252/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023
o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 62 písm. i) a o) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „odborné posudzovanie“), prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a výkon kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,
b)
podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia,
c)
náležitosti žiadosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
d)
podrobnosti o skúške,
e)
podrobnosti o osvedčení o odbornej spôsobilosti, predlžovaní jeho platnosti a oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých je vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
f)
náležitosti žiadosti na jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku a podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie,
g)
náležitosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a podrobnosti o požiadavkách na ich vyhotovovanie,
h)
podrobnosti o výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.
POŽIADAVKY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 2
Posúdenie odbornej spôsobilosti
Odborná spôsobilosť sa overuje posúdením
a)
úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
b)
splnenia kvalifikačných predpokladov,
c)
splnenia odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti, ak ide o odbornú spôsobilosť na vyhotovenie odborných posudkov,
d)
vedomostí v príslušnom odbore odbornej spôsobilosti overených skúškou.
§ 3
Kvalifikačné a technické predpoklady na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Kvalifikačným predpokladom na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je vzdelanie a odborná prax.
(2)
Splnenie ustanovených kvalifikačných predpokladov sa posudzuje preverením úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a v jej prílohách; ak ide o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „osvedčenie oprávneného posudzovateľa“), splnenie kvalifikačných predpokladov sa posudzuje podľa § 10 ods. 8.
(3)
Podrobnosti o požiadavkách na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a odbornej praxe pri
a)
vykonávaní odborného posudzovania podľa § 10 až 14,
b)
prevádzkovaní a riadení spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa § 15,
c)
výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 16.
§ 4
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a rok narodenia (ďalej len „osobný údaj“) žiadateľa,
b)
adresu trvalého bydliska žiadateľa,
c)
kontaktné údaje žiadateľa pre styk so zákazníkmi,
d)
ak ide o odbornú spôsobilosť na vyhotovenie odborných posudkov
1.
odbory posudzovania a ich vymedzenie,
2.
predmety odborného posudzovania a ich vymedzenie podľa § 11 ods.1,
3.
účely konania v členení podľa odborov odborného posudzovania a predmetov odborného posudzovania, ak je potrebné,
4.
ďalšie podrobnosti uvedené v § 11.
e)
ak ide o zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, podrobnosti a číselné označenie názvov kategórií zdrojov podľa kategorizácie stacionárnych zdrojov,1)
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,
g)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je
a)
overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii,
b)
overená kópia dokladu zamestnávateľa alebo iného dokladu o profesijnej pôsobnosti,
c)
profesijný životopis vrátane prehľadu odbornej činnosti,
d)
zoznam prostriedkov a technicko-informačného vybavenia, ak sa vyžaduje,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku2) alebo žiadosť o vystavenie platobného predpisu.
(3)
Dokladom o profesijnej pôsobnosti podľa odseku 2 písm. b) je najmä pracovná zmluva, menovací dekrét, živnostenský list a iný doklad, ktorý obsahuje údaj o pracovnej činnosti; ak takéto doklady nemá žiadateľ k dispozícii, údaje o odbornej praxi sa uvedú vo vyhlásení žiadateľa o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, najmä o zamestnávateľovi, pracovnej funkcii, odbornej pracovnej činnosti a časovom období jej vykonávania.
§ 5
Odborná príprava
(1)
Žiadateľ absolvuje odbornú prípravu, ak je na jej absolvovanie vyzvaný ministerstvom. Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu predloženej žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a právnych predpisov o ochrane ovzdušia, relevantných technických noriem a technických špecifikácií a metodických pokynov v danej oblasti.
(2)
Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť.
(3)
Účastníkovi odbornej prípravy sa vydá potvrdenie o jej absolvovaní. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby,
b)
osobné údaje absolventa odbornej prípravy,
c)
názov odbornej prípravy,
d)
označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa odborná príprava vykonáva,
e)
údaje o termíne konania odbornej prípravy,
f)
ak ide o odborné posudzovanie, údaje o predmete odbornej prípravy v členení podľa odborov odborného posudzovania,
g)
miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,
h)
podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a odtlačok pečiatky.
§ 6
Skúška žiadateľa o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Podmienkou účasti na skúške je
a)
splnenie kvalifikačných predpokladov a technických predpokladov podľa § 3,
b)
podanie žiadosti podľa § 4,
c)
absolvovanie odbornej prípravy podľa § 5, ak je žiadateľ na jej absolvovanie vyzvaný,
d)
vyhotovenie modelového odborného posudku podľa § 10 ods. 8 písm. b), ak ide o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa.
(2)
Posúdenie úrovne vedomostí žiadateľa v odbore podľa § 56 ods. 1 písm. a) až c) zákona sa overuje skúškou, pričom sa zisťuje najmä
a)
znalosť právnych predpisov, súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky, technológie alebo činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia (ďalej len „súčasný stav techniky“), technických noriem a technických špecifikácií a odborných materiálov,
b)
správnosť uplatňovania teoretických vedomostí pri výkone odbornej spôsobilosti.
(3)
Ak ide o odbornú spôsobilosť podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona na odborné posudzovanie pre jednotlivé odbory odborného posudzovania alebo podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, skúška sa skladá z písomného testu a komisionálnej ústnej skúšky. Komisia sa skladá najmenej z troch členov.
(4)
Ak ide o odbornú spôsobilosť podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona na výkon kontroly malých spaľovacích zariadení, skúška sa skladá z písomného testu.
(5)
Komisia oznámi žiadateľovi termín skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude žiadateľ skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky.
(6)
Písomná skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak podiel správnych odpovedí je najmenej 80 % alebo „nevyhovel“. Účastník skúšky môže počas vykonávania písomného testu nahliadať do právnych predpisov, technických noriem, odborných špecifikácií a ostatných technických predpisov.
(7)
Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test podľa odseku 3, môže vykonať ústnu skúšku. Počas ústnej skúšky komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa. Ústna skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak sa o tom uznesie najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.
(8)
Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky po vyhodnotení skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje komisia zápisnicu.
(9)
Ak sa žiadateľ na skúšku nemohol dostaviť pre dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 Zákonníka práce alebo inú mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť, môže skúšku vykonať v náhradnom termíne.
§ 7
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadateľovi, ktorý je na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od úspešného vykonania skúšky; prevzatím osvedčenia sa žiadateľ stáva odborne spôsobilou osobou.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
osobné údaje žiadateľa,
b)
odbornú spôsobilosť podľa § 56 ods. 1 zákona,
c)
ak ide o odborné posudzovanie
1.
odbory odborného posudzovania podľa § 57 ods. 2 zákona,
2.
predmety odborného posudzovania v členení podľa odborov odborného posudzovania,
3.
účely konaní v členení podľa odborov odborného posudzovania alebo predmetov odborného posudzovania, ak je potrebné,
4.
podmienky vyhotovovania odborných posudkov, ak sú potrebné,
5.
dobu platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa,
6.
vyznačenie predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
d)
dátum vydania osvedčenia,
e)
podpis osoby oprávnenej na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 8
Opakované preukazovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje opakovane na vyzvanie ministerstva podľa § 56 ods. 8 zákona, ak
a)
dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia,
b)
dôjde k zmene alebo vydaniu nových technických noriem alebo technických špecifikácií v jednotlivých odboroch alebo predmetoch odborného posudzovania, alebo dôjde k vydaniu nových záverov o najlepších dostupných technikách,
c)
sa zistia závažné nedostatky v znalostiach predpisov alebo vo vykonávaní predmetnej činnosti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti.
