255/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

255
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. júna 2023,
ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 62 písm. e) a n) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií podľa § 16 ods. 1 zákona sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Pravidlá flexibility v plnení národných záväzkov znižovania emisií podľa § 17 ods. 1 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky podľa § 19 zákona, upravené národné inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 3.
§ 4
Obsah a rozsah informácií a správ podávaných Európskej komisii notifikačným orgánom podľa § 41 písm. d) zákona a lehoty ich podávania sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 5
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 255/2023 Z. z.
ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZAPOČÍTAVANIA EMISIÍ DO NÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV
ZNIŽOVANIA EMISIÍ


1.
Emisie z cestnej dopravy sa započítavajú na základe údajov o predaných palivách.
2.
Pri národných záväzkoch znižovania emisií podľa § 16 ods. 2 zákona sa nezapočítavajú emisie
a)
z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu; pristávacím a vzletovým cyklom sa rozumie cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, pristátie a všetky ostatné činnosti lietadla, ktoré sa vykonávajú v nadmorskej výške menej ako 3 000 stôp (914,4 metra),
b)
z medzinárodnej námornej dopravy; medzinárodnou námornou dopravou sú plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek vlajkou, ktoré sa plavia z územia jedného štátu a prichádzajú na územie iného štátu, okrem rybárskych plavidiel,
c)
oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich do nomenklatúry pre podávanie správ 2014 (ďalej len „NFR“),
1) ako sa uvádza v rámci kategórií 3B (nakladanie s hnojom) a 3D (poľnohospodárska pôda).
Príloha č. 2
k vyhláške č. 255/2023 Z. z.
PRAVIDLÁ FLEXIBILITY V PLNENÍ NÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV ZNIŽOVANIA EMISIÍ


1.
Ak sa v dôsledku uplatnenia kvalitnejších metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých poznatkov nedá preukázať dodržanie národných záväzkov znižovania emisií, možno vykonať úpravy ročných národných emisných inventúr podľa prílohy č. 3 pričom
a)
na určenie toho, či sú podmienky na úpravu ročných národných emisných inventúr splnené, sa záväzky znižovania emisií na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 považujú za záväzky ustanovené 4. mája 2012,
b)
od roku 2025 sa na úpravy ročných národných emisných inventúr vzťahujú dodatočné podmienky, ak sa emisné faktory alebo metodiky použité na zistenie emisií určitých kategórií zdrojov výrazne líšia od očakávaných faktorov ako následok vykonávania normy alebo štandardu ustanoveného podľa predpisov upravujúcich na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia; vtedy je potrebné
1.
preukázať, že výrazne odlišné emisné faktory nie sú výsledkom nedostatočného vykonávania a presadzovania právnej úpravy Európskej únie po zohľadnení výsledkov národných programov riadenia a presadzovania, ktorými sa monitoruje účinnosť právnych predpisov Európskej únie na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
2.
informovať o výraznom rozdiele v emisných faktoroch Európsku komisiu, ktorá preskúma potrebu ďalšieho postupu.
2.
Ak v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemožno v príslušnom roku splniť národné záväzky znižovania emisií, splnenie týchto záväzkov možno preukázať spriemerovaním ročných národných emisií za príslušný rok, ročných národných emisií za rok predchádzajúci tomuto roku a predpokladaných ročných národných emisií na rok nasledujúci po tomto roku za predpokladu, ak priemer neprekročí úroveň ročných národných emisií určenú národným záväzkom znižovania emisií.
3.
Ak v príslušnom roku nemožno splniť jeden alebo viac záväzkov znižovania emisií podľa § 16 ods. 2 zákona alebo sú určené na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne znižovanie podľa správy č. 16 z januára 2015 k Tematickej stratégii znečisťovania ovzdušia, ani vykonaním všetkých nákladovo efektívnych opatrení, tento záväzok sa považuje za splnený na obdobie piatich rokov ekvivalentným znížením emisií inej znečisťujúcej látky podľa § 16 ods. 2 zákona.
4.
