251/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2023
o kvalite palív
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
(1)
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a)
kvalitu
1.
tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)
2.
kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) a b) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),
3.
kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. c) až o) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
4.
plynných palív určených pre stacionárne zdroje,
5.
palív vyrobených z odpadov3) uvedených v § 2 písm. q) a r),
b)
vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi, do informačného systému a okresnému úradu.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na palivo určené na
a)
výskum a testovanie, pričom takéto palivá nemôžu byť komerčne predávané ani dané do daňového voľného obehu, ani používané s cieľom výroby energie na vlastnú potrebu alebo podnikateľskú činnosť,
b)
spracovanie pred ich konečným spálením,
c)
spracovanie v rafinérskom priemysle.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ťažkým vykurovacím olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené do podpoložky 2710 19 51 spoločného colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy4) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno určiť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b)
vykurovacím plynovým olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené do podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29 a 2710 19 47 spoločného colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy4) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
c)
motorovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
d)
motorovým etanolovým palivom (E85) palivo, ktoré je zmesou motorového benzínu a etanolu, určené na pohon zážihových spaľovacích motorov, v súlade s požiadavkami § 5 ods. 2,
e)
motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
f)
motorovou naftou s vysokým obsahom metylesterov mastných kyselín (B20) plynový olej, ktorý obsahuje minimálne 14 % a maximálne 20 % objemu metylesterov mastných kyselín, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
g)
motorovou naftou s vysokým obsahom metylesterov mastných kyselín (B30) plynový olej, ktorý obsahuje minimálne 24 % a maximálne 30 % objemu metylesterov mastných kyselín, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
h)
bionaftou (B100) ester vyrobený z rastlinného oleja, živočíšneho tuku alebo použitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu, ktorý je zaradený do podpoložky 3826 00 10 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
i)
motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené do podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov
1.
necestných pojazdných strojov5) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,6)
2.
poľnohospodárskych a lesných traktorov,7)
3.
rekreačných plavidiel,8)
j)
skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn, ktorý je zaradený do podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
k)
stlačeným zemným plynom (CNG) plyn, ktorý je zaradený do podpoložky 2711 21 00 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
l)
skvapalneným zemným plynom (LNG) plyn, ktorý je zaradený do podpoložky 2711 11 00 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
m)
lodným palivom kvapalné ropné palivo pre plavidlá nachádzajúce sa na mori, uvedené v písmenách n) a o), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch
1.
námorných lodí9) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy10) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
2.
plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy6) alebo
3.
rekreačných plavidiel,8)
n)
lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v technickej norme10) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami pre triedu DMB okrem odkazu na obsah síry,
o)
lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v technickej norme10) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami pre triedy DMX, DMA a DMZ okrem odkazu na obsah síry,
p)
tuhým palivom z biomasy tuhé palivo vyrobené z odpadu z biomasy vymedzenej v osobitnom predpise,11)
q)
odpadovým palivom palivo vyrobené z nie nebezpečných odpadov, ktoré zostáva odpadom; na spaľovanie odpadových palív platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
r)
druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktorý dosiahol stav konca odpadu podľa osobitného predpisu,12) ktoré sa ďalej nepovažuje za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu13) a ktoré zároveň spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 6,
s)
regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja zaradeného do podpoložky 2710 19 62 a 2710 19 64 spoločného colného sadzobníka,
t)
šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné palivo, ide o palivo uložené v nádrži alebo v súbore obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého druhu a chemického zloženia,
u)
dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, pre ktoré sa zisťuje a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu, a vedie prevádzková evidencia,
v)
reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva
1.
množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,14) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosťami sa zhoduje s vlastnosťami sledovanej časti dávky, ktorej kvalita sa má zistiť, ak ide o tuhé druhotné palivo,
2.
vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme vzorkovaného materiálu,15) ak ide o kvapalné druhotné palivo,
3.
vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa považuje za úplne homogénny,16) ak ide o plynné druhotné palivo.
