261/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

261
ZÁKON
z 21. júna 2023
o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s podávaním žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a pravidlá uplatňovania tohto mechanizmu.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
Tento zákon sa vzťahuje na žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo veci porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (ďalej len „právne predpisy na ochranu spotrebiteľa“), ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou1), z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti2) alebo povolania,3)
b)
obchodníkom osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet,
c)
kolektívnym záujmom spotrebiteľov v prípade abstraktnej kontroly všeobecný záujem spotrebiteľov a ak ide o nápravné opatrenie záujem skupiny spotrebiteľov, ktorej sa nápravné opatrenie týka a ktoré vychádza z rovnakého alebo obdobného skutkového a právneho základu,
d)
oprávnenou osobou právnická osoba zastupujúca záujmy spotrebiteľov, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených osôb podľa § 5 ako osoba oprávnená podávať vnútroštátne žaloby a cezhraničné žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov v súlade s týmto zákonom, alebo osoba, ktorá je určená v inom členskom štáte Európskej únie ako osoba oprávnená podávať cezhraničné žaloby a je zapísaná v zozname oprávnených subjektov, vedenom Európskou komisiou,
e)
žalobou na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov žaloba, ktorú podáva
1.
oprávnená osoba ako žalobca v mene spotrebiteľov s cieľom dosiahnuť vydanie nápravného opatrenia alebo vydanie rozhodnutia súdu prostredníctvom konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach,
2.
orgán dohľadu4) alebo samoregulačný orgán podľa osobitného predpisu5) s právnou subjektivitou, s cieľom dosiahnuť v rámci svojej pôsobnosti vydanie rozhodnutia súdu prostredníctvom konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach,
f)
vnútroštátnou žalobou žaloba na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podaná v Slovenskej republike oprávnenou osobou, ktorá je zapísaná v zozname oprávnených osôb alebo orgánom podľa písm. e) bodu 2,
g)
cezhraničnou žalobou žaloba na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podaná v inom členskom štáte Európskej únie ako v členskom štáte, v ktorom je oprávnená osoba zapísaná do zoznamu oprávnených osôb, a zároveň je vedená v zozname oprávnených subjektov vedenom Európskou komisiou,
h)
konečným rozhodnutím rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať riadny opravný prostriedok,
i)
nápravným opatrením opatrenie, ktorým sa obchodníkovi ukladá povinnosť poskytnúť prihláseným spotrebiteľom nápravu spočívajúcu v náhrade škody, oprave alebo výmene produktu, zľave z kúpnej ceny, vrátení uhradenej kúpnej ceny, vydaní bezdôvodného obohatenia, v povinnosti obchodníka ukončiť zmluvný záväzok a vysporiadať so spotrebiteľmi vzájomné nároky plynúce zo zmluvného záväzku, v povinnosti obchodníka pokračovať v plnení zmluvného záväzku, ktorý ukončil, alebo inom obdobnom opatrení, ktoré smeruje k náprave, okrem povinnosti úhrady primeraného finančného zadosťučinenia,
j)
prihláseným spotrebiteľom spotrebiteľ, ktorý sa prihlásil k žalobnému zámeru postupom podľa § 16 ods. 2 a svoj súhlas neodvolal.
§ 4
Právo na nápravu
(1)
Spotrebiteľ, ktorý utrpel škodu spôsobenú porušením právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, má právo na nápravu.
(2)
Priznaniu nároku podľa odseku 1 nebráni, ak spotrebiteľ vadu neuplatnil postupom podľa Občianskeho zákonníka.
DRUHÁ ČASŤ
OPRÁVNENÉ OSOBY NA PODANIE ŽALOBY
NA OCHRANU KOLEKTÍVNYCH ZÁUJMOV SPOTREBITEĽOV
§ 5
Zoznam oprávnených osôb
(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam oprávnených osôb.
(2)
Do zoznamu oprávnených osôb sa zapisuje
a)
názov a sídlo oprávnenej osoby, adresa na doručovanie, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a identifikačné číslo organizácie, prípadne identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak jej bolo pridelené,
b)
informácia o jazyku, v ktorom oprávnená osoba podáva žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
c)
deň zápisu do zoznamu oprávnených osôb a deň vyčiarknutia zo zoznamu oprávnených osôb.
(3)
Údaje zapísané v zozname nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
§ 6
Podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zápise a zapíše do zoznamu oprávnených osôb na základe doručenia úplnej písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu, ak
a)
je zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
b)
vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov,
c)
pôsobí v neziskovom sektore,
d)
sa voči nej nevedie konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
preukáže, že pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb počas 12 mesiacov aktívne pôsobila v oblasti ochrany spotrebiteľa,
f)
je nezávislá a neovplyvňujú ju osoby, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, okrem spotrebiteľov, a to aj v prípade financovania tretími stranami a prijala opatrenia podľa odseku 3 písm. b),
g)
nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb, okrem vyčiarknutia podľa § 8 ods. 1, a
h)
má zverejnené najmä na svojom webovom sídle informácie preukazujúce, že spĺňa kritériá uvedené v písmenách a) až g) a informácie o zdrojoch svojho financovania, svojej organizačnej, riadiacej a členskej štruktúre, zákonnom účele a svojich činnostiach.
(2)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok zápisu podľa odseku 1 a údaje zapisované do zoznamu oprávnených osôb podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b). Podmienky na zápis podľa odseku 1 písm. a) až c) preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením.
