265/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

265
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z., vyhlášky č. 266/2020 Z. z., vyhlášky č. 368/2020 Z. z., vyhlášky č. 25/2021 Z. z. a vyhlášky č. 192/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona
Materiály a súčiastky Rozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimky Označenie alebo identifikovateľnosť v súlade s § 61 ods. 1 písm. b) zákona
Olovo ako legujúci prvok
1a. Oceľ na obrábanie a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu, s obsahom olova do 0,35 hm. %
1b. Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hm. % vozidlá s typovým schválením pred
1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2a. Hliník na obrábanie s obsahom olova do 2 hm. % ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005
2b. Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hm. % ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
2c.i. Hliníkové zliatiny na obrábanie s obsahom olova do 0,4 hm. % vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2028 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2c.ii. Hliníkové zliatiny neuvedené v položke 2c.i. s obsahom olova do 0,4 hm. % (2) (1)
3. Zliatiny medi s obsahom olova do 4 hm. % (3)
4a. Ložiskové panvy a puzdrá ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
4b. Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach
5a. Olovo v batériách používaných vo vysokonapäťových systémoch(4), ktoré sa používajú len na pohon vozidiel kategórií M1 a N1 vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
5b.i. Olovo v batériách:
1. používaných v 12 V aplikáciách;
2. používaných v 24 V aplikáciách vo vozidlách na špeciálne účely podľa vymedzenia podľa osobitného predpisu21)
(3) X
5b.ii. Olovo v batériách používaných v aplikáciách neuvedených v položke 5a. alebo položke 5b.i. vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2024 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
6. Tlmiče kmitov vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
7a. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a pre armatúry motorov ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2005
7b. Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a pre armatúry motorov, s obsahom olova do 0,5 hm. % ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2006
7c. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova do 0,5 hm. % ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2009
8a. Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách iných súčiastok ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojov vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8b. Olovo vo zvaroch v iných elektrických aplikáciách ako zvaroch na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skle vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8c. Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorov vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8d. Olovo použité vo zvaroch na skle v meračoch prietokového množstva vzduchu vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8e. Olovo v spájkach s vysokou teplotou tavenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hm. %) (1) X (5)
8f.i. Olovo v systémoch vtláčacích pin konektorov vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2017 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8f.ii. Olovo v systémoch vtláčacích pin konektorov iných ako spojovacia časť konektorov káblových zväzkov vozidla vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2024 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8g.i. Olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaných obvodov s lícnym čipom (Flip Chip) vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. októbrom 2022 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8g.ii. Olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu s lícnym čipom (Flip Chip), ak toto elektrické spojenie obsahuje jednu z týchto súčastí:
i) technologický uzol polovodiča 90 nm alebo viac,
ii) jednotlivý čip s plochou 300 mm2 alebo viac v ktoromkoľvek technologickom uzle polovodiča,
iii) zostavy s vrstvenými čipmi s plochou čipu 300 mm2 alebo viac, alebo kremíkové
vložky s plochou 300 mm2 alebo viac.
(1)
Platí pre vozidlá s typovým schválením udeleným od 1. októbra 2022 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel.
X (5)
8h. Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla k chladiču v zostavách silových polovodičov s čipom vo veľkosti aspoň 1 cm2 plochy projekcie a s menovitou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy kremíkového čipu vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá X (5)
8i. Olovo vo zvaroch pri elektrickom glazovaní na skle s výnimkou zvarov na vrstvenom skle vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8j. Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstevnom skle vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2020 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
8k. Spájkovanie v aplikáciách ohrievania použitím ohrievacieho prúdu s minimálnou intenzitou 0,5 A pre príslušný spoj na jednotlivé tabule vrstveného skla s najväčšou hrúbkou steny 2,1 mm. Táto výnimka sa nevzťahuje na spájkovanie kontaktov integrovaných do medziľahlého polyméru. vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2024 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X (5)
9. Sedlá ventilov ako náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003
10a. Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova:
i) v skle v žiarovkách a zapaľovacích
sviečkach,
ii) v dielektrických keramických materiáloch súčiastok uvedených v položkách 10b., 10c. a 10d.
X (6) (pre iné ako
piezoelektrické súčiastky
v motoroch)
10b. Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov
10c. Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým
napätím menej ako 125 V striedavého
prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu
vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
10d. Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiacich s teplotou vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2017 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
11. Pyrotechnické iniciátory vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
12. Termoelektrické materiály s obsahom olova v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou odpadového tepla z výfukov vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
Šesťmocný chróm
13a. Krycie vrstvy proti korózii ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2007
13b. Ochranné vrstvy proti korózii používané v maticových a skrutkových zostavách na použitie na karosériách ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 1. júlom 2008
14. Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku:
a) určených na úplnú alebo čiastočnú prevádzku s elektrickým ohrievačom s priemerným užitočným elektrickým príkonom < 75 W za stálych prevádzkových podmienok;
b) určených na úplnú alebo čiastočnú prevádzku s elektrickým ohrievačom s priemerným užitočným elektrickým príkonom ≥ 75 W za stálych prevádzkových podmienok;
c) určených na úplnú prevádzku s neelektrickým ohrievačom.
Pri písmene a) vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2020 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
Pri písmene b) vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. januárom 2026 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
X
Ortuť
15a. Výbojky na použitie vo svetlometoch vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
15b. Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelu vozidlá s typovým schválením udeleným pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel X
Kadmium
16. Batérie do elektrických vozidiel ako náhradné súčiastky do vozidiel uvedených na trh pred 31. decembrom 2008
Vysvetlivky k tabuľke:
(1) Táto výnimka sa preskúma v roku 2024.
(2) Vzťahuje sa na zliatiny hliníka, do ktorých sa olovo zámerne nepridáva, ale je v nich obsiahnuté z dôvodu použitia recyklovaného hliníka.
(3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2025.
(4) Systémy, ktoré majú napätie viac ako 75 V jednosmerného prúdu, ako sa stanovuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
(5) Demontáž, ak je v korelácii s položkou 10a. prekročená priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely tejto poznámky sa neprihliada na elektronické zariadenia, ktoré nenamontuje výrobca pri sériovej výrobe.
(6) Demontáž, ak je v korelácii s položkami 8a. až 8k. prekročená priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely tejto poznámky sa neprihliada na elektronické zariadenia, ktoré nenamontuje výrobca pri sériovej výrobe.
Poznámky:
Dovolená je najväčšia hodnota koncentrácie látok do 0,1 hm. % v homogénnom materiáli pri olove, šesťmocnom chróme a ortuti a do 0,01 hm. % v homogénnom materiáli pri kadmiu.
Náhradné súčiastky dodané na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách dodaných na trh pred 1. júlom 2003 okrem vyvažovacích závaží na kolesá, uhlíkových kief pre elektrické motory a brzdových obložení sú vyňaté z ustanovenia § 61 ods. 1 písm. b) zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
2.
Príloha č. 17 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/544 zo 16. decembra 2022, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, pokiaľ ide o výnimky na používanie olova v hliníkových zliatinách na účely obrábania, v zliatinách medi a v určitých batériách (Ú. v. EÚ L 73/5, 10. 3. 2023).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Chrenko v. r.