Národné záväzky podľa § 16 ods. 2 zákona sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie národných záväzkov znižovania emisií je dôsledkom neočakávaného a mimoriadneho prerušenia alebo straty kapacity systému na dodávku alebo výrobu elektrickej energie alebo tepla, ktoré sa nedalo odôvodnene predvídať, a ak sa preukáže, že
a)
na dosiahnutie súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania nových opatrení a politík s cieľom čo najviac skrátiť obdobie nesúladu a
b)
uplatnenie ďalších opatrení a politík na doplnenie opatrení podľa písmena a) by viedlo k neprimeraným nákladom, výrazne by ohrozilo národnú energetickú bezpečnosť alebo by podstatnej časti obyvateľstva spôsobilo značné riziko energetickej chudoby.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 255/2023 Z. z.
METODIKA NA VYPRACOVANIE A AKTUALIZÁCIU NÁRODNÝCH EMISNÝCH INVENTÚR A NÁRODNÝCH PROJEKCIÍ EMISIÍ, INFORMATÍVNYCH SPRÁV O INVENTÚRACH A UPRAVENÝCH NÁRODNÝCH EMISNÝCH INVENTÚR


Príprava a aktualizácia národných emisných inventúr a národných projekcií emisií, informatívnych správ o inventúrach a upravených národných emisných inventúrach vychádza z metodík zmluvných strán Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (ďalej len „usmernenia EMEP týkajúce sa podávania správ“) s použitím príručky EMEP/EEA. Podľa príručky EMEP/EEA a usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ, sa vypracujú aj doplňujúce informácie, najmä údaje o činnostiach potrebných na posúdenie národných emisných inventúr a národných projekcií emisií.
Uplatňovanie usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ nemá vplyv na dodatočné podmienky uvedené v tejto prílohe ani na požiadavky týkajúce sa nomenklatúry pre podávanie správ, časových radov a termínov pre podávanie správ ustanovených v prílohe č. 4 druhom bode.
ČASŤ 1
Ročné národné emisné inventúry
1.
Národné emisné inventúry musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné.
2.
Emisie z identifikovaných kľúčových kategórií zdrojov sa vypočítajú v súlade s metodikami vymedzenými v príručke EMEP/EEA, ktoré využívajú metodiku úrovne 2 alebo vyššej úrovne. Na stanovenie národných emisných inventúr možno použiť aj iné vedecky podložené a zlučiteľné metodiky, ak tieto metodiky vedú k presnejším odhadom, ako sú odhady podľa vzorových metodík uvedených v príručke EMEP/EEA.
3.
Emisie z dopravy sa vypočítajú a oznámia v súlade s národnými energetickými bilanciami predkladanými Eurostatu.
4.
Pri výpočte a oznamovaní emisií z cestnej dopravy sa vychádza z údajov o palivách predaných v rámci Slovenskej republiky. Emisie z cestnej dopravy možno oznamovať na základe spotrebovaných palív alebo počtu najazdených kilometrov v rámci Slovenskej republiky.
5.
Údaje v správach o výročných národných emisiách sa vyjadrujú v jednotkách určených vo vzore správ podľa nomenklatúry NFR podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ.
ČASŤ 2
Národné projekcie emisií
1.
Národné projekcie emisií musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné, pričom predkladané informácie obsahujú najmenej
a)
jasné vymedzenie prijatých a plánovaných politík a opatrení zahrnutých do projekcií,
b)
v relevantných prípadoch výsledky analýzy citlivosti vykonanej v súvislosti s projekciami,
c)
opis metodík, modelov, základných predpokladov a kľúčových vstupných a výstupných ukazovateľov.
2.
Pri národných projekciách emisií sa vychádza z odhadov a súhrnov podľa sektorov, v ktorých sa vyskytujú zdroje znečisťovania ovzdušia. Pri každej znečisťujúcej látke sa predložia projekcie
a)
s prijatými opatreniami a
b)
s dodatočnými opatreniami, v súlade s usmernením stanoveným v príručke EMEP/EEA, v relevantnom prípade.
3.
