253/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

253
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2023
o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 62 písm. f) a g) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
benzínom derivát ropy s prísadami alebo bez prísad s tlakom pár najmenej 27,6 kPa, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov,
b)
benzínovými parami plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu,
c)
skladovacím zariadením stacionárna nádrž v distribučnom sklade používaná na skladovanie benzínu,
d)
distribučným skladom technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov,
e)
mobilným zásobníkom cestné cisternové vozidlo, železničný cisternový vozeň alebo plavidlo,1) ktoré sa používa na prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu,
f)
čerpacou stanicou technologický celok, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla,
g)
jestvujúcim skladovacím zariadením a jestvujúcim plniacim zariadením skladovacie zariadenie a plniace zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. decembra 2002 alebo ktoré malo do uvedeného dátumu vydané stavebné povolenie,
h)
jestvujúcim mobilným zásobníkom mobilný zásobník, ktorý je v prevádzke alebo pre ktorý bola podaná žiadosť na schválenie jeho prevádzky do 31. decembra 2002,
i)
novým skladovacím zariadením, novým plniacim zariadením a novým mobilným zásobníkom skladovacie zariadenie, plniace zariadenie a mobilný zásobník, ktoré nie sú uvedené v písmenách g) a h),
j)
jestvujúcou čerpacou stanicou čerpacia stanica, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo rozhodnutie o jej užívaní do 31. decembra 2011,
k)
novou čerpacou stanicou čerpacia stanica, ktorá nie je uvedená v písmene j),
l)
cieľovou referenčnou hodnotou smerná hodnota na celkové posúdenie primeranosti technických požiadaviek uvedených v prílohách č. 1 až 4; cieľová referenčná hodnota nie je limitnou hodnotou, ku ktorej sa hodnotí výkonnosť jednotlivých zariadení, distribučných skladov a čerpacích staníc,
m)
obratom v distribučnom sklade najväčšie ročné množstvo benzínu podľa skutočného stavu v jednom z troch predchádzajúcich rokov, ktoré sa prečerpalo zo skladovacieho zariadenia v distribučnom sklade do mobilného zásobníka,
n)
obratom na čerpacej stanici celkové ročné množstvo benzínu, ktoré sa prečerpalo z mobilných zásobníkov na čerpacej stanici,
o)
plniacim zariadením zariadenie v distribučnom sklade, ktorým sa benzín plní do mobilného zásobníka; plniace zariadenie pre cestné cisternové vozidlo obsahuje jedno alebo viac plniacich ramien,
p)
plniacim ramenom konštrukcia v distribučnom sklade, pomocou ktorej možno naplniť benzínom počas jedného časového úseku jedno cestné cisternové vozidlo,
q)
prechodným skladovaním pár pomocné skladovanie benzínových pár v distribučnom sklade v nádrži s pevnou strechou určených na neskoršiu prepravu a spätné získanie benzínu ich regeneráciou v inom distribučnom sklade; preprava benzínových pár z jedného skladovacieho zariadenia do iného skladovacieho zariadenia v jednom distribučnom sklade sa nepovažuje za prechodné skladovanie pár,
r)
rekuperačnou jednotkou zariadenie na spätné získanie benzínu z benzínových pár vrátane vyrovnávacích zberných nádrží v distribučnom sklade,
s)
systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár zariadenie na rekuperáciu benzínových pár uvoľnených z palivovej nádrže motorového vozidla pri čerpaní benzínu na čerpacej stanici, ktoré prenáša tieto benzínové pary do skladovacej nádrže alebo späť do výdajného stojana na účel opätovného predaja,
t)
účinnosťou zachytávania benzínových pár množstvo benzínových pár zachytených systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár v porovnaní s množstvom benzínových pár, ktoré by sa inak uvoľnili do ovzdušia pri neexistencii takého systému, ktorá je vyjadrená v percentách,
u)
pomerom pár a benzínu pomer medzi objemom benzínových pár pri atmosférickom tlaku, ktoré prechádzajú cez systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár a objemom dávkovaného benzínu,
v)
systémom automatického monitorovania systém, ktorý automaticky zisťuje chyby vo svojej funkčnosti a v správnom fungovaní systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár, upozorňuje prevádzkovateľa čerpacej stanice na tieto chyby a automaticky zastaví tok benzínu z chybnej nádrže, ak sa chyba neodstráni do siedmich dní,
w)
územie s bytovou zástavbou územie, kde ľudia žijú alebo pravidelne trávia čas, najmä obývané oblasti (obytné zóny, sídliská, ubytovacie zariadenia, ako sú hotely a ubytovne), zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia, zariadenia na šport a rekreáciu, kúpeľné miesta.
