249/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

249
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“) a kvality ovzdušia v ich okolí,
b)
spôsoby a požiadavky na zisťovanie množstva emisií znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja (ďalej len „množstvo emisie“),
c)
podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia stacionárnych zdrojov (ďalej len „emisná požiadavka“),
d)
spôsoby, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi [§ 2 ods. 1 písm. p) zákona] v okolí stacionárnych zdrojov,
e)
požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a automatizované meracie systémy kvality ovzdušia (ďalej len „automatizovaný merací systém“) a na ich kontrolu,
f)
požiadavky na metódu a metodiku (ďalej len „metodika“) technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody,
g)
rozsah, formu a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch diskontinuálneho oprávneného merania reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny (ďalej len „diskontinuálne meranie“), oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody podľa § 58 ods. 1 zákona (ďalej len „oprávnená technická činnosť“),
h)
podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov z kontinuálneho merania,
i)
druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií a kvality ovzdušia,
j)
náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti.
§ 2
Požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí
(1)
Množstvo znečisťujúcej látky sa zisťuje postupom výpočtu schváleným súhlasom podľa § 26 zákona v súlade s požiadavkami podľa § 3; orgán ochrany ovzdušia v odôvodnenom prípade môže rozhodnúť aj o zisťovaní množstva inej znečisťujúcej látky a o iných požiadavkách na zistenie množstva emisií.
(2)
Údaje o dodržaní emisnej požiadavky sa zisťujú ustanoveným spôsobom, v lehotách a v súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 až 12, ak v odôvodnenom prípade nie je určené inak v súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona, povolení podľa § 27 zákona alebo v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „povolenie“), pričom
a)
požiadavky na monitorovanie emisií na preukazovanie dodržiavania emisných limitov určených podľa osobitného predpisu,2) týkajúce sa spôsobu zisťovania emisií, metodiky merania a lehôt periodického merania tým nie sú dotknuté,
b)
náhradu ustanoveného spôsobu merania emisií možno povoliť, len ak je takáto možnosť uvedená v § 4 až 12 alebo osobitnom predpise,3)
c)
overovacie diskontinuálne meranie, mimoriadne diskontinuálne meranie alebo skrátenie intervalu periodického merania možno určiť len v súlade s § 6 ods. 3.
(3)
Všeobecné požiadavky a podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na monitorovanie číselnej hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrená emisná požiadavka (ďalej len „emisná veličina“), sú ustanovené osobitne
a)
na uvádzanie a zmeny zariadení stacionárnych zdrojov, nové emisné požiadavky a ich zmeny, inštalovanie nových automatizovaných meracích systémov emisií a ich zmeny a pre preukazovanie údajov o dodržaní emisnej požiadavky v § 4,
b)
pre technický výpočet v § 5,
c)
pre diskontinuálne meranie v § 6 v členení
1.
jednorazové oprávnené meranie (ďalej len „jednorazové meranie“),
2.
periodické oprávnené meranie, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch (ďalej len „periodické meranie“); podrobnosti o posudzovaní intervalov sú uvedené v prílohe č. 2 časti B piatom bode,
d)
pre kontinuálne meranie emisií a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií v § 7.
(4)
Špecifické podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na monitorovanie emisných veličín sú ustanovené v členení pre
a)
spaľovacie zariadenia v § 8,
b)
spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v § 9,
c)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá v § 10,
d)
distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice benzínu podľa osobitného predpisu,4)
e)
technologické zariadenia iné, ako zariadenia podľa písmen a) až d) v § 11,
f)
zisťovanie dodržanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov v § 12.
(5)
Monitorovaním kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa § 5 ods. 6 zákona sa zisťujú a preukazujú údaje o dodržiavaní limitných hodnôt, cieľových hodnôt a zisťujú ďalšie údaje o parametroch kvality ovzdušia. Spôsoby, lehoty a požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje, sú uvedené v § 13.
(6)
Požiadavky na kontrolu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia sú v § 14.
(7)
Požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody sú v § 15.
(8)
Rozsah, forma a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch oprávnenej technickej činnosti sú ustanovené v § 16.
(9)
Náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti sú ustanovené v § 17.
(10)
Meranie emisnej veličiny sa vykonáva tak, že sa zistia jej reprezentatívne a vedecky odôvodnené hodnoty podľa normatívnych aj odporúčaných požiadaviek a postupov metodiky pre meranie danej emisnej veličiny, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa § 62 písm. j) zákona a ustanoveniam § 15 vrátane dodržania príslušnej presnosti výsledku (ďalej len „reprezentatívna hodnota emisnej veličiny“).
§ 3
Spôsoby a požiadavky na zisťovanie množstva emisií
(1)
Spôsoby zisťovania množstva emisií sú:
a)
výpočet podľa bilančného alebo iného technického postupu, ktorý pre príslušné zariadenie ustanovuje osobitný predpis5) vrátane ročnej bilancie organických rozpúšťadiel,
b)
výpočet podľa jednoznačnej emisnej závislosti, ak medzi množstvom emisie a vybranými technicko-prevádzkovými parametrami je funkčná závislosť, ktorej charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 1,
c)
automatizovaný výpočet, ak sa množstvo emisie a údaje o dodržaní emisných limitov zisťujú s použitím automatizovaného meracieho systému emisií,
d)
výpočet s použitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku, ktorého charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 1 treťom bode, ak sa dobrovoľne na výpočet množstva emisie zisťuje diskontinuálnym meraním,
e)
výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje diskontinuálnym meraním na preukázanie dodržania emisného limitu vyjadreného ako limitný emisný faktor, ak ide o výrobno-prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny súčasne na výpočet množstva emisie a na preukázanie dodržania emisného limitu,
f)
výpočet s použitím hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie, ktoré sa zisťujú diskontinuálnym meraním na preukázanie dodržania emisného limitu, ak ide o výrobno-prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny súčasne na výpočet množstva emisie a na preukázanie dodržania emisného limitu,
g)
výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti, ktorá je uverejnená vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne zohľadnené aj množstvo emisie počas nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa uverejnených podmienok,
h)
výpočet s použitím všeobecného emisného faktora, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne; týmto výpočtom je súčasne zohľadnené aj množstvo emisie počas nábehov, zmeny výkonu a odstavení podľa uverejnených podmienok,
i)
výpočet podľa emisnej závislosti alebo s použitím emisného faktora, ktoré sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch, návodoch a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo vyhlásených kompetentným normalizačným orgánom, orgánom alebo odbornou inštitúciou Európskej únie a jej členských štátov, Organizácie spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného dohovoru alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne,
j)
iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva z vlastností technológie, vrátane výpočtu z hodnôt emisných limitov alebo iného obdobného odborno-technického odhadu, ktorý v najvyššej miere spĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v prvom bode,
k)
kombinácia postupov, ktoré sú uvedené v písmenách a) až j).
(2)
Údaje potrebné na výpočet množstva emisie podľa odseku 1 písm. d) až f), a ide o
a)
záložné, špičkové, nábehové alebo iné obdobné občas využívané palivo, surovinu alebo zariadenie stacionárneho zdroja podľa svojho významu, ktoré možno podľa povolenia prevádzkovať 500 hodín a menej za rok (ďalej len „občasné zariadenie“) a v prípadoch podľa § 6 ods. 1 sa zisťujú jednorazovým meraním,
b)
iné zariadenia ako podľa písmena a), sa zisťujú periodickým meraním v intervale
1.
najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky, ak ide o výpočet množstva emisie podľa odseku 1 písm. d),
2.
ustanovenom pre zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisného limitu podľa § 8 až 11 a druhu zariadenia stacionárneho zdroja, ak ide o výpočet množstva emisie podľa odseku 1 písm. e) a f).
(3)
Výsledok diskontinuálneho merania podľa odseku 2 písm. b) sa na výpočet množstva emisie uplatňuje pre danú periódu merania.
(4)
Ak ide o diskontinuálne merania podľa odseku 1 písm. d) až f), uplatňujú sa požiadavky na zisťovanie
a)
reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu na výpočet množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 treťom bode až ôsmom bode,
b)
hodnôt emisných faktorov a emisných hmotnostných tokov podľa súčasného stavu techniky meraní; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmä podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií pre zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov a ich neistôt,6)
c)
údajov o dodržaní emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako
1.
limitný emisný faktor v dennom priemere podľa § 6 ods. 4 až 7 a prílohy č. 2 časti C dvanásteho bodu podľa svojho významu okrem voľby výrobno-prevádzkového režimu a ide o diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku podľa odseku 1 písm. d),
2.
limitný emisný faktor za príslušný časový priemer podľa § 6 ods. 4 až 7 a ide o diskontinuálne meranie emisného faktora podľa odseku 1 písm. e),
3.
hmotnostný tok alebo ako hmotnostná koncentrácia podľa § 6 ods. 4 až 7 a ide o diskontinuálne meranie hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie podľa odseku 1 písm. f).
(5)
Ak ide o diskontinuálne meranie podľa odseku 4 písm. c) druhého a tretieho bodu, počet jednotlivých meraní v jednej sérii merania a periódy trvania jednej série sú v tabuľke prílohy č. 2 časť D a E.
(6)
Ak ide o prípady podľa § 23 ods. 4 zákona alebo množstvo emisie sa zisťuje kontinuálnym meraním a toto je nefunkčné, alebo nie je v prechodnom období nainštalované a počas prechodného obdobia do vydania povolenia na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií, sa množstvo emisie zisťuje vybraným postupom podľa odseku 1, ktorý v závislosti od vlastností výrobno-prevádzkového režimu alebo nevýrobného stavu v najvyššej miere spĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 prvom bode.
(7)
Podrobnosti o požiadavkách na postup výpočtu množstva emisie, o jednoznačnej emisnej závislosti a o zisťovaní reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku sú uvedené v prílohe č. 1; požiadavky na reprezentatívnosť individuálneho emisného faktora alebo individuálneho hmotnostného toku sa uplatňujú aj na hmotnostnú koncentráciu, účinnosť odlučovania alebo iný parameter emisií a na reprezentatívne hodnoty vzťahových parametrov palív, surovín, technicko-prevádzkových zariadení alebo času prevádzky, ak sa na výpočet množstva emisie zisťujú diskontinuálnym meraním.
(8)
Hodnota individuálneho emisného faktora, hmotnostného toku a ďalších veličín, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisie, sa zaokrúhľuje na taký počet platných miest, že príspevok zaokrúhlenia nie je väčší ako 10 % z najväčšieho príspevku neistoty jednotlivých veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu pre výpočet množstva emisie za rok.
§ 4
Podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných požiadaviek
(1)
Údaje o dodržaní emisnej požiadavky sa zisťujú spôsobom, v lehote a podľa požiadaviek, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, pričom sa osobitne zisťuje dodržanie emisnej požiadavky
a)
počas skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti, alebo počas garančných skúšok typizovaného zariadenia na vydanie súhlasu na užívanie zdroja podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona,
b)
po vykonaní zmeny na stacionárnom zdroji alebo jeho zariadení,
c)
po určení alebo ustanovení novej emisnej požiadavky alebo jej zmeny, alebo nových požiadaviek na hodnotenie dodržiavania novej alebo zmenenej emisnej požiadavky.
Dodržanie emisnej požiadavky sa preukáže dokladom o výsledku diskontinuálneho merania alebo výsledku kontinuálneho merania podľa § 22 ods. 5 zákona.
(2)
Diskontinuálnym meraním sa prvýkrát zistí a preukáže dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky podľa odseku 1 písm. c)
a)
priebežne v intervale periodického merania, ak ide o interval dvanásť kalendárnych mesiacov alebo kratší; uvedené sa neuplatňuje, ak periodické meranie v tomto intervale je vykonané pred termínom platnosti zmenenej alebo novej emisnej požiadavky, alebo požiadaviek na hodnotenie jej dodržiavania a údaje sa prvýkrát zistia v nasledujúcom intervale,
b)
k ustanovenému termínu zosúladenia,7) ak ide o preukazovania dodržania emisnej požiadavky platnej podľa osobitného predpisu,8)
c)
do štyroch mesiacov po vydaní povolenia alebo po dátume začatia prevádzky podľa toho, čo nastane neskôr, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia,
d)
najneskôr v nasledujúcom kalendárnom roku po roku platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania dlhší ako dvanásť kalendárnych mesiacov,
e)
pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného, nábehového alebo iného obdobného paliva, funkčnej alebo inej prevádzkovej skúške, technickej kontrole alebo revízii občasného zariadenia, najneskôr však do troch kalendárnych rokov od platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak nie je v § 8 až 11 pre občasné zariadenie ustanovené inak.
(3)
Podmienky a lehoty podľa odseku 2 sa neuplatňujú, ak splnenie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky alebo požiadavky na hodnotenie jej dodržiavania vyplýva zo správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu (ďalej len „správa“) o platnom výsledku predchádzajúceho diskontinuálneho merania alebo, ak osobitný predpis,3) povolenie na zmenu alebo odsek 5 určujú inú lehotu a iné podmienky zistenia.
(4)
Automatizovaný merací systém emisií sa inštaluje a skúša súčasne so zariadením stacionárneho zdroja alebo v rámci jeho zmeny a údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek a množstvo emisie sa kontinuálnym meraním zisťujú od uvedenia stacionárneho zdroja a jeho zariadení do užívania.