Národné projekcie emisií musia byť konzistentné s výročnou národnou emisnou inventúrou na rok X-3 a s projekciami nahlásenými podľa osobitného predpisu.2)
ČASŤ 3
Informatívna správa o inventúrach
Informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ a predložia sa pomocou vzoru správ o inventúrach, ktorý je v nich uvedený. Informatívna správa o inventúrach obsahuje aspoň tieto informácie:
1.
opisy, odkazy a zdroje informácií týkajúce sa osobitných metodík, predpokladov, emisných faktorov a údajov o činnostiach, ako aj zdôvodnenie ich výberu,
2.
opis vnútroštátnych kľúčových kategórií zdrojov emisií,
3.
informácie o neistotách, zabezpečení kvality a overovaní,
4.
opis inštitucionálnych mechanizmov na vypracovanie inventúr,
5.
prepočty a plánované skvalitnenie inventúr a projekcií,
6.
v relevantných prípadoch informácie o uplatnení flexibilít podľa prílohy č. 2 prvého, tretieho a štvrtého bodu,
7.
v relevantných prípadoch informácie o dôvodoch odchýlky od trajektórie znižovania emisií určenej podľa § 16 ods. 5 zákona ako aj opatrenia potrebné na návrat späť na trajektóriu,
8.
zhrnutie.
ČASŤ 4
Úprava národných emisných inventúr
1.
K návrhu úpravy národnej emisnej inventúry podľa prílohy č. 2 predkladanému Európskej komisii sa pripája
1.1.
dôkaz o prekročení príslušného národného záväzku znižovania emisií,
1.2.
dôkaz o rozsahu, v akom úprava emisnej inventúry znižuje prekročenie a prispieva k plneniu príslušného národného záväzku znižovania emisií,
1.3.
odhad, či a kedy sa očakáva splnenie príslušného národného záväzku znižovania emisií na základe národných projekcií emisií bez úpravy,
1.4.
dôkaz o konzistentnosti úpravy s jednou alebo viacerými z týchto podmienok; ak je to potrebné, uvedú sa aj odkazy na predchádzajúce úpravy,
1.4.1.
nové kategórie zdrojov emisií s dôkazom o tom, že
a)
nová kategória zdrojov emisií je potvrdená vo vedeckej literatúre alebo v príručke EMEP/EEA,
b)
kategória zdrojov emisií sa nenachádzala v predchádzajúcej národnej emisnej inventúre v čase určenia záväzku znižovania emisií,
c)
v dôsledku emisií z novej kategórie zdrojov Slovenská republika nedokáže splniť svoje záväzky znižovania emisií, spolu s podrobným opisom metodiky, údajov a emisných faktorov, ktoré odôvodňujú tento záver,
1.4.2.
výrazne odlišné emisné faktory použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov
a)
opis pôvodných emisných faktorov vrátane podrobného opisu vedeckého základu, z ktorého je emisný faktor odvodený,
b)
dôkaz o tom, že pôvodné emisné faktory sa použili na určenie znížení emisií v čase ich určenia, opis aktualizovaných emisných faktorov vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,
c)
porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných emisných faktorov, ktorým sa preukáže, že zmena emisných faktorov prispieva k tomu, že Slovenská republika nie je schopná plniť svoje záväzky znižovania emisií,
d)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, či sú zmeny emisných faktorov významné,
1.4.3.
výrazne odlišné metodiky použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov
a)
opis pôvodnej použitej metodiky vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,
b)
dôkaz o tom, že pôvodná metodika sa použila na určenie znížení emisií v čase ich určenia,
c)
opis aktualizovanej použitej metodiky vrátane podrobného opisu vedeckého základu alebo odkazu, z ktorého je odvodená,
d)
porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných metodík, ktorým sa preukáže, že zmena metodiky prispieva k tomu, že Slovenská republika nie je schopná splniť svoj záväzok znižovania emisií,
e)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, či je zmena metodiky významná.
2.
Ďalšie podporné informácie o postupoch úpravy na základe podobných predpokladov možno predložiť, ak sa predložia požadované informácie ustanovené v prvom bode.
3.
Upravené emisie sa opätovne vypočítajú tak, aby v čo najväčšej možnej miere zabezpečili konzistentnosť časových radov v každom roku uplatnenia úpravy.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 255/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 287, 14.11.2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1182/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernice Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011), smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015 (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (Ú. v. EÚ L 226, 29. 8. 2015).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (Ú. v. EÚ L 226, 29. 8. 2015).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193/EÚ z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).
1)
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb.).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165/13, 18. 6. 2013) v platnom znení.