§ 3
Tuhé fosílne palivá
Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, nesmie obsahovať viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako
a)
1,1 g/MJ v hnedom uhlí,
b)
0,78 g/MJ v čiernom uhlí,
c)
0,6 g/MJ v uhoľných briketách,
d)
0,35 g/MJ v kokse.
§ 4
Vykurovacie oleje
(1)
Vykurovací plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti.
(2)
Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti okrem výnimky podľa odseku 3.
(3)
Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 % hmotnosti, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na spaľovanie v technologickom celku, ktorým je
a)
veľké spaľovacie zariadenie, pre ktoré sa uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,17) alebo v prípade, keď sa v súlade s osobitným predpisom neuplatňujú ustanovené hodnoty emisných limitov, ktorých priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu,
b)
iné spaľovacie zariadenie ako je uvedené v písmene a), pre ktoré sa uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,18) ktorých priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu,
c)
zariadenie v rafinérii, pre ktoré sa uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,19) ktorých priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení podľa písmena a), plynových turbín a plynových motorov, bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.
(4)
Výnimku podľa odseku 3 možno uplatniť, ak tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.20)
§ 5
Motorové palivá
(1)
Motorový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Motorové etanolové palivo (E85) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy21) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(3)
Motorová nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 okrem výnimky podľa odseku 4.
(4)
Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe č. 2, ak nemá vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako možno v danom vznetovom motore spaľovať podľa dokumentácie jeho výrobcu.
(5)
Motorová nafta s vysokým obsahom metylesterov mastných kyselín (B20 a B30) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy22) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(6)
Bionafta (B100) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy23) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(7)
Motorový plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.
(8)
Skvapalnený ropný plyn (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy24) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(9)
Stlačený zemný plyn (CNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy25) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(10)
Skvapalnený zemný plyn (LNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy26) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(11)
Motorové palivo nesmie obsahovať viac ako 2 mg/l kovovej prísady trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangánu (MMT) vyjadrenej ako mangán.
§ 6
Lodné palivá
(1)
Na účely ustanovenia požiadaviek pre lodné palivá sa rozumie
a)
osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá osoba, okrem veliteľa osobnej lode, členov posádky a iných osôb zamestnaných alebo akokoľvek inak zúčastnených na palube plavidla v rámci jej prevádzky a okrem dieťaťa mladšieho ako jeden rok,
b)
kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej únie počas nakladania, vykladania alebo kým slúži na ubytovanie cestujúcich vrátane času, keď neprebiehajú operácie súvisiace s nákladom,
c)
pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi, alebo série plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo s takými pravidelnými alebo častými plavbami, že v nich možno rozoznať cestovný poriadok,
d)
metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na loď, alebo iný postup, zmes biopaliva27) a lodného paliva alebo metóda dodržiavania predpisov používané ako alternatíva voči lodným palivám s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Motorové palivá určené pre vybrané plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy6) alebo rekreačné plavidlá8) musia spĺňať požiadavky ustanovené pre motorové palivá podľa § 5.
(3)
Lodné palivo používané na území Slovenskej republiky nesmie obsahovať viac síry ako 3,5 % hmotnosti.
(4)
Lodné palivo používané námornými loďami kotviacimi v prístavoch členských štátoch Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti.
(5)
Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nesmie obsahovať viac síry ako
a)
0,5 % hmotnosti,
b)
0,1 % hmotnosti, ak ide o kontrolné oblasti emisií oxidov síry vymedzených podľa medzinárodnej zmluvy.28)
(6)
Lodná motorová nafta uvádzaná na trh na území Slovenskej republiky nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti.
(7)
Lodný plynový olej uvádzaný na trh na území Slovenskej republiky nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti.
