254/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

254
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 písm. h) a k) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),
b)
rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie“) a o dodržiavaní prípustnej miery znečisťovania ovzdušia,
c)
náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení“) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,
d)
požiadavky na Národný emisný informačný systém, rozsah a náležitosti oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému a účel a rozsah spracúvaných informácií,
e)
náležitosti správ o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
f)
obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.
§ 2
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji
(1)
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia“) je súhrn vybraných dokumentov a údajov o
a)
prevádzkovateľovi, stacionárnom zdroji, emisiách stacionárneho zdroja a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
b)
sledovaných
1.
technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter“),
2.
technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie“),
3.
podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja, ustanovených osobitnými predpismi, súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, a
c)
nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.
(2)
Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na
a)
stálu evidenciu,
b)
ročnú evidenciu,
c)
priebežnú evidenciu.
(3)
Evidencia o veľkom zdroji a o strednom zdroji podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje údaje najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1. Evidencia o malom zdroji podľa § 35 ods. 1 písm. k) a ods. 2 zákona obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 v primeranom rozsahu. Evidencia vybraných osobitných činností podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona sa vedie v rozsahu podľa osobitného predpisu.1)
(4)
V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje údaje podľa prílohy č. 1 časť C, najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je uvedený v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 20 ods. 16 zákona.
(6)
Údaje o zložení a kvalite palív a surovín sú údaje z analytických certifikátov, protokolov a z iných obdobných dokladov, ak vyhovujú požiadavkám podľa technickej normy a technickej normalizačnej informácie alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.3)
(7)
O dodržaní určených emisných limitov a o plnení určených technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania sa v závislosti od spôsobu ich zisťovania uvádzajú údaje
a)
z protokolov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok,
b)
zo správ o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti,
c)
z technických výpočtov,
d)
z analytických certifikátov alebo iných obdobných písomných dokladov o hodnote technickej požiadavky alebo všeobecnej podmienky prevádzkovania podľa jej významu, ak má charakter parametra; to neplatí, ak ide o plynné palivá distribuované cez verejnú rozvodnú sieť,
e)
z interných záznamov o prevádzkovej kontrole, ak ide o technickú požiadavku alebo všeobecnú podmienku prevádzkovania.
§ 3
Evidencia nebezpečných stavov počas prevádzky stacionárneho zdroja
(1)
Porucha stacionárneho zdroja (ďalej len „porucha“) je nežiaduci a časovo obmedzený nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúci kvalitu ovzdušia, počas ktorého je potrebné podľa § 34 ods. 7 zákona zosúladiť parametre stacionárneho zdroja s parametrami určenými dokumentáciou v určenom termíne a určeným spôsobom.
(2)
Havária stacionárneho zdroja (ďalej len „havária“) je nežiaduci nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktorý je príčinou bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí alebo zhoršenia kvality ovzdušia a na ktorej odstránenie je potrebné podľa § 34 ods. 7 písm. a) zákona prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti bezodkladne obmedziť alebo zastaviť alebo použiť na to určené mimoriadne protihavarijné opatrenia. Osobitným druhom havárie je závažná priemyselná havária,4) ktorá je príčinou vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.
(3)
Nebezpečné stavy stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúce kvalitu ovzdušia ako porucha alebo havária, sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa prílohy č. 3 bodu 4.2 písm. b) a bodu 6.
(4)
Závažné priemyselné havárie sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa havarijného plánu.5) Havarijný plán alebo jeho vybrané časti týkajúce sa ochrany ovzdušia sú dokumentom informačného systému podľa § 5 ods. 6.
(5)
Nebezpečné stavy počas prevádzky stacionárneho zdroja sa zaznamenávajú v priebežnej evidencii.
(6)