§ 3
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre distribučné sklady
(1)
Skladovacie zariadenie v distribučnom sklade musí spĺňať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 1 s cieľom dosiahnuť zníženie celkových ročných strát benzínu pod cieľovú referenčnú hodnotu 0,01 % hmotnosti z obratu.
(2)
Plniace zariadenie a vyprázdňovacie zariadenie mobilných zásobníkov v distribučnom sklade musí spĺňať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 2 s cieľom dosiahnuť zníženie celkových ročných strát benzínu pod cieľovú referenčnú hodnotu 0,005 % hmotnosti z obratu.
(3)
Plniace ramená na plnenie cestných cisternových vozidiel v distribučnom sklade musia spĺňať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania na plnenie zdola uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na jestvujúce plniace zariadenie a jestvujúce vyprázdňovacie zariadenie mobilných zásobníkov v distribučnom sklade s obratom menším ako 10 000 t/rok.
§ 4
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre mobilné zásobníky
(1)
Mobilný zásobník okrem mobilných zásobníkov uvedených do prevádzky do 31. januára 2004, z ktorých sú straty benzínových pár spôsobené meraním hladiny v nádrži pomocou meracej tyče, musí spĺňať tieto technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:
a)
zvyškové benzínové pary sa musia po prečerpaní benzínu zadržať v mobilnom zásobníku,
b)
mobilný zásobník dodávajúci benzín na čerpaciu stanicu a do distribučného skladu musí prijať a zadržať vratné benzínové pary zo skladovacích zariadení na čerpacej stanici alebo v distribučnom sklade,
c)
pre železničný cisternový vozeň platia požiadavky podľa písmena b), ak dodáva benzín na čerpaciu stanicu a do distribučného skladu, ktoré používajú nádrže na prechodné skladovanie pár,
d)
zvyškové benzínové pary a vratné benzínové pary sa musia zadržať v mobilnom zásobníku až do vyprázdnenia v distribučnom sklade okrem ich uvoľňovania cez odľahčovací bezpečnostný ventil.
(2)
Ak sa mobilný zásobník po vyprázdnení benzínu následne nepoužije na benzín, a ak nie je možná rekuperácia benzínových pár ani prechodné skladovanie pár, vypustiť ich možno tam, kde nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
(3)
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa odseku 1 platia pre jestvujúce železničné cisternové vozne a jestvujúce plavidlá, ak sa plnia v distribučnom sklade, pre ktorý platia požiadavky podľa § 3 ods. 2.
§ 5
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre čerpacie stanice
(1)
Plniace zariadenie a skladovacie zariadenie na čerpacej stanici musí spĺňať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa prílohy č. 4 s cieľom dosiahnuť zníženie celkových ročných strát benzínu pod cieľovú referenčnú hodnotu 0,01 % hmotnosti z obratu.
(2)
Nová čerpacia stanica musí byť vybavená a prevádzkovaná so systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak jej skutočný obrat alebo plánovaný obrat je väčší ako
a)
500 m3/rok,
b)
100 m3/rok, ak je umiestnená na území s bytovou zástavbou alebo na území priemyselného areálu.