(2)
Odborná príprava podľa odseku 1 sa vykoná v rozsahu menených alebo nových právnych predpisov, technických noriem alebo technických špecifikácií, alebo zistených nedostatkov.
(3)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 sa preukazuje úspešným vykonaním skúšky podľa § 6.
§ 9
Oznamovanie zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých je vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezodkladne oznamuje ministerstvu zmeny údajov podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d); ďalšie zmeny údajov, podmienok a dokladov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a v jej prílohách podľa § 4 oznamuje najneskôr do 31. marca pri oznamovaní informácií o vyhotovených posudkoch za predchádzajúci kalendárny rok podľa prílohy č. 8 bodu 13 zákona.
(2)
Oprávnený posudzovateľ bezodkladne oznamuje ministerstvu aj ďalšie zmeny, v dôsledku ktorých nemôže dočasne vyhotovovať odborné posudky; za oznámenie zmeny sa nepovažuje žiadosť o rozšírenie alebo o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(3)
Oznámenie o zmene podľa odsekov 1 a 2 sa podáva ministerstvu ako podpísaný elektronický dokument podľa osobitného predpisu3) alebo v listinnej podobe.
(4)
Oznámenie o zmene podľa odsekov 1 a 2 obsahuje
a)
osobné údaje držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
zmenené údaje, podmienky alebo doklady,
d)
dôvod zmeny,
e)
dátum zmeny a čas jej trvania, ak je dočasná,
f)
overené kópie dokladov o zmene, ak zmena nastala,
g)
prijaté opatrenia na vykonávanie odborného posudzovania po zmene alebo počas jeho trvania, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa,
h)
miesto a dátum vyhotovenia oznámenia,
i)
podpis osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
NA ODBORNÉ POSUDZOVANIE
§ 10
Kvalifikačné a technické predpoklady na získanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa
(1)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou pre odbor emisno-technologické posudzovanie, ak ide o posudzovanie
a)
veľkých stacionárnych zdrojov je
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej deväťročná odborná prax,
b)
stredných stacionárnych zdrojov a malých stacionárnych zdrojov je
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax,
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, alebo
3.
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax.
(2)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou pre odbor posudzovania vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia, odbor posudzovania monitorovania emisií a odbor posudzovania monitorovania kvality ovzdušia je vysokoškolské vzdelanie
a)
druhého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax, alebo
b)
prvého stupňa a najmenej deväťročná odborná prax.
(3)
Vysokoškolské vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie a odborná prax je vzdelanie a odborná prax v študijnom odbore, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa o odbor odborného posudzovania, na jednotlivý predmet odborného posudzovania a na konanie o žiadosti, alebo vzdelanie alebo odborná prax v príbuznom odbore.
(4)
Príbuzným odborom vzdelania a odbornej praxe je vedný, technologický, výrobný alebo iný technický odbor, ktorý z hľadiska teórie a praxe riešenia ochrany ovzdušia alebo riešenia činnosti má zhodný vedecko-technický základ, zhodnú charakteristiku a systémové riešenie súčasného stavu techniky; v odboroch posudzovania monitorovania emisií alebo kvality ovzdušia sa príbuzné odbory vzdelania a odbornej praxe členia podľa príbuzných metód a metodík oprávnených meraní, kalibrácií alebo skúšok automatizovaných meracích systémov.
(5)
Technickým predpokladom na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa sú najmä technicko-informačné nástroje, prostriedky a nosiče informácií v písomnej forme alebo dátové nosiče o súčasnom stave techniky, technických normách a ostatných technických predpisoch a ekonomických informáciách, ktoré sú potrebné na kvalifikované posudzovanie jednotlivých odborov odborného posudzovania a jednotlivých predmetov odborného posudzovania.
(6)
Technickým predpokladom na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa v odbore posudzovania vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia je aj vybavenie programovými a technickými prostriedkami a dátovými nosičmi, ktoré sú potrebné na matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší a na vyhotovovanie rozptylových štúdií.
(7)
Na zdokumentovanie kvalifikačných predpokladov žiadateľa o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa v odbore posudzovanie monitorovania emisií a v odbore posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia sa metódy a metodiky oprávnených meraní, kalibrácií a skúšok automatizovaných meracích systémov členia podľa § 62 písm. j) zákona.
(8)
Splnenie ustanovených kvalifikačných a technických predpokladov sa posudzuje
a)
preverením úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a v jej prílohách,
b)
vyhotovením modelového odborného posudku vypracovaného podľa zadania ministerstva podľa odboru posudzovania pre vybrané predmety posudzovania a účel konania v súlade so žiadosťou.
§ 11
Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa
(1)
V žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa sa okrem požiadaviek podľa § 4 uvedú podrobnosti o
a)
emisno-technologickom posudzovaní stacionárnych zdrojov ako číselné označenie a názvoch kategórie podľa kategorizácie stacionárnych zdrojov1) a ako výstižný názov výroby alebo procesu, ak ide o kategórie ostatných výrob, ktoré nie sú v kategorizácii stacionárnych zdrojov menovite uvedené; pôsobnosť žiadateľa sa v závislosti od technického, fyzikálneho alebo chemického princípu technológie spresní,
b)
posudzovaní vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v členení podľa prílohy č. 1 a ak je to potrebné aj podľa znečisťujúcich látok alebo ich skupín v závislosti od spôsobu ich šírenia v ovzduší, identifikačných názvov a účelov použitia rozptylových modelov, ktoré sa používajú pri vyhotovovaní odborných posudkov,
c)
posudzovaní monitorovania podľa metód oprávnených meraní alebo ich príbuzných skupín podľa § 62 písm. j) zákona, znečisťujúcich látok a súvisiacich veličín a ďalšie vymedzenie podľa znečisťujúcich látok, princípu meracích metód, druhu odborných činností kalibrácie, skúšok alebo inšpekcie zhody automatizovaných meracích prostriedkov, ak je potrebné.
(2)
Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa je
a)
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
kópia dokladu zamestnávateľa alebo iného dokladu o profesijnej pôsobnosti podľa odseku 4 v členení podľa jednotlivých odborov odborného posudzovania, jednotlivých predmetov odborného posudzovania a ich podrobnejšieho vymedzenia, ak je potrebné,
c)
profesijný životopis vrátane prehľadu odbornej činnosti v členení podľa odborov posudzovania, predmetov posudzovania a ich podrobnejšieho vymedzenia,
d)
zoznam prostriedkov a technického vybavenia podľa odseku 3, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky a ktoré sú potrebné na posudzovanie; ak sa pri vyhotovovaní odborných posudkov využívajú prostriedky zamestnávateľa, priloží sa aj vyjadrenie zamestnávateľa o možnosti ich používania,
e)
zoznam subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na oprávneného posudzovateľa alebo zamestnávateľa, a autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných práv k predmetom posudzovania, pri ktorých nie je splnená zásada nezaujatosti podľa prílohy č. 8 bodu 16 zákona alebo o jej splnení môžu byť pochybnosti,
f)
informácia o súčasnom stave techniky podľa odseku 3, ak je potrebná,
g)
kópia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju žiadateľ absolvoval,
h)
kópia dokladu, ktorý preukazuje inú osobitnú odbornú spôsobilosť, ak je získaná,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku alebo žiadosť o vystavenie platobného predpisu.