(5)
Ak požiadavka na zmenu alebo na inštalovanie automatizovaného meracieho systému emisií vyplynie z osobitného predpisu,3) ktorý neustanovuje inak, alebo nie je určené inak v povolení, automatizovaný merací systém emisií sa zmení alebo nainštaluje a údaje o dodržaní emisných požiadaviek a množstvo emisie sa zisťujú kontinuálnym meraním a technická dokumentácia, prevádzkový predpis alebo dokumentácia systému kontroly a kvality sa aktualizuje do
a)
jedného roka od termínu platnosti zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek na hodnotenie jej dodržiavania, ak ide o zmenu
1.
technických, programových a informačných prostriedkov systému zberu, spracovania, vyhodnocovania a protokolovania dát (ďalej len „dátový a hodnotiaci systém“) nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií,
2.
technickej dokumentácie, prevádzkového predpisu alebo dokumentácie systému kontroly a kvality podľa § 7 ods. 5,
b)
troch rokov od termínu platnosti
1.
zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek na hodnotenie jej dodržiavania, ak sa žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 26 zákona alebo povolenia podľa § 27 zákona (ďalej len „žiadosť“) preukáže nutnosť podstatnej zmeny nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií a ak sa žiadosť podá v lehote prvého periodického merania podľa odseku 7,
2.
novej emisnej požiadavky, ak ide o nainštalovanie nového automatizovaného meracieho systému emisií,
3.
novej emisnej požiadavky, ak ide o stacionárne zdroje uvedené do užívania.
(6)
Automatizovaný merací systém emisií sa zmení alebo nainštaluje a údaje o dodržaní emisnej požiadavky a množstvo emisie sa zisťuje kontinuálnym meraním do troch rokov od roka nepreukázania alebo zániku dôvodov na
a)
nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa § 7 až 12,
b)
nezisťovanie údajov o dodržaní emisnej požiadavky kontinuálnym meraním po zmene súčasného stavu techniky kontinuálneho merania podľa § 15.
Uvedené sa neuplatňuje, ak je v osobitnom predpise5) ustanovené inak alebo je určené inak v povolení.
(7)
Skúšobná prevádzka zmeneného alebo nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií podľa odsekov 5 a 6 je jeden mesiac až dvanásť mesiacov.
(8)
Do vydania povolenia na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií podľa odsekov 5 a 6 sa údaje o dodržaní emisnej požiadavky preukazujú periodickým meraním v najkratšom intervale pre príslušné zariadenie a emisnú požiadavku, najmenej však raz za dvanásť kalendárnych mesiacov.
(9)
Výsledky monitorovania emisií sa zaznamenávajú, vedú a spracúvajú tak, že je možné kontrolovať dodržiavanie emisných limitov v súlade s ustanovenými alebo s určenými požiadavkami na hodnotenie ich dodržiavania podľa § 34 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona. Sledovanie údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie zmien podmienok monitorovania emisií, sa konkretizuje podľa prílohy č. 6 ods. 2 písm. g) zákona; ak dôjde k podstatnej zmene spôsobu prevádzky zariadenia vrátane zmeny druhu alebo typu používaného paliva alebo suroviny, súčasťou žiadosti okrem náležitosti podľa prílohy č. 6 zákona a náležitosti podľa osobitného predpisu9) je aj informácia, či podmienky monitorovania podľa vydaného povolenia sú stále aktuálne alebo vyžadujú jeho zmenu.
(10)
Podrobnosti o požiadavkách na preukazovanie údajov o dodržaní emisnej požiadavky sú pre
a)
technický výpočet podľa § 22 ods. 3 písm. a) zákona ustanovené v § 5 ods. 4,
b)
správu o platnom výsledku diskontinuálneho merania podľa § 22 ods. 3 písm. b) zákona a § 58 ods. 7 zákona, ustanovené podľa § 62 písm. j) zákona a v odseku 11,
c)
protokoly z kontinuálneho merania podľa § 22 ods. 3 písm. c) zákona ustanovené v § 7 ods. 5 písm. p) a § 7 ods. 8.
(11)
Správu o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti možno predložiť v členení podľa zariadení stacionárneho zdroja, režimov, emisných požiadaviek alebo podľa automatizovaných meracích systémov emisií alebo ich častí, ak sa
a)
údaje o dodržaní emisnej požiadavky zisťujú na viacerých miestach stacionárneho zdroja,
b)
zdroj skladá z viacerých zariadení,
c)
zisťujú údaje počas viacerých výrobno-prevádzkových režimov,
d)
zisťujú údaje o viacerých emisných požiadavkách,
e)
automatizovaný merací systém emisií skladá z viacerých samostatných funkčných častí,
f)
opakovanou oprávnenou technickou činnosťou zisťuje dodržanie len vybraného počtu nedodržaných emisných požiadaviek alebo normatívnych požiadaviek, alebo
g)
je nainštalovaných viacej automatizovaných meracích systémov emisií.
Lehota vykonania oprávnených technických činností na zariadeniach stacionárneho zdroja, počas výrobno-prevádzkových režimov, emisných požiadaviek a automatizovaných meracích systémoch alebo ich častí tým nie je dotknutá.
(12)
Emisná veličina sa na posúdenie dodržania emisnej požiadavky vyjadruje
a)
v jednotkách, stavových a referenčných podmienkach, ako príslušná emisná požiadavka a podmienky jej platnosti,
b)
na rovnaký počet platných miest, ako príslušná emisná požiadavka; ak príslušná metodika umožňuje zistiť väčší počet platných miest, výsledok sa zaokrúhľuje podľa normalizovaného návodu na zaokrúhľovanie čísel a podľa pravidla zaokrúhľovania B,10)
c)
na počet platných miest o jedno vyšší ako v písmene b), ak je emisná požiadavka limitovaná vyjadrením menšia ako určená hodnota.
(13)
Emisná veličina vyjadrená ako priemerná hodnota zo série jednotlivých meraní alebo technických skúšok sa vypočíta z nezaokrúhlených jednotlivých hodnôt a zaokrúhľuje sa až vypočítaný priemer podľa odseku 11 písm. b).
§ 5
Technický výpočet údajov o dodržaní emisných požiadaviek
(1)
Údaje o dodržaní emisných požiadaviek možno zistiť technickým výpočtom, ak
a)
to ustanovuje osobitný predpis,3)
b)
možno vypočítať reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny alebo najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny; ak ide o zariadenie podľa § 7 až 9, technický výpočet možno využiť v ustanovenom rozsahu.
(2)
Reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať, ak ide o jednoznačnú emisnú závislosť; technické požiadavky jednoznačnosti emisnej závislosti sú uvedené v prílohe č. 1 druhom bode.
(3)
Najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať z najvyššie možného množstva znečisťujúcej látky, ktoré môže podľa súčasného stavu poznania prírodných a iných technických zákonitostí v príslušnej technológii alebo procese vzniknúť alebo sa uvoľniť, a zo štatisticky najnižšie možného objemového prietoku odpadového plynu, ak ide o koncentráciu; s vplyvmi odlučovania alebo iného znižovania množstva znečisťujúcej látky sa neuvažuje.
(4)
V žiadosti sa okrem všeobecných náležitostí11) a náležitostí podľa § 26 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona uvedie aj úplný opis technického výpočtu, údaje o použitých hodnotách veličín a koeficientov, údaj o presnosti výpočtu a o odbornej literatúre, ktoré sa vo výpočte použijú alebo na ktorých je výpočet založený; postup technického výpočtu alebo jeho časti sa určuje podľa technickej normy alebo technickej špecifikácie, ktorá zabezpečí zistenie vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15, ak je vydaná.
§ 6
Diskontinuálne meranie údajov o dodržaní emisného limitu
(1)
Údaje o dodržaní emisného limitu sa zisťujú jednorazovým meraním, ak ide o
a)
emisné limity, pre ktoré to ustanovuje osobitný predpis,3)
b)
zistenie výskytu znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne overovacím diskontinuálnym meraním podľa § 44 ods. 2 písm. e) zákona,
c)
mimoriadne diskontinuálne meranie podľa § 44 ods. 2 písm. f) zákona, ak vznikne odôvodnená pochybnosť podľa odseku 3 o dodržaní emisného limitu, alebo o dodržaní podmienok zisťovania alebo nezisťovania údajov o jeho dodržaní.
(2)
Periodickým meraním sa údaje o dodržaní emisného limitu zisťujú, v súlade so spôsobom a lehotami podľa
a)
druhu zariadenia stacionárneho zdroja v § 8 až 11,
b)
osobitného predpisu.3)
(3)
V povolení možno určiť požiadavku na periodické meranie, na overovacie diskontinuálne meranie, na mimoriadne diskontinuálne meranie alebo určiť skrátenie intervalu periodického merania najviac na interval 12 kalendárnych mesiacov, zmeniť predĺžený interval periodického merania alebo zrušiť upustenie od diskontinuálneho merania, ak
a)
sa to navrhuje v záverečnom stanovisku z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,12)
b)
je to odôvodnené vzhľadom na umiestnenie stacionárneho zdroja a ovplyvňovanie kvality ovzdušia jeho prevádzkou alebo sú opakované dôvodné sťažnosti na znečisťovanie životného prostredia zo stacionárneho zdroja,
c)
to navrhne Slovenská inšpekcia životného prostredia v stanovisku podľa § 42 ods. 7 zákona alebo oprávnený posudzovateľ v odbornom posudku podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 9 zákona, ak ide o nový stacionárny zdroj alebo o zmenu povoleného stacionárneho zdroja alebo zariadenia a je to potrebné vzhľadom na vlastnosti palív, surovín, technológie, zariadení a systému ich riadenia,
d)
sa nedodržujú parametre alebo množstvo palív, surovín a ostatných pomocných materiálov, technicko-prevádzkové parametre alebo technicko-organizačné opatrenia pre prevádzku stacionárneho zdroja alebo zariadenia, ktoré sú predpokladom pre trvalé dodržiavanie emisného limitu alebo sú o ich plnení odôvodnené pochybnosti,
e)
sa zistí neplatnosť alebo podstatná zmena podmienok technického výpočtu,
f)
sa zistia nové skutočnosti o možnosti výskytu ďalších znečisťujúcich látok alebo sú odôvodnené pochybnosti o plnení podmienok, pri ktorých sa údaje o dodržaní emisných limitov nezisťujú, alebo
g)
sú iné odôvodnené pochybnosti o dodržiavaní emisného limitu, o reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho merania z dôvodu osobitných podmienok jeho vykonania alebo v dôsledku zmeny stavu vedeckého poznania a súčasného stavu techniky merania alebo v dôsledku nových vedeckých zistení o emisiách zo stacionárneho zdroja alebo zariadenia.
(4)
Diskontinuálne meranie sa vykonáva za podmienok a vo výrobno-prevádzkovom režime, ak nie je inak ustanovené v § 8 až 11, osobitným predpisom,3) alebo určené v povolení, pri ktorom
a)
platí emisný limit, ktorého dodržanie sa preukazuje,
b)
platí povinnosť dodržiavania emisného limitu,
c)
sú splnené podmienky zisťovania údajov o dodržaní emisných limitov podľa osobitného predpisu,3) povolenia alebo dokumentácie, ak sú určené,
d)
sú splnené osobitné podmienky diskontinuálneho merania, ak sú určené,
e)
sa zistia reprezentatívne hodnoty emisnej veličiny,
f)
sú parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích zariadení v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami prevádzky a merania určenými v povolení a súčasne zodpovedajú bežným hodnotám.
(5)
Podrobnosti o členení technológií, o podmienkach diskontinuálneho merania a preukazovania dodržania emisného limitu sú uvedené v prílohe č. 2. Príloha č. 2 sa vzťahuje aj na vybrané zariadenia, pre ktoré osobitný predpis3) alebo § 8 až 11 neustanovuje iné podmienky a požiadavky preukazovania dodržania emisného limitu, alebo ak nie je určené inak v povolení.
(6)
Osobitné podmienky diskontinuálneho merania alebo preukázania dodržania emisného limitu, skrátenie, predĺženie lehoty alebo aj upustenie od oprávnenej technickej činnosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je možné povoliť, ak sa žiadosťou preukáže, že nemožno
a)
dodržať podmienky diskontinuálneho merania podľa odsekov 4 a 5 ani po vyčerpaní dostupných technických a technicko-organizačných možností na ich zabezpečenie vrátane
1.
dôsledného zhodnotenia možnosti zabezpečenia požiadavky na reprezentatívne meranie pri najbližšej rekonštrukcii stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia,
2.
prehodnotenia možnosti vykonania reprezentatívneho merania v závislosti od vývoja súčasného stavu techniky diskontinuálneho merania podľa § 15,
b)
vzhľadom na vyjadrenie emisného limitu alebo technické danosti stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia zistiť údaje o dodržaní emisného limitu priamym meraním a hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať z parametrov nečistených odpadových plynov zistených diskontinuálnym meraním a z vedecky odôvodnených alebo experimentálne zistených hodnôt parametrov technológie alebo odlučovacích zariadení.
(7)
O osobitnú podmienku podľa odseku 6 nejde, ak sú uvedené vo vybraných bodoch prílohy č. 2, ak sa odôvodnenie vykonania ďalšieho periodického merania pri iných podmienkach notifikuje podľa § 17.
§ 7
Kontinuálne meranie emisií a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií
(1)
Kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisnej požiadavky a množstvo emisie zisťujú spôsobom a lehotami ustanovenými v § 8 až 12 podľa druhu zariadenia stacionárneho zdroja. Spôsoby a lehoty týkajúce sa preukazovania dodržiavania emisných požiadaviek podľa osobitného predpisu3) alebo určené v povolení, tým nie sú dotknuté.
(2)
S koncentráciou znečisťujúcej látky sa súčasne kontinuálne priamo alebo nepriamo merajú hodnoty objemového prietoku a hodnoty ďalších referenčných a stavových veličín, najmä objemovej koncentrácie kyslíka, tlaku, teploty a vlhkosti, ak je to na vyjadrenie hodnoty emisnej veličiny alebo zistenia vypusteného množstva emisie potrebné; kontinuálne meranie vlhkosti nie je potrebné, ak je podľa odseku 3 preukázané, že odoberaná vzorka plynu sa pred meraním suší alebo je iným spôsobom podľa súčasného stavu techniky kontinuálneho merania vyjadrená na suchý stav.