(3)
Prílohami k žiadosti o zápis sú
a)
správa o činnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e),
b)
informácie o opatreniach, ktoré žiadateľ prijal na zabránenie vplyvu osôb, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ako aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov medzi záujmom žiadateľa, záujmom poskytovateľov jeho financovania a záujmami spotrebiteľov, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. f), vrátane zmlúv o úvere alebo obdobnom plnení, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, ktoré žiadateľ uzavrel, vrátane všetkých príloh a dodatkov a
c)
dokumenty preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. h).
(4)
Ak má žiadosť o zápis nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 až 3 alebo ak žiadateľ dostatočne nepreukázal splnenie podmienok na zápis, ministerstvo hospodárstva žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti o zápis alebo na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi. Ak žiadateľ napriek výzve ministerstva hospodárstva žiadosť o zápis v určenej lehote nedoplní alebo jej nedostatky neodstráni, ministerstvo hospodárstva žiadosť o zápis zamietne.
(5)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a žiadosť spĺňa podmienky pre zápis, ministerstvo hospodárstva do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis rozhodne o zápise do zoznamu oprávnených osôb a žiadateľa zapíše do zoznamu oprávnených osôb; dňom vykonania zápisu do zoznamu oprávnených osôb sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou. Rozhodnutie o zápise do zoznamu oprávnených osôb nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.
§ 7
Zmena údajov zapísaných v zozname oprávnených osôb
(1)
Ministerstvo hospodárstva aktualizuje zoznam oprávnených osôb na základe každej zmeny, ktorá mu je oznámená alebo ktorá mu je z úradnej činnosti známa. O zmene údajov zapísaných v zozname oprávnených osôb sa rozhodnutie nevydáva. Oprávnené osoby sú povinné poskytnúť ministerstvu hospodárstva súčinnosť potrebnú na overenie správnosti a úplnosti údajov uvedených v zozname oprávnených osôb.
(2)
Ministerstvo hospodárstva raz za päť rokov posúdi, či oprávnené osoby naďalej spĺňajú podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú povinné poskytnúť ministerstvu hospodárstva potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu dokumenty preukazujúce spĺňanie podmienok podľa § 6 ods. 1.
(3)
Oprávnená osoba je povinná oznámiť ministerstvu hospodárstva zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b), ktoré sa zapisujú do zoznamu oprávnených osôb, do 15 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
(4)
Ak oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb, je povinná bezodkladne informovať o tejto skutočnosti ministerstvo hospodárstva a odstrániť nedostatky do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Ministerstvo hospodárstva môže predĺžiť lehotu podľa prvej vety na základe odôvodnenej žiadosti oprávnenej osoby, a to najviac o 30 dní.
§ 8
Vyčiarknutie zo zoznamu oprávnených osôb
(1)
Ministerstvo hospodárstva vyčiarkne oprávnenú osobu zo zoznamu oprávnených osôb, ak písomne požiada ministerstvo hospodárstva o vyčiarknutie zo zoznamu oprávnených osôb najmenej tri mesiace pred požadovaným dátumom vyčiarknutia; ministerstvo hospodárstva oprávnenú osobu vyčiarkne ku dňu uvedenému v žiadosti, inak do troch mesiacov odo dňa doručenia jej žiadosti.
(2)
Ministerstvo hospodárstva vyčiarkne na podnet iného členského štátu, Európskej komisie alebo aj bez návrhu oprávnenú osobu zo zoznamu oprávnených osôb, ak
a)
prestane spĺňať podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb a neodstráni nedostatky v lehote podľa § 7 ods. 4 alebo neposkytne ministerstvu hospodárstva potrebnú súčinnosť podľa § 7 ods. 2 na posúdenie, či naďalej spĺňa podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb,
b)
poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6,
c)
počas posledných 12 mesiacov opakovane poruší inú povinnosť ako podľa písmena b) ustanovenú týmto zákonom,
d)
je do zoznamu oprávnených osôb zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis alebo jej prílohách,
e)
je zrušená,
f)
preukázateľne nepostupuje pri svojej činnosti nezávisle a nestranne, alebo svojou nečinnosťou spôsobuje prieťahy v konaní,
g)
požaduje od prihláseného spotrebiteľa inú platbu, ako je úhrada za prihlášku k žalobnému zámeru alebo za odvolanie súhlasu s účasťou na žalobnom zámere, alebo
h)
nekoná v súlade s § 22 ods. 2.
(3)
Ministerstvo hospodárstva v rozhodnutí o vyčiarknutí uvedie dátum vyčiarknutia oprávnenej osoby zo zoznamu oprávnených osôb; rozhodnutie o vyčiarknutí ministerstvo hospodárstva zverejní na svojom webovom sídle. Ak oprávnená osoba vedie na súde konanie na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ministerstvo hospodárstva rozhodnutie o vyčiarknutí oznámi súdu, pričom súd preruší konanie a bezodkladne vyzve iné oprávnené osoby, aby v konaní pokračovali. Ak prejaví záujem o pokračovanie v konaní viac oprávnených osôb súd vyberie tú, ktorá sa ako prvá v poradí prihlási, alebo tú, ktorá má na základe všetkých okolností prípadu najlepšie predpoklady pokračovať v konaní ako nástupnícka oprávnená osoba. Ak takto určená oprávnená osoba vstúpi do konania namiesto oprávnenej osoby, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb, oznámi bezodkladne prihláseným spotrebiteľom, že v konaní pokračuje ako nástupca po vyčiarknutej oprávnenej osobe. Vyčiarknutá oprávnená osoba je povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť nástupníckej oprávnenej osobe. Ak žiadna z oprávnených osôb neprejaví záujem pokračovať v konaní do šiestich mesiacov od doručenia výzvy súdu podľa druhej vety, súd konanie zastaví.