Ak nastane havária, ktorá nie je závažnou priemyselnou haváriou, predkladá sa podľa § 34 ods. 7 písm. d) zákona písomná informácia o havárii s údajmi v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 časti D.
(7)
V evidencii sa vedú údaje o havárii v rozsahu podľa prílohy č. 1 časti E.
§ 4
Uchovávanie údajov z evidencie
(1)
Stála evidencia sa uchováva najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.
(2)
Dokumenty podľa § 22 ods. 3 a 4 zákona sa uchovávajú do vykonania ďalšieho merania, najmenej šesť rokov.
(3)
Údaje z ročnej evidencie a priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej šesť rokov. Orgánom ochrany ovzdušia sa poskytujú na vyžiadanie. Vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na zistenie stavu ochrany ovzdušia, tým nie je dotknuté.
(4)
Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, príslušné elektronické prostriedky zabezpečia uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
§ 5
Národný emisný informačný systém
(1)
Národný emisný informačný systém podľa § 24 zákona slúži
a)
na výkon štátnej správy ochrany ovzdušia, najmä na vedenie evidencie o prevádzkovateľovi zdroja, zdroji a jeho emisiách a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
b)
ako zdroj údajov a informácií najmä na
1.
vypracovanie inventúry emisií,
2.
nahlasovanie vybraných údajov na štatistické účely,6)
3.
poskytovanie správ v súlade s právne záväznými aktami Európskej únie a medzinárodnými dohovormi,
4.
hodnotenie vplyvu stacionárneho zdroja pri imisno-prenosovom posudzovaní,
5.
hodnotenie kvality ovzdušia modelovaním,
6.
vypracovanie programu na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 zákona,
7.
výkon oprávnených technických činností,
8.
poskytovanie údajov na informovanie verejnosti o znečisťovaní ovzdušia.
(2)
Národný emisný informačný systém obsahuje údaje a informácie podľa § 24 ods. 2 zákona.
(3)
Evidencia vybraných údajov o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, ich prevádzkovateľoch a emisiách obsahuje registre údajov o:
1.
veľkých spaľovacích zariadeniach,
2.
väčších stredných spaľovacích zariadeniach,
3.
menších stredných spaľovacích zariadeniach,
4.
spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
5.
zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá,
6.
technologických zariadeniach,
7.
distribučných skladoch benzínu,
8.
čerpacích staniciach benzínu.
(4)
Minimálny rozsah údajov vedených v registroch podľa odseku 3 pre vybrané zariadenia stacionárnych zdrojov je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Evidencia o palivách, osobitne evidencia druhotných palív sa vedie podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Archív dokumentov sa vedie v elektronickej podobe a jeho súčasťou sú dokumenty, ktoré prevádzkovateľ predkladá orgánu ochrany ovzdušia elektronicky. Ide o tieto dokumenty:
a)
vydané povolenie prevádzky stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1 zákona,
b)
vydaný súhlas podľa § 26 ods. 1 zákona,
c)
schválený postup výpočtu emisií,
d)
schválený súbor parametrov a opatrení,
e)
plán riadenia zápachu,
f)
plán riadenia prašnosti,
g)
havarijný plán alebo jeho vybrané časti,
h)
program znižovania emisií,
i)
správa o prevádzke spaľovne odpadov a o zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
j)
údaje o havárii v elektronickej podobe,
k)
technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
l)
správa o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti, ak je vyhotovená ako dokument podľa osobitného predpisu8) podľa § 58 ods. 7 písm. b) zákona,
m)
informácia o výsledku kontinuálneho merania emisií a kvality ovzdušia a o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti, ak sa predkladá na účel informovania verejnosti v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
Súbor parametrov a opatrení
(1)
Súbor parametrov a opatrení obsahuje požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja vymedzené podľa § 20 ods. 15 zákona.
(2)
Náležitosti súboru parametrov a opatrení sú uvedené v prílohe č. 3 a vzor vybraných častí súboru parametrov a opatrení v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 4.
§ 7
Správa o prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Náležitosti správ o prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
Program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja
(1)
Obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja podľa § 34 ods. 2 písm. i) zákona predkladá verejnosti informácie podľa tretieho bodu a piateho bodu programu znižovania emisií zverejnením na svojom webovom sídle.
(3)
Ak je niektorá časť programu znižovania emisií utajovanou skutočnosťou prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo prevádzkovateľa stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, oznámi túto skutočnosť príslušnému povoľujúcemu orgánu podľa § 2 ods. 3 zákona; predmetná časť programu sa nezverejní.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
ÚDAJE VEDENÉ V EVIDENCII

