259/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

259
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. s), w) a ac) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášky č. 379/2018 Z. z., vyhlášky č. 348/2020 Z. z. a vyhlášky č. 194/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Zabezpečenie osobitnej povinnosti v súvislosti s vážením odpadov
[§ 16 ods. 10 písm. a) zákona]
(1)
Za zabezpečenie požiadavky obce podľa § 16 ods. 10 písm. a) zákona sa považuje váženie na vážiacom systéme, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlo5a)
a)
prostredníctvom zberných vozidiel vybavených vážiacim systémom,
b)
prevádzkovanom v prvom zariadení na nakladanie s odpadmi, do ktorého je vyzbieraný odpad umiestnený,
c)
inštalovanom na zbernom dvore v obci, alebo
d)
prevádzkovanom spoločnosťou vo svojej prevádzke na území obce, na základe zmluvného vzťahu.
(2)
Ak sa váženie odpadov vykonáva spôsobom podľa odseku 1, súčasťou váženého odpadu môže byť len odpad vyzbieraný na území obce, ktorá o váženie odpadov požiada.
(3)
Obec uplatní požiadavku podľa odseku 1 do 30. júna príslušného kalendárneho roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Ak do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom je požiadavka obce uplatnená, nedôjde k dohode o zabezpečení váženia podľa odseku 1, obec a ten, kto vykonáva v obci zber, môžu k 31. decembru príslušného roka, v ktorom je požiadavka obce uplatnená, odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej sa v obci vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Úprava vybraných podrobností o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok
[§ 28 ods. 4 písm. ah) zákona]
(1)
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov vedie podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh za obdobie kalendárneho roka v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 10c.
(2)
Údaje podľa odseku 1 pri kolektívnom plnení povinností sa poskytujú zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly priebežne, v termínoch určených zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(3)
Výrobca obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona a výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona poskytujú údaje podľa odseku 1 ministerstvu v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly poskytuje sumárne údaje podľa odseku 1 v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Vedenie údajov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vedenie údajov podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,19a) ak ide o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe druhotných palív.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
oprávnenie podľa osobitného predpisu,20b) ak ide o súhlas na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 93. bod.“.
5.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,19a) ak ide o súhlas na prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe druhotných palív.“.
6.
Za § 58c sa vkladá § 58d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Údaje podľa § 14b odseku 1 sa prvýkrát vedú za štvrtý štvrťrok 2023.“.
7.
V prílohe č. 10 sa slová „Npapier = 0,027 kg/liter“ nahrádzajú slovami „Npapier = 0,035 kg/liter“.
8.
Príloha č. 10b znie:
„Príloha č. 10b
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH NÁDOB NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby) Veľkosť nádoby Obdobie od marca do novembra (vrátane) Obdobie od decembra do februára (vrátane)*
200108 200201 Spoločný zber 200108 200201 Spoločný zber
Neupravená nádoba/vrece Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) 8 až 240 litrov Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Nezbiera sa Min. 1x za 14 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) Viac ako 240 litrov Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy) Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
*
Obdobie december až február môže byť predĺžené do marca, ak obec zváži, že v jej klimatických podmienkach je to postačujúce.“.
9.
Za prílohu č. 10b sa vkladá príloha č. 10c, ktorá vrátane nadpisu znie:
10.
V Prílohe č. 22 časti I. v druhom bode sa za slovo „činnosťou“ vkladajú slová „D9 a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.