(3)
Ak je preukázané a počas prevádzky kontrolované v súlade s príslušnými technickými normami a technickými normalizačnými informáciami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vo veciach hodnotenia zariadení na monitorovanie kvality ovzdušia,13) že inštalovaný automatizovaný merací systém emisií zabezpečuje oddelenie vlhkosti najmenej na úrovni podľa príslušnej metodiky kontinuálneho merania, zvyšková vlhkosť sa neuvažuje a výsledok merania sa považuje za vyjadrený na suchý plyn, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(4)
Osobitné podmienky kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisnej požiadavky vo vybraných prípadoch sú uvedené v prílohe č. 3; tým nie je dotknuté určenie iných osobitných podmienok kontinuálneho merania alebo aj upustenie od merania podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona a § 8 až 12, ak nie sú možné ani osobitné podmienky zisťovania údajov alebo preukázania dodržania emisného limitu diskontinuálnym meraním podľa § 6 ods. 6. Po uvedení automatizovaného meracieho systému emisií do prevádzky možno kontinuálne meranie nahradiť periodickým meraním alebo technickým výpočtom, ak podmienky nahradenia kontinuálneho merania periodickým meraním alebo technickým výpočtom podľa prílohy č. 3 a § 8 až 12 sa podľa svojho významu
a)
zabezpečia podstatnou zmenou zariadenia alebo jeho časti, alebo
b)
sú podľa výsledkov kontinuálneho merania a prevádzkovej evidencie14) dodržané najmenej počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ak v § 8 až 12 nie je ustanovené inak.
(5)
Automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové programové, dátové, hodnotiace a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu, pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, spĺňať požiadavky podľa technických noriem a technických normalizačných informácií alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami vo veciach hodnotenia zariadení na monitorovanie kvality ovzdušia a systémov zberu a spracovania dát15) a
a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie emisných veličín, súvisiacich stavových a referenčných veličín a ostatných údajov o prevádzke automatizovaného meracieho systému emisií a zariadenia, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní emisných požiadaviek a množstva emisie z daného zariadenia podľa odsekov 1 až 4,
b)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky na automatizovaný merací systém emisií, jeho meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky, na presnosť výsledkov vrátane reprezentatívneho umiestnenia meracích a vzorkovacích miest v prostredí, v ktorom sú nainštalované a preukazovať ich splnenie podľa metodiky pre meranie reprezentatívnej hodnoty veličiny podľa § 15,
c)
spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak sa kalibrujú podľa súčasného stavu techniky a metodík podľa § 15,
d)
spĺňať požiadavky na správnosť meracej, kalibračnej, alebo inej zodpovedajúcej funkcie automatizovaného meracieho systému emisií, ktoré sú ustanovené ako limitná hodnota 95 % intervalu spoľahlivosti5) (ďalej len „interval spoľahlivosti“) a v ostatných prípadoch požiadavky na správnosť, ktoré sú určené v povolení podľa súčasného stavu metodík kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15,
e)
mať hornú hranicu meracieho rozsahu, ktorá sa rovná najmenej najvyššiemu násobku emisnej veličiny podľa požiadaviek na hodnotenie dodržiavania príslušnej emisnej požiadavky, ktorý je zväčšený o interval spoľahlivosti, ak sa pre zariadenie a emisnú požiadavku uplatňuje; ak súčasný stav techniky umožňuje viacrozsahové meranie a automatizovanú zmenu rozsahu, musí uvedenú požiadavku spĺňať aspoň jeden merací rozsah,
f)
byť chránené proti neoprávneným zmenám počas prenosu a spracovania údajov, vrátane zabezpečenia šifrovania údajov pri ich prenose po verejnej sieti a zaznamenania stavov a zmien konfigurácie v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát,15) alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
g)
zabezpečovať prenos stavových signálov o prevádzke stacionárneho zdroja a spätných výstupných signálov automatizovaného meracieho systému emisií a manuálny vstup údajov v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami, ak sa používajú v sústave riadenia technológie alebo na regulovanie činnosti v programe na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 zákona alebo smogovom regulačnom pláne podľa § 13 zákona,
h)
zabezpečovať signalizáciu, zaznamenanie svojich poruchových stavov, výpadku elektrického napájania a stavov hodnotenia plnenia emisných požiadaviek, vrátane zabraňovania stratám údajov najmä pri výpadku napájania v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
i)
zabezpečovať zálohovanie údajov počas najmenej piatich rokov, vrátane funkcie obnovenia údajov zo zálohy a možnosti exportu najmenej prvotných údajov z databázy v dokumentovateľnom, jednoduchom a prístrojovo čitateľnom formáte v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
j)
byť navrhnuté na zabezpečenie dostupnosti najmenej 99 % údajov dátového a hodnotiaceho systému počas kalendárneho roka v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
k)
zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95 % z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať emisnú požiadavku, a súčasne počet dní vyhodnotených ako neplatné alebo nevyhodnotené z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nesmie prekročiť 10 dní za kalendárny rok, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak,
l)
zabezpečovať technickú správnosť a kvalitu prvotných nameraných údajov podľa odseku 6 a v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
m)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných požiadaviek podľa odsekov 10 až 14 a v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
n)
spĺňať požiadavky na technicky správne hodnotenie dodržiavania emisnej požiadavky kontinuálnym meraním, ktoré ustanovuje osobitný predpis5) alebo povolenie,
o)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov výpočtu množstva emisie, v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
p)
zaznamenávať údaje dátového a hodnotiaceho systému a výsledky kontinuálneho merania spracovať v rozsahu a forme protokolov z kontinuálneho merania s náležitosťami v súlade s technickými normami pre systémy zberu a spracovania dát, alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami a podľa požiadaviek odseku 8,
q)
umožňovať sprístupnenie a vytlačenie údajov podľa písmena f) a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému emisií povoľujúcemu orgánu a inšpekcii na vyžiadanie a sprístupňovať im diaľkovo prostredníctvom internetu protokoly podľa § 34 ods. 3 písm. g) zákona a aj ich vloženie do informačného systému podľa § 34 ods. 3 písm. c) zákona,
r)
umožňovať spracovanie a zasielanie alebo sprístupnenie príslušných druhov protokolov na informovanie povoľujúceho orgánu a verejnosti o znečisťovaní životného prostredia podľa § 34 ods. 3 písm. c) druhého bodu zákona v rozsahu a forme podľa písmena p),
s)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich písmen a) až r),
t)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch najmenej podľa
1.
príslušných metodík uvedených v písmene b) a
2.
technických noriem pre systémy zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne; ak príslušná metodika podľa písmena b) neurčuje špecifické požiadavky na zabezpečenie kontroly a kvality tretej úrovne v súlade s technickými normami pre zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov emisií,16) alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami,
u)
byť zdokumentované v aktuálnej dokumentácii podľa § 20 ods. 16 zákona a v rozsahu podľa odseku 7 pre zabezpečenie požiadaviek podľa písmen a) až s) a dokumentácie systému kontroly a kvality tretej úrovne a príslušných formulárov pre záznamy o prevádzke a o kontrole kvality podľa písmena t),
v)
byť oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 2 zákona spôsobom, v rozsahu a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané a vykonávaná inšpekcia zhody.
(6)
Postup zabezpečovania kvality prvotných údajov musí podľa svojho významu
a)
zohľadňovať najmenej požiadavky, ktoré ustanovuje príslušná metodika pre kontinuálne meranie, spracovanie, zabezpečovanie kvality a vyhodnocovanie meraných údajov vrátane integrity spracovania a prenosu dát, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa súčasného stavu techniky a metodík podľa § 15,
b)
zohľadňovať najmä poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti alebo technickými poruchami, meraniami mimo rozsahu a údajmi, ktoré vykazujú rýchle zmeny, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam technológie,
c)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi pri porovnateľných prevádzkových režimoch, porovnanie s hodnotami pre iné paralelne merané znečisťujúce látky alebo referenčné veličiny alebo s teoreticky najvyššími alebo najnižšími hodnotami a štatistickou analýzou trendov najmä s použitím testov smerodajnej odchýlky alebo s použitím regulačných diagramov.
(7)
Stála evidencia stacionárneho zdroja, na ktorom je nainštalovaný automatizovaný merací systém emisií musí obsahovať opis a skladbu automatizovaného meracieho systému emisií a jeho dátového a hodnotiaceho systému, použité meracie princípy, merané veličiny, použité rozsahy merania pre jednotlivé veličiny, vstupy a výstupy dátového a hodnotiaceho systému automatizovaného meracieho systému emisií, výpočty a súvisiace korekcie aplikované na merané veličiny od prvotných údajov po údaje uvádzané v protokoloch z merania, postupy kontroly kvality meraných údajov, údržby automatizovaného meracieho systému emisií, opis stavov pre ktoré platí a pre ktoré neplatí povinnosť dodržiavať emisnú požiadavku a ich implementácie v dátovom a hodnotiacom systéme, postupy ochrany údajov, zálohovania údajov, ich zabezpečovanie kvality a obnovy.
(8)
Protokoly z kontinuálneho merania emisií sa vyhotovujú v štátnom jazyku17) a uchovávajú najmenej päť rokov; ak sa spracované výsledky zaznamenávajú a uchovávajú v elektronickej podobe na dvoch nezávislých dátových nosičoch, ako podpísaný listinný alebo elektronický dokument18) sa uchovávajú len protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie emisnej požiadavky a ročné protokoly.
(9)
Jednotlivá priemerná hodnota sa zisťuje ako priemerná hodnota emisnej veličiny za časový interval integrovania podľa požiadaviek na hodnotenie dodržiavania emisnej požiadavky, ktoré ustanovuje osobitný predpis3) alebo sú určené v povolení; skrátený časový interval integrovania emisnej veličiny podľa prílohy č. 3 sa považuje za interval, ktorý zodpovedá emisnej požiadavke. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisťujú počas ustálenej prevádzky zariadenia, začínajúc a končiac časom prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať emisné požiadavky.
(10)
Ako prvá jednotlivá priemerná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku sa spracúva hodnota, ktorá sa začína od 0.00 hod. alebo prvým vyhodnocovaným časovým intervalom, počas ktorého je čas prevádzky zariadenia, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať emisné požiadavky, dve tretiny a viac z času integrovania jednotlivej priemernej hodnoty; obdobne sa spracúva aj posledná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku.
(11)
Denné priemerné hodnoty sú na posudzovanie dodržania emisnej požiadavky platné, ak sú zistené z platných jednotlivých priemerných hodnôt a ich počet zodpovedá najmenej dvom tretinám času prevádzky zariadenia, počas ktorého v príslušnom dni platí povinnosť dodržiavať emisnú požiadavku, pričom však z dôvodu najmä poruchy, kontroly a údržby automatizovaného meracieho systému emisií môžu byť neplatné alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného systému emisií nevyhodnotené najviac tri jednotlivé priemerné hodinové hodnoty alebo najviac päť jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt podľa odseku 9, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(12)
Ak sa hodnota objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín zisťuje kontinuálnym meraním, podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania hodnôt veličín pre znečisťujúce látky, sa vzťahujú aj na meranie týchto veličín.
(13)
Zisťovať údaje o dodržaní emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ, aj keď to odsek 1 neustanovuje; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa odsekov 2 až 12, § 8 až 12 podľa druhu zariadenia stacionárneho zdroja a jeho kontrola podľa § 14 vrátane kontroly prostredníctvom paralelných meraní referenčnými metódami najmenej raz ročne a predloženia správy podľa § 22 ods. 5 zákona.
§ 8
Spaľovacie zariadenia
(1)
Kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre oxid siričitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, tuhé znečisťujúce látky a pre oxid uhoľnatý, ak ide o
a)
veľké spaľovacie zariadenie podľa § 20 ods. 7 písm. a) zákona, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 100 MW alebo väčší, alebo
b)
jednotlivú plynovú turbínu, ktorej menovitý tepelný príkon je 50 MW alebo väčší.
(2)
Kontinuálne meranie možno podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona nahradiť periodickým meraním, ak ide o
a)
spaľovacie zariadenie, ktorého povolená životnosť od roku 2016 je kratšia ako 10 000 prevádzkových hodín,
b)
oxid siričitý a tuhé znečisťujúce látky zo spaľovania zemného plynu,
c)
oxid siričitý zo spaľovania kvapalného paliva so známym obsahom síry, ak sa dodržanie emisného limitu dosahuje bez odsírenia spalín,
d)
oxid siričitý zo spaľovania biomasy, ak sa technickým výpočtom alebo jednorazovým meraním preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny oxidu siričitého počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota emisného limitu.
(3)
Ak ide o emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia, podmienky kontinuálneho merania oxidu siričitého sa uplatňujú pre stupeň odsírenia. Súčasne s kontinuálnym meraním hodnôt emisných veličín, ktoré sú potrebné na výpočet stupňa odsírenia, je pravidelne monitorovaný obsah spáliteľnej síry v spaľovanom palive a príslušný povoľujúci orgán je informovaný o významných zmenách monitorovaného obsahu síry podľa druhu používaného paliva.
(4)
Kontinuálnym meraním sa súčasne s hmotnostnou koncentráciou znečisťujúcich látok zisťujú aj hodnoty obsahu kyslíka, teploty, tlaku a obsahu vodných pár podľa § 7 ods. 2 a 3.
(5)
Periodickým meraním sa zisťujú údaje v intervale
a)
každých šesť kalendárnych mesiacov na preukázanie emisných limitov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je
1.
100 MW alebo väčší, ktoré je iné ako plynová turbína alebo ide o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,
2.
50 MW alebo väčší, ak ide o plynovú turbínu a o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,
3.
v rozmedzí 50 MW až do 100 MW, ak ide o iné spaľovacie zariadenie ako podľa druhého bodu,
b)
každých 12 kalendárnych mesiacov, ak ide o
1.
veľké spaľovacie zariadenie na spaľovanie čierneho uhlia alebo hnedého uhlia a meranie hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti,
2.
väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW, na zistenie údajov o dodržiavaní emisných limitov,
c)
každé tri kalendárne roky, ak ide o zistenie údajov o dodržaní emisných limitov a ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je
1.