A. Stála evidencia

Stála evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o
1.
identifikačných údajoch o prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja,
2.
stacionárnom zdroji a jeho prevádzke,
3.
vydaných súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionárneho zdroja, časti zdroja vrátane identifikácie ich zmien a obnovených povolení,
4.
kategorizácii zdroja, začlenení stacionárneho zdroja,
5.
projektovanej kapacite zdroja a jej mernej jednotke,
6.
skladbe stacionárneho zdroja, častiach zdroja, zariadeniach stacionárneho zdroja,
7.
charakteristikách vybraných stacionárnych zdrojov ako napríklad spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice pohonných látok, technologické zariadenia,
8.
palivách, surovinách, výrobkoch,
9.
režime prevádzky,
10.
požiadavkách na stacionárny zdroj z hľadiska ochrany ovzdušia,
11.
zariadeniach na znižovanie emisií,
12.
miestach vypúšťania emisií vrátane ich GPS súradníc,
13.
vypúšťaných znečisťujúcich látkach,
14.
zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú určené ako číselná hodnota,
15.
inštalovanom automatizovanom meracom systéme v súlade s osobitným predpisom.10)
16.
uplatňovaných výnimkách a špecifických podmienkach.

B. Ročná evidencia

Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho častí a zariadení a obsahuje údaje o
1.
prevádzke stacionárneho zdroja v uplynulom roku,
2.
počte prevádzkových hodín za rok,
3.
spotrebe palív a ich výhrevnosti a akostných znakoch,
4.
tepelnom vstupe dodanom v každom druhu paliva [TJ/rok],
5.
spálených odpadoch a ich druhoch,
6.
spotrebe surovín za rok,
7.
spotrebe organických rozpúšťadiel za rok a ich bilancii,
8.
ročnej produkcii u vybraných stacionárnych zdrojov,
9.
množstve vyrobenej energie za rok,
10.
množstve vypustených znečisťujúcich látok a jeho zisťovaní,
11.
množstve vzťažnej veličiny a hodnote mernej veličiny, ak sa množstvo emisií zisťuje výpočtom,
12.
množstve pridelených a odovzdaných kvót znečisťujúcich látok za rok,
13.
poplatkoch za emisie,
14.
prevádzke a výpadkoch zariadenia na znižovanie emisií, dosiahnutej účinnosti znižovania,
15.
dodržaní emisných limitov, emisných kvót, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzky a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením,
16.
uplatňovaní výnimiek, ak boli pre stacionárny zdroj povolené,
17.
prekročení emisného limitu,
18.
nedodržaní technickej požiadavky a všeobecnej podmienky prevádzkovania,
19.
plnení opatrení na nápravu, ak boli uložené,
20.
zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú určené ako číselná hodnota, termínoch a lehotách vykonávania diskontinuálneho merania, o funkčných skúškach automatizovaného meracieho systému, ak je inštalovaný, vrátane dokumentov podľa § 22 ods. 3 a 4 zákona,
21.
špecifických údajoch sledovaných u vybraných druhov zariadení stacionárnych zdrojov ako napríklad spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu, čerpacie stanice benzínu a technologické zariadenia.

C. Priebežná evidencia

Priebežná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o
1.
sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky, opatreniach a ďalších údajoch podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení,
2.
množstve a kvalite palív, surovín, výrobkoch, vyrobenej energii a iných súvisiacich činnostiach podľa zavedenej evidencie – času výroby, výrobných šarží, dodávok alebo iných zavedených kritérií,
3.
prekročeniach emisných limitov,
4.
ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona,
5.
ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, o súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, o výrobe a spotrebe palív, surovín a energií,
6.
plnení opatrenia na nápravu, ak bolo vydané,
7.
nebezpečných stavoch stacionárneho zdroja – poruchách a haváriách.

D. Informácia o havárii

Informácia o havárii obsahuje
1.
údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,
2.
názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,
3.
stručný opis havárie,
4.
rozsah havárie, v akom je známy.
Forma a rozsah informovania verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti a rozsahu ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a možnostiam povinnej osoby.

E. Údaje o havárii

Údaje o havárii obsahujú
1.
údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,
2.
názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,
3.
identifikáciu havárie,
4.
čas vzniku a dobu trvania havárie do jej odstránenia,
5.
spôsob a opatrenia na odstránenie havárie,
6.
druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia,
7.
zhodnotenie stavu použitých protihavarijných systémov a zariadení,
8.
príčinu alebo iný dôvod vzniku havárie,
9.
prijaté opatrenia na predchádzanie obdobným haváriám,
10.
meno, priezvisko, funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného za prevádzku, dátum a miesto vyhotovenia informácie,
11.
spôsob a čas informovania okresného úradu v sídle kraja, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, príslušný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dotknutých samospráv (podľa smeru vetra).
Príloha č. 2
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
MINIMÁLNY ROZSAH ÚDAJOV VEDENÝCH V REGISTROCH
podľa § 5 ods. 3

A. Register údajov o veľkých spaľovacích zariadeniach

Register údajov o veľkých spaľovacích zariadeniach obsahuje
1.
identifikačné údaje o zariadení,
2.
celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia [MW],
3.
druh spaľovacieho zariadenia (kotol, plynová turbína, zážihový motor, vznetový motor, iné),
4.
dátum uvedenia spaľovacieho zariadenia do prevádzky,
5.
celkové ročné emisie tuhých znečisťujúcich látok, SO2 a NOx [t/rok],
6.
počet prevádzkových hodín [h/rok],
7.
druh spaľovaných palív,
8.
tepelný vstup dodaný v každom druhu paliva [TJ/rok],
9.
počet prevádzkových hodín zariadenia zaradeného v osobitnom režime na dožitie podľa § 31 ods. 6 zákona,
10.
počet prevádzkových hodín za uplynulý rok vyjadrených ako plávajúci päťročný priemer za zariadenie zaradené v obmedzenom prevádzkovom režime,
11.
obsah síry v používanom domácom tuhom palive a dosiahnutý stupeň odsírenia, a to ako priemer za každý mesiac pre zariadenia, pre ktoré platí stupeň odsírenia; pri prvom uvedení tejto informácie sa oznámi aj technické odôvodnenie nemožnosti dodržiavať emisný limit vyjadrený ako koncentrácia SO2.