(3)
V zozname prostriedkov a technického vybavenia, ktorým sa preukazuje sledovanie stavu techniky pre každý jednotlivý odbor odborného posudzovania a jednotlivý predmet odborného posudzovania alebo ich skupinu, na ktoré sa žiada o vydanie osvedčenia, sa uvedie najmä
a)
zoznam informačných zdrojov o právnych predpisoch, o právne záväzných aktoch Európskej únie a jej členských štátov a ďalších štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ktoré žiadateľ sleduje,
b)
zoznam technických národných noriem, medzinárodných noriem, regionálnych noriem, referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike a iných tuzemských a zahraničných technických špecifikácií o súčasnom stave techniky v spoločenstvách a štátoch, ktoré sú uvedené v písmene a) a ktoré žiadateľ sleduje,
c)
zoznam informačných databáz, odborných periodík, literárnych a firemných publikácií o súčasnom stave techniky, ktoré žiadateľ sleduje,
d)
zoznam počítačových programových a iných prostriedkov a dátových nosičov, ak sú podľa odseku 2 písm. d) potrebné na posudzovanie,
e)
údaje o spôsobe sledovania a aktualizovania informačných zdrojov a prostriedkov podľa písmen a) až d) a o spôsobe ich dostupnosti.
(4)
Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa nemá doklady o odbornej praxi a o odborných činnostiach alebo ak sa nevzťahujú na každý jednotlivý odbor odborného posudzovania alebo jednotlivý predmet odborného posudzovania, k žiadosti priloží vyhotovenie modelového príkladu odborného posudku v danom odbore, podľa zadania ministerstva, ktorým preukáže znalosť o
a)
technológiách, výrobných zariadeniach a odlučovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
b)
možných znečisťujúcich látkach, limitoch znečisťovania, určených technických požiadavkách, všeobecných podmienkach prevádzkovania a požiadavkách ich dodržania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
c)
obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách emisných veličín,
d)
praxou verifikovaných a štandardne dosahovaných hodnotách emisných veličín, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,
e)
obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú podstatné pre voľbu výrobno-prevádzkového režimu objektu oprávneného posudzovania v závislosti od vyjadrenia predpísaných parametrov a účelu konania,
f)
metódach, metodikách a základných podmienkach meraní a skúšok,
g)
metódach a postupoch verifikovania správnosti výsledkov meraní a skúšok,
h)
rámcových ekonomických parametroch technológií, činností a technických riešení.
§ 12
Predĺženie platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa
a zmena rozsahu jeho platnosti
(1)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa sa podáva 30 dní pred uplynutím jeho platnosti. Žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa sa podáva ako podpísaný elektronický dokument podľa osobitného predpisu3) alebo v listinnej podobe.
(2)
Žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa obsahuje
a)
osobné údaje oprávneného posudzovateľa,
b)
číslo, dátum vydania a dátum ukončenia platnosti vydaného osvedčenia oprávneného posudzovateľa,
c)
údaje o zmenách vydaného osvedčenia oprávneného posudzovateľa, ak je zmenené,
d)
údaje podľa § 4 odseku 1 písm. d) a f), ak sa žiada o zúženie rozsahu vydaného osvedčenia oprávneného posudzovateľa,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa,
f)
podpis oprávneného posudzovateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa je
a)
údaj o plnení zásady odborného posudzovania podľa prílohy č. 8 bodu 13 zákona,
b)
prehľad všetkých námietok, pripomienok a požiadaviek k vyhotoveným odborným posudkom, ak boli vznesené, a prehľad prijatých opatrení,
c)
aktualizovaný zoznam technicko-informačných prostriedkov, ak došlo k ich zmene,
d)
vyhlásenie o nezmenení údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých je vydané osvedčenie, alebo údaje o ich zmene,
e)
posledný odborný posudok v jednotlivých odboroch posudzovania v členení podľa osvedčenia v elektronickej podobe,
f)
informácia o jemu známych a dostupných údajoch v rozsahu podľa § 11 ods. 4, ak za predchádzajúce obdobie v každom jednotlivom odbore posudzovania žiaden odborný posudok nevyhotovil,
g)
doklad o zaplatení správneho poplatku alebo žiadosť o vystavenie platobného predpisu.
(4)
Pri rozširovaní vydaného osvedčenia oprávneného posudzovateľa sa skúška vykoná v rozšírenom rozsahu; môže sa preveriť aj udržanie úrovne znalostí predpisov a súčasného stavu techniky a správnosť ich uplatňovania pri vyhotovovaní odborných posudkov.
(5)
Na žiadosť o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia oprávneného posudzovateľa sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 11 ods. 1 a 2; v žiadosti o zúženie rozsahu osvedčenia sa uvedie aj
a)
číslo osvedčenia oprávneného posudzovateľa,
b)
dôvod zúženia rozsahu osvedčenia oprávneného posudzovateľa.
§ 13
Žiadosť o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku
alebo čiastkového odborného posudku
(1)
Žiadosť o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku podľa § 57 ods. 4 zákona obsahuje
a)
osobné údaje žiadateľa o povolenie vyhotovenia odborného posudku, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má,
b)
číslo a dátum platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa, ak ho má,
c)
identifikačné údaje žiadateľa o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,
d)
odôvodnenie vyhotovenia odborného posudku,
e)
účel konania,
f)
označenie odboru oprávneného posudzovania,
g)
označenie predmetu odborného posudzovania,
h)
osobné údaje zhotoviteľov čiastkových odborných posudkov a ich podiel na posudzovaní,
i)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o jednorazové povolenie vyhotovenia odborného posudku,
j)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku je
a)
kópia výzvy na priloženie odborného posudku vrátane požadovaného spresnenia alebo doplnenia údajov v odbornom posudku, ak ho orgán ochrany ovzdušia požaduje,
b)
prehľad odbornej pracovnej činnosti žiadateľa vo vzťahu k posudzovanému odboru a predmetu posudzovania,
c)
prehľad odbornej pracovnej činnosti zhotoviteľov čiastkových odborných posudkov vo vzťahu k posudzovanému odboru a predmetu posudzovania,
d)
projekt odborného posúdenia, ktorého náležitosti sú uvedené v odseku 4,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku alebo žiadosť o vystavenie platobného predpisu.
(3)
Prílohou k žiadosti o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku, ak žiadateľ nie je oprávneným posudzovateľom, okrem príloh podľa odseku 2 je aj
a)
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
identifikačné údaje zamestnávateľa, ak sa odborný posudok vyhotoví v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
c)
vyhlásenie o znalosti právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia, ktoré sa na posudzovaný predmet a účel konania vzťahujú; uvedie sa ich presné označenie a názov.