(8)
Požiadavky na obsah síry v lodných palivách podľa odsekov 3 až 7 sa nevzťahujú
a)
na čas nevyhnutne potrebný na dokončenie všetkých potrebných operácií súvisiacich s výmenou paliva po priplávaní námornej lode do prístavu kotvenia členského štátu Európskej únie, ako aj pred jej odplávaním z tohto prístavu kotvenia, pričom čas všetkých operácií súvisiacich s výmenou paliva sa zaznamenáva podľa osobitného predpisu,29)
b)
na prípady, keď sa námorná loď podľa uverejneného cestovného poriadku zdržuje v kotvisku menej ako dve hodiny alebo keď námorná loď počas kotvenia v prístave vypne všetky motory a používa pobrežnú elektrickú energiu,
c)
na lodné palivá používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti,
d)
na lodné palivá používané a uvedené na trh v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie za predpokladu, že bude zabezpečené, aby sa v týchto regiónoch dodržiavali normy kvality ovzdušia a nepoužívali ťažké vykurovacie oleje, ktorých obsah síry presahuje 3 % hmotnosti; najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie sú Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,30)
e)
na lodné palivá používané vojnovými loďami a inými vojenskými plavidlami; vojnovou loďou je plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť štátnu príslušnosť tohto plavidla, pod velením dôstojníka povereného vládou štátu, ktorého meno a priezvisko sa nachádza v zozname dôstojníkov alebo v rovnocennom zápise, s posádkou podliehajúcou vojenskej disciplíne,
f)
na lodné palivá používané na palubách námorných lodí plaviacich sa v prístavoch, výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania, ktoré používajú metódy znižovania emisií za podmienok uvedených v prílohe č. 3 v uzatvorenom režime, bez toho, aby bol dotknutý odsek 3.
§ 7
Palivá vyrobené z odpadov
(1)
Štandardizovaným odpadovým palivom je tuhé alternatívne palivo zodpovedajúce požiadavkám podľa technických noriem31) a ďalších technických noriem týkajúcich sa odberu a prípravy vzoriek32) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Vysokokvalitné tuhé alternatívne palivo je tuhým alternatívnym palivom 1. až 3. triedy podľa tabuľky 2 technickej normy33) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Na ich spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(2)
Požiadavky na kvalitu druhotného paliva sú uvedené v prílohe č. 4. Druhotné palivo je určené pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW, technologické zariadenia alebo mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia, ak v prílohe č. 4 časti I nie je ustanovené inak.
(3)
Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 4, zostáva odpadom a nesmie sa miešať s vyhovujúcim druhotným palivom. Na jeho spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(4)
Požiadavky na kvalitu druhotného paliva uvedené v prílohe č. 4 a požiadavky na prevádzkovú evidenciu a poskytovanie údajov podľa § 9 ods. 10 sa nevzťahujú na
a)
odpad z biomasy vymedzený v osobitnom predpise11) okrem druhotného paliva z odpadového dreva podľa prílohy č. 4 časti I prvého bodu,
b)
bioplyn vyrobený z odpadu ako produkt biologickej fermentácie v anaeróbnych podmienkach34) vrátane kalového plynu a skládkového plynu,
c)
vodík vyrobený z odpadu,
d)
biopalivá27) určené na použitie v doprave, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.35)
§ 8
Zisťovanie a preukazovanie kvality paliva
(1)
Kvalita palív podľa § 3 až 7 sa zisťuje a preukazuje zabezpečením odberu reprezentatívnych vzoriek, ich bezodkladnou analýzou a zdokumentovaním údajov o zistenej kvalite v súlade s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami podľa prílohy č. 5 pre každú dodávku paliva, ak nejde o rovnakú výrobnú šaržu.
(2)
Pri tuhých fosílnych palivách sa okrem mernej sírnatosti podľa § 3 zisťujú údaje aj o obsahu vody a popola.
(3)
Kvalitatívne požiadavky určené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok v druhotných palivách podľa prílohy č. 4 sa nepreukazujú, ak sa na výrobu druhotného paliva použili výlučne odpady uvedené v prílohe č. 5 časti II druhého bodu, pričom nedošlo k ich kontaminácii, ktorá by bola príčinou vyššieho obsahu ťažkých kovov, síry, halogénovaných zlúčenín alebo perzistentných organických látok v spracovaných odpadoch. Požiadavky podľa prílohy č. 4 časti II druhého bodu na ďalšie vstupy do výroby, tým nie sú dotknuté.
