1.
Koncepcii územného rozvoja regiónu a územnému plánu mikroregiónu,77)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:
77) § 20 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
10.
V § 44 ods. 1 písm. l) prvý bod znie:
„1.
územného plánu obce a územného plánu zóny,“.
11.
V § 53 ods. 2 písm. c) sa slová „nepodlieha stavebnému konaniu“ nahrádzajú slovami „nie je predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe“.
12.
V § 61 ods. 2 písm. a) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak všeobecný predpis o výstavbe neustanovuje inak“.
13.
V prílohe č. 6 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
návrh stavebného zámeru podľa všeobecného predpisu vo výstavbe,121)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121 znie:
121) § 3 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
14.
V prílohe č. 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
projekt stavby podľa všeobecného predpisu o výstavbe,121)“.
Čl. XVI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2023 okrem čl. II až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.