B. Register údajov o väčších stredných spaľovacích zariadeniach

Register údajov o väčších stredných spaľovacích zariadeniach obsahuje najmä
1.
identifikačné údaje o zariadení,
2.
menovitý tepelný príkon (MW),
3.
typ (naftový motor, plynová turbína, dvojpalivový motor, iný motor alebo iné zariadenie),
4.
typ a podiel použitých palív podľa druhu palív,
5.
celkové ročné emisie tuhých znečisťujúcich látok, SO2 a NOx [t/rok],
6.
počet prevádzkových hodín [h/rok],
7.
tepelný vstup dodaný v každom druhu paliva [TJ/rok],
8.
dátum uvedenia do prevádzky, alebo ak dátum uvedenia do prevádzky nie je známy, dôkaz o skutočnosti, že zariadenie bolo uvedené do prevádzky skôr ako 20. decembra 2018,
9.
sektor činnosti, v ktorej sa zariadenie používa (kód NACE),
10.
očakávaný počet prevádzkových hodín za rok a priemerné zaťaženie v prevádzke,
11.
podiel výroby využiteľného tepla zo zariadenia zaradeného do osobitného režimu Centrálneho zásobovania teplom podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona, ktoré sa dodalo vo forme pary alebo teplej vody do verejnej siete na diaľkové vykurovanie,
12.
pri zariadení, ktoré plánuje využívať obmedzený prevádzkový režim, vyhlásenie podpísané prevádzkovateľom o tom, že toto zariadenie nebude v prevádzke dlhšie ako uvedený počet hodín,
13.
názov prevádzkovateľa, jeho sídlo a adresu, na ktorej sa toto zariadenie nachádza.

C. Register údajov o menších stredných spaľovacích zariadeniach

Register údajov o menších stredných spaľovacích zariadeniach obsahuje najmä
1.
identifikačné údaje o zariadení,
2.
menovitý tepelný príkon (MW),
3.
typ (naftový motor, plynová turbína, dvojpalivový motor, iný motor alebo iné zariadenie),
4.
typ a podiel použitých palív podľa druhu palív.

D. Register údajov o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov

Register údajov o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov obsahuje najmä
1.
identifikačné údaje o spaľovni odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
2.
údaj o kategórii zdroja, ak ide o zariadenie na spoluspaľovanie odpadu,
3.
údaj o celkovej menovitej kapacite spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
4.
údaj o povolenej kapacite pre nebezpečný odpad a nie nebezpečný odpad [t/hod.],
5.
údaj o množstvách a druhoch spálených odpadov za rok a ich katalógové čísla,11)
6.
opatrenia na riadenie emisií,
7.
osobitné podmienky prevádzkovania,
8.
správu o prevádzke spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

E. Register údajov o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá

Register údajov o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá a vykonávaných činnostiach obsahuje údaje, ktoré sa týkajú najmä uplatňovania
1.
emisných limitov prchavých organických zlúčenín,
2.
výnimiek z emisných limitov pre fugitívne emisie a pre prípady, v ktorých nemožno vypúšťať emisie za riadených podmienok, a ich odôvodnenie,
3.
redukčného plánu a preukázania rovnocenného zníženia emisií.

F. Register údajov o technologických zariadeniach

Identifikačné údaje o zariadení
a)
údaje o kategorizácii zdroja
b)
údaje o menovitej kapacite zariadenia
Príloha č. 3
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
NÁLEŽITOSTI SÚBORU PARAMETROV A OPATRENÍ

1.
Základné údaje o stacionárnom zdroji a prevádzkovateľovi zdroja
1.1
Názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa zdroja a telefónne číslo, a adresa elektronickej pošty, ak ich má.
1.2
Identifikačné údaje vnútornej organizačnej jednotky, ktorá prevádzkuje stacionárny zdroj, ak je zdroj členený.
1.3
Identifikačné číslo súboru ako záväzného interného dokumentu.
1.4
Úplný názov súboru, ktorý obsahuje najmä označenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, platný názov stacionárneho zdroja alebo jeho časti, jeho identifikačné číslo, ak podľa dokumentácie existuje, a umiestnenie stacionárneho zdroja alebo jeho časti.
1.5
Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá súbor vypracovala.
1.6
Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja.
1.7
Počet strán súboru a počet príloh.
1.8
Počet vyhotovení súboru.
1.9
Miesto a dátum vydania – podpísania súboru.
1.10
Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.
1.11
Obsah súboru a zoznam skratiek, ktoré môžu byť v závislosti od rozsahu súboru uvedené za titulnou stranou.