(3)
Jestvujúca čerpacia stanica musí byť vybavená a prevádzkovaná so systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak jej skutočný obrat alebo plánovaný obrat je väčší ako
a)
1 000 m3/rok,
b)
100 m3/rok, ak je umiestnená na území s bytovou zástavbou alebo na území priemyselného areálu.
(4)
Jestvujúca čerpacia stanica so skutočným obratom alebo plánovaným obratom väčším ako 500 m3/rok, ktorá nie je umiestnená na území s bytovou zástavbou alebo na území priemyselného areálu, musí byť počas rekonštrukcie spojenej s výmenou výdajných stojanov vybavená a následne prevádzkovaná so systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár.
(5)
Účinnosť zachytávania benzínových pár zachytených systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár musí byť 85 % alebo väčšia; účinnosť sa potvrdzuje podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.2)
(6)
Pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ktorým sa rekuperované benzínové pary prečerpávajú do skladovacej nádrže na čerpacej stanici, musí byť 0,95 až 1,05.
(7)
Ak je na čerpacej stanici nainštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, umiestni sa na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti oznámenie, ktoré informuje o tejto skutočnosti.
(8)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na čerpacie stanice s obratom menším ako 100 m3/rok.
(9)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nevzťahujú na čerpacie stanice využívané výlučne na plnenie benzínu do nádrží nových motorových vozidiel, ktoré sú plnené prvýkrát.
§ 6
Preukazovanie dodržiavania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre distribučné sklady, mobilné zásobníky a čerpacie stanice
(1)
Preukázanie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 sa vykoná najmenej jedenkrát za tri roky pre kontrolu tesnosti všetkých plynotesných spojovacích potrubí a potrubných zariadení v distribučnom sklade uvedených v prílohe č. 2, pre kontrolu funkčnosti vákuových ventilov a tlakových ventilov mobilného zásobníka, pre preskúšanie tesnosti cestného cisternového vozidla na únik benzínových pár a pre kontrolu tesnosti všetkých plynotesných spojovacích potrubí na čerpacej stanici uvedených v prílohe č. 4.
(2)
Kontrola podľa odseku 1 sa zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je osoba, ktorá je na danú činnosť akreditovaná podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami alebo ju na danú činnosť za autorizovanú osobu uzná výrobca alebo dodávateľ zariadenia alebo technológie; za autorizovanú osobu možno uznať aj odborné pracovisko prevádzkovateľa. Vykonanie kontroly a jej výsledok sa preukazuje záznamom o kontrole.
(3)
Preukázanie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 2 sa vykoná najmenej jedenkrát za tri roky pre meranie priemernej koncentrácie uhľovodíkov v odpadovom plyne z rekuperačnej jednotky v distribučnom sklade.
(4)
Preukázanie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 5 ods. 6 sa vykoná najmenej jedenkrát za rok pre meranie prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacej stanici podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.3)
(5)
Preukázanie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa odseku 4 sa vykoná najmenej jedenkrát za tri roky, ak je na čerpacej stanici nainštalovaný a v prevádzke systém automatického monitorovania počas celého obdobia prevádzkovania.
(6)
Kontrola podľa odsekov 3 a 4 sa zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby ako oprávnené meranie podľa § 22 ods. 6 zákona. Vykonanie kontroly a jej výsledok sa preukazuje správou o oprávnenom meraní.
§ 7
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 253/2023 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ V DISTRIBUČNÝCH SKLADOCH
1.
Vonkajšia stena a strecha nadzemnej nádrže musí byť natretá farbou s celkovou odrazivosťou radiačného tepla 70 % alebo vyššou. Táto požiadavka neplatí pre nadzemnú nádrž spojenú s rekuperačnou jednotkou, ktorá spĺňa technické požiadavky podľa prílohy č. 2 piateho bodu.
2.