50 MW alebo väčší a ide o zistenie údajov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu, ak sa pri takomto príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje,
2.
50 MW alebo väčší a ide o meranie emisie organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík,
3.
v rozmedzí 1 MW až do 20 MW vrátane,
d)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 0,3 MW alebo väčší a menší ako 1 MW.
(6)
Periodické meranie údajov o dodržaní emisného limitu možno nahradiť schváleným technickým výpočtom, ak sa odborným posudkom preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením vrátane prihliadnutia na predpoklady podľa § 11 ods. 7 a na požiadavky na alternatívne metódy merania pri technickom výpočte podľa odseku 12 nemôže byť vyššia ako hodnota emisného limitu, ak ide o
a)
oxid siričitý a oxidy dusíka pre veľké spaľovacie zariadenie alebo
b)
tuhé znečisťujúce látky a spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom menším ako 1 MW a spaľovanie
1.
kvapalných palív alebo
2.
plynných palív, pre ktoré platí emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky.
(7)
Ak ide o súčasné spaľovanie viacerých typov palív v jednom spaľovacom zariadení, uplatňuje sa interval periodického merania podľa odseku 5, ktorý je určený celkovým menovitým tepelným príkonom spaľovacieho zariadenia a typom paliva, ktorého podiel na celkovom menovitom tepelnom príkone spaľovacieho zariadenia je najväčší; ak je podiel tepelných príkonov viacerých typov palív rovnaký, uplatňuje sa kratší interval.
(8)
Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, údaje o dodržaní emisných limitov v odpadových plynoch sa zisťujú periodickým meraním najmenej jedenkrát za päť rokov, ak kratší interval nie je určený v povolení, vždy však bezodkladne po uplynutí nasledujúceho počtu prevádzkových hodín
a)
trojnásobok najväčšieho priemerného počtu prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 1 MW alebo väčší a menší alebo rovný 20 MW,
b)
najväčší priemerný počet prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW a menší ako 50 MW.
(9)
Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018, alebo pre ktoré je vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 pod podmienkou, že zariadenie začne prevádzku najneskôr 20. decembra 2018 (ďalej len „jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie“), interval periodického merania podľa odseku 8 platí pre také jestvujúce občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého čas prevádzky ako kĺzavý priemer počas obdobia piatich rokov neprekračuje
a)
500 prevádzkových hodín ročne, alebo
b)
1 000 prevádzkových hodín ročne, ak pri núdzi alebo mimoriadnych okolnostiach ide o
1.
záložnú výrobu elektrickej energie na prepojených ostrovoch pri prerušení hlavnej dodávky elektriny na ostrov alebo
2.
občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie používané na výrobu tepla pri výnimočne chladnom počasí.
(10)
Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie povolené alebo uvedené do prevádzky po lehotách podľa odseku 9 (ďalej len „nové väčšie stredné spaľovacie zariadenie“), interval periodického merania podľa odseku 8 platí pre také nové občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého čas prevádzky ako kĺzavý priemer počas obdobia troch rokov neprekračuje 500 prevádzkových hodín ročne.
(11)
Spaľovacie zariadenie musí byť počas každého diskontinuálneho merania prevádzkované v stabilnom režime a zaťažené reprezentatívne a rovnomerne; čas nábehu a čas odstavovania sa v tejto súvislosti do času diskontinuálneho merania nezapočítavajú. Ak ide o viacpalivové spaľovacie zariadenie, meranie sa vykonáva v čase spaľovania paliva alebo zmesi palív, pre ktoré sa pravdepodobne dosiahne najvyššia úroveň emisií, a v čase, ktorý zodpovedá bežným prevádzkovým podmienkam. Podmienky diskontinuálneho merania podľa § 6 ods. 4 až 7 sa v týchto súvislostiach uplatňujú podľa svojho významu.
(12)
Výsledky monitorovania emisií sa zaznamenávajú, vedú a spracúvajú tak, že je možné kontrolovať dodržiavanie emisných limitov v súlade s ustanovenými alebo s určenými požiadavkami na hodnotenie ich dodržiavania podľa § 34 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona. Sledovanie údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie zmien podmienok monitorovania emisií, sa konkretizuje podľa prílohy č. 6 ods. 2 písm. g) zákona; ak dôjde k podstatnej zmene spôsobu prevádzky spaľovacieho zariadenia vrátane zmeny druhu alebo typu používaného paliva, súčasťou žiadosti okrem náležitosti podľa prílohy č. 6 zákona a náležitosti podľa osobitného predpisu19) je aj informácia, či podmienky monitorovania podľa vydaného povolenia sú stále aktuálne alebo vyžadujú jeho zmenu.
§ 9
Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
(1)
Ak ide o spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre
a)
tuhé znečisťujúce látky,
b)
oxid uhoľnatý,
c)
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, ak pre ne platí emisný limit,
d)
organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík,
e)
oxid siričitý,
f)
plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík,
g)
plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako fluorovodík.
(2)
Okrem údajov podľa odseku 1 sa kontinuálnym meraním zisťuje
a)
objemová koncentrácia kyslíka, tlak a teplota v mieste merania hodnôt emisných veličín,
b)
teplota spalín na vnútornej stene spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu, alebo na inom povolenom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory,
c)
vlhkosť spalín v mieste merania hodnôt emisných veličín, ak sa odoberaná vzorka spalín pred meraním nesuší alebo nie je ani iným spôsobom podľa súčasného stavu techniky kontinuálneho merania a § 7 ods. 2 a 3 vyjadrená na suchý stav.
(3)
Ak sa žiadosťou preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s povolením nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota emisného limitu vzhľadom na látkové zloženie odpadov, charakter a technológiu ich vzniku, prepracovanie a triedenie odpadov a sú aj ďalšie predpoklady na jeho trvalé dodržanie podľa § 11 ods. 7, možno podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona povoliť nahradenie kontinuálneho merania hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku
a)
oxidu siričitého, plynných zlúčenín chlóru a plynných zlúčenín fluóru periodickým meraním alebo nepožadovať žiadne meranie,
b)
oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý periodickým meraním, ak ide o jestvujúcu spaľovňu odpadov s menovitou kapacitou nižšou ako 6 t/h alebo o jestvujúce zariadenie na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou nižšou ako 6 t/h a súčasne, ak trvalé dodržanie emisného limitu preukážu aj výsledky monitorovania.
(4)
Kontinuálne meranie plynných zlúčenín fluóru vyjadrených ako fluorovodík možno nahradiť periodickým meraním, ak sa vykonáva také odlučovanie chlorovodíka z odpadového plynu, ktoré zabezpečuje, že sa trvalo dodržuje hodnota emisného limitu pre plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík; intervaly periodického merania emisií fluorovodíka ustanovujú odseky 5 a 6.
(5)
Údaje o dodržaní emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za
a)
tri mesiace počas prvých dvanástich mesiacov prevádzky,
b)
šesť mesiacov v ďalších rokoch prevádzky, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(6)
Podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona interval periodického merania ťažkých kovov možno predĺžiť namiesto raz za šesť mesiacov na raz za dva roky a polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 namiesto raz za šesť mesiacov na raz za dvanásť mesiacov, ak
a)
emisie danej znečisťujúcej látky vznikajúce pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní odpadov sú za každých okolností menšie ako 50 % z hodnoty príslušného emisného limitu,
b)
odpad, ktorý sa má spaľovať alebo spoluspaľovať sa skladá len z určitých triedených spáliteľných frakcií odpadu, ktorý nie je nebezpečný, pričom tieto frakcie nie sú vhodné na recyklovanie, spĺňa definované kvalitatívne a iné obdobné technické parametre podľa dokumentácie alebo povolenia, a ktorý sa ďalej posudzuje podľa písmena c),
c)
prevádzkovateľ môže dokladmi o kvalite spaľovaných odpadov a výsledkami monitorovania emisií preukázať, že emisie ťažkých kovov alebo polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov sú za každých okolností výrazne nižšie, ako hodnota príslušného emisného limitu; ak nie je odôvodnené inak, za výrazne nižšiu hodnotu sa považuje hodnota emisie, ktorá zodpovedá požiadavke podľa písmena a),
d)
pre trvalé dodržanie podmienok podľa písmen a) až c) sú aj ďalšie predpoklady podľa § 11 ods. 7, ktoré sa uplatňujú podľa ich vlastného významu.
(7)
Čas zotrvania spalín v spaľovacom priestore, najnižšia teplota a obsah kyslíka v spalinách za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu a účinnosť spaľovania odpadu, ak je určená, sa zisťujú kvalifikovaným spôsobom v termínoch a za podmienok, ktoré sa vzťahujú na jednorazové meranie alebo technický výpočet, a to pri najmenej priaznivých podmienkach, ktoré sa očakávajú z hľadiska druhu a množstva spaľovaného odpadu, ak sa v odôvodnených prípadoch podľa § 6 ods. 3 nezisťujú periodicky.
(8)
Ak ide o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
a)
uplatňujú sa podmienky kontinuálneho merania, ktoré ustanovujú odseky 1 až 4, a súčasne podmienky kontinuálneho merania uplatňované pre konkrétne zariadenie podľa § 7, 8 a 11, v ktorom sa odpady alebo z nich vznikajúce odpadové produkty spaľujú spolu s inými palivami alebo samostatne; ak to nainštalovaný automatizovaný merací systém emisií umožňuje, pre znečisťujúce látky a ďalšie veličiny podľa odsekov 1 a 2 sa údaje o dodržaní emisných limitov merajú a vyhodnocujú aj vtedy, ak sa odpady alebo z nich vznikajúce produkty nespaľujú,
b)
uplatňujú sa podmienky periodického merania, ktoré ustanovujú odseky 5 a 6; ak je interval periodického merania pre konkrétne zariadenie, v ktorom sa odpady alebo z nich vznikajúce odpadové produkty spaľujú, šesť mesiacov a kratší, ustanovenie odseku 6 sa nepoužije pre znečisťujúce látky, pre ktoré sa uplatňuje emisný limit pre konkrétne zariadenie,
c)
uplatňujú sa podmienky zistenia a preukázania údajov o dodržaní podmienok prevádzkovania a účinnosti spaľovania odpadu podľa odseku 7, ktoré platia pre konkrétne zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.
(9)
Kontinuálne merania, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov merania a referenčné metódy merania na ich kalibráciu a diskontinuálne merania na určenie koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom plyne, odbery vzoriek a analýzy znečisťujúcich látok vrátane polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov sa vykonávajú v súlade s požiadavkami na
a)
príslušný spôsob merania podľa § 4, 6, 7 a 14 podľa svojho významu,
b)
metodiku podľa § 15.
(10)
Ak ide o podstatnú zmenu alebo celkovú obnovu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktorá môže mať významný negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva alebo na životné prostredie, údaje o dodržaní emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plynných znečisťujúcich látok podľa odsekov 3 a 4 sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvých 12 mesiacov prevádzky po zmene.
(11)
Ak ide spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré podľa povolenia môže spaľovať menej ako 50 t odpadu za rok, zisťovanie údajov o dodržaní emisných limitov sa vykonáva periodickým meraním a parametre podľa odseku 7 sa zisťujú, len ak je to podľa § 6 ods. 3.
(12)
Požiadavky podľa odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na monitorovanie emisií spaľovne výlučne rádioaktívneho odpadu, pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené emisné limity.
§ 10
Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá
(1)
Ak ide o zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisných limitov pre odpadové plyny a celkový organický uhlík a množstvo emisie celkového organického uhlíka zisťujú vo výduchoch, na ktoré sú napojené odlučovacie zariadenia a ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere viac ako 10 kg/h celkového organického uhlíka, ak
a)
neustanovuje inak odsek 3, alebo
b)
v povolení nie je určené kontinuálne meranie pri nižšom hmotnostnom toku celkového organického uhlíka.
(2)
Ak ide o zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a neustanovujú inak odseky 3 a 8, alebo v povolení nie je s prihliadnutím na špecifické prípady podľa § 6 ods. 3 určený kratší interval, periodickým meraním sa údaje o dodržaní emisných limitov pre odpadové plyny zisťujú v intervale najmenej raz za
a)
tri kalendárne roky, ak ide o
1.
prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú klasifikované H-výstražným upozornením,20)
2.
výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere 0,5 až 10 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín, ako podľa prvého bodu,
b)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere menej ako 0,5 kg/h celkového organického uhlíka ostatných zlúčenín, ako podľa písmena a) prvého bodu.
(3)
Merania nie je potrebné vykonávať, ak pre súlad zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá s emisnými požiadavkami ustanovenými v osobitnom predpise21) nie je potrebná koncová technológia na znižovanie emisií.
(4)
Údaje o dodržaní emisného limitu pre zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá pre fugitívne emisie a emisného limitu pre celkové emisie sa zisťujú a preukazujú postupom podľa schválenej ročnej bilancie organických rozpúšťadiel.5)
(5)
Podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel sa množstvo emisie alebo zodpovedajúci výstup organického rozpúšťadla v bilančnom prúde, alebo hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorá je potrebná na zistenie množstva fugitívnej emisie podľa svojho významu, zisťuje
a)
priamym meraním množstva emisie alebo ekvivalentnou metódou jej nepriameho merania, alebo ekvivalentným technickým výpočtom, ak možno preukázateľne zistiť a uplatniť reprezentatívnu hodnotu účinnosti zachytávania organického rozpúšťadla v procese,
b)
krátkym kompletným súborom meraní, chemických analýz alebo iných obdobných technických skúšok bilančného prúdu.
