26/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. januára 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 1“.
2.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Študijné odbory podľa odseku 1 sa zaraďujú do skupín študijných odborov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2“.
3.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
Vysoká škola do 31. augusta 2025 zosúladí obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023.“.
4.
V prílohe častiach „Vedomosti Zručnosti Kompetencie“ celom texte okrem opisu študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy sa na konci pripája táto veta: „Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania.“.
5.
V prílohe opise študijného odboru Fyzika časť 1.6. znie:
6.
V prílohe opis študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy znie:
7.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 244/2019 Z. z.
Skupiny študijných odborov a zaradenie študijných odborov do nich
a)
Prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy
1.
Biológia
2.
Ekologické a environmentálne vedy
3.
Fyzika
4.
Chémia
5.
Informatika
6.
Kybernetika
7.
Matematika
8.
Vedy o Zemi
b)
Technické vedy
1.
Architektúra a urbanizmus
2.
Biotechnológie
3.
Doprava
4.
Drevárstvo
5.
Elektrotechnika
6.
Geodézia a kartografia
7.
Chemické inžinierstvo a technológie
8.
Priestorové plánovanie
9.
Stavebníctvo
10.
Strojárstvo
11.
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
c)
Lekárske vedy a zdravotnícke vedy
1.
Farmácia
2.
Ošetrovateľstvo
3.
Pôrodná asistencia
4.
Verejné zdravotníctvo
5.
Všeobecné lekárstvo
6.
Zdravotnícke vedy
7.
Zubné lekárstvo
d)
Pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy
1.
Lesníctvo
2.
Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
3.
Potravinárstvo
4.
Veterinárske lekárstvo
e)
Spoločenské vedy
1.
Bezpečnostné vedy
2.
Ekonómia a manažment
3.
Logopédia a liečebná pedagogika
4.
Mediálne a komunikačné štúdiá
5.
Obrana a vojenstvo
6.
Politické vedy
7.
Právo
8.
Psychológia
9.
Sociálna práca
10.
Sociológia a sociálna antropológia
11.
Učiteľstvo a pedagogické vedy
12.
Vedy o športe
f)
Humanitné vedy
1.
Filológia
2.
Filozofia
3.
Historické vedy
4.
Teológia
5.
Vedy o umení a kultúre
g)
Umelecké vedy a vedy o umení
1.
Umenie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.
Ján Horecký v. r.