258/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

258
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. júna 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 písm. a) tretieho bodu zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 135/2023 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z., vyhlášky č. 47/2013 Z. z., vyhlášky č. 387/2018 Z. z., vyhlášky č. 29/2021 Z. z. a vyhlášky č. 56/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
podrobnosti o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Podrobnosti o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave
Vzor úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave je uvedený v prílohe č. 2a.“.
3.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.