2.
Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
2.1
Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
2.1.1
Identifikačné údaje stacionárneho zdroja, technologického celku a zariadenia, najmä názov, evidenčné číslo, identifikačné objektové alebo iné obdobné číslo podľa dokumentácie.
2.1.2
Umiestnenie stacionárneho zdroja, najmä obec, ulica, popisné číslo, ak ho zdroj má.
2.1.3
Kategorizácia stacionárneho zdroja ako trojčíslie a názov kategórie.
2.1.4
Menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita technológie, zariadenia a výkonové alebo kapacitné úrovne v jednotke podľa kategórie, ak je v kategorizácii určená.
2.1.5
Členenie stacionárneho zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia.
2.1.6
Vymedzenie stacionárneho zdroja, názov a identifikačné označenie jeho častí a ich evidenčné čísla alebo objektové čísla v členení podľa častí alebo zariadení, najmä pre ktoré sú určené špecifické emisné limity.
2.1.7
Dátum uvedenia stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadenia do prevádzky podľa súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia.
2.1.8
Výrobky a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, ak ide o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečnú chemickú zmes.
2.1.9
Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika.
Jeden alebo viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.
2.1.10
Zoznam surovín, palív, spaľovaných odpadov a iných obdobných materiálov a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, dodávanej pre látku alebo zmes v súlade s osobitným predpisom,12) v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.11
Stručný opis princípu technológie, najmä princíp činnosti hlavného výrobného uzla zariadenia, častí zdroja znečisťovania, hlavné a vedľajšie fyzikálno-chemické reakcie v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.12
Základná bloková alebo rámcová technologická schéma v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov, ak sú rôzne.
2.1.13
Stručná materiálová alebo energetická bilancia pre menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.14
Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia počas ustálenej prevádzky, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov a v členení podľa miest ich vypúšťania do ovzdušia.
2.1.15
Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať pri prechodových stavoch a ďalších stavoch na základe rozboru zloženia surovín, fyzikálno-mechanických a fyzikálno-chemických hlavných a vedľajších procesov a reakcií v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.16
Charakteristické parametre odpadových plynov, najmä objemový prietok pri prevádzkových a pri štandardných podmienkach, objemový podiel hlavných zložiek a hmotnostný podiel znečisťujúcich látok v členení podľa miest vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia pri menovitej kapacite, pri výrobno-prevádzkovom režime ustálenej prevádzky, pri ktorom sú predpokladané emisné hodnoty najvyššie.
2.1.17
Zoznam a stručný opis výrobno-technologických zariadení so zameraním najmä na tie časti zdroja znečisťovania, ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie, odlučovanie vypúšťaných znečisťujúcich látok vrátane skladovacích a iných obdobných nádrží, skladov a obdobných častí zdroja.
2.1.18
Zoznam prechodových stavov s osobitným uvedením stavov, počas ktorých by v porovnaní s obvyklými prevádzkovými stavmi mohli vzniknúť iné znečisťujúce látky alebo významne vyššie množstvo emisií bežne vznikajúcich znečisťujúcich látok, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia nad prípustnú úroveň, najmä nábehy chemických technológií a reaktorov najmä po dlhodobom odstavení a iné obdobné špecifické čistiace alebo obnovovacie činnosti.
2.1.19
Zoznam znečisťujúcich látok, ktoré môžu vzniknúť počas osobitných prechodových stavov a údaje o najvyššej očakávanej koncentrácii, hmotnostnom toku, stavových parametroch odpadových plynov.
2.1.20
Údaje o vypúšťaní odpadových plynov a fugitívnych emisií, opis spôsobu odvádzania znečisťujúcich látok, umiestnenie, základné parametre miest odvádzania emisií do ovzdušia vrátane ich GPS súradníc, emisie znečisťujúcich látok v členení podľa jednotlivých miest vypúšťania a podľa výrobno-prevádzkových režimov, hmotnostný tok znečisťujúcich látok, objemový prietok a teplota odvádzaných plynov.
2.1.21
Druh prevádzky, ročný fond pracovného času a časové údaje o vypúšťaní emisií, najmä zmennosť alebo iný bežný denný, týždenný rytmus, sezónnosť podľa využívania zdroja, občasný zdroj alebo prenosný zdroj.
2.1.22
Zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, projektovej dokumentácie, prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu prevádzky stacionárneho zdroja vrátane technických noriem, iných obdobných technických špecifikácií a ich platného vydania, ak sú v dokumentoch uvádzané, a zoznam pracovných inštrukcií, ktoré do ďalších podrobností dokumentujú spôsob, postupy, podmienky a požiadavky ochrany ovzdušia.
2.2
Vymedzenie pojmov
2.2.1
Hlavné výrobno-prevádzkové režimy sa na účely súboru a ochrany ovzdušia vymedzujú ako jeden alebo ako viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií znečisťujúcich látok špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.
2.2.2
Emisné charakteristiky hlavných výrobno-prevádzkových režimov sa vymedzujú podľa podrobností o členení technológií na voľbu výrobno-prevádzkového režimu a podmienok diskontinuálneho merania a preukazovania požiadaviek dodržania emisného limitu.13)
2.2.3
Ustálená prevádzka sa vymedzuje ako stav hlavného výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého sa jeho hlavné charakteristiky obsluhou vedome nemenia a príslušné technicko-prevádzkové parametre zariadení a technológie sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami na prevádzku.
2.2.4
Prechodové stavy sa vymedzujú ako
a)
časovo obmedzené výrobno-prevádzkové režimy stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, počas ktorých sa technológia alebo zariadenia uvádzajú do prevádzky, mení sa výrobno-prevádzkový režim, palivá, suroviny, výrobky, počas bežnej prevádzky zosúlaďujú sa technicko-prevádzkové parametre s dokumentáciou a s určenými podmienkami prevádzky, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, alebo ako
b)
nevýrobné stavy, počas ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou, obnovou alebo s opravami technicko-prevádzkových zariadení, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.