(4)
Ustanovenia o náležitostiach odborného posudku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 sa vzťahujú aj na náležitosti projektu odborného posúdenia s týmito odchýlkami:
a)
v charakteristike predmetu odborného posudzovania sa uvedie zoznam dokladov a podkladov, ktoré sa majú posudzovať,
b)
opis predmetu odborného posudzovania sa uvedie v skrátenom rozsahu,
c)
v postupe posudzovania sa uvedie prvá a druhá časť postupu odborného posudzovania,
d)
čiastkové hodnotenia a záver odborného posudku sa v projekte odborného posúdenia neuvádzajú,
e)
v záverečnej klauzule sa neuvádza počet strán,
f)
prílohy sa priložia, ak sú pre projekt odborného posúdenia aktuálne.
(5)
Na žiadosť o jednorazové povolenie na vyhotovenie čiastkového odborného posudku sa vzťahujú odseky 1 až 4; projekt odborného posúdenia sa predkladá v členení podľa náležitostí čiastkového odborného posudku.
(6)
Predpoklady na vydanie jednorazového povolenia sa posudzujú podľa § 2 podľa svojho významu; znalosti o právnych predpisoch a kvalifikovaného vyhotovenia odborného posudku sa môžu overiť pohovorom alebo písomnou formou.
§ 14
Odborný posudok a čiastkový odborný posudok a požiadavky na ich vyhotovovanie
(1)
Náležitosťou odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku je oponentské posúdenie predmetu oprávneného posudzovania a zdokumentovanie
a)
údajov o oprávnenom posudzovateľovi, účastníkovi konania, predmete posudzovania a účele posudzovania,
b)
údajov o čiastkových odborných posudkoch a konzultáciách,
c)
postupu posudzovania úplnosti, odôvodnenosti a odbornej správnosti
1.
riešenia všetkých požiadaviek, ktoré pre posudzovaný predmet odborného posudzovania a jeho prevádzkovateľa alebo inú povinnú osobu ustanovujú právne predpisy porovnaním údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu a v priloženej dokumentácii s praxou potvrdeným súčasným stavom najlepšej dostupnej techniky alebo s inými odbornými poznatkami podľa povahy posudzovaného predmetu,
2.
hodnôt ostatných technicko-prevádzkových parametrov (ďalej len „parameter“) a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „opatrenie“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke posudzovaného predmetu odborného posudzovania ako sú uvedené v prvom bode porovnaním údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu a v priloženej dokumentácii s konkretizovanými hodnotami parametrov a opatrení podľa praxou potvrdeného súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky,
3.
zhodnotenia vplyvu stacionárneho zdroja na úroveň znečistenia ovzdušia v jeho okolí a zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
d)
čiastkových hodnotení a vyjadrení o súlade, čiastočnom súlade alebo o nesúlade posudzovaných požiadaviek, povinností, parametrov a opatrení podľa písmena c) s ustanovenými požiadavkami a s praxou potvrdeným súčasným stavom najlepšej dostupnej techniky alebo s inými odbornými poznatkami podľa povahy posudzovaného predmetu,
e)
iných dôležitých skutočností o posudzovaní, ak sú,
f)
záveru odborného posudku s odporúčaním alebo neodporúčaním vydať súhlas orgánu ochrany ovzdušia alebo s odporúčaním vydať súhlas s podmienkami a návrh jednotlivých podmienok na vydanie súhlasu, ak sú splnené požiadavky na odporúčanie vydať súhlas s podmienkami podľa prílohy č. 8 ôsmeho bodu zákona a podľa odseku 2,
g)
údajov o vyhotovenom posudku a jeho prílohách.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 písm. f), pri ktorých vydanie súhlasu s podmienkami
a)
možno odporúčať, sú doplnenia, spresnenia alebo také zmeny hodnôt parametrov a opatrení, ktoré sú uvedené alebo sa riešia v žiadosti o vydanie súhlasu a v priloženej dokumentácii, ktoré nie sú podstatnou zmenou predmetu odborného posudzovania alebo spôsobu plnenia ustanovených povinností a ktorých splnenie možno riešiť v nasledujúcom stupni dokumentácie; navrhované podmienky musia byť technicky jednoznačné, aby o ich význame nevznikali žiadne pochybnosti a aby sa ich splnenie mohlo kontrolovať, zdokumentovať a preukázať,
b)
nemožno odporúčať, sú podmienky a zmeny parametrov a opatrení, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu predmetu posudzovania, v dôsledku ktorej je potrebné prepracovanie dokumentácie alebo jej časti, prerušenie konania a predloženie zmenenej dokumentácie na obnovené konanie, najmä zmeny strojno-technologických zariadení, odlučovacích zariadení, zmeny typu paliva, zmeny princípu merania meracích prostriedkov, zásadné zmeny umiestnenia stavby, zmeny počtu a výšky komínov alebo iných výduchov, stavebno-technické zmeny súvisiace s riešením technických požiadaviek alebo všeobecných podmienok prevádzkovania.
(3)
Podrobnosti o náležitostiach odborného posudku a o jeho vyhotovovaní sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Odborný posudok sa člení podľa odboru posudzovania, predmetu posudzovania a účelu konania s prihliadnutím na podrobnosti o základnom členení odborného posudku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Pri vyhotovení odborného posudku sa prihliada na informačnú a dokumentačnú jednoznačnosť, prehľadnosť, účelnosť údajov, uplatňovanie štandardizovaných tabuliek, uvádzanie údajov z posudzovanej žiadosti a dokumentácie len v potrebnom rozsahu s prihliadnutím na náklady na vyhotovenie a uchovávanie odborného posudku a ostatných materiálov a podkladov podľa prílohy č. 8 desiateho bodu zákona.
(6)
Odborný posudok sa označí, jednotlivé strany postupne očíslujú a označia najmä podľa názvu odborného posudku, čísla odborného posudku a čísla osvedčenia oprávneného posudzovateľa; počet strán sa uvedie v závere odborného posudku. Odborný posudok sa zošije a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky pripevní k poslednej strane odborného posudku alebo každú stranu odborného posudku oprávnený posudzovateľ podpíše.
(7)
Ustanovenia o náležitostiach odborného posudku sa vzťahujú aj na náležitosti čiastkového odborného posudku s týmito odchýlkami:
a)
v časti o účastníkovi konania sa uvedie zmluva o subdodávke s oprávneným posudzovateľom alebo objednávateľom,
b)
charakteristika predmetu posudzovania sa uvedie len v rozsahu podľa posudzovania,
c)
ako výsledok čiastkového hodnotenia sa uvádza odborný názor oprávneného posudzovateľa na vyhlásenie súladu, čiastočného súladu alebo nesúladu jednotlivých parametrov ochrany ovzdušia a riešenia povinností prevádzkovateľa stacionárneho zdroja len v rozsahu subdodávky,
d)
v závere sa neuvádza súhrnný výsledok posúdenia.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVANIE A RIADENIE SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV
§ 15
Kvalifikačné a technické predpoklady na prevádzkovanie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
(1)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na prevádzkovanie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov je
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax alebo
c)
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej deväťročná odborná prax.