Merania podľa písmen a) a b) nie je potrebné vykonávať opakovane, ak nedôjde k zmene technického zariadenia alebo technológie a nie je pochybnosť o ich reprezentatívnosti pre príslušný rok výpočtu ročnej bilancie; pri pochybnostiach sa postupuje podľa odseku 7.
(6)
Ak sa podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel výstup organického rozpúšťadla v bilančnom prúde alebo hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorá je potrebná na zistenie množstva fugitívnej emisie zisťuje iným ako diskontinuálnym meraním, chemickou analýzou alebo inou obdobnou technickou skúškou, zistená hodnota sa považuje za reprezentatívnu, ak je zistená
a)
osobou, ktorá je na príslušnú skúšku
1.
akreditovaná akreditačným orgánom, ktorý preukáže zhodu najmenej s požiadavkami technických noriem pre príslušnú oblasť posudzovania zhody, úspešne podstúpi vzájomné hodnotenie ich splnenia a uznáva rovnocennosť služieb poskytnutých orgánmi posudzovania zhody, ktoré sú akreditované takýmto akreditačným orgánom,22)
2.
autorizovaná alebo iným obdobným spôsobom oprávnená kompetentným orgánom alebo odbornou inštitúciou, ktorá je uvedená v § 3 ods. 1 písm. i),
b)
podľa metodiky, ktorá zodpovedá požiadavkám na zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty podľa § 15 podľa svojho významu,
c)
s presnosťou, ktorá zodpovedá príspevku daného bilančného prúdu k presnosti zistenia celkového množstva emisie organických rozpúšťadiel,
d)
podľa požiadaviek pre zistenie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho hmotnostného toku, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 3 a vprílohe č. 1, ktoré sa na výpočet výstupu organického rozpúšťadla, diskontinuálne merania a na iné ako oprávnené merania, chemické analýzy alebo iné obdobné technické skúšky uplatňujú podľa svojho významu.
(7)
Ak je pochybnosť o reprezentatívnosti výsledkov súboru diskontinuálnych meraní, chemických analýz alebo iných obdobných technických skúšok, a v ostatných prípadoch podľa § 6 ods. 3, na reprezentatívny výpočet fugitívnych emisií alebo výpočtu celkového množstva emisií v povolení možno určiť podmienku zisťovania podielu organických rozpúšťadiel chemickou analýzou určených bilančných prúdov, vykonávania iných zodpovedajúcich technických skúšok, alebo podmienku reprezentatívneho merania množstva emisie v odpadových plynoch
a)
mimoriadne, súborom jednorazových meraní, alebo iných obdobných chemických analýz alebo technických skúšok,
b)
každoročne, najmä ak ide o zisťovanie podielu organických rozpúšťadiel chemickou analýzou určených bilančných prúdov alebo vykonávanie iných zodpovedajúcich technických skúšok,
c)
periodicky, najmenej raz za časový interval od troch do šiestich kalendárnych rokov.
(8)
Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok inej znečisťujúcej látky v odpadovom plyne, ako prchavých organických zlúčenín, údaje o dodržaní emisného limitu sa zisťujú a preukazujú podľa požiadaviek pre technologické zariadenia.
§ 11
Technologické zariadenia
(1)
Ak ide o technologické zariadenie, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisného limitu a množstvo emisie zisťujú v mieste platnosti emisného limitu, v ktorom hmotnostný tok znečisťujúcej látky môže byť vyšší ako desaťnásobok prahového hmotnostného toku na kategorizáciu a na monitorovanie podľa osobitného predpisu,23) (ďalej len „prahový hmotnostný tok“), ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(2)
Kontinuálne meranie emisných veličín z technologického zariadenia podľa odseku 1 možno nahradiť periodickým meraním, ak sa žiadosťou preukáže, že
a)
zisťovanie reprezentatívnych hodnôt emisnej veličiny neumožňuje súčasný stav techniky kontinuálneho merania podľa § 15 a súčasne priame kontinuálne meranie nemožno nahradiť nepriamym kontinuálnym meraním alebo inou osobitnou podmienkou kontinuálneho merania, ak nedôjde ku zmene súčasného stavu techniky kontinuálneho merania alebo k zmene osobitných podmienok,
b)
hmotnostný tok nie je vyšší ako desaťnásobok prahového hmotnostného toku viac ako 1 000 hodín v kalendárnom roku v ľubovoľných dvoch z troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov prevádzky a sledovanie času prevádzky alebo trvania výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého je hmotnostný tok vyšší sa prevádzkovo eviduje14) a oznamuje ako súčasť oznámenia o emisiách,
c)
podiel množstva emisie znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nie je vyšší ako 10 % z celkového množstva emisií znečisťujúcej látky z technologického zariadenia za kalendárny rok,
d)
najvyššia hodnota emisnej veličiny počas prevádzkových stavov, pre ktoré platí povinnosť dodržiavania emisného limitu, nemôže byť za žiadnych okolností vyššia ako hodnota emisného limitu a sú aj predpoklady jeho trvalého dodržania podľa odseku 7.
(3)
Ak ide o výrobu oxidu titaničitého, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisného limitu a množstvo emisie zisťujú najmenej vo výduchoch s hmotnostným tokom podľa odseku 1 pre
a)
plynný oxid siričitý a oxid sírový vyjadrené ako oxid siričitý vo výduchoch zo zariadení na rozklad, kalcináciu a zahusťovanie odpadovej kyseliny sírovej pri sulfátovom procese výroby,
b)
chlór pri použití chlórového procesu,
c)
tuhé znečisťujúce látky.
(4)
Interval periodického merania je
a)
dvanásť kalendárnych mesiacov, ak je kontinuálne meranie nahradené periodickým meraním, a v prechodnom období do nainštalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
b)
tri kalendárne roky, ak
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane,
2.
je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere,
3.
pre znečisťujúcu látku nie je ustanovený prahový hmotnostný tok,
c)
šesť kalendárnych rokov, ak je
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku,
2.
emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v ročnom priemere,
d)
36 kalendárnych mesiacov, ak ide o prenosné technologické zariadenie.
Uvedené sa neuplatňuje, ak osobitný predpis3) ustanovuje inak, alebo je povolené nahradenie periodického merania technickým výpočtom alebo predĺženie intervalu periodického merania.
(5)
Hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu z technologického zariadenia sa na určenie kontinuálneho merania, jeho nahradenia periodickým meraním a určenie intervalu periodického merania zariadenia uplatňuje podľa najvyššej hodnoty z hodnôt, ktoré sú uvedené v schválenej dokumentácii, sú zistené technickým výpočtom, alebo diskontinuálnym meraním počas prevádzkových stavov, pre ktoré platí povinnosť dodržiavania emisného limitu; najvyššia hodnota sa uplatňuje až do zmeny dokumentácie alebo zmeny technologického zariadenia.
(6)
Ak sa žiadosťou preukáže, že sú najmenej dva trvalé technické alebo technicko-organizačné predpoklady predĺženia intervalu periodického merania a súčasne sa najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny z technologického zariadenia nepresahuje
a)
hodnotu emisného limitu, 12-mesačný interval periodického merania možno predĺžiť až na tri kalendárne roky; uvedené sa neuplatňuje ako ide o prechodné obdobie do nainštalovania automatizovaného meracieho systému emisií,
b)
50 % z hodnoty emisného limitu, trojročný interval periodického merania možno predĺžiť až na šesť kalendárnych rokov.
(7)
Technické a technicko-organizačné predpoklady nahradenia kontinuálneho merania periodickým meraním alebo predĺženia intervalu periodického merania z technologického zariadenia sú
a)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti výrobno-technologického procesu a príslušného výrobno-technologického zariadenia,
b)
pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska emisie rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti palív a surovín,
c)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a príslušného technologického zariadenia na znižovanie emisií znečisťujúcej látky alebo riešenie jej znižovania vlastným výrobno-technologickým procesom,
d)
vlastnosti a systém automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu, procesu na znižovanie emisií a príslušných zariadení,
e)
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov,
f)
funkčný, zdokumentovaný a pravidelne preskúmavaný systém prevádzkovej kontroly a prevádzkovej evidencie14) vrátane sledovania ďalších parametrov a údajov, ako sú uvedené v písmene e), ktoré sú podstatné na dodržanie emisných limitov, najmä zmeny druhu paliva, surovín, podstatnej zmeny technológie alebo spôsobu prevádzky a oznamovanie ich zmien,
g)
zdokumentovaný a dodržiavaný systém udržiavania a obnovy výrobno-technologických zariadení a zariadení na znižovanie emisií,
h)
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
i)
iné vedecké technické predpoklady a zdokumentované technicko-organizačné predpoklady, ako podľa písmen a) až h), ak sa žiadosťou preukáže, že podľa svojho významu platia pre dané technologické zariadenie.
§ 12
Spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania
(1)
Hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania sa zisťuje a jej dodržanie sa preukazuje pre zariadenia, spôsobom, v lehote a podľa požiadaviek v odsekoch 2 až 6 a podľa § 4 až 7, 9, 11, 14 a 15 podľa svojho významu, ak
a)
ju ustanovuje osobitný predpis,3)
b)
je vyjadrená číselnou hodnotou a jednotkou príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny vrátane vyjadrenia jednotkou jeden ako percento, zlomok, pomer alebo podiel.
(2)
Technickým výpočtom podľa § 5 sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania zisťuje, ak sa žiadosťou preukáže, že možno vypočítať reprezentatívnu hodnotu alebo najvyššiu možnú hodnotu veličiny, ktorou je vyjadrená príslušná technická požiadavka a podmienka prevádzkovania a osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
(3)
Ak sa číselná technická požiadavka vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického zariadenia a žiadosťou sa preukáže, že zistenie hodnoty príslušnej veličiny po jeho nainštalovaní neumožňuje súčasný stav techniky merania podľa § 15, a nie sú možné ani osobitné podmienky merania podľa § 6 ods. 6, za technický výpočet sa považuje, aj ak sa zhoda predmetného technicko-konštrukčného riešenia s príslušnou technickou požiadavkou preukáže skúšobným protokolom, správou o skúške, certifikátom alebo iným obdobným dokladom
a)
osoby, ktorá je na príslušnú skúšku alebo inú odbornú činnosť akreditovaná, certifikovaná, autorizovaná alebo iným obdobným spôsobom oprávnená kompetentnou osobou podľa osobitného predpisu5) alebo podľa § 10 ods. 6 písm. a), alebo
b)
inej kvalifikovanej osoby vrátane dokladu riešiteľa alebo výrobcu príslušného zariadenia, ak doklad kompetentnej osoby podľa písmena a) nie je dostupný.
(4)
Jednorazovým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, zisťuje, ak sa nezisťuje technickým výpočtom, neustanovuje inak osobitný predpis,3) alebo nie je určené inak v povolení a
a)
ide o občasné zariadenie,
b)
vzniknú odôvodnené pochybnosti o správnosti technického výpočtu alebo o dodržaní technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 6 ods. 3,
c)
technická požiadavka sa vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického zariadenia a žiadosťou sa preukáže, že periodické meranie hodnoty príslušnej veličiny po jeho nainštalovaní neumožňuje súčasný stav techniky periodického merania a nie sú možné ani osobitné podmienky periodického merania,
d)
ide o technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje na zloženie alebo na iný technický parameter priemyselného, fermentačného, skládkového pyrolýzneho, krakovacieho alebo iného obdobného plynu pred jeho spálením, ktorý sa ako štandardné palivo odvádza do verejnej siete; tým nie sú dotknuté požiadavky prevádzkovateľa verejnej siete na monitorovanie ním určených požiadaviek.
(5)
Periodickým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania zisťuje najmenej jedenkrát za tri kalendárne roky a podľa požiadaviek na diskontinuálne meranie údajov o dodržaní emisných limitov podľa svojho významu, ak
a)
neustanovuje inak osobitný predpis,3)
b)
nie je pre spaľovne odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov ustanovené inak v § 9,
c)
nie je určené inak v povolení alebo v schválenej dokumentácii,
d)
nejde o podmienku prevádzkovania vyjadrenú ako kvalitatívny parameter paliva, ktorá sa zisťuje a preukazuje spôsobom podľa osobitného predpisu,24)
e)
ide o plyn podľa odseku 4 písm. d), ktorý sa neodvádza do verejnej siete; tým nie je dotknuté zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu pri jeho spaľovaní alebo inom používaní, ktorý je určený pre príslušné zariadenie.
(6)
Kontinuálnym meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania zisťuje a jej dodržanie sa preukazuje, ak to
a)
pre spaľovne odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov ustanovuje § 9 ods. 2,
b)
pre ostatné zariadenia, iné ako v písm. a) určuje povolenie alebo schválená dokumentácia,
c)
ustanovuje osobitný predpis,3) alebo
d)
požiada prevádzkovateľ; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek podľa § 7 a 14, ktoré sa na príslušné kontinuálne meranie vzťahujú podľa svojho významu, a vydanie povolenia na nainštalovanie a na prevádzku príslušného automatizovaného meracieho systému.
(7)
Plnenie technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania, ktorá je vyjadrená slovne, monitoruje počas prevádzky zariadenia jeho prevádzkovateľ podľa súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 34 ods. 2 písm. g) zákona alebo podľa schválenej dokumentácie, ak ide o stacionárne zdroje, pre ktoré sa súbor nevypracuje; výsledky monitorovania sa zaznamenávajú v prevádzkovej evidencii podľa § 34 ods. 2 zákona a osobitného predpisu.14)
§ 13
Spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi v okolí stacionárnych zdrojov
(1)
Kvalita ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja sa monitoruje
a)
kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva priamym časovo priebežným meraním hodnôt veličín, ktorými je vyjadrená prípustná úroveň znečistenia ovzdušia a súvisiacich meteorologických parametrov na stálych miestach, alebo kontinuálnym vzorkovaním znečisťujúcich látok v ovzduší a ich následným analytickým stanovením,
b)
periodickým meraním veličín podľa písmena a), ktoré sa vykonáva pravidelným periodickým vzorkovaním alebo periodickým meraním na stálych miestach,
c)
indikatívnym oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „indikatívne meranie“), ktoré sa vykonáva občasným vzorkovaním alebo občasným meraním na stálych miestach,
d)
periodickým meraním alebo indikatívnym meraním obsahu iných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo na iných miestach ako podľa písmena a),
e)
časovo obmedzeným prieskumným oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „prieskumné meranie“), ktorým sa zisťuje potreba a spôsob monitorovania veličín podľa písmen a) až d) a vhodnosť umiestnenia alebo počtu stálych meracích miest
1.
kvality ovzdušia pred uvedením a po uvedení nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
2.
vplyvu jestvujúceho stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v jeho okolí,
f)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) až e).