3.
Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania
3.1
Zoznam a identifikačné údaje všetkých súhlasov, rozhodnutí a povolení na prevádzku stacionárneho zdroja, v ktorých sú určené emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, a ďalšie podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.
3.2
Určené emisné limity v členení podľa
a)
častí zdroja alebo zariadení,
b)
miest merania alebo iného zodpovedajúceho zisťovania údajov o ich dodržaní,
c)
výrobno-prevádzkových režimov, najmä palív, surovín, výrobkov, ak sa uplatňujú rôzne emisné limity.
3.3
Zoznam prechodových stavov s vymedzením nevyhnutných časov, počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nemožno dodržať určené emisné limity.
3.4
Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov.
3.5
Všeobecné podmienky prevádzkovania ustanovené predpismi v rovnakom členení ako emisné limity.
3.6
Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených všeobecných podmienok prevádzkovania.
3.7
Technické požiadavky ustanovené predpismi v rovnakom členení ako emisné limity.
3.8
Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených technických požiadaviek.
3.9
Podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením v rovnakom členení ako emisné limity.
3.10
Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených podmienok prevádzkovania.
3.11
Podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o dodržaní emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.
3.12
Zisťovanie množstva emisií:
a)
postup výpočtu v členení podľa výrobno-prevádzkových režimov a znečisťujúcich látok, ak sú rôzne,
b)
spôsoby merania alebo zisťovania hodnôt veličín vo vzťahoch podľa písmena a),
c)
zabezpečenie požadovanej reprezentatívnosti a presnosti hodnôt veličín podľa písmena a),
d)
podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o hodnotách veličín podľa písmena a).

4.
Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia
4.1
Ako parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú hodnoty fyzikálno-chemických veličín a iné obdobné technologické parametre surovín, palív, technológie a rozhodujúcich strojno-technologických zariadení, ktoré
a)
vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke konkrétnej technológie, jej časti a zariadení,
b)
vymedzujú v platnej dokumentácii povolený prevádzkový stav technológie – určujú normy technologického režimu, v rámci ktorých sa stacionárny zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou,
c)
sa vyjadrujú číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom, najmä ak ide o látkové zloženie, teplotu, tlak, tlakovú stratu, pH, váženie, dávkovanie, prietoky, prúdové zaťaženia, percento otvorenia potrubných armatúr, dvojparametrické veličiny typu otvorené – zatvorené,
d)
sa sledujú, riadia a ich hodnoty sa zaznamenávajú, najmä vstupná kontrola,
medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, kontinuálne meranie zapisovacími prístrojmi a iné merania s periodickou frekvenciou záznamov alebo ručných zápisov.
4.2
Parametre počas obvyklej prevádzky jednotlivých základných výrobno-prevádzkových režimov sa uvedú v členení:
a)
limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú režimy ustálenej prevádzky,
b)
limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú poruchy a termíny ich odstránenia,
c)
kontrola a evidencia parametrov podľa písmen a) a b).
4.3
Parametre počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.
4.4
Aktuálne parametre sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých parametrov, ak sú uverejnené vo vestníku ministerstva.