(2)
Odbornou praxou je prax na riadiacej technickej pozícii alebo pozícii technológa v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE KONTROL MALÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ NA TUHÉ PALIVO A KVAPALNÉ PALIVO
§ 16
Kvalifikačné a technické predpoklady na vykonávanie kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
Na vykonávanie kontrol malých spaľovacích zariadení sa požaduje
a)
odborná spôsobilosť revízny technik podľa osobitného predpisu,4)
b)
najmenej stredné odborné vzdelanie v odbore „kominár, kominárka“ alebo „kachliar, kachliarka“ a najmenej trojročná odborná prax alebo
c)
absolvovanie ďalšieho vzdelávania na kvalifikáciu „Kominár“ alebo „Kachliar“ s Osvedčením o úplnej kvalifikácii a najmenej trojročná odborná prax.
§ 17
Výkon kontrol malých spaľovacích zariadení spaľujúcich tuhé palivo a kvapalné palivo
(1)
Pri kontrole malých spaľovacích zariadení spaľujúcich tuhé palivo a kvapalné palivo sa kontrola vykonáva podľa § 51 ods. 4 zákona.
(2)
Ak existuje podozrenie, že sa v spaľovacom zariadení spaľuje odpad, možno odobrať vzorky popola alebo stery zo spalinových ciest.
(3)
Kontroly malých spaľovacích zariadení spaľujúcich tuhé palivo a kvapalné palivo upraví metodický pokyn, ktorý vydá ministerstvo.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 252/2023 Z. z.
ODBORY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA, PREDMETY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA A ÚČELY KONANIA
(1)
Jednotlivé odbory odborného posudzovania sú
a)
emisno-technologické posudzovanie,
b)
posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia,
c)
posudzovanie monitorovania emisií,
d)
posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia.
(2)
Posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia sa člení na posudzovanie rozptylu znečisťujúcich látok
a)
z bodových miest odvádzania odpadových plynov so vzdialenosťou referenčného bodu viac ako 100 m,
b)
z bodových miest odvádzania odpadových plynov v zástavbe so vzdialenosťou referenčného bodu do 100 m,
c)
z plošných zdrojov a z líniových zdrojov,
d)
za podmienok, ktoré nezodpovedajú štandardnému rozptylovému modelu v členení podľa písmen a) až c).
(3)
Odbor posudzovanie monitorovania emisií sa člení na posudzovanie
a)
automatizovaných meracích systémov emisií,
b)
metód a metodík oprávnených meraní, kalibrácií a skúšok automatizovaných meracích systémov emisií.
(4)
Odbor posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia sa člení na posudzovanie
a)
automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia,
b)
metód a metodík oprávnených meraní, kalibrácií a skúšok automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia.
(5)
Predmetom emisno-technologického posudzovania je stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v členení podľa kategorizácie stacionárnych zdrojov.1)
(6)
Údaje o predmete emisno-technologického posudzovania sú uvedené v
a)
žiadosti o vydanie súhlasu alebo povolenia podľa § 25 ods. 2 písm. f) a i), § 26 alebo § 27 zákona a v dokumentácii,
b)
súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja.
(7)
Predmetom posudzovania vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia je vonkajšie ovzdušie a zabezpečenie rozptylu emisií zo stacionárnych zdrojov.
(8)
Údaje o predmete posudzovania vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia sú uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu alebo povolenia a v dokumentácii, ktorou sa
a)
hodnotí vplyv stacionárneho zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia,
b)
dokumentuje splnenie ustanovených požiadaviek na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu.5)
(9)
Predmetom posudzovania monitorovania emisií je
a)
automatizovaný merací systém kontinuálneho merania emisií, súvisiacich stavových a referenčných veličín, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania,
b)
diskontinuálne meranie emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa prílohy č. 9 písm. a) prvého až tretieho bodu, piateho bodu a siedmeho bodu zákona.
(10)
Údaje o predmete posudzovania monitorovania emisií sú uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu a v dokumentácii
a)
automatizovaného meracieho systému emisií, alebo
b)
diskontinuálneho oprávneného merania emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa odseku 9 písm. b).
(11)
Predmetom posudzovania monitorovania kvality ovzdušia je
a)
automatizovaný merací systém kontinuálneho merania kvality ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín,
b)
diskontinuálne oprávnené meranie kvality ovzdušia podľa prílohy č. 9 písm. a) štvrtého bodu a šiesteho bodu zákona.
(12)
Údaje o predmete posudzovania monitorovania kvality ovzdušia sú uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu a v dokumentácii
a)
automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, alebo
b)
diskontinuálneho oprávneného merania kvality ovzdušia podľa odseku 11 písm. b).
Príloha č. 2
k vyhláške č. 252/2023 Z. z.
PODROBNOSTI O NÁLEŽITOSTIACH ODBORNÉHO POSUDKU A O JEHO VYHOTOVOVANÍ

A. Základné členenie odborného posudku
1.
Titulná strana
2.
Údaje o účastníkovi konania
3.
Predmet odborného posudzovania
4.
Účel konania
5.
Čiastkové odborné posudky a konzultácie
6.
Charakteristika predmetu odborného posudzovania
7.
Postup posudzovania – jednotlivé časti hodnotenia
8.
Iné dôležité skutočnosti o posudzovaní
9.
Záver odborného posudku a podmienky súhlasu
10.
Záverečná klauzula

B. Podrobnosti o základnom členení odborného posudku
1.
Titulná strana odborného posudku
1.1
Titulná strana odborného posudku obsahuje najmä identifikačné údaje oprávneného posudzovateľa, číslo osvedčenia, dátum platnosti osvedčenia, evidenčné číslo odborného posudku, názov odborného posudku, miesto a dátum jeho vyhotovenia, podpis oprávneného posudzovateľa.
1.2
Ak sa odborný posudok vyhotovuje prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, titulná strana obsahuje aj meno, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu právnickej osoby, a odtlačok pečiatky, ak ho má.
1.3
V závislosti od rozsahu odborného posudku môže byť za titulnou stranou uvedený jeho obsah.
2.
Údaje o účastníkovi konania
2.1
Údajmi o účastníkovi konania sú najmä identifikačné údaje účastníka konania, žiadateľa o vydanie súhlasu alebo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, číslo zmluvy alebo dohody o vyhotovení odborného posudku a dátum jej podpísania.
2.2
Ak v mene účastníka konania koná iná poverená, splnomocnená osoba, uvedú sa aj jej identifikačné údaje.
2.3
Ak ide o vyhotovenie čiastkového odborného posudku, uvedú sa aj identifikačné údaje hlavného posudzovateľa a číslo zmluvy o vyhotovení čiastkového odborného posudku a dátum jej podpísania.
3.
Predmet odborného posudzovania
3.1
Predmet odborného posudzovania obsahuje najmä úplný názov a identifikačné označenie predmetu posudzovania, identifikačné označenie miesta, najmä názov obce a označenie časti obce alebo ulice, popisné číslo a číslo katastrálneho územia podľa dokumentácie.
3.2
Ak ide o automatizované meracie systémy a osobitné podmienky oprávnených meraní emisií, okrem identifikačných údajov systému sa uvedie aj názov a označenie stacionárneho zdroja a jeho časti, kde je daný systém nainštalovaný, má sa inštalovať alebo vykonávať meranie, a označenie žiadosti o vydanie súhlasu.