(4)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí podľa odseku 1 nie je prípustné podať rozklad.
(5)
Oprávnená osoba, ktorá má byť vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb, je povinná vykonať všetky neodkladné úkony v rámci začatých konaní tak, aby nedošlo k prieťahom v konaniach z dôvodu jej nečinnosti alebo k uplynutiu lehoty na podanie opravného prostriedku.
(6)
Oprávnená osoba, o ktorej vyčiarknutí zo zoznamu oprávnených osôb bolo rozhodnuté, je povinná do 15 dní od vyčiarknutia vrátiť prihláseným spotrebiteľom podklady súvisiace so žalobami. To neplatí, ak iná oprávnená osoba pokračuje v konaní podľa odseku 3; v tom prípade vyčiarknutá oprávnená osoba poskytne podklady súvisiace so žalobami tejto oprávnenej osobe.
(7)
Ak ministerstvo hospodárstva vyčiarkne oprávnenú osobu podľa odseku 2 písm. b) udelí jej peňažnú pokutu od 50 eur do 500 eur. Výnos peňažných pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
TRETIA ČASŤ
ŽALOBY NA OCHRANU KOLEKTÍVNYCH ZÁUJMOV SPOTREBITEĽOV
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA A INFORMAČNÉ POVINNOSTI
§ 9
Príslušnosť súdu
Na konanie v sporoch v spotrebiteľských veciach podľa tohto zákona je príslušný
a)
Mestský súd Bratislava IV pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre,
b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
§ 10
(1)
Podanie žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov jednou oprávnenou osobou voči tomu istému obchodníkovi nie je prekážkou podania takej žaloby v tej istej veci inou oprávnenou osobou zapísanou v zozname oprávnených osôb alebo inými osobami oprávnenými na podávanie cezhraničných žalôb z rôznych členských štátov Európskej únie. Ak to povaha veci a okolnosti, za ktorých sa uplatňuje nárok umožňujú, súd veci spojí.
(2)
Pri skúmaní podmienok konania vychádza súd z údajov v zozname oprávnených osôb a v zozname oprávnených subjektov vedenom Európskou komisiou; tým nie je dotknutá právomoc súdu preskúmať, či oprávnená osoba spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1.
(3)
Žalovaný obchodník má v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov najneskôr do skončenia dokazovania právo uplatniť na súde námietku preskúmania, či oprávnená osoba spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1. Súd skúma splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 len na námietku žalovaného obchodníka uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; na neskôr uplatnenú námietku prihliada len vtedy, ak ide o takú námietku, ktorú bez vlastnej viny nemohol uplatniť skôr. Ak je námietka nedôvodná, súd na ňu neprihliadne; neprihliadnutie na námietku súd odôvodní v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Ak súd zistí, že námietka je dôvodná, konanie zastaví.
§ 11
Informácie o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov
(1)
Oprávnená osoba na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o
a)
žalobnom zámere podľa § 15 ods. 1,
b)
aktuálnom stave žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podaných na súd,
c)
výsledkoch konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov uvedených v písmenách a) a b),
d)
financovaní žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktoré podala na súd.
(2)
Oprávnená osoba, orgán dohľadu a samoregulačný orgán zasielajú ministerstvu hospodárstva raz ročne do 31. januára informácie podľa odseku 1 písm. b) až d), ktoré zahŕňajú aj údaje o
a)
druhoch žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
b)
ustanoveniach právnych predpisov, porušenia ktorých sa žaloba na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov týka,
c)
obchodníkoch, proti ktorým bola podaná žaloba na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.
(3)
Oprávnená osoba bezodkladne informuje ministerstvo hospodárstva o zverejnení žalobného zámeru v Obchodnom vestníku podľa § 15 ods. 1 a o podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.
(4)
Oprávnená osoba informuje spotrebiteľov, ktorých sa pripravované alebo prebiehajúce konanie o vydanie nápravného opatrenia týka, včas a vhodnými prostriedkami tak, aby mali možnosť výslovne vyjadriť svoju vôľu byť zúčastnení v tomto konaní.
(5)
Súd uloží obchodníkovi na návrh oprávnenej osoby, aby na vlastné náklady informoval vhodnou formou prihlásených spotrebiteľov, ktorí sú zúčastnení v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, o konečnom rozhodnutí vydanom v konaní podľa § 14 alebo podľa § 23, alebo o schválenom zmieri, spôsobom primeraným okolnostiam veci a v určenej lehote, pričom ak je to vhodné, môže obchodník informovať aj jednotlivo každého prihláseného spotrebiteľa. Informačná povinnosť obchodníka podľa prvej vety neplatí, ak sú prihlásení spotrebitelia o konečnom rozhodnutí alebo schválenom zmieri informovaní iným spôsobom.
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa rovnako vzťahuje na oprávnenú osobu ak ide o konečné rozhodnutie o zamietnutí žaloby na vydanie nápravného opatrenia.