5.
Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia
5.1
Ako opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú činnosti na riadenie a udržiavanie technológie, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie stacionárneho zdroja v súlade s platnou dokumentáciou, najmä povinnosti pracovníkov obsluhy a ich nadriadených, údržba, riadenie a kontrola technológie kontinuálne meranými a zapisovanými parametrami a podmienky na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením, ktoré neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach ochrany ovzdušia.
Opatrenia sa uvedú v členení:
a)
riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými,
b)
termíny a podmienky údržby, opráv, výmeny médií,
c)
ustanovené nekvantifikované všeobecné podmienky prevádzkovania a ich kontrola,
d)
určené nekvantifikované technické požiadavky a ich kontrola,
e)
určené nekvantifikované podmienky prevádzkovania a ich kontrola.
5.2
Opatrenia počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.
5.3
Aktuálne opatrenia sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých opatrení, ak ich uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.

6.
Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia
6.1
Opis technológie z hľadiska možnosti vzniku havárií a rizík závažných priemyselných havárií, ktorých následkom môže byť vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia.
6.2
Údaje o najbližšej vzdialenosti od miesta vzniku havárie, v ktorej sa nachádza
a)
verejný priestor, s možnosťou pobytu osôb bez vedomia prevádzkovateľa zdroja,
b)
prvý trvalo obývaný objekt.
6.3
Znečisťujúce látky a ich vlastnosti:
a)
zoznam znečisťujúcich látok a ich číselné označenie podľa číselníka chemických látok CAS, ak je známe, a číslo EINECS alebo ELINCS, ak je známe,
b)
fyzikálno-chemické vlastnosti látok,
c)
nebezpečné vlastnosti látok a ich kritické koncentrácie z hľadiska ohrozenia zdravia a smrtiaceho účinku, ak sú známe,
d)
zásady osobnej ochrany a prvej pomoci.
6.4
Vymedzenie možných havárií, ak nejde o závažné priemyselné havárie, najmä
a)
zoznam možných udalostí – nezvládnutých porúch alebo iných prevádzkovateľom nezavinených udalostí, najmä výpadkov elektrického napájania, ktorých dôsledkom môže byť havária,
b)
zoznam a limitné hodnoty parametrov, ktorých nedodržanie môže spôsobiť haváriu,
c)
limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení,
d)
znečisťujúce látky a ich predpokladaný hmotnostný tok, najvyššia hmotnosť a čas trvania úniku do odstránenia príčiny havárie,
e)
vyhodnotenie oblasti ohrozenia.14)
6.5
Vymedzenie možných závažných priemyselných havárií, ak ide o vybrané stacionárne zdroje, najmä
a)
základné identifikačné údaje dokumentov o hodnotení rizika a iných obdobných dokumentov, v ktorých sú vymedzenia možných závažných priemyselných havárií uvedené,
b)
zoznam možných udalostí v členení podľa dokumentov uvedených v písmene a),
c)
údaje o znečisťujúcich látkach, možných koncentráciách a hmotnostných tokoch, najvyšších množstvách a čase trvania úniku podľa dokumentov uvedených v písmene a) v členení podľa možných udalostí,
d)
vyhodnotenie oblasti ohrozenia.14)

7.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia
7.1
Protihavarijné zariadenia a systémy:
a)
zoznam a opis častí technológie a zariadení, ktoré sú určené na predchádzanie haváriám alebo na zmierňovanie ich priebehu, najmä systém havarijného odstavenia prevádzky, systém havarijného odlučovania, systém vytvárania protiplynových vodných clôn, systém havarijného zaplnenia reakčného systému vodou alebo inou inertnou látkou, systém zálohových energetických agregátov, systém aktivovania havarijného odlučovacieho systému unikajúcich znečisťujúcich látok,
b)
technicko-prevádzkové parametre protihavarijných systémov a zariadení,
c)
technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie kontroly a na udržiavanie protihavarijných systémov a zariadení,
d)
zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, najmä prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu kontroly a udržiavania protihavarijných systémov a zariadení.
7.2
Ako opatrenia na predchádzanie haváriám, ak nejde o závažné priemyselné havárie sa uvedú:
a)
zoznam opatrení, ktorými sa poruchové hodnoty parametrov podľa bodu 6 zosúladia s bežnými hodnotami parametrov v určenom čase s použitím prostriedkov riadenia technológie alebo zariadení,
b)
zoznam mimoriadnych protihavarijných opatrení na bezodkladné riešenie nezvládnutej poruchy podľa písmena a), najmä mimoriadne blokačné alebo regulačné opatrenia – zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, použitie protihavarijných systémov alebo zariadení; osobitným opatrením môže byť aj využitie najvyššej možnej kapacity, ak ide o havarijné spotrebovanie suroviny alebo polotovaru vrátane možnosti obmedzenia prevádzky odlučovacích systémov, ak zhoršenie kvality ovzdušia bude menšie, ako by bolo pri nevykonaní príslušného opatrenia,
c)
zoznam a konkrétny spôsob bezodkladného vyrozumenia zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za riadenie protihavarijných opatrení,
d)
identifikačné údaje prevádzkových dokumentov, v ktorých je úplný opis postupov protihavarijných opatrení podľa písmen a) a b), ak sú vyhotovené osobitne.
7.3
V časti súboru o opatreniach na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov vo vzťahu k ochrane ovzdušia, ktoré sú závažnou priemyselnou haváriou a ohrozením obyvateľstva sa uvedú identifikačné údaje dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 6, najmä havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva, ak sa vzťahujú na príslušný stacionárny zdroj alebo sú súčasťou havarijného plánu podniku.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
NÁLEŽITOSTI SPRÁV O SPAĽOVNIACH ODPADOV A ZARIADENIACH
NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