3.3
Ak ide o posudzovanie automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a osobitných podmienok oprávnených meraní kvality ovzdušia, okrem identifikačného názvu vlastného systému alebo údajov o žiadosti a identifikácie miesta, kde je alebo sa má systém nainštalovať, uvedie sa aj označenie stavby, stacionárneho zdroja alebo inej činnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdušia sa monitorovaním zisťuje, označenie jeho umiestnenia a označenie žiadosti o vydanie súhlasu.
3.4
Ak ide o posudzovanie stavby, technológie, uvedie sa jej funkčné a priestorové vymedzenie, začlenenie podľa rozsahu znečisťovania, začlenenie podľa času povolenia a kategória stacionárneho zdroja.
3.5
Ak nie sú údaje podľa predchádzajúcich bodov v dokumentácii uvedené alebo nie sú uvedené správne, uvedie sa aj odporúčané vymedzenie, začlenenie alebo kategorizácia v tomto členení:
Názov stacionárneho zdroja alebo činnosti
Umiestnenie stacionárneho zdroja
Miesto vykonávania činnosti
Vymedzenie stacionárneho zdroja alebo činnosti
Začlenenie stacionárneho zdroja alebo činnosti
Kategória stacionárneho zdroja alebo činnosti
4.
Účel konania – podľa § 25 ods. 2 písm. f) a i), § 26 alebo § 27 zákona, na základe ktorého sa posudok vydáva; v účele konania sa ďalej uvedie údaj o súhlase alebo o inom zodpovedajúcom doklade o výzve na priloženie odborného posudku.
5.
Čiastkové a súvisiace odborné posudky, rozhodnutia a konzultácie
5.1
Uvedú sa najmä identifikačné údaje osôb, ktoré podľa prílohy č. 8 piateho bodu a šiesteho bodu zákona
a)
vyhotovili čiastkové odborné posudky,
b)
vydali rozhodnutia,
c)
poskytli konzultácie o špecifických otázkach,
d)
vykonali niektoré prípravné alebo iné činnosti súvisiace s odborným posudzovaním konkrétneho predmetu posudzovania, najmä rutinné výpočty, skúmania a prípravy podkladov.
5.2
Identifikačnými údajmi zhotoviteľov čiastkového odborného posudku, konzultantov a iných osôb sú meno, priezvisko, pracovisko, funkcia, kontaktné údaje – adresa, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty, ak ich má, a ak ide o oprávneného posudzovateľa, ktorý vyhotovil čiastkový odborný posudok aj číslo osvedčenia.
6.
Charakteristika predmetu odborného posudzovania
6.1
Základné informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia: stručný a výstižný opis predmetu posudzovania, vybrané údaje o predmete posudzovania a riešené činnosti podľa dokumentácie alebo žiadosti, ktoré sú z hľadiska ochrany ovzdušia a posudzovania aktuálne, najmä požiadavky, parametre a opatrenia na ochranu ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ktoré ustanovuje zákon.
6.2
Ak ide o posudzovanie nových stacionárnych zdrojov, ktoré sú uvádzané do prevádzky alebo uvádzané do prevádzky po zmene, charakteristika predmetu posudzovania sa uvádza po ukončení skúšobnej prevádzky alebo po realizácii, ak sa skúšobná prevádzka vykonáva.
6.3
Ostatné podrobnosti sa uvedú podľa odboru posudzovania, podľa časti C až E.
6.4
Ak potrebné údaje o predmete posudzovania v dokumentácii alebo iných posudzovaných podkladoch nie sú uvedené, táto skutočnosť sa v opise uvedie. Iné údaje, ako sú uvedené v posudzovanej dokumentácii, napríklad posúdenia, vyjadrenia a názory, sa v predmete odborného posudzovania neuvádzajú.
6.5
Úplný zoznam a označenie dokladov a podkladov, ktoré sú zdrojom informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch a ktoré posudzovateľovi postúpil žiadateľ o vydanie súhlasu alebo objednávateľ odborného posudku. Ide najmä o žiadosti o súhlas, odôvodnenia súladu so stavom techniky a výhodnosti riešenia ochrany ovzdušia, rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia, ktoré boli v danej veci vydané, projektová dokumentácia, technické podmienky výrobcov, štúdie, technické výpočty, skúšobné protokoly, výskumné a iné technické správy, prípadne iné dokumenty, ak sú súčasťou dokumentácie.
Uvedie sa poradové číslo dokladu, pod ktorým sa označujú odkazy v texte odborného posudku, presný názov dokladu alebo podkladu, jeho identifikačné číslo, označenie autora alebo vydavateľa dokladu a dátum vydania.
7.
Postup posudzovania a jednotlivé čiastkové hodnotenia.
7.1
Prvá časť obsahuje v tabuľkovej forme základný prehľad jednotlivých čiastkových hodnotení najmä
a)
stručné názvy všetkých povinností, požiadaviek, podmienok, parametrov a opatrení, ktorých plnenie sa posudzuje – ktoré sú ustanovené právnymi predpismi a určené orgánom ochrany ovzdušia a vzťahujú sa na predmet posudzovania,
b)
presné označenia ustanovení predpisov, z ktorých uvedené povinnosti a požiadavky vyplývajú – označenie paragrafu, odseku, písmena a názov predpisu alebo iného dokumentu.
7.2
Druhá časť obsahuje jednotlivé čiastkové hodnotenia. Každé čiastkové hodnotenie sa zdokumentuje a odôvodní.
7.3
Ak ide o posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia, uvedie sa komplexné posúdenie predpokladanej kvality ovzdušia po realizácii zdroja znečisťovania pre všetky vypúšťané znečisťujúce látky vrátane tých, ktoré sa vyskytujú v zmesiach, napríklad benzén v benzíne, podľa ustanovených požiadaviek na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok a so zahrnutím všetkých miest a spôsobov vypúšťania znečisťujúcich látok súvisiacich s prevádzkou zdroja znečisťovania sa vykoná
a)
pri bežnej prevádzke stacionárneho zdroja,
b)
pri prechodových a ostatných špecifických emisných stavoch technológie v súlade s dokumentáciou, najmä ak ide o nábehy špecifických technológií, chemických reaktorov po dlhodobých odstávkach, iné činnosti súvisiace s prevádzkou, obnovou alebo opravami zariadení, čistením komínov vypaľovaním, ak sú z imisného hľadiska významné, pri ktorých môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu kvality ovzdušia,
c)
počas doby neštandardných stavov do obmedzenia alebo odstavenia prevádzky stacionárneho zdroja, ktorá môže byť príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia a ktoré majú byť riešené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 34 ods. 7 zákona.
7.4
V rámci hodnotenia vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia sa tiež posúdi
a)
zápach pri riadnej prevádzke a pri prechodových a ostatných špecifických stavoch a činnostiach súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami zariadení, ak sú z hľadiska zápachu významné,
b)
súlad plánovaného zdroja znečisťovania s akčným plánom a s programom na zlepšenie kvality ovzdušia, ak je vydaný alebo je v procese spracovania,
c)
potreba nainštalovania automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia alebo diskontinuálneho oprávneného merania kvality ovzdušia,
d)
vplyv na diaľkový alebo cezhraničný prenos znečistenia.