(7)
Ak bola oprávnená osoba alebo obchodník v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov úspešná, súd jej prizná ako trovy konania účelne vynaložené náklady súvisiace s poskytnutím informácií podľa odseku 5 alebo 6, ktoré znáša neúspešná strana.
§ 12
Dokazovanie
(1)
Súd môže v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vykonať aj tie dôkazy, ktoré neboli navrhnuté, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí dôkazy podľa prvej vety; ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania sa nepoužijú.
(2)
Ak žalobca v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov predložil odôvodnený návrh obsahujúci primerane dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne preukazujú odôvodnenosť jeho nároku, môže súd nariadiť žalovanému alebo tretej osobe, aby sprístupnili dôkazy, ktorými disponujú a sú podstatné na rozhodnutie vo veci. Rovnaké právo má voči žalobcovi alebo tretej osobe aj žalovaný. Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov musí byť na základe primerane dostupných skutočností vymedzený čo najpresnejšie a najkonkrétnejšie.
(3)
Súd pri rozhodovaní o sprístupnení dôkazov zohľadňuje oprávnené záujmy všetkých strán v konaní a dotknutých tretích osôb, primeranosť, dôvernosť informácií a dôvodnosť návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov.
(4)
Konečné rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu vydané v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov v inom členskom štáte Európskej únie proti tomu istému obchodníkovi pre to isté konanie alebo opomenutie konania sa považuje za dôkaz o porušení kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ak sa v konaní o vydanie nápravného opatrenia nepreukáže opak.
(5)
Ak súd uloží strane sporu alebo tretej osobe sprístupniť dôkazy a táto ich nesprístupní alebo ich zničí, uloží jej súd poriadkové opatrenie.6) Ak by poriadkové opatrenie nesplnilo účel, môže súd nesplnenie povinnosti zohľadniť tak, že
a)
bude považovať určitú skutočnosť, ktorá by mohla byť dôkazmi preukázaná, za preukázanú,
b)
neprihliadne celkom alebo sčasti na obranu strany sporu, ktorej uložil povinnosť podľa prvej vety, alebo
c)
posúdi nároky strany sporu, ktorej uložil povinnosť podľa prvej vety, celkom alebo sčasti ako nedôvodné.
(6)
Porušenie povinnosti podľa odseku 5 môže súd zohľadniť aj pri rozhodovaní o povinnosti znášať trovy konania.
§ 13
Odmena oprávnenej osoby a náhrada trov konania
(1)
Ak bola oprávnená osoba úspešná v konaní o vydanie nápravného opatrenia, ktorého hodnotu možno určiť, patrí jej odmena alebo pomerná časť odmeny vymienená v žalobnom zámere, a to podľa pomeru úspechu vo veci samej, najviac však do výšky 20 % z vymoženej sumy; oprávnená osoba si nárok na odmenu uspokojí z hodnoty vymoženého nápravného opatrenia. Rozsah pomernej časti odmeny určí súd v rozhodnutí vo veci samej uvedením percenta.
(2)
Ak bola oprávnená osoba úspešná v konaní o vydanie nápravného opatrenia, ktorého hodnotu nemožno určiť, má nárok na odmenu najviac do výšky 100 000 eur.
(3)
Ak bola oprávnená osoba úspešná v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, má nárok na odmenu najviac do výšky 10 000 eur.
(4)
Výšku odmeny podľa odsekov 2 a 3 určí súd podľa okolností a zložitosti veci. Súd v týchto prípadoch prihliada najmä na rozsah skutočnej alebo potenciálnej ujmy prihlásených spotrebiteľov, výšku prospechu alebo potenciálneho prospechu obchodníka, počet úkonov žalobcu, dĺžku konania a počet prihlásených spotrebiteľov.
(5)
Ak je na konaní zúčastnených viac oprávnených osôb, určí súd odmenu primerane tomu, ako jednotliví žalobcovia prispeli k výsledku konania; celková odmena nesmie byť vyššia, ako by bola, ak by k spojeniu veci nedošlo.
(6)
Trovy právneho zastúpenia oprávnenej osoby prizná súd len ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa.
DRUHÁ HLAVA
KONANIE O VYDANIE NÁPRAVNÉHO OPATRENIA
§ 14
Konanie o vydanie nápravného opatrenia podľa tohto zákona je konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, v ktorom môže súd uložiť obchodníkovi jedno alebo viac nápravných opatrení.
§ 15
Žalobný zámer
(1)
Pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia zverejní oprávnená osoba v Obchodnom vestníku žalobný zámer podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“), a to najmenej dva mesiace pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia a vyzve spotrebiteľov, aby sa k nemu prihlásili.
(2)
Oprávnená osoba uzatvorí s notárom zmluvu, na základe ktorej notár bude viesť zoznam prihlásených spotrebiteľov a budú u neho zložené peniaze do notárskej úschovy určené na uspokojovanie nárokov prihlásených spotrebiteľov zúčastnených v konaní (ďalej len „určený notár“).