Nadzemná nádrž s vonkajšou plávajúcou strechou musí byť vybavená základným tesnením na zakrytie prstencového priestoru medzi stenou nadzemnej nádrže a vonkajším obvodom plávajúcej strechy a sekundárnym tesnením upevneným nad základným tesnením. Tesnenia musia zabezpečiť celkové zachytenie benzínových pár na 95 % a viac v porovnaní s nadzemnou nádržou s pevnou strechou a bez zachytávania benzínových pár (nádrž s pevnou strechou len s vákuovým uvoľňovacím ventilom alebo tlakovým uvoľňovacím ventilom).
3.
Nové skladovacie zariadenie musí
3.1
mať nádrže s pevnou strechou pripojené na rekuperačnú jednotku, ktorá spĺňa technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa prílohy č. 2 alebo
3.2
byť konštruované s vonkajšou plávajúcou strechou alebo s vnútornou plávajúcou strechou vybavenou základným tesnením a sekundárnym tesnením a spĺňať technické požiadavky podľa druhého bodu.
4.
Jestvujúce skladovacie zariadenie musí
4.1
byť pripojené na rekuperačnú jednotku, ktorá spĺňa technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa prílohy č. 2 alebo
4.2
mať vnútornú plávajúcu strechu so základným tesnením, ktoré musí byť konštruované tak, že sa zabezpečí celkové zachytávanie benzínových pár na 90 % alebo viac vo vzťahu k porovnateľnej nadzemnej nádrži s pevnou strechou bez opatrení na zachytávanie benzínových pár.
5.
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania na obmedzovanie emisií benzínových pár uvedené v treťom a štvrtom bode neplatia pre nádrž s pevnou strechou v distribučnom sklade, v ktorom je povolené prechodné skladovanie benzínových pár podľa prílohy č. 2 tretieho bodu.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 253/2023 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PLNIACICH ZARIADENÍ A VYPRÁZDŇOVACÍCH ZARIADENÍ MOBILNÝCH ZÁSOBNÍKOV V DISTRIBUČNÝCH SKLADOCH
1.
Benzínové pary vytláčané z mobilných zásobníkov, ktoré sa napĺňajú v distribučnom sklade, musia byť vrátené cez plynotesné spojovacie potrubie do rekuperačnej jednotky na regeneráciu. Táto požiadavka neplatí pre mobilné zásobníky plnené zhora, ak je tento systém plnenia povolený.
2.
Ak benzínové pary unikajú, plnenie benzínu musí byť odstavené až do odstránenia poruchy. Zariadenie, ktoré odstaví plnenie benzínu, musí byť inštalované na plniacom ramene.
3.
V distribučnom sklade s obratom menším ako 25 000 t/rok možno rekuperačnú jednotku nahradiť prechodným skladovaním pár.
4.
Ak v distribučnom sklade, v ktorom sa benzín plní do plavidiel, nie je rekuperácia technicky možná alebo bezpečná vzhľadom na objem vracaných benzínových pár, rekuperačnú jednotku možno nahradiť spaľovacou jednotkou. Technické požiadavky na emisie uvedené v piatom bode, platné pre rekuperačnú jednotku, sa uplatňujú aj pre spaľovaciu jednotku.
5.
Priemerná koncentrácia uhľovodíkov v odpadovom plyne z rekuperačnej jednotky po odčítaní zriedenia nesmie byť počas prevádzky vyššia ako 35 g/m3 v ktoromkoľvek čase. Nameraná koncentrácia uhľovodíkov v odpadovom plyne sa prepočítava na normálne podmienky, t.j. na tlak 101,325 kPa a na teplotu 0 °C.
6.
Meranie koncentrácie uhľovodíkov v odpadových plynoch z rekuperačnej jednotky sa musí vykonávať počas celého pracovného dňa, najmenej však sedem hodín pri bežnom obrate. Meranie koncentrácie uhľovodíkov môže byť kontinuálne alebo diskontinuálne. Pri diskontinuálnom meraní sa musia urobiť aspoň štyri merania koncentrácie uhľovodíkov za hodinu. Celková chyba merania spôsobená použitým prístrojom, kalibračným plynom a použitým postupom nesmie byť väčšia ako 10 % z meranej hodnoty. Použitý prístroj musí mať schopnosť merať koncentrácie od 3 g/m3. Presnosť merania koncentrácie musí byť aspoň 95 % z meranej hodnoty.