(4)
Reprezentatívne vzorky z dodávky paliva odoberá a kvalitatívne parametre analyticky zisťuje osoba alebo iné obdobné pracovisko, ktoré pre danú činnosť má systém manažérstva podľa technickej normy,36) ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť tejto osoby alebo iného obdobného pracoviska, alebo podľa osobitného predpisu.37)
(5)
Kvalita dodávky sa odberateľovi preukazuje protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom vydaným osobou podľa odseku 4; poskytovanie údajov orgánom štátnej správy a spotrebiteľom o kvalite palív podľa § 9 tým nie je dotknuté.
(6)
Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberateľovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom palive; náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 9
Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov
(1)
Prevádzková evidencia vyrobených, dovezených a predaných tuhých fosílnych palív sa vedie v rozsahu podľa príloh č. 7 až 9 a údajov o ich kvalite podľa § 8 ods. 1 a 2; na požiadanie sa tieto údaje poskytujú okresnému úradu podľa odseku 2.
(2)
Prevádzková evidencia predaných tuhých fosílnych palív určených pre konečnú spotrebu prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, sa vedie v rozsahu podľa prílohy č. 9 a predkladá sa každoročne do konca februára celkový údaj o palivách uvedených na trh pre konečnú spotrebu v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu v sídle podnikateľa do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona.
(3)
Prevádzková evidencia vyrobených a dovezených vykurovacích olejov sa vedie v rozsahu podľa príloh č. 7 a 8 a na požiadanie sa poskytuje okresnému úradu podľa odseku 4.
(4)
Prevádzková evidencia predaných vykurovacích olejov určených pre konečnú spotrebu prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa vedie v rozsahu podľa prílohy č. 9 a predkladá sa každoročne do konca februára celkový údaj o palivách uvedených na trh pre konečnú spotrebu v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu v sídle podnikateľa do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona; osobitne sa vedie evidencia o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 4 ods. 3 a regenerovaného vykurovacieho oleja.
(5)
Prevádzková evidencia vyrobených a dovezených motorových palív sa vedie v rozsahu podľa príloh č. 7 a 8 a na požiadanie sa poskytuje okresnému úradu podľa odseku 6.
(6)
Prevádzková evidencia predaných motorových palív, ktoré sú uvedené na trh pre konečnú spotrebu podľa osobitného predpisu,38) sa vedie v rozsahu podľa prílohy č. 9 a predkladá sa každoročne do konca februára celkový údaj o palivách uvedených na trh pre konečnú spotrebu v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu v sídle podnikateľa do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona.
(7)
Pri predaji motorového benzínu s obsahom etanolu a motorovej nafty s obsahom metylesterov mastných kyselín sa poskytuje informácia o obsahu biopaliva27) v motorovom benzíne a v motorovej nafte označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy39) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.
(8)
Pri predaji motorových palív s obsahom kovových prísad sa poskytuje informácia o obsahu kovových prísad v motorových palivách označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.
(9)
Pri predaji zemného plynu sa zverejňujú na internete údaje zistené o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov;40) na požiadanie sa tieto údaje poskytujú spotrebiteľovi.
(10)
Ak ide o druhotné palivo
a)
prevádzková evidencia vyrobených, dovezených a predaných druhotných palív a údaje o ich kvalite sa vedú v rozsahu podľa prílohy č. 10; na požiadanie sa tieto údaje poskytujú okresnému úradu podľa písmena b),
b)
vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených druhotných palivách sa predkladajú každoročne do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu v sídle podnikateľa, ak ide o zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona a zariadenie vymedzené podľa osobitného predpisu,41) alebo okresnému úradu v sídle prevádzky, ak ide o zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona a zariadenie vymedzené podľa osobitného predpisu42) do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona,
c)
pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo dávku plynného druhotného paliva sa v dokumentácii vedú údaje, ktorými sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane vyhlásenia o druhotnom palive podľa § 8 ods. 6,
d)
osvedčuje sa odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalita dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia o druhotnom palive.
(11)
Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 10 písm. d) sa neuplatňuje.
(12)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak sa vytvára vyhlásenie o druhotnom palive v elektronickej podobe, musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou.43)
(13)
Prevádzková evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, musí byť zabezpečené uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
(14)
Prevádzková evidencia vyrobených, dovezených a predaných tuhých fosílnych palív, vykurovacích olejov a motorových palív sa uchováva najmenej šesť rokov.