(3)
Žalobný zámer obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žalobného zámeru,
b)
označenie žalobcu,
c)
označenie žalovaného,
d)
opis skutkového stavu, vrátane označenia porušenia,
e)
návrh nápravného opatrenia,
f)
označenie určeného notára,
g)
spôsob a formu rozhodovania o prípadnom poverení oprávnenej osoby na uzavretie zmieru alebo obdobného urovnania ohľadom žalobného zámeru,
h)
výšku úhrady za podanie prihlášky k žalobnému zámeru (ďalej len „prihláška“) a výšku úhrady za odvolanie súhlasu s účasťou na žalobnom zámere (ďalej len „odvolanie súhlasu“),
i)
výšku a prípadne spôsob výpočtu odmeny oprávnenej osoby podľa § 13,
j)
informáciu o tom, že prihlásený spotrebiteľ nie je oprávnený uzavrieť so žalovaným obchodníkom dohodu o mimosúdnom vyrovnaní týkajúcu sa jeho individuálneho nároku, a súčasne je povinný bezodkladne informovať oprávnenú osobu o tom, že ho oslovil žalovaný obchodník so zámerom mimosúdneho vyrovnania jeho nároku,
k)
informáciu o tom, že prihlásený spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať individuálne svoj nárok z exekučného titulu pred uplynutím lehoty podľa § 22 ods. 2,
l)
jazyk, v ktorom oprávnená osoba podáva žalobu na vydanie nápravného opatrenia,
m)
poučenie spotrebiteľa o tom, že prihlášku je možné podať u ktoréhokoľvek notára na území Slovenskej republiky.
(4)
Ak sa v žalobnom zámere neupraví inak, na rozhodovanie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o akciovej spoločnosti. Podstatnú zmenu žalobného zámeru zverejní oprávnená osoba v Obchodnom vestníku. Podstatnou zmenou žalobného zámeru sa vždy rozumie zmena skutočností uvedených v odseku 3 písm. e) až i).
§ 16
Zoznam prihlásených spotrebiteľov
(1)
Určený notár vedie zoznam prihlásených spotrebiteľov, ktorý obsahuje označenie spotrebiteľov vrátane prihlášok, a pravidelne ho aktualizuje. Informácie zo zoznamu prihlásených spotrebiteľov a z prihlášok prihlásených spotrebiteľov je určený notár povinný poskytnúť súdu, oprávnenej osobe a žalovanému obchodníkovi na ich žiadosť. Oprávnená osoba môže zoznam prihlásených spotrebiteľov preskúmať či nárok prihláseného spotrebiteľa zodpovedá porušeniu uvedenému v žalobnom zámere. Zmenu v osobe určeného notára oznámi oprávnená osoba bezodkladne súdu.
(2)
Spotrebitelia sa prihlasujú k žalobnému zámeru prihláškou, ktorej vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti, a to aj po začatí konania, najneskôr však v lehote do skončenia dokazovania na súde prvej inštancie. Súd prvej inštancie bezodkladne oznámi určenému notárovi skončenie dokazovania. Prihláška sa podáva u ktoréhokoľvek notára, ktorý ju zašle spoločne s prílohami určenému notárovi elektronickou formou prostredníctvom Centrálneho informačného systému.7) Prihláška je účinná podaním prihlášky u notára a zaplatením úhrady za podanie prihlášky. Na podanie prihlášky a jej príloh notárovi, na zaslanie prihlášky a jej príloh určenému notárovi, na oznámenie zmeny v zozname prihlásených pohľadávok a poskytnutie informácie podľa odseku 1 sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.8)
(3)
Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa odseku 2 a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Za správnosť údajov uvedených v prihláške a v jej prílohách zodpovedá spotrebiteľ. Základnými náležitosťami prihlášky sú
a)
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a číslo bankového účtu spotrebiteľa, ak ho má zriadený,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žalobcu,
c)
názov, sídlo a identifikačné číslo žalovaného,
d)
identifikačné údaje žalobného zámeru,
e)
vyhlásenie spotrebiteľa o tom, že podaním prihlášky
1.
si nemôže uplatňovať nárok v iných konaniach o žalobách na vydanie nápravného opatrenia v tejto veci voči tomuto istému obchodníkovi,
2.
neuzavrie so žalovaným obchodníkom dohodu o mimosúdnom vyrovnaní týkajúcu sa jeho individuálneho nároku a bude bezodkladne informovať oprávnenú osobu o tom, že ho oslovil žalovaný obchodník so zámerom mimosúdneho vyrovnania jeho nároku,
3.
sa zdrží individuálneho uplatňovania svojho nároku z exekučného titulu pred uplynutím lehoty podľa § 22 ods. 2,
f)
skutočnosti, na základe ktorých sa spotrebiteľ prihlasuje k žalobnému zámeru,
g)
príloha zodpovedajúca právnemu titulu, z ktorého spotrebiteľ odvodzuje nárok zodpovedajúci porušeniu uvedenému v žalobnom zámere, najmä kúpna zmluva medzi spotrebiteľom a žalovaným obchodníkom.
(4)
Prihlásený spotrebiteľ, ktorý sa prihlásil k žalobnému zámeru, nemôže byť zúčastnený v iných ani v individuálnych konaniach o žalobách na vydanie nápravného opatrenia v tej istej veci a proti tomu istému obchodníkovi; počas doby prihlásenia k žalobnému zámeru sa konania prerušujú. Prihlásený spotrebiteľ je počas trvania prihlášky povinný plniť povinnosti podľa odseku 3 písm. e).