7.
Ak je plnenie mobilných zásobníkov povolené zhora, výstup z plniaceho ramena musí byť čo najbližšie ku dnu mobilného zásobníka na zabránenie rozstrekovaniu paliva pri plnení.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 253/2023 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ZARIADENÍ NA PLNENIE ZDOLA S RECIRKULÁCIOU BENZÍNOVÝCH PÁR A OCHRANOU PROTI PREPLNENIU CESTNÉHO CISTERNOVÉHO VOZIDLA
1. Pripojenie
1.1
Prípojka na plniacom ramene, ktoré je určené na prečerpávanie kvapaliny, musí vyhovovať vonkajšej časti prípojky s vnútorným uchytením 101,6 mm a vnútornej časti prípojky s vonkajším uchytením, ktorá je umiestnená na cestnom cisternovom vozidle podľa poznámky.
1.2
Prípojka určená na spätné vedenie benzínových pár, ktorá sa nachádza na hadici recirkulácie benzínových pár plniaceho miesta, musí mať vonkajšiu časť s vnútorným bajonetovým prípojom s rozmerom 101,6 mm a musí vyhovovať vnútornej časti s vonkajším bajonetovým prípojom s rozmerom 101,6 mm umiestnenej na vozidle podľa poznámky.
2. Plnenie
2.1
Obvyklá rýchlosť prietoku benzínu jedným ramenom pri plnení je 2 300 l/min., najviac však 2 500 l/min.
2.2
Pri špičkovom odbere z distribučného skladu môže vzniknúť v zbernom systéme benzínových pár plniaceho miesta vrátane spätného zberného systému benzínových pár na strane vozidlovej prípojky spätného vedenia benzínových pár najväčší protitlak 5,5 kPa.
2.3
Schválené cestné cisternové vozidlo s plnením zdola musí byť označené štítkom, ktorý udáva najväčší povolený počet plniacich ramien, ktoré môžu byť súčasne v činnosti na zaručenie, že pri najväčšom tlaku v zbernom systéme podľa bodu 2.2 neuniknú žiadne benzínové pary cez ventily pretlakových komôr a podtlakových komôr.
3. Pripojenie uzemnenia vozidla detekcia preplňovania
3.1
Plniace rameno musí byť vybavené kontrolnou detekčnou jednotkou preplnenia vozidla, ktorá pri pripojení k cestnému cisternovému vozidlu musí poskytovať spoľahlivý povoľovací signál umožňujúci plnenie aj ak snímač preplnenia komory neregistruje vysokú hladinu.
3.2
Cestné cisternové vozidlo musí byť pripojené na kontrolnú jednotku prostredníctvom desaťkolíkového normovaného elektrického konektora. Vonkajší konektor musí byť namontovaný na cestnom cisternovom vozidle a vnútorný konektor na pohyblivom vedení, ktoré je pripojené na kontrolnú jednotku na plniacom zariadení.
3.3
Detektormi vysokej hladiny vo vozidle musia byť dvojvodičové termistorové snímače, dvojvodičové optické snímače, päťvodičové optické snímače alebo zlučiteľné ekvivalenty za predpokladu, že systém je zabezpečený proti poruche. Termistory v termistorovom snímači musia mať záporný teplotný koeficient.
3.4
Kontrolná jednotka plniaceho zariadenia musí byť vhodná pre obidva systémy – dvojvodičové aj päťvodičové.
3.5
Cestné cisternové vozidlo musí byť pripojené k plniacemu zariadeniu cez spoločné vratné vedenie snímačov preplnenia, ktoré musí byť pripojené na desiaty kolík na vonkajšom konektore cez podvozok vozidla. Desiaty kolík na vnútornom konektore musí byť pripojený na puzdro kontrolnej jednotky, ktoré musí byť pripojené na uzemnenie plniaceho zariadenia.
