261/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023 do 24.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

261
ZÁKON
z 21. júna 2023
o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z. a zákona č. 201/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 40 sa slová „na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí“ nahrádzajú slovami „do otvorenia pojednávania alebo predbežného prejednania sporu“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. II bodov 1 a 3 až 5 a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. júla 2023.
Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.