(5)
Prihlásený spotrebiteľ môže po podaní prihlášky odvolať svoj súhlas s účasťou na žalobnom zámere podľa vzoru, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti, najneskôr v lehote do skončenia dokazovania na súde prvej inštancie. Odvolanie súhlasu podľa prvej vety je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu notárovi a zaplatením úhrady za odvolanie súhlasu. Odvolanie súhlasu podľa prvej vety sa podáva u ktoréhokoľvek notára, ktorý ho zašle spoločne s prílohami určenému notárovi elektronickou formou prostredníctvom Centrálneho informačného systému.7)
(6)
Výšku úhrady za podanie prihlášky spotrebiteľa k žalobnému zámeru a výšku úhrady za odvolanie súhlasu prihláseného spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
§ 17
Osobitné procesné ustanovenia
(1)
Žalobu na vydanie nápravného opatrenia, ktorej súčasťou je žalobný zámer podľa § 15 ods. 3 a zoznam prihlásených spotrebiteľov k nemu, môže proti obchodníkovi podať oprávnená osoba; stranami sporu sú oprávnená osoba a obchodník.
(2)
Ak sa v lehote do dvoch mesiacov od zverejnenia žalobného zámeru podľa § 15 ods. 1 prihlási k žalobnému zámeru najmenej dvadsať spotrebiteľov, môže oprávnená osoba podať žalobu na vydanie nápravného opatrenia na súd. Potvrdenie o splnení podmienky podľa prvej vety vydá oprávnenej osobe určený notár.
(3)
Pred prvým pojednávaním nariadi súd predbežne prejednanie sporu.
(4)
V konaní o vydanie nápravného opatrenia súd primerane postupuje podľa ustanovení Civilného sporového poriadku o spotrebiteľských sporoch.
(5)
Ak súd žalobe vyhovie, vo výroku rozhodnutia určí nápravné opatrenie, uvedie počet prihlásených spotrebiteľov, určeného notára ako miesto plnenia a výšku odmeny oprávnenej osoby; inak žalobu zamietne. Súčasťou rozhodnutia podľa prvej vety je príloha, ktorá obsahuje zoznam poškodených spotrebiteľov a ich nároky.
(6)
Ak súd rozhodol o peňažnom plnení zo strany obchodníka, určí jednotlivé nároky prihlásených spotrebiteľov, finančne ich vyjadrí a uloží obchodníkovi povinnosť zložiť sumu peňažného plnenia do notárskej úschovy9) u určeného notára. Ak s ohľadom na okolnosti nie je možné, aby súd rozhodol o peňažnom plnení zo strany obchodníka, súčasne môže určiť podľa svojho odhadu aj finančné vyjadrenie jeho plnenia v peniazoch, ktoré nesmie presiahnuť výšku škody spôsobenej spotrebiteľovi; prvá veta sa uplatní primerane. Súd rozhodnutie podľa tohto odseku doručuje okrem strán sporu aj určenému notárovi podľa § 16 ods. 1.
(7)
Ak súd rozhodol o nepeňažnom plnení zo strany obchodníka, určí jednotlivé nároky prihlásených spotrebiteľov a usporiada pomery podľa povahy nárokov, o ktorých rozhodol.
(8)
Ak od spotrebiteľov nemožno spravodlivo požadovať, aby vzhľadom na obsah záväzku alebo výkon práv a povinností obchodníkom zotrvali v záväzkovom vzťahu, môže súd na návrh oprávnenej osoby v rozhodnutí uložiť ako nápravné opatrenie povinnosť obchodníka v lehote určenej v rozhodnutí ukončiť zmluvný záväzok a vysporiadať so spotrebiteľmi vzájomné nároky plynúce zo zmluvného záväzku.
(9)
Ak oprávnená osoba navrhuje uložiť obchodníkovi nápravu spočívajúcu v pokračovaní plnenia záväzku obchodníkom, ktorý záväzok ukončil, môže súd v rozhodnutí uložiť obchodníkovi povinnosť plniť záväzok podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
(10)
Prihlásení spotrebitelia majú na základe právoplatného rozhodnutia nárok na nápravu určenú uvedeným rozhodnutím bez toho, aby museli podávať samostatnú žalobu alebo splniť akúkoľvek inú podmienku vymienenú obchodníkom v súvislosti s notárskou úschovou. Prihlásený spotrebiteľ má nárok na nápravu v tej istej veci proti tomu istému obchodníkovi len jedenkrát.
(11)
Určený notár je povinný bezodkladne po doručení právoplatného rozhodnutia a zložení peňažného plnenia do notárskej úschovy zo strany obchodníka uspokojiť nároky prihlásených spotrebiteľov podľa údajov uvedených v prihláške a oprávnenú osobu vo vzťahu k odmene podľa § 13 ods. 1. O uspokojení nárokov podľa predchádzajúcej vety vydá určený notár na žiadosť obchodníka alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, potvrdenie. Nároky na vyplatenie peňažného plnenia z notárskej úschovy podľa prvej vety zanikajú v lehote troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak zloží peňažné plnenie obchodník len v časti, uspokojí notár poverený oprávnenou osobou nároky prihlásených spotrebiteľov a oprávnenej osoby pomerne.
(12)
Ak po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11 zostanú v notárskej úschove nevyplatené peniaze, tieto pripadnú štátu. Určený notár informuje ministerstvo hospodárstva o sume peňazí, ktoré pripadli štátu.
(13)
Nápravou získanou prostredníctvom rozhodnutia na vydanie nápravného opatrenia podľa odseku 5 nie sú dotknuté žiadne ďalšie prostriedky nápravy, ktoré sú prihláseným spotrebiteľom k dispozícii, a ktoré nie sú predmetom konania o vydanie nápravného opatrenia.