3.6
Schválené cestné cisternové vozidlo s plnením zdola musí mať identifikačný štítok podľa bodu 2.3, ktorý udáva aj typ inštalovaných detekčných snímačov preplnenia – dvojvodičových alebo päťvodičových.
4. Umiestnenie prípojov
4.1
Plniace zariadenie a zariadenie na zber benzínových pár na plniacom mieste sa musia pripojiť k cestným cisternovým vozidlám takto:
4.1.1
Výška strednej osi kvapalinových adaptérov musí byť najviac 1,4 m bez naloženia a najmenej 0,5 m s naložením a odporúčaná výška od 0,7 m do 1,0 m.
4.1.2
Horizontálny rozstup adaptérov nesmie byť menší ako 0,25 m, odporúčaný rozstup je najmenej 0,3 m.
4.1.3
Všetky kvapalinové adaptéry sa musia umiestniť v kryte, ktorého dĺžka nepresahuje 2,5 m.
4.1.4
Adaptér zberu benzínových pár sa musí prednostne umiestniť vpravo od kvapalinových adaptérov vo výške do 1,5 m bez nákladu a nad 0,5 m s nákladom.
4.2
Prípojka uzemnenia a preplnenia sa musí umiestniť vpravo od kvapalinových adaptérov a adaptéru zberu benzínových pár vo výške do 1,5 m bez nákladu a nad 0,5 m s nákladom.
4.3
Prípojky uvedené v bode 4.2 sa musia umiestniť len na jednej strane cestného cisternového vozidla.
5. Bezpečnostné opatrenia
5.1
Detekcia preplnenia a uzemnenie
Ak nie je povoľovací signál od kombinovanej kontrolnej jednotky uzemnenia a preplnenia, plnenie sa nesmie povoliť. Pri signalizácii stavu preplnenia alebo straty uzemnenia cestného cisternového vozidla, kontrolná jednotka na plniacom ramene musí uzavrieť ventil plnenia.
5.2
Detekcia zberu benzínových pár
Ak nie je pripojená hadica zberu benzínových pár na cestné cisternové vozidlo a nie je umožnený voľný priechod pre vytláčané benzínové pary na prúdenie z cestného cisternového vozidla do zariadenia systému zberu benzínových pár, plnenie sa nesmie povoliť.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 253/2023 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PLNIACICH ZARIADENÍ A SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ NA ČERPACÍCH STANICIACH A V DISTRIBUČNÝCH SKLADOCH S PRECHODNÝM SKLADOVANÍM BENZÍNOVÝCH PÁR
Benzínové pary vytlačené benzínom dodaným do skladovacej nádrže na čerpacej stanici a do nádrže s pevnou strechou používanej pri prechodnom skladovaní pár musia byť vrátené cez plynotesné spojovacie potrubie do mobilného zásobníka dodávajúceho benzín. Plnenie nádrže benzínom sa môže začať, až keď je napojené zariadenie na recirkuláciu benzínových pár a je zabezpečená jeho správna funkcia. Recirkulačný systém benzínových pár a pripojené zariadenia musia byť skonštruované a prevádzkované tak, aby počas recirkulácie benzínových pár nedochádzalo k ich úniku do ovzdušia okrem uvoľnenia benzínových pár, ktoré je možné z hľadiska bezpečnosti.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 253/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31. 10. 2009) v znení smernice Komisie 2014/99/EÚ z 21. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 304, 23. 10. 2014) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).
1)
§ 2 písm. e) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
2)
STN EN 16321-1 Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach. Časť 1: Skúšobné metódy na schválenie typu pri posudzovaní účinnosti systémov rekuperácie benzínových pár (65 6553).
3)
STN EN 16321-2 Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach. Časť 2: Skúšobné metódy na overovanie systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach (65 6553).