1. Údaje o spaľovni odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa,
b)
identifikačné údaje zdroja znečisťovania, ktorými sú názov a umiestnenie,
c)
kategorizácia a členenie zdroja znečisťovania ovzdušia,
d)
kapacita zdroja a zariadení,
e)
dátum uvedenia spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov do prevádzky,
f)
číslo a dátum platného povolenia a odkaz na povolenie.

2. Spaľované odpady
a)
druhy a množstvá spálených odpadov za predchádzajúci kalendárny rok podľa katalógu odpadov,11)
b)
najmenšia a najväčšia výhrevnosť spálených odpadov,
c)
najväčší obsah znečisťujúcich látok najmä polychlórovaných bifenylov, pentachlórfenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a ďalších znečisťujúcich látok,
d)
využitie alternatívnych materiálov.

3. Prevádzkovanie zdroja znečisťovania ovzdušia
a)
počet prevádzkových hodín rozpísaný na jednotlivé zariadenia,
b)
množstvo vyrobeného tepla, množstvo využitého tepla [TJ/rok],
c)
poruchové, havarijné a iné neštandardné stavy zdroja – počet hodín + vyčíslené množstvá emisií, napr. výpadok odlučovača,
d)
poruchové, havarijné a iné neštandardné stavy automatizovaného meracieho systému – počet hodín trvania týchto stavov,
e)
uplatnené výnimky z ustanovených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
f)
vyhodnotenie a preukázanie dodržania určených emisných limitov – odkazy na zverejnené protokoly a správy z merania,
g)
druhy a množstvá vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia, vôd a pôd, odpady zo spaľovania,
h)
informácie o kontrolách vykonaných orgánmi ochrany ovzdušia,
i)
informácie o podaných sťažnostiach a prešetrených podnetoch.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
OBSAH PROGRAMU ZNIŽOVANIA EMISIÍ

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1
Názov a sídlo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.
1.2
Kategorizácia stacionárneho zdroja a jeho umiestnenie.
1.3
Rok začatia výroby a výrobná kapacita stacionárneho zdroja; pri technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon v členení podľa zariadení vymedzených na priradenie emisných limitov.

2.
TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE
2.1
Skladba stacionárneho zdroja – stručný opis jednotlivých technologických stupňov podľa technologickej schémy od vstupu surovín až po finálny výrobok.
2.2
Opis jednotlivých technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.
2.3
Porovnanie stacionárneho zdroja s požiadavkami platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ovzdušia vo vzťahu k emisným limitom, technickým požiadavkám a všeobecným podmienkam prevádzkovania stacionárneho zdroja a k požiadavkám ich preukazovania a zhodnotenie technickej úrovne stacionárneho zdroja vrátane jeho odlučovacej techniky a jej porovnanie s najlepšou dostupnou technikou.15)

3.
ZHODNOTENIE VPLYVU STACIONÁRNEHO ZDROJA NA ÚROVEŇ ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V JEHO OKOLÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ
Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína alebo výduchu podľa osobitného predpisu.16)

4.
POSTUP, KTORÝM SA PREVÁDZKA STACIONÁRNEHO ZDROJA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY TÝKAJÚCEJ SA OCHRANY OVZDUŠIA
4.1
Návrhy technických riešení jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.
4.2
Ekonomický odhad navrhovaných riešení.
4.3
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.

5.
OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA
Príloha č. 7
k vyhláške č. 254/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).
1)
Príloha č. 8 časť I. k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
2)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253), STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256), STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).
4)
§ 2 písm. b) zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 15 ods. 3 a § 9 zákona č. 128/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív.
8)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
9)
§ 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
10)
§ 7 ods. 5 a 7 vyhlášky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
11)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.
12)
Čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
13)
Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
14)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 písm. n) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.