§ 18
Náklady konania
(1)
Iné platby ako je úhrada za podanie prihlášky a úhrada za odvolanie súhlasu uvedené v žalobnom zámere, ktoré zahŕňajú odmenu notára a náhradu jeho hotových výdavkov, nesmie v súvislosti s konaním o vydanie nápravného opatrenia oprávnená osoba, notár ani určený notár od spotrebiteľa požadovať.
(2)
Náklady na konanie o vydanie nápravného opatrenia môžu byť hradené treťou osobou. Oprávnená osoba nesmie byť v tejto súvislosti ovplyvňovaná treťou stranou spôsobom, ktorý by poškodil kolektívne záujmy spotrebiteľov dotknutých danou žalobou a žaloba nesmie byť podaná proti žalovanému, ktorý je konkurentom tretej osoby, alebo proti žalovanému, od ktorého je tretia osoba závislá.
(3)
Pri pochybnostiach súd v konaní o vydanie nápravného opatrenia preskúma porušenie povinnosti podľa odseku 2 druhej vety.
(4)
Ak súd zistí porušenie povinnosti podľa odseku 2 druhej vety, nariadi oprávnenej osobe odmietnuť alebo zmeniť financovanie žaloby; ak tak neurobí, súd podanú žalobu zamietne. Práva prihlásených spotrebiteľov zúčastnených v konaní o vydanie nápravného opatrenia tým nie sú dotknuté.
§ 19
Náhrada trov konania
(1)
Prihlásený spotrebiteľ, ktorý je zúčastnený v konaní o vydanie nápravného opatrenia, neznáša trovy konania o vydanie nápravného opatrenia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Výnimočne možno žiadať od prihláseného spotrebiteľa, ktorý je zúčastnený v konaní podľa odseku 1, aby uhradil trovy konania, ktoré vznikli v dôsledku jeho nedbanlivosti alebo zavineného konania.
§ 20
Zmier
(1)
Oprávnená osoba je povinná informovať prihlásených spotrebiteľov o jej zámere uzavrieť zmier s obchodníkom najmenej 15 dní pred uzatvorením zmieru. Ak prihlásený spotrebiteľ nesúhlasí s uzavretím zmieru, môže v lehote desať dní od oznámenia podľa prvej vety odvolať svoj súhlas s účasťou na žalobnom zámere postupom podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
(2)
Súd zmier podľa odseku 1 preskúma a schváli ho, ak nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi.
(3)
Ak súd zmier neschváli, pokračuje v konaní o vydanie nápravného opatrenia.
(4)
Schválený zmier je záväzný pre oprávnenú osobu, obchodníka a prihlásených spotrebiteľov.
(5)
Nápravou získanou prostredníctvom schváleného zmieru podľa odseku 4 nie sú dotknuté žiadne ďalšie prostriedky nápravy, ktoré sú prihláseným spotrebiteľom k dispozícii, a ktoré nie sú predmetom uvedeného zmieru.
§ 21
Účinky rozhodnutia
Výrok právoplatného rozhodnutia podľa § 17 ods. 5, ktorým súd určil nápravné opatrenie, je záväzný pre oprávnenú osobu, obchodníka a prihlásených spotrebiteľov.
§ 22
Výkon rozhodnutia
(1)
Práva prihlásených spotrebiteľov zúčastnených v konaní o vydanie nápravného opatrenia, ktoré im boli v konaní o vydanie nápravného opatrenia právoplatne priznané, sa vymáhajú spoločne v jednom exekučnom konaní.
(2)
Návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnená osoba, ktorá je účastníkom exekučného konania v postavení oprávneného,10) a to bezodkladne, najneskôr v lehote troch mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti súdneho rozhodnutia.
(3)
Ak oprávnená osoba návrh podľa odseku 2 nepodá, je proti nej vedené exekučné konanie alebo na jej majetok vyhlásený konkurz, je prihlásený spotrebiteľ oprávnený požiadať súd o vydanie potvrdenia o pohľadávke, ktoré je exekučným titulom.
(4)
Prihlásený spotrebiteľ postupuje podľa odseku 3 aj vtedy, ak sa voči obchodníkovi vedie konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
TRETIA HLAVA
KONANIE O ABSTRAKTNEJ KONTROLE V SPOTREBITEĽSKÝCH VECIACH
§ 23
(1)
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (ďalej len „konanie o abstraktnej kontrole“) podľa tohto zákona je konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, v ktorom súd skúma neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, nekalé obchodné praktiky a iné porušenia ustanovení právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa nezávisle od okolností konkrétneho prípadu.
(2)
Žalobu podľa odseku 1 môže proti obchodníkovi podať oprávnená osoba alebo orgán dohľadu alebo samoregulačný orgán podľa osobitného predpisu s právnou subjektivitou. Súčasťou žaloby je písomný záznam o uskutočnení konzultácie podľa odseku 3 alebo vyhlásenie o dôvodoch, prečo sa konzultácia neuskutočnila.
(3)
Ak nie je súčasťou žaloby návrh na vydanie predbežného opatrenia, pred podaním žaloby podľa odseku 1, je oprávnená osoba alebo orgán podľa odseku 2 povinná uskutočniť konzultácie s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby upustil od porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa; ak obchodník do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti o konzultáciu od porušovania neupustí, oprávnená osoba alebo orgán podľa odseku 2 môže podať žalobu.