7.5
Parametre emisií a odpadových plynov, ktoré sú potrebné na posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia, sa uplatňujú podľa oponovaných údajov v rámci emisno-technologického posúdenia alebo podľa ustanovených emisných požiadaviek, podľa toho, ktoré parametre sú vyššie.
7.6
Posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia sa vykoná v súlade s Postupom výpočtu výšky komína na zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich látok a zhodnotením vplyvu zdroja na imisnú situáciu v jeho okolí pomocou matematického modelu výpočtu očakávaného znečistenia ovzdušia (Vestník MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5) a tiež v súlade s požiadavkami na hodnotenie kvality ovzdušia uvedenými v § 4 zákona.
a)
Výsledky výpočtov pre hodnotené znečisťujúce látky sú uvedené odbornou, ale zrejmou interpretáciou.
b)
Výsledky matematického modelovania sú náležite zdokumentované v textovej, tabuľkovej, mapovej a grafickej forme.
c)
V posudku sú tiež uvedené základné informácie o použitom modeli a spôsobe jeho aplikácie.
7.7
Názvy a označenia tabuliek, grafov a máp majú byť v súlade s textom odborného posudku a označené podľa poradia ich uvedenia v texte odborného posudku.
7.8
Tabuľky, obrázky, grafy a iné ucelené časti odborného posudku, najmä výpočty presahujúce rozsahom polovicu strany, sa z dôvodu ucelenosti a prehľadnosti textu spravidla pripájajú k odbornému posudku ako prílohy.
8.
Iné dôležité skutočnosti o posudzovaní.
8.1
Iné dôležité skutočnosti o posudzovaní sú dôležité skutočnosti, ktoré majú vplyv na posudzovanie a na hodnotenia uvedené v odbornom posudku, najmä skutočnosti týkajúce sa
a)
dostatočnosti dokumentácie z hľadiska riešenia ochrany ovzdušia a posudzovania,
b)
neúplnosti dodania podkladov na posudzovanie,
c)
neurčitosti poznania stavu veci, najmä ak ide o nové riešenia, nedostatočnosť referencií, výskumno-vývojové celky,
d)
nesúladu technologických údajov, ktoré boli použité pri určení pásiem ohrozenia zdravia a smrteľného ohrozenia,
e)
ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú primeranosť výdavkov na dostupné technológie,
f)
pripravovaných právnych alebo iných technických predpisov a noriem, ktoré majú vzťah k novým – prísnejším kritériám ochrany ovzdušia,
g)
možných zmien predmetu posudzovania v období medzi zistením skutkového stavu a vyhotovením odborného posudku, ak ide o uvádzanie predmetu posudzovania do prevádzky,
h)
riešení otázok zaujatosti, ak pochybnosť o zaujatosti bola prerokovaná s orgánom ochrany ovzdušia; kópia záznamu alebo iného dokladu sa priloží k odbornému posudku ako príloha,
i)
udelenia povolenia na jednorazové vyhotovenie odborného posudku; kópia povolenia sa pripojí k odbornému posudku ako príloha.
8.2
Ako iné skutočnosti sa uvedú aj ďalšie informácie, ktoré nenáležia do žiadneho z uvedených bodov odborného posudku, ktoré oprávnený posudzovateľ považuje za potrebné v odbornom posudku uviesť.
9.
Záver odborného posudku a podmienky súhlasu.
9.1
Súhrnný záver posúdenia, v členení podľa jednotlivých čiastkových posúdení uvedených v tabuľkovej forme podľa bodu 7.1., pričom tabuľka obsahuje tretí stĺpec s výrokmi: zodpovedá – nezodpovedá, splnené – nesplnené, dodržané – nedodržané alebo splnené – dodržané s podmienkou; uvedie sa číslo podmienky, znenie podmienky sa uvádza v texte kapitoly. Okrem tabuľky sa uvedie aj celkové slovné zhodnotenie posúdenia.
9.2
Ďalšie položky, ktoré posudzovateľ uvedie v záverečnom hodnotení sú
a)
odporúčanie alebo neodporúčanie vydania povolenia, vrátane zdôvodnenia,
b)
podmienky na vydanie súhlasu,
c)
poučenie o platnosti názoru, záveru a odporúčania odborného posudku sa uvádza v znení podľa § 57 ods. 10 zákona. Poučenie musí byť uvedené na tej istej strane, ako je uvedený súhrnný výsledok posúdenia.
10.
Záverečná klauzula obsahuje údaj o počte strán odborného posudku a zoznam príloh s údajom o počte strán každej prílohy.

C. Podrobnosti o predmete emisno-technologického posudzovania
Ak ide o emisno-technologické posudzovanie stacionárneho zdroja a jeho častí, ktoré majú charakter stavieb, podľa povahy veci sa ako opis predmetu posudzovania uvedú najmä
a)
identifikačné údaje o výrobcovi, projektantovi, generálnom dodávateľovi,
b)
rok výstavby stacionárneho zdroja alebo uvedenia do prevádzky,
c)
menovitá kapacita a jej jednotka, pôvodná projektovaná kapacita, kapacita prehodnotená v rámci skúšobnej prevádzky, zmenená na žiadosť prevádzkovateľa, intenzifikovaná a podobne, výkonové úrovne, možné regulačné rozpätia v členení podľa druhov výrobkov a výrobno-prevádzkových režimov, ak sú rôzne,
d)
druh prevádzky, zmennosť alebo sezónnosť, ročný fond pracovného času,
e)
druhy a základné charakteristiky výrobkov,
f)
druhy a základné parametre palív a surovín,
g)
skladba stacionárneho zdroja – členenie podľa technologických alebo stavebných objektov – hlavné výrobné zariadenia podľa miesta vzniku znečisťujúcich látok – druh technológie podľa emisno-technologického charakteru zariadení podľa osobitného predpisu,6)
h)
princíp technológie podľa členenia technologických celkov a ich stručný opis podľa technologicko-blokovej schémy a pri chemických technológiách hlavné a vedľajšie chemické reakcie,
i)
spôsob vypúšťania odpadových plynov – členenie, uzly, časti technológie podľa miest odvádzania do ovzdušia – komínov, výduchov, plošné miesta vypúšťania, fugitívne miesta úniku,
j)
zoznam znečisťujúcich látok, prehľad hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené určené emisné limity, technické požiadavky alebo všeobecné podmienky prevádzkovania, a základných údajov o odpadových plynoch, najmä prietok, základné chemické zloženie, teplota pri menovitej kapacite v členení podľa výrobkov a výrobno-prevádzkových režimov, podľa zariadení, pre ktoré sú určené emisné limity, a podľa miest odvádzania odpadových plynov – miest oprávnených meraní,
k)
zoznam odlučovacích systémov – zariadení a ich projektované parametre, ktoré sú podstatné z hľadiska ochrany ovzdušia,
l)
informácie o riešení zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek, všeobecných podmienok prevádzkovania a množstva emisií znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu,6)
m)
informácie o bežných prechodových stavoch a iných činnostiach súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami technologických zariadení, počas ktorých vzhľadom na danosti technologického procesu alebo činnosti nie je technicky možné dodržať určené emisné limity, technické požiadavky alebo všeobecné podmienky prevádzkovania,
n)
informácie o najvyšších objemových prietokoch odpadových plynov, stavových veličinách a hmotnostných tokoch znečisťujúcich látok, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní výšky komína alebo iného výduchu podľa ich škodlivých účinkov počas
1.
bežnej plánovanej ročnej priemernej prevádzky v súlade s dokumentáciou, ak sú iné ako podľa písmena j),
2.
prechodových stavov v súlade s dokumentáciou, ktoré sú z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia aktuálne,
3.
ostatných špecifických emisných nevýrobných stavoch technológie a ďalších činnostiach súvisiacich s prevádzkou, obnovou alebo opravami zariadení, ak sú tieto stavy z hľadiska zabezpečenia hodnotenia kvality ovzdušia aktuálne,
4.
nebezpečných stavov a iných neštandardných prevádzkových stavov podľa písmena p) do času bezodkladného zastavenia alebo obmedzenia prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktoré majú byť riešené v súbore technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 34 ods. 7 zákona,
o)
informácie o systéme riadenia technológie a o prevádzkovej evidencii,
p)
informácie o možnostiach výskytu nebezpečných stavov a stavov vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, ich riešenia a odstraňovania ich následkov, ktoré nie sú predmetom riešenia závažnej priemyselnej havárie podľa osobitného zákona,7)
q)
informácie o možných závažných priemyselných haváriách a iných neštandardných stavoch vyžadujúcich ochranu obyvateľstva pred emisiami zo stacionárneho zdroja, vymedzenie oblasti ohrozenia a technologické údaje použité pri ich určení podľa osobitného predpisu,8)
r)
požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov, ktorí obsluhujú hlavné výrobno-technologické uzly,
s)
informácie o vzťahu stacionárneho zdroja k programu podľa § 9 zákona, ak je pre danú aglomeráciu alebo zónu vydaný alebo je v riešení.

D. Podrobnosti o predmete posudzovania vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia
a)
Situačná mapa umiestnenia zdroja, s vyznačením dôležitých miest a objektov, akými sú napríklad už existujúce zdroje znečisťovania, okolité stavby ktoré môžu mať vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok, významné receptory, ktoré môžu byť potenciálne zasiahnuté zvýšenými koncentráciami, ako sú napr. verejné miesta, budovy alebo súkromné obydlia, a ďalšie miesta záujmu diskutované v časti E. Súčasťou mapy je mierka zobrazenia.
b)
Geomorfologické údaje o území z hľadiska rozptylu, prevládajúce smery prúdenia (veterná ružica), denné a nočné rozdielnosti v prúdení, výskyt inverzií, a pod.
c)
Jestvujúce znečistenie ovzdušia (pred realizáciou predmetu posudzovania) s prihliadnutím na príspevok k znečisteniu od existujúcich lokálnych zdrojov, vo vzťahu k stanoveným limitným hodnotám pre jednotlivé znečisťujúce látky.
d)
Údaje o programe a integrovanom programe a o akčnom pláne, ak sú vydané alebo sú v procese ich spracovania a o vzťahu predmetu posudzovania k týmto dokumentom.
e)
Podrobnejšie údaje súvisiace s posudzovaním vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia podľa povahy predmetu posudzovania, posudzovaných miest vypúšťania alebo úniku znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v dokumentácii. Týmito údajmi sú najmä:
1.
menovitá kapacita alebo iné výkonovo-kapacitné parametre zdroja znečisťovania ovzdušia,
2.
umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia v území vo vzťahu k okoliu9)
i)
odstupové vzdialenosti k existujúcim objektom, osobitne k objektom obytnej zóny, rekreačno-športovej a inej obdobnej zóny,
ii)
charakter najbližšieho okolia v súčasnosti a v budúcnosti podľa územno-plánovacej dokumentácie,
iii)
počty trvalo bývajúcich osôb ovplyvnených emisiami zo zdroja s dôrazom na umiestnenie v smere prevládajúceho vetra,
iv)
iné aktuálne údaje o možnom budúcom ovplyvňovaní okolia emisiami zo zdroja podľa územno-plánovacej dokumentácie.
f)
Údaje o emisiách a spôsoboch vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia
1.
komíny, výduchy, plošné miesta vypúšťania, fugitívne miesta úniku, líniové zdroje,
2.
stavebno-technické parametre komínov, výduchov alebo iných miest vypúšťania alebo úniku znečisťujúcich látok a ich zemepisné súradnice,
3.
údaje o najvyšších objemových prietokoch odpadových plynov, stavových veličinách a hmotnostných tokoch znečisťujúcich látok, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní výšky komína alebo iného výduchu podľa ich škodlivých účinkov počas
i)
bežnej prevádzky v súlade s dokumentáciou,
ii)
prechodových stavoch v súlade s dokumentáciou, ktoré sú z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia aktuálne,
iii)
mimoriadnych prevádzkových stavoch do času bezodkladného zastavenia alebo obmedzenia prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktoré sú z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia aktuálne.
g)
Susediace zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré môžu spôsobovať kumulatívny efekt znečistenia ovzdušia, s dôrazom na vzájomnú polohu v smere prevládajúceho vetra a osídleného okolia.
h)
Možnosť výskytu zápachu10) a zhodnotenie umiestnenia zdroja9) vzhľadom na citlivé receptory.11)
i)
Spôsoby aktuálneho monitorovania kvality ovzdušia v dotknutej oblasti.

E. Podrobnosti o predmete posudzovania monitorovania emisií
Ak ide o posudzovanie automatizovaných meracích systémov a posudzovanie osobitných podmienok oprávnených meraní, v čiastkovom odbornom posudku sa uvedú len základné údaje o stacionárnom zdroji a podrobnejšie údaje súvisiace s posudzovaným predmetom, ktoré sú uvedené v dokumentácii. Týmito údajmi sú najmä
a)
menovitý výkon – kapacita – výkonové parametre stacionárneho zdroja – projektované fondy pracovného času – hmotnostné toky – kritériá inštalovania automatizovaného meracieho systému podľa osobitného predpisu,6)
b)
miesto nainštalovania automatizovaného meracieho systému alebo vykonávania diskontinuálneho merania,
c)
podmienky merania podľa právnych predpisov,
d)
skladba automatizovaného meracieho systému – merané látky – merané stavové a referenčné veličiny – princípy merania,
e)
typy analyzátorov – princíp jednotky na úpravu vzorky – princíp vyhodnocovacieho systému a programového vybavenia,
f)
tabuľky projektovaných parametrov, pracovných charakteristík jednotlivých častí automatizovaného meracieho systému v členení podľa ustanovených požiadaviek pre automatizovaný merací systém a technickú metodiku kontinuálneho merania,6)
g)
údaje o dokladoch, ktoré potvrdzujú projektované pracovné charakteristiky automatizovaného meracieho systému podľa ustanovených požiadaviek,6)
h)
riešenie kontroly automatizovaného meracieho systému podľa ustanovených požiadaviek.6)
1)
2)
Položka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
4)
§ 3b ods. 2 zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 347/2004 Z. z.
5)
6)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
7)
§ 4 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č. 160/2012 Z. z.
10)
§ 2 písm. j) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.