(15)
Stála prevádzková evidencia o výrobe druhotných palív sa uchováva najmenej šesť rokov po skončení výroby; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny vo výrobe druhotných palív.
(16)
Ročná prevádzková evidencia o výrobe, dovoze, predaji a spotrebe druhotných palív a priebežná prevádzková evidencia sa uchováva najmenej šesť rokov.
(17)
Pred zánikom alebo pri zmene podnikateľa, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, oznámi túto skutočnosť vrátane oznamovaných údajov podľa odseku 2, 4 a 6 a odseku 10 písm. b) okresnému úradu v sídle
a)
podnikateľa, ak ide o zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona a zariadenie vymedzené podľa osobitného predpisu,41)
b)
prevádzky, ak ide o zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona a zariadenie vymedzené podľa osobitného predpisu.42)
§ 10
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
PREVÁDZKOVÁ EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV


Prevádzková evidencia druhotných palív sa skladá
a)
zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvorí doklad o registrácii REACH druhotného paliva podľa osobitného predpisu13) alebo dokumentácia, ktorá preukazuje, že sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,59)
b)
z ročnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
ročná evidencia o výrobe druhotných palív,
2.
ročná evidencia o dovoze druhotných palív,
3.
ročná evidencia o predaji druhotných palív,
4.
ročná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),
c)
z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
vyhlásenie o druhotnom palive,
2.
certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoločný s certifikátom podľa tretieho bodu,
3.
analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu znečisťujúcej látky.

Ročná prevádzková evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív
Ročná prevádzková evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o
1.
spotrebe odpadov podľa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,
2.
dodávateľoch odpadov,
3.
množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,
4.
priemerných hodnotách obsahu znečisťujúcich látok.

Ročná prevádzková evidencia o predaji druhotných palív
Ročná prevádzková evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o
1.
odberateľovi paliva,
2.
množstve predaného paliva.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350 28. 12. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernice Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011), smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015 (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
STN EN ISO 3405 Ropné výrobky a príbuzné výrobky z prírodných alebo syntetických zdrojov. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (ISO 3405) (65 6124).
5)
Čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
6)
Čl. 3 bod 34 nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
7)
Čl. 3 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
8)
§ 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.
9)
§ 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.
10)
STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502).
12)
§ 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
§ 7 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
14)
STN EN ISO 21645 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (ISO 21645) (65 7504).
15)
STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005).
16)
STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103).
20)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z.
21)
STN EN 15293 Automobilové palivá. Automobilové etanolové palivo E85. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6504).
22)
STN EN 16709+A1 Automobilové palivá. Motorové nafty s vysokým obsahom FAME (B20 a B30). Požiadavky a skúšobné metódy (65 6521).
23)
STN EN 14214+A2 Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6531).
24)
STN EN 589+A1 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6503).
25)
STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (ISO 15403-1) (38 6177).
26)
STN EN ISO 16903 Ropný a plynárenský priemysel. Charakteristické vlastnosti LNG, ich vplyv na projektovanie a výber materiálu (45 0005).
27)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2022 Z. z.
28)
Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 344/2013 Z. z.).
29)
§ 20 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
31)
Napríklad STN EN ISO 21637 Tuhé alternatívne palivá. Slovník (ISO 21637) (65 7501), STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu pri výrobe tuhých alternatívnych palív (65 7503), STN EN ISO 21640 Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy (ISO 21640) (65 7502).
32)
Napríklad STN EN ISO 21645 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (ISO 21645) (65 7504), STN EN ISO 21646 Tuhé alternatívne palivá. Príprava vzorky (ISO 21646) (65 7505).
33)
Tabuľka 2 STN EN ISO 21640 Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy (ISO 21640) (65 7502).
35)
§ 14b zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253), STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256), STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).
37)
Zákon č. 351/2012 Z. z.
38)
§ 14a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
STN EN 16942+A1 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa (65 6500).
40)
Kapitola II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.
Kapitola V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.
41)
§ 5 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
59)
Zákon č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.