(4)
Pri podaní žaloby podľa odseku 1 sa nevyžaduje, aby boli spotrebitelia zúčastnení v konaní. Oprávnená osoba alebo orgán podľa odseku 2 nemá povinnosť preukázať
a)
skutočnú stratu alebo škodu individuálnych spotrebiteľov, ktorá im bola spôsobená porušením právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, alebo
b)
úmysel alebo nedbanlivosť obchodníka.
(5)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať.
(6)
Ustanovenia § 22 sa primerane použijú aj na konanie o abstraktnej kontrole.
§ 24
(1)
Ak súd žalobe vyhovie, vo výroku určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky a znenie tejto zmluvnej podmienky výslovne uvedie, vo výroku určí, že obchodná praktika je nekalá alebo vo výroku určí, že došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa; inak žalobu zamietne.
(2)
Ak súd určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky, určí, že obchodná praktika je nekalá alebo určí, že došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, zakáže obchodníkovi používať túto zmluvnú podmienku alebo zmluvnú podmienku s rovnakým významom vo všetkých spotrebiteľských zmluvách alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, zakáže obchodníkovi používať nekalú obchodnú praktiku alebo zakáže obchodníkovi konať v rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.
§ 25
Účinky rozhodnutia
Výrok právoplatného rozhodnutia podľa § 24 ods. 1, ktorým súd určil neprijateľnosť zmluvnej podmienky, je záväzný pre každého.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 26
(1)
Počas konania o vydanie nápravného opatrenia neplynie premlčacia doba vo vzťahu k prihláseným spotrebiteľom, ak ide o ich individuálne nároky voči žalovanému.
(2)
Počas konania o abstraktnej kontrole neplynie premlčacia doba vo vzťahu k právam spotrebiteľov zodpovedajúcim nápravným opatreniam, ak vychádzajú z porušenia, ktoré bolo predmetom konania o abstraktnej kontrole.
§ 27
(1)
Ministerstvo hospodárstva pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona
a)
oznámi Európskej komisii prvý krát do 26. decembra 2023 oprávnené osoby zapísané v zozname oprávnených osôb a následne jej oznamuje všetky zmeny vykonané v tomto zozname,
b)
plní úlohy národného kontaktného miesta na účely monitorovania oprávnených osôb, podporuje a uľahčuje spoluprácu medzi oprávnenými osobami a výmenu a šírenie ich najlepších postupov a skúseností pri riešení vnútroštátnych a cezhraničných porušení právnych predpisov podľa § 2,
c)
oznámi Európskej komisii prvýkrát do 26. júna 2027 a potom každoročne tieto informácie:
1.
počet a druh konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktoré boli skončené pred súdmi,
2.
druh porušení právnych predpisov podľa § 2 a strany uvedených konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov;
3.
výsledky konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov uvedených v bodoch 2. a 3.
(2)
Ak v prvej až tretej časti tohto zákona nie je ustanovené inak, na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník.
(3)
Na zápis do zoznamu oprávnených osôb a na vyčiarknutie zo zoznamu oprávnených osôb sa vzťahuje správny poriadok. Na postup oprávnených osôb sa nevzťahuje správny poriadok.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov sa vzťahuje Civilný sporový poriadok.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na konania o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov začaté po 25. júli 2023.
(2)
Postup podľa tohto zákona nemožno uplatniť v konaní o vydanie nápravného opatrenia na porušenie, ktoré vzniklo do 24. júla 2020.
(3)
Ustanovenia § 26 sa použijú len na porušenie, ktoré vzniklo od 25. júla 2023.
§ 29
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z. a zákona č. 201/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 31 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
2.
V § 40 sa slová „na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí“ nahrádzajú slovami „do otvorenia pojednávania alebo predbežného prejednania sporu“.
3.
V tretej časti druhej hlave prvom diele sa vypúšťa druhý oddiel.
4.
Za § 471d sa vkladá § 471e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠471e
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 25. júla 2023
Konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach začaté a právoplatne neskončené do 24. júla 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 24. júla 2023 na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 24. júla 2023; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.
5.
V prílohe sa vypúšťa ôsmy bod a doterajší deviaty bod sa označuje ako ôsmy bod. Súčasne sa dopĺňa nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 409, 4. 12. 2020).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 297/2012 Z. z., zákona č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z. a zákona č. 201/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „prílohu“ vkladajú slová „č. 1“.
2.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
žalobca v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podľa osobitného predpisu.4aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaa znie:
4aaa) Zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 9 ods. 10 sa za slová „v prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.
4.
Za § 18m sa vkladá § 18n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18n
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
5.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 71/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 409, 4. 12. 2020).“.
Čl. IV
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 271/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
2.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Združenie môže podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 21 ods. 1 orgánu dozoru alebo na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa v konaní pred orgánmi verejnej moci.“.
3.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.
4.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa ôsmy bod.
Doterajší deviaty bod a desiaty bod sa označujú ako ôsmy bod a deviaty bod.
Čl. V
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 351/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V prílohe sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
Čl. VI
Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Občiansky zákonník.
Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V prílohe č. 6 sa vypúšťa druhý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
Čl. VII
Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa vetou, ktorá znie: „Na kolektívne uplatnenie práva spotrebiteľov na náhradu škody podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.1)
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. II bodov 1 a 3 až 5 a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. júla 2023.
Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.
Príloha k
zákonu č. 261/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 409, 4. 12. 2020).
2)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
5)
§ 128 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).
7)
§ 29 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
10)
§ 35 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.