267/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

267
ZÁKON
z 20. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z., zákona č. 66/2022 Z. z. a zákona č. 186/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. ad) sa slová „na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností podľa odseku 5,“ nahrádzajú slovami „ktorou je
1.
situácia vymedzená podľa zverejnenej špecifikácie činností v zmysle odseku 5,
2.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
3.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11aa sa citácia „§ 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
5.
V § 4 ods. 5 úvodná veta znie: „Výzvy a špecifikácie činností zverejnené fondom obsahujú“.
6.
V § 4 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
náležitosti žiadosti o podporu a náležitosti jej príloh,“.
7.
V § 4 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
lehotu na predkladanie žiadostí o podporu, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace, proces predkladania žiadostí o podporu a ich príloh a proces hodnotenia podaných žiadostí o podporu,“.
8.
V § 4 ods. 6 prvej vete sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.
9.
V § 4 ods. 6 druhej vete sa slová „odseku 1 písm. d), e) a ad)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d) a e)“.
10.
V § 4 odsek 14 znie:
„(14)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.“.
11.
V § 4 odsek 15 znie:
„(15)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. r) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.
12.
V § 4a ods. 1 prvej vete sa za slová „a dotáciu prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“ vkladá čiarka a za slová „a osobitnými predpismi12e)“ sa vkladá čiarka a slová „v súlade s platnou schémou štátnej pomoci,12ee)“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12h sa citácia „§ 26 ods. 4 a 5 zákona č. 414/2012 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12i sa citácia „§ 26 ods. 4 zákona č. 414/2012 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 4i odsek 3 znie:
„(3)
Podmienky na poskytovanie podpory sú ustanovené vo výzve na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorej podkladom je investičný návrh potvrdený alebo odporučený postupom podľa osobitného predpisu.12t) Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle, termín na predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov Modernizačného fondu je uvedený vo výzve.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12t znie:
12t) Vykonávacie nariadenie Komisie (Eú) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov.“.
16.
Za § 4j sa vkladá § 4k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4k
Úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra
(1)
Právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, ministerstvo alebo právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. h). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel, výšku požadovaných prostriedkov s odôvodnením plnenia verejného záujmu poskytnutia finančných prostriedkov, rozpočet projektu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, neúplnú žiadosť doplnil.
(2)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených oprávneným žiadateľom na účely § 4 ods. 1 písm. h); za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. h) rozhoduje minister, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu s určením výšky poskytnutých prostriedkov, po posúdení žiadosti a rozpočtu projektu. Minister môže pred rozhodnutím požiadať radu fondu o odporúčanie k žiadosti.
(4)
Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.
(5)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. h) nie je právny nárok.
(6)
Na poskytnutie prostriedkov na účel § 4 ods. 1 písm. h) sa nevzťahujú § 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“.
17.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Fond je oprávnený požiadať fyzickú osobu, ktorá má odborné predpoklady, na hodnotenie žiadostí o podporu.“.
18.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „l) a n)“ nahrádzajú slovami „l), n) a al)“.
19.
V § 8 ods. 1 sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a al)“.
20.
V § 8 ods. 2 sa za slovami „až l)“ vkladá čiarka a slová „a n)“ sa nahrádzajú slovami „n) a al)“.
21.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
22.
V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „žiadosť o podporu“ vkladajú slová „spôsobom určeným v špecifikácii činností“.
23.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
výšku požadovaných prostriedkov a druh podpory.“.
24.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmená „d) až m)“.
25.
V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „v priebehu kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „v termíne uvedenom v špecifikácii činností podľa § 4 ods. 5.“.
26.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti“.
27.
V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Proces predkladania žiadostí o podporu a ich príloh žiadateľmi, proces formálnej kontroly podaných žiadostí o podporu a proces hodnotenia podaných žiadostí o podporu upraví fond v špecifikácií činností podľa § 4 ods. 5.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
28.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Ak žiadosť o podporu podal neoprávnený žiadateľ alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Fond realizuje proces hodnotenia žiadostí o podporu v zmysle podmienok stanovených v špecifikácií činností podľa § 4 ods. 5. Ak fond v rámci procesu hodnotenia žiadostí o podporu vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom doplnil žiadosť alebo odstránil jej nezrovnalosti, ktoré bránia fondu v ďalšom procese hodnotenia žiadostí a žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní alebo neupraví, fond takúto žiadosť nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu.“.
29.
V § 9 ods. 8 prvej vete a druhej vete sa slová „rozhodnutí o poskytnutí podpory“ nahrádzajú slovami „žiadostí o podporu“.
30.
V § 9 ods. 8 sa vypúšťa tretia veta.
31.
V § 9 ods. 11 písm. a) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
32.
V § 9 ods. 11 písmeno c) znie:
„c)
voči ktorému fond eviduje pohľadávku po lehote splatnosti,“.
33.
V § 9 ods. 11 písm. d) sa za slová „dražbe,21a)“ vkladajú slová „trestný čin proti životnému prostrediu,21aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) § 300 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
34.
V § 9 sa odsek 11 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:
„f)
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
g)
ktorý nemá splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,21c)
h)
ktorý nemá splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu21d) a má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,21e)
i)
ktorému bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.21f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21c až 21f znejú:
21c) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
21d) § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
21e) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
21f) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 9 odsek 12 znie:
„(12)
Na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, ministerstvá alebo iné ústredné orgány štátnej správy, sa nevzťahuje § 9 ods. 11, okrem ustanovenia § 9 ods. 11 písm. i).“.
36.
V § 9 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť fondu elektronicky z informačného systému informácie o žiadateľovi, či mu v predchádzajúcich troch rokoch nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike21f).“.
37.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pre počítanie lehôt sa za deň preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny považuje deň skončenia finančnej kontroly podľa osobitného predpisu.22bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22bb znie:
22bb) § 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.