(2)
Spôsob monitorovania podľa odseku 1, monitorované znečisťujúce látky a ďalšie súvisiace veličiny, počet a rozmiestnenie meracích miest sa určujú s prihliadnutím na
a)
záverečné stanovisko z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,25)
b)
stanovisko organizácie, ktorá zriaďuje a prevádzkuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia a zabezpečuje hodnotenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky (ďalej len „poverená organizácia“),
c)
stanovisko orgánu verejného zdravotníctva,26)
d)
stanovisko obce, na ktorej území sa stacionárny zdroj nachádza, alebo obce, ktorá je emisiami zo stacionárneho zdroja najviac ovplyvnená,
e)
najvyššie očakávané množstvo a škodlivé účinky znečisťujúcich látok, ktoré sú odvádzané zo stacionárneho zdroja a mieru rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
f)
najvyššie očakávané koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší a počet potenciálne ovplyvnených obyvateľov, ktoré sa zistia s použitím zodpovedajúcich modelovacích techník a stratifikačnej metódy odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzdušia,27)
g)
umiestnenie a výsledky blízkych staníc národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia podľa § 7 ods. 1 zákona,
h)
bežný počet meracích miest a bežné množstvo emisie pre určenie podmienky monitorovania kvality ovzdušia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 častiach A a B,
i)
umiestnenie stacionárneho zdroja v aglomerácii alebo zóne, v ktorej je úroveň znečistenia ovzdušia vyššia ako horná medza na hodnotenie kvality ovzdušia alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie kvality ovzdušia,
j)
umiestnenie stacionárneho zdroja v oblasti riadenia kvality ovzdušia,
k)
umiestnenie stacionárneho zdroja v inej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia ako podľa písmena j) alebo výrazne vplývajúceho na kvalitu ovzdušia v tejto oblasti,
l)
uplatnenie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia ako súčasti regulačného poriadku stacionárneho zdroja pre prípady vyhlásenia regulačných opatrení,
m)
možnosti stavu techniky merania kvality ovzdušia podľa odseku 5 a § 15 a primeranosť nákladov na inštaláciu a prevádzku automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia alebo na diskontinuálne meranie,
n)
územné a funkčné prepojenie viacerých vybraných veľkých stacionárnych zdrojov,
o)
vyhodnotenie výsledkov prieskumného merania, ak je určené,
p)
požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí výroby oxidu titaničitého podľa odseku 9, ak ide o nový stacionárny zdroj alebo o jeho podstatnú zmenu, ktorá má vplyv na kvalitu ovzdušia v jeho okolí,
q)
požiadavky na lehotu nainštalovania automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia podľa odseku 10 a na vykonávanie meraní podľa odseku 11.
(3)
Podkladom na určenie podmienky prieskumného merania je stanovisko poverenej organizácie; správu o prieskumnom meraní kvality ovzdušia predloží prevádzkovateľ stacionárneho zdroja do troch mesiacov od posledného odberu vzorky alebo merania na mieste.
(4)
Pri umiestňovaní stálych meracích a stálych vzorkovacích miest sa prihliada na požiadavky na reprezentatívne umiestnenie podľa
a)
osobitného predpisu,28) ktoré sa pre umiestňovanie meracích alebo vzorkovacích miest na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja uplatňujú podľa vlastného významu,
b)
technickej metodiky pre monitorovanie príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny podľa odseku 5.
(5)
Metodika kontinuálneho merania kvality ovzdušia, diskontinuálneho merania kvality ovzdušia, indikatívneho merania a prieskumného merania v okolí stacionárneho zdroja sa volí s prihliadnutím na
a)
referenčné metódy a podmienky ich používania, ktoré ustanovuje osobitný predpis,28)
b)
požiadavky podľa § 15 podľa vlastného významu.
(6)
Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky, ak nie je určené inak v povolení, musia
a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie veličín o kvalite ovzdušia, súvisiacich meteorologických veličín a na zisťovanie ostatných údajov o ovzduší a o prevádzke príslušného stacionárneho zdroja, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní limitnej hodnoty a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa povolenia, ktoré je vydané s prihliadnutím na požiadavky podľa odseku 1, a na výsledky prieskumného merania, ak je v povolení určené,
b)
spĺňať požiadavky na reprezentatívne umiestnenie meracích a vzorkovacích miest podľa odseku 3 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
c)
spĺňať požiadavky a ciele v kvalite údajov a spracovania výsledkov kontinuálneho merania na hodnotenie kvality ovzdušia podľa osobitného predpisu,28)
d)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky podľa súčasného stavu metodík kontinuálneho merania fyzikálno-chemickej veličiny podľa odseku 5 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované; splnenie normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych požiadaviek na technické meracie prostriedky sa preukazuje pred ich nainštalovaním najmä certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokladom o zhode typu inštalovaného technického prostriedku s príslušnou metodikou podľa odseku 5 a s požiadavkami na kvalitu údajov podľa písmena c),
e)
zaznamenávať merané údaje v elektronickej podobe v rozsahu a vo formáte, ktorý zodpovedá požiadavkám súčasného stavu metodík kontinuálneho merania podľa odseku 5 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
f)
verifikovať a zabezpečovať kvalitu meraných údajov postupmi podľa odseku 7 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
g)
zabezpečovať spracovanie a vyhodnocovanie verifikovaných a skontrolovaných štatistických údajov podľa písmena f) o výsledku monitorovania kvality ovzdušia v rozsahu, za podmienok a vo formáte dát, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 časti D a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
h)
poskytovať na hodnotenie kvality ovzdušia a informovania verejnosti podľa § 34 ods. 4 písm. d) zákona do databázy národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia merané údaje v elektronickej podobe v reálnom čase a verifikované a skontrolované údaje a príslušné informácie v elektronickej podobe v lehotách a rozsahu podľa odseku 8, ak v povolení nie je určené inak,
i)
poskytovať poverenej organizácii údaje a informácie o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách v elektronickej podobe v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 6 časti C a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
j)
zabezpečovať chránenie systému a dát proti neoprávneným zmenám vrátane zaznamenávania a identifikovania zmien systému a dát a trvalo umožniť prístup k záznamom o vykonaných zmenách a ich vytlačenie diaľkovo a miestne,
k)
zabezpečovať signalizáciu svojich poruchových stavov a výpadkov napájaní ich vrátane zaznamenávania a identifikovania a zabezpečiť uloženie informácií na 72 a viac hodín,
l)
zabezpečovať snímanie, bezpotenciálový prenos a zaznamenávanie signálov o aktuálnych výrobno-prevádzkových stavoch prevádzok monitorovaných stacionárnych zdrojov, ak sa výstupy systému uplatňujú pri regulácii prevádzky stacionárneho zdroja,
m)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch podľa dokumentácie, povolenia a metodík špecifikujúcich stav techniky kontinuálneho merania a systému kontroly a kvality, ktorý sa uplatňuje v čase ich inštalovania podľa odseku 4 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie vyšpecifikované,
n)
byť zdokumentované v aktuálnej technickej dokumentácii podľa § 34 ods. 4 zákona vrátane prevádzkového predpisu pre zabezpečenie požiadaviek podľa písmen a) až m) a príslušných formulárov pre záznamy o prevádzke a o kontrole kvality; aktuálne dokumenty pre prevádzku a pre systém kontroly a kvality musia byť trvalo dostupné obsluhe meracieho systému,
o)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich písmen,
p)
uchovávať merané a ostatné údaje podľa písmen e) až m) a o) a zmenené dokumenty alebo ich zmenené časti a záznamy o prevádzke a o kontrole kvality podľa písmena o) najmenej päť rokov; ak sa údaje a dokumenty uchovávajú len v elektronickej podobe, musia sa uchovávať na dvoch nezávislých dátových nosičoch a musí byť zabezpečená ochrana dát proti akýmkoľvek zmenám,
q)
byť oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 2 zákona spôsobom a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané a vykonávaná inšpekcia zhody.
(7)
Postup verifikovania a nasledujúceho zabezpečenia kvality údajov o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja musí
a)
zohľadňovať ustanovené požiadavky na kvalitu údajov,28)
b)
zohľadňovať poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti alebo technickými problémami, zohľadňovať merania mimo rozsahu a údaje vykazujúce rýchle zmeny, ako sú príliš veľké poklesy alebo nárasty hodnôt,
c)
korigovať údaje podľa kritérií založených na znalostiach klimatických a meteorologických vplyvov špecifických pre príslušnú lokalitu počas merania,
d)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi, porovnaním s okolitými stanicami, s inými paralelne meranými znečisťujúcimi látkami a štatistickou analýzou s použitím testov smerodajnej odchýlky alebo s použitím regulačných diagramov,
e)
zahŕňať aj priebežné hodnotenie vplyvu prevádzky stacionárneho zdroja a iných osobitných stavov a udalostí na zistené údaje o kvalite ovzdušia, najmä ak sú štatisticky významne vyššie ako bežné hodnoty.
(8)
Predbežné verifikované a skontrolované údaje podľa odseku 7 sa do databázy národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia predkladajú v elektronickej podobe denne za predchádzajúci deň; konečné verifikované a skontrolované údaje vrátane údajov o ich verifikovaní a kontrole a o vplyve prevádzky stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v jeho okolí sa predkladajú v elektronickej podobe do piatich pracovných dní, ak v povolení nie je určené inak.
(9)
Ak ide o výrobu oxidu titaničitého a nadväzujúce výroby, v okolí stacionárneho zdroja sa vykonáva reprezentatívne kontinuálne meranie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok a oxidu siričitého, ak je aplikovaný sulfátový proces, alebo kontinuálne meranie koncentrácie chlóru pri použití chlórového procesu.
(10)
Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia sa nainštaluje
a)
súčasne s uvedením nového stacionárneho zdroja do prevádzky, ak v povolení nie je určené inak, najneskôr do troch rokov od uvedenia stacionárneho zdroja do užívania,
b)
v termíne určenom v povolení na nainštalovanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, najneskôr do troch rokov od určenia podmienky, ak ide o jestvujúci stacionárny zdroj, jestvujúci stacionárny zdroj alebo nový stacionárny zdroj po zmene a ak ide o prieskumné meranie kvality ovzdušia.
(11)
Periodické meranie, indikatívne meranie alebo prieskumné meranie kvality ovzdušia sa vykonáva od
a)
uvedenia nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
b)
termínu, ktorý je určený v povolení, ak ide o prieskumné meranie.
(12)
Kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja preukazuje jeho prevádzkovateľ
a)
správou o platnom výsledku periodického merania, indikatívneho merania alebo prieskumného merania podľa § 58 ods. 7 zákona, ak sa hodnoty parametrov kvality ovzdušia zisťujú diskontinuálnym meraním,
b)
údajmi z automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ktoré podľa § 34 ods. 4 písm. d) zákona prevádzkovateľ poskytuje poverenej organizácii v elektronickej podobe v reálnom čase, ak ide o prvotné údaje, a v lehotách podľa odseku 8, ak ide o predbežné verifikované a skontrolované údaje a o konečné verifikované a skontrolované údaje.
(13)
Prevádzkovateľ môže v okolí stacionárneho zdroja zisťovať kvalitu ovzdušia kontinuálnym meraním, diskontinuálnym meraním alebo indikatívnym meraním, aj keď mu podmienka monitorovania nie je určená; podmienkou použitia výsledkov monitorovania na konania vo veciach ochrany ovzdušia je doloženie súhlasného stanoviska ministerstvom poverenej organizácie, vydanie povolenia, a ak ide o kontinuálne meranie aj preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém kvality ovzdušia podľa odsekov 4 až 12 a jeho úplná kontrola podľa § 14 ods. 3.
§ 14
Kontrola automatizovaného meracieho systému
(1)
Pre automatizovaný merací systém sa vykonáva kontrola
a)
úplná,
b)
periodická.
(2)
Úplná kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva, ak ide o
a)
uvádzanie automatizovaného meracieho systému do prevádzky,
b)
zmenu princípu merania,
c)
zmenu princípu úpravy vzorky plynu,
d)
úplnú obnovu meracích prostriedkov alebo dátového a hodnotiaceho systému,
e)
zistenie nedodržania pracovných charakteristík meracích prostriedkov, alebo prostriedkov dátového a hodnotiaceho systému, ktoré sú určené ako normatívne požiadavky a ostatných normatívnych požiadaviek po uvedení do trvalej prevádzky; ak pre nápravné opatrenie nie je potrebná úplná obnova snímača meracieho prostriedku alebo prostriedkov dátového a hodnotiaceho systému, opakovaná kontrola sa týka len tej normatívnej požiadavky, ktorá nie je dodržaná,
f)
zásadnú zmenu látkového zloženia meraného plynu v dôsledku zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia,
g)
automatizovaný merací systém emisií a zabezpečenie kvality druhej úrovne podľa odseku 7 písm. a).
(3)
V rámci úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo v povolení nie je určené inak, sa na mieste jeho inštalovania podľa svojho významu
a)
vykoná oprávnená kalibrácia29) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na to určených kalibračných prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku na mieste umožňuje,
b)
zistia oprávnenými skúškami
1.
normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania pred ich uvedením do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 a podľa odseku 7 písm. a), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,
2.
ostatné pracovné charakteristiky a obdobné technické požiadavky ako podľa prvého bodu, ak sú určené v povolení,
3.
údaje o správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou, alebo ak takáto nie je, metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metodík podľa § 15 skúška správnosti vykonáva,
c)
vykoná úplná oprávnená inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 6, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia.
(4)
V rámci periodickej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo v povolení nie je určené inak, sa na mieste jeho inštalovania vykoná periodická oprávnená
a)
kalibrácia29) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú kalibráciu meracieho prostriedku na mieste umožňuje,
b)
skúška
1.
normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych technických požiadaviek, ktoré sa pre meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky zisťujú na mieste inštalovania periodicky po ich uvedení do trvalej prevádzky, a to najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 a podľa odseku 7 písm. b), ak ide o automatizovaný merací systém emisií,
2.
ostatných pracovných charakteristík a obdobných technických požiadaviek ako v prvom bode, ktoré sa podľa povolenia zisťujú na mieste inštalovania periodicky po uvedení do trvalej prevádzky,
3.
správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou metódou, alebo ak takáto nie je, metodikou určenou v povolení, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metodík podľa § 15 skúška vykonáva,
c)
inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa § 13 ods. 6, ak ide o kontinuálne meranie kvality ovzdušia, ktoré sú podľa svojho významu aktuálne pre periodickú kontrolu automatizovaného meracieho systému po uvedení do trvalej prevádzky.
Periodická skúška a periodická inšpekcia zhody sa opakuje len pre nedodržanú normatívnu požiadavku podľa odseku 2 písm. e) podľa svojho významu.
(5)
Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva v intervale najmenej raz za kalendárny rok, ak
a)
osobitný predpis3) neustanovuje inak,
b)
kratší interval nie je určený v dokumentácii automatizovaného meracieho systému alebo v povolení alebo
c)
v danom roku nie je nahradená úplnou kontrolou podľa odseku 2 písm. b) až g).
(6)
Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva tak, že odstup medzi dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými kontrolami je najmenej 182 dní; kratší časový odstup je možný, ak sa to uvedie a odôvodní v notifikačnom oznámení.
(7)
Ak nie je pre oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody automatizovaného meracieho systému emisií určené inak v povolení, neustanovuje inak osobitný predpis,3) nie je uvedené inak v schválenej dokumentácii, skúšanie a inšpekcia zhody sa považujú za zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ak sú vykonané podľa technickej normy pre zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov emisií14) alebo metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami pre
a)
zabezpečenie kvality druhej úrovne, ak ide o úplnú kontrolu alebo o periodickú kontrolu vykonávanú v intervale, rozsahu, spôsobom a postupmi pre zabezpečenie kvality druhej úrovne,
b)
každoročnú funkčnú skúšku, ak ide o periodickú kontrolu.
(8)
Dodržanie požiadaviek na automatizovaný merací systém vrátane dátového a hodnotiaceho systému podľa § 22 ods. 4 zákona a § 34 ods. 3 zákona, ak ide o emisie a § 34 ods. 4 zákona, ak ide o kvalitu ovzdušia sa preukazuje správou alebo iným zodpovedajúcom dokladom podľa § 58 ods. 7 zákona o
a)
úplnej alebo periodickej inšpekcii zhody,
b)
kalibrácii meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov,
c)
skúške hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích prostriedkov a správnosti činnosti automatizovaného meracieho systému na mieste jeho inštalovania.
Možnosti členenia a predloženia správy sú uvedené v § 4 ods. 11.
(9)
Osobitné podmienky výkonu kontroly automatizovaného meracieho systému, skrátenie, predĺženie lehoty alebo aj upustenie od oprávnenej technickej činnosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je možné povoliť, ak sa žiadosťou preukáže, že nemožno dodržať podmienky výkonu kontroly automatizovaného meracieho systému ani po vyčerpaní dostupných technických a technicko-organizačných možností na ich zabezpečenie.
§ 15
Požiadavky na metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody
(1)
Odbery vzoriek, analýzy príslušných znečisťujúcich látok, merania prevádzkových parametrov a alternatívne metódy merania pri technickom výpočte musia byť založené na metódach, ktoré umožňujú spoľahlivé, reprezentatívne a porovnateľné výsledky podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Metodiky monitorovania podľa § 3 až 14 musia umožňovať zistenie spoľahlivých, reprezentatívnych porovnateľných a vedecky odôvodnených hodnôt v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.
(3)
Predpokladá sa, že požiadavky podľa odseku 2 spĺňajú metodiky, ktoré sú v súlade s harmonizovanými technickými normami.30)
(4)
Ak harmonizované technické normy podľa odseku 3 nie sú k dispozícii, predpokladá sa, že požiadavky podľa odseku 2 spĺňajú metodiky podľa európskych noriem, medzinárodných noriem, slovenských technických noriem alebo iných národných technických noriem, ktorými sa zabezpečia údaje rovnakej odbornej kvality.
(5)
Ak technické normy podľa odseku 4 nie sú k dispozícií alebo ide o špecifické a odôvodnené prípady, uplatňujú sa alternatívne metodiky podľa osobitného predpisu podľa § 62 písm. j) zákona.
(6)
Výber technickej normy alebo alternatívnej metodiky podľa odsekov 3 až 5 musí byť v súlade s
a)
osobitným predpisom, ktorý sa vzťahuje na danú emisnú požiadavku3) alebo na požiadavku na kvalitu ovzdušia,28)
b)
predpisom príslušného orgánu alebo inštitúcie Európskej únie, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná.31)
(7)
Ďalšie podrobnosti o výbere technickej normy alebo alternatívnej metodiky ustanovuje osobitný predpis podľa § 62 písm. j) zákona. Informácie o metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností sú dostupné aj na internete podľa § 41 písm. n) bod 14 zákona.
(8)
Technické výpočty, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody sa vykonávajú v súlade s najnovším vydaním technickej normy alebo technickej špecifikácie v súlade s požiadavkami na platnosť a používanie oprávnenej metodiky, ktoré ustanovuje osobitný predpis podľa § 62 písm. j) zákona, ak nie je určené inak v schválenej dokumentácii alebo v povolení, alebo ustanovené inak predpismi podľa odsekov 6 a 7.
§ 16
Rozsah, forma a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch oprávnených technických činností
(1)
Na informovanie verejnosti spôsobom a v lehotách podľa § 34 ods. 3 písm. c) prvého bodu zákona a § 58 ods. 7 písm. g) zákona možno predložiť správu o platnom výsledku
a)
diskontinuálneho merania, ak ide o emisie,
b)
inšpekcie zhody, ak ide o automatizovaný merací systém emisií.
(2)
Ak sa verejnosť neinformuje podľa odseku 1 predkladá sa špecifická informácia najmenej v rozsahu:
a)
názov informácie s údajmi o meranom zariadení, jeho umiestnení, meracom mieste, účele merania, meraných emisných veličinách a časového obdobia, za ktoré sa preukazuje dodržanie emisnej požiadavky,
b)
obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO prevádzkovateľa,
c)
kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí,
d)
evidenčné alebo iné obdobné identifikačné číslo informácie,
e)
dátum vydania informácie,
f)
údaje na titulnej strane a súhrn zo správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa osobitného predpisu § 62 písm. j) zákona, okrem špecifických značiek podľa § 58 ods. 7 písm. c) zákona a obsahu správy na titulnej strane,
g)
upozornenie, že táto informácia nie je správou o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 7 zákona a nie je určená na konanie pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.
(3)
Na informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja sa spôsobom a v lehote podľa § 34 ods. 4 písm. f) zákona a § 58 ods. 7 písm. g) zákona zverejňuje správa o platnom výsledku diskontinuálneho merania v rozsahu podľa § 62 písm. j) zákona.
§ 17
Náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti
(1)
Náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti sú v prílohe č. 4.
(2)
Oprávnenú technickú činnosť vrátane vykonania ďalšieho periodického merania pri iných podmienkach podľa § 6 ods. 7 možno vykonať, ak sa oprávnená technická činnosť notifikuje podľa § 58 ods. 5 a 6 zákona a povoľujúci orgán alebo orgán ochrany ovzdušia neoznámia námietky k notifikácii najmenej jeden pracovný deň pred plánovaným dňom výkonu oprávnenej technickej činnosti.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnené technické činnosti, ktoré sú notifikované podľa doterajších predpisov sa vykonajú podľa doterajších predpisov, ak výkon oprávnenej technickej činnosti na mieste platnosti emisnej požiadavky alebo mieste inštalovania automatizovaného meracieho systému začne najneskôr 31. augusta 2023. Oprávnené technické činnosti, ktoré sú vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za platné podľa tejto vyhlášky.
(2)
Údaje o dodržaní emisných limitov sa diskontinuálnym meraním zistia pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného paliva, funkčnej alebo inej prevádzkovej skúške, technickej kontrole alebo revízii, ak je spojená s ich uvedením do prevádzky, ak ide o
a)
stacionárne zdroje a ich zariadenia, pre ktoré platí požiadavka na zistenie a preukázanie údajov o dodržaní emisných limitov diskontinuálnym meraním a do 30. júna 2023 nie sú v súvislej prevádzke viac ako 240 hodín,
b)
občasné zariadenia vrátane záložných palív, ktoré nie sú do 30. júna 2023 uvedené do plánovanej prevádzky.
(3)
Údaje o dodržaní emisnej požiadavky sa zistia a dodržanie danej požiadavky sa preukáže spôsobom a v lehotách podľa § 4 ods. 2, ak ide o zistenie a preukázanie údajov o dodržaní
a)
emisných limitov pri viacerých výrobno-prevádzkových režimoch, pre ktoré neuplynula lehota zistenia a preukázania údajov o ich dodržaní podľa predpisu účinného do 30. júna 2023,
b)
emisnej požiadavky, pre ktorú predpis účinný do 30. júna 2023 neustanovil požiadavku na zistenie a preukázanie údajov o jeho dodržaní,
c)
emisnej požiadavky, pre ktorú nie sú zistené a preukázané údaje o jej dodržaní v lehote podľa predpisu účinného do 30. júna 2023 a ak nie je uložené opatrenie na nápravu.
(4)
Ak ide o jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie a podľa § 8 ods. 6 periodické meranie nie je nahradené technickým výpočtom alebo nie je skrátený interval periodického merania podľa § 6 ods. 3, údaje o dodržaní emisných limitov periodickým meraním sa zisťujú najmenej raz za
a)
tri kalendárne roky, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je väčší ako 20 MW a menší ako 50 MW, s platnosťou do 31. decembra 2024,
b)
šesť kalendárnych rokov, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je
1.
5 MW až 15 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a nižším a plynné palivá, s platnosťou do 31. decembra 2024,
2.
1 MW až 5 MW, s platnosťou do 31. decembra 2029.
(5)
Údaje o dodržaní emisných limitov periodickým meraním sa zisťujú pre zariadenia podľa
a)
odseku 4 písm. a) v intervaloch podľa § 8 ods. 5 písm. b) druhého bodu od 1. januára 2025,
b)
odseku 4 písm. b) prvého bodu v intervaloch podľa § 8 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2025,
c)
odseku 4 písm. b) druhého bodu v intervaloch podľa § 8 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2030.
(6)
Pre stacionárne zdroje a automatizované meracie systémy emisií povolené v termíne podľa § 27 ods. 4 zákona sa požiadavky uvedené v § 7, okrem požiadavky na certifikáciu,13) ak nejde o úplnú obnovu dátového a hodnotiaceho systému, uplatňujú od termínu na vydanie povolenia zdroja podľa § 61 ods. 5 a 6 zákona; splnenie požiadaviek sa zistí v rámci časovo príslušnej úplnej kontroly alebo v rámci periodickej kontroly podľa svojho významu. Do termínu na vydanie povolenia zdroja podľa § 61 ods. 5 zákona, sa na uvedené automatizované meracie systémy emisií a ich dátové a hodnotiace systémy uplatňujú požiadavky v prílohe č. 5 a pre spaľovne rádioaktívneho odpadu v rozsahu určenom v dokumentoch schválených podľa § 61 ods. 6 zákona.
(7)
Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií, ak povoľujúci orgán neurčí inak, sa v lehotách a spôsobom podľa § 34 ods. 3 písm. c) druhého bodu zákona, zasielajú a zverejňujú kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí a za
a)
kalendárny mesiac aj údaje podľa prílohy č. 5 časti C bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. a), c), e), f),
b)
kalendárny rok aj údaje podľa prílohy č. 5 časti C bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. e) a f), bodu 6 písm. a) a b).
§ 19
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 20
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Milan Chrenko v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 249/2023 Z. z.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA POSTUP VÝPOČTU MNOŽSTVA EMISIE, O JEDNOZNAČNEJ EMISNEJ ZÁVISLOSTI A O ZISŤOVANÍ REPREZENTATÍVNEHO INDIVIDUÁLNEHO EMISNÉHO FAKTORA A REPREZENTATÍVNEHO HMOTNOSTNÉHO TOKU

1.
Postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky musí
a)
umožňovať výpočet technicky odôvodneného množstva emisie podľa súčasného stavu poznania prírodných a iných technických zákonitostí, ktoré sa vzťahujú na príslušnú technológiu, výrobno-prevádzkové režimy a na ďalšie nevýrobné stavy,
b)
mať zdokumentované spôsoby a podmienky zisťovania, evidovania a dokumentovania hodnôt veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu, ktoré musia vychádzať z údajov vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sa merajú, zisťujú a dokumentujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie,
c)
vychádzať z výpočtových vzťahov množstva emisie, ktoré sa uplatňujú v národnom emisnom informačnom systéme; iné výpočtové vzťahy sú možné, len ak sa preukáže, že poskytujú presnejší výsledok,
d)
obsahovať údaje o nepresnosti merania alebo iného zisťovania hodnôt jednotlivých veličín vo funkčnom výpočtovom vzťahu podľa písmena b) vo forme rozšírenej neistoty pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti (k = 2) alebo iného obdobného údaja o nepresnosti vrátane jej kvalifikovaného odhadu, ak o rozšírenej neistote nie sú dostupné priame technické údaje.
2.
Emisná závislosť na výpočet množstva emisie je jednoznačná, ak
a)
sa v technológii nepoužívajú odlučovacie zariadenia alebo sa znečisťujúca látka v konkrétnom odlučovacom zariadení neodlučuje – emisný stupeň je vyšší ako 90 % alebo účinnosť odlučovania je menšia ako 10 %,
b)
ju možno vyjadriť funkčným vzťahom medzi množstvom emisie znečisťujúcej látky a vybranými technicko-prevádzkovými parametrami,
c)
funkčný vzťah podľa písmena b) nezávisí od režimu prevádzkovania,
d)
hodnoty vybraných technicko-prevádzkových parametrov podľa písmena b) sa zisťujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie.
3.
Reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zisťuje ako podiel hmotnosti emisie znečisťujúcej látky vypustenej do ovzdušia a sumárnej hodnoty vzťahovej veličiny za zvolenú časovú periódu merania počas takého vybraného výrobno-prevádzkového režimu a vybraných hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, ktoré sú z hľadiska celoročnej prevádzky reprezentatívne a zistený individuálny emisný faktor umožňuje vypočítať najpravdepodobnejšie množstvo emisie aj počas iných výrobno-prevádzkových režimov.
Ak nemožno zistiť jednu reprezentatívnu hodnotu pre viacero výrobno-prevádzkových režimov alebo pre celoročnú prevádzku, reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zistí pre každý aktuálny výrobno-prevádzkový režim podľa siedmeho a ôsmeho bodu. Uvedené sa vzťahuje aj na reprezentatívny individuálny hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje ako podiel hmotnosti emisie znečisťujúcej látky za jednotku času.
4.
Vzťahovou veličinou na zistenie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora je vhodná veličina v závislosti od vlastností technológie a možností zistenia jej reprezentatívnej hodnoty, najmä
a)
jednotkové množstvo spáleného paliva alebo spotrebovanej suroviny,
b)
jednotkové množstvo produkcie, výrobku,
c)
jedna várka, šarža alebo vsádzka,
d)
iný prevádzkový parameter podľa vlastností konkrétnej technológie.
Vzťahovou veličinou na zistenie reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku je čas prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, pre ktoré sa zisťuje množstvo emisie.
5.
Vzťahová veličina je reprezentatívna, ak
a)
množstvo vzťahovej veličiny je kvalifikovane zisťované, ak je to dostupné s použitím kalibrovaného, justovaného alebo iným obdobným spôsobom potvrdeného, kontrolovaného prevádzkového meracieho zariadenia,
b)
množstvo vzťahovej veličiny za kalendárny rok alebo iný čas zisťovania je podľa možnosti priebežne meracím systémom integrované, zaznamenávané a prevádzkovo evidované,
c)
emisie znečisťujúcej látky nezávisia od parametrov vzťahovej veličiny vo väčšom rozsahu ako podľa siedmeho bodu, alebo ak to nie je možné, príslušné vplyvové parametre sa kvalifikovane zisťujú, zaznamenávajú, prevádzkovo evidujú a pri výpočte emisií zohľadňujú,
d)
hodnoty veličín podľa písmen a) až c) sa zisťujú, zaznamenávajú a prevádzkovo evidujú spôsobom podľa platnej prevádzkovej evidencie,
e)
je vyjadrená ako menovateľ limitného emisného faktora, všeobecného emisného faktora alebo publikovaného emisného faktora, alebo umožňuje verifikovanie zistenej hodnoty reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku najmä teoretickým výpočtom alebo porovnaním s publikovanou hodnotou.
6.
Množstvo vzťahovej veličiny počas periódy diskontinuálneho merania emisií sa zmeria priamo alebo zistí technickým výpočtom z výsledkov meraní hmotnosti vstupov a analýz palív a surovín; konkrétny spôsob a postup sa volí individuálne v závislosti od vlastnosti technológie, stavu techniky diskontinuálneho merania, dokumentácie, systému prevádzkovej kontroly a evidencie, nainštalovaných prevádzkových meracích prostriedkov a požiadaviek na reprezentatívnosť vzťahovej veličiny podľa piateho bodu a na reprezentatívnosť výrobno-prevádzkového režimu podľa siedmeho a ôsmeho bodu.
7.
Reprezentatívny výrobno-prevádzkový režim na zistenie množstva emisie je taký vybraný režim z hľadiska výrobkov, palív a surovín, ak ich môže byť viacej, výrobnej kapacity alebo prevádzkového výkonu a z hľadiska súvisiacich hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odlučovacích zariadení, od ktorých emisie závisia, pri ktorom rozšírená neistota výpočtu množstva emisie za celé obdobie zisťovania množstva nie je podľa možnosti väčšia ako 30 %.
8.
Ak reprezentatívna hodnota individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku môže závisieť od hodnôt technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín, polotovarov, výrobných a odlučovacích zariadení vo väčšej miere, ako zodpovedá 30 % rozšírenej neistote (ďalej len „parametrická veličina“), musí sa
a)
reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny individuálny hmotnostný tok vztiahnuť aj na jednotkové množstvo parametrickej veličiny, najmä na jednotkový obsah znečisťujúcej látky v palive alebo v surovine, alebo na definovanú hodnotu iného parametra podľa významu parametrickej veličiny,
b)
súčasne s meraním emisií a so zistením príslušného množstva vzťahovej veličiny zistiť kvalifikovaným spôsobom aj hodnota parametrickej veličiny; uplatňujú sa spôsoby podľa piateho a šiesteho bodu podľa vlastného významu.
9.
V správe o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti sa okrem ostatných náležitosti podľa § 58 ods. 7 zákona uvádza aj názor na reprezentatívnosť výsledku merania reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku a odporúčanie, ako ich aplikovať na výpočet vypusteného množstva emisie z hľadiska charakteristík reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu, nepresnosti merania hodnôt vzťahových a parametrických veličín s prihliadnutím na požiadavky podľa prvého bodu písm. c) a d).
10.
Ak ide o diskontinuálne merania údajov podľa § 3 ods. 1 písm. f), ktoré sa uplatňujú súčasne na výpočet množstva emisie a na zistenie údajov o dodržaní emisného limitu podľa § 6, 8 až 11 alebo zistenia údajov o dodržaní technickej požiadavky alebo podmienky prevádzkovania podľa § 12, počty jednotlivých meraní v jednej sérii merania a periódy trvania jednej série sú uvedené v prílohe č. 2 časti D.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 249/2023 Z. z.
OSOBITNÉ PODMIENKY KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV O DODRŽANÍ EMISNÉHO LIMITU VO VYBRANÝCH PRÍPADOCH

1.
Priame kontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej látky, ak ide o technologické zdroje, a meranie objemového prietoku a vlhkosti, ak ide o stacionárne zdroje, možno nahradiť nepriamym kontinuálnym meraním, pri ktorom sa hodnoty kontinuálne meranej veličiny vypočítajú podľa potvrdenej funkčnej závislosti z hodnôt iných kontinuálne alebo diskontinuálne meraných vybraných technicko-prevádzkových parametrov palív, surovín a technológie, najmä tepelného príkonu alebo výkonu.
2.
Ak ide o iné stacionárne zdroje ako spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, možno vykonávať kontinuálne meranie súčasne na dvoch meracích miestach s použitím spoločného meracieho systému, ak
a)
meracie miesta sú na jednom stacionárnom zdroji alebo jeho zariadení,
b)
merané plyny majú obdobné a primerane stabilné zloženie – na meranie nie je potrebná zmena meracieho rozsahu; prípustná je taká zmena meracieho rozsahu, ktorá nevyžaduje zmenu kalibračnej závislosti,
c)
sa z oboch meracích miest vykonáva kontinuálne vzorkovanie, systém zabezpečí automatizovanú kontrolu polohy prepínacích ventilov ako nezávislý stavový signál polohy ventilov a blokovanie merania pri poruchách vzorkovania,
d)
sa zmeria reprezentatívna hodnota meranej veličiny za celý časový interval integrovania emisnej veličiny, spravidla striedavé merania v cykle, ktorý sa rovná jednej štvrtine intervalu integrovania, pričom celkový čas merania v jednom meracom mieste nie je kratší ako polovica intervalu integrovania emisnej veličiny.
3.
Možno vykonávať kontinuálne meranie v spoločnom mieste odvodu odpadových plynov z viacerých zariadení, výrobných liniek alebo iných obdobných častí toho istého stacionárneho zdroja, pre ktoré platia rovnaké požiadavky na hodnotenie dodržiavania emisných limitov, a údaje o dodržaní emisných limitov možno vyhodnotiť formou
a)
váženého priemeru emisných limitov, ak je s postačujúcou presnosťou zabezpečené kontinuálne meranie alebo zodpovedajúci výpočet tepelného príkonu rôznych spaľovacích zariadení alebo podielu objemového prietoku odpadových plynov z ostatných zariadení stacionárneho zdroja,
b)
porovnania s hodnotou emisného limitu, ak je pre zariadenia rovnaký a je technicky vyriešené zabránenie riedenia odpadového plynu prisávaním z neprevádzkovaných zariadení, najmä meraním a blokovaním dátového a hodnotiaceho systému podľa signálu uzatváracej aparatúry, kontrolou tesnosti, meraním podtlaku alebo prepočtom na zvolený obsah vhodného referenčného plynu.
4.
Možno vykonávať kontinuálne meranie v spalinovode zo skupiny kotlov, ktoré spaľujú rovnaký druh paliva, v spalinovode každého kotla, alebo v jednotlivých spalinovodoch toho istého kotla, a hodnotiť splnenie požiadaviek na hodnotenie dodržiavania emisného limitu určeného pre celé zariadenie v každej skupine, v každom kotle alebo v každom spalinovode samostatne.
5.
Možno vykonávať kontinuálne meranie jednej znečisťujúcej látky alebo zvolenej chemickej veličiny reprezentujúcej skupinu znečisťujúcich látok, pre ktoré platí emisný limit, najmä organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), redukovaných zlúčenín síry vyjadrených ako sulfán, jednotlivých kovov alebo ich skupiny kontinuálnym meraním koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok a splnenie požiadaviek dodržania emisného limitu hodnotiť podľa najmenšieho limitu alebo po prepočítaní na látku s najvyšším stechiometrickým prepočtovým koeficientom.
6.
Ak sa emisný limit vzťahuje na skupinu znečisťujúcich látok, možno merať len jednu znečisťujúcu látku a dopočítavať podiel ďalších látok. Ak ide o oxidy dusíka, možno merať oxid dusnatý a dopočítavať oxid dusičitý, alebo aj aerosól kyseliny dusičitej a ak ide o oxidy síry, možno merať oxid siričitý a dopočítavať oxid sírový, alebo aj aerosól kyseliny sírovej, ak podiel dopočítavaných znečisťujúcich látok je 20 % a menej a súčasne je dostatočne konštantný.
7.
Ak je emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia, kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého a stupňa odsírenia sa vykonáva, ak je odsírenie riešené ako
a)
samostatná časť technológie, paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého na výstupe z odsírovacieho zariadenia a na vstupe do odsírovacieho zariadenia po prepočte paralelných koncentrácií na rovnaké stavové a referenčné podmienky a po zohľadnení vypočítaného stupňa odsírenia na podiel spáliteľnej síry na vstupe do spaľovacieho zariadenia, ktorá sa nespálila alebo odlúčila pred vstupom do odsírovacieho zariadenia; denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta ako priemerná hodnota z platných jednotlivých priemerných hodnôt za čas integrovania, ktorý je spravidla 60 minút,
b)
súčasť zariadenia na spaľovanie palív, kontinuálnym meraním koncentrácie oxidu siričitého na výstupe zo spaľovacieho zariadenia a výpočtom stupňa odsírenia z množstva vypusteného oxidu siričitého a z množstva spáliteľnej síry vyjadrenej ako oxid siričitý vnesenej palivom do spaľovacieho zariadenia za deň.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 249/2023 Z. z.
NÁLEŽITOSTI NOTIFIKÁCIE OPRÁVNENEJ TECHNICKEJ ČINNOSTI

1.
Notifikácia oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 5 a ods. 6 zákona musí obsahovať:
a)
identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti
1.
názov prevádzkovateľa,
2.
adresa umiestnenia zdroja,
3.
(VAR) PCZ, ak je pridelené,
4.
zariadenie zdroja,
5.
časť zariadenia – ak existuje takéto členenie,
b)
údaje o výkone plánovanej technickej činnosti najmä
1.
účel oprávnenej technickej činnosti,
2.
zisťované údaje alebo vykonávané technické činnosti podľa svojho významu,
3.
kapacita a odôvodnenie, ak nebude oprávnená technická činnosť vykonávaná pri menovitej kapacite; údaje o kapacite a odôvodnenie poskytuje prevádzkovateľ, ktorý zodpovedá za ich správnosť,
4.
pri viacrežimových prevádzkach, plánovaný režim prevádzky predmetu oprávnenej technickej činnosti,
c)
plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti,
d)
meno zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa, s ktorým je notifikácia prerokovaná,
e)
podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo osoby splnomocnenej konať v mene štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu.18)
2.
Ďalej sa v notifikácii oprávnenej technickej činnosti uvádza, či na výkon oprávnenej technickej činnosti sú vydané osobitné podmienky. Ak tieto povoľujúci orgán určil, oprávnená osoba uvedie číslo rozhodnutia, ktorým sú vydané, alebo priloží časť rozhodnutia, v ktorej sú tieto ustanovené.
3.
Ak budú počas výkonu oprávnenej technickej činnosti využité iné podmienky merania v uvedených prípadoch podľa prílohy č. 2 časť B, uvedené sa popíše do poznámky k notifikácii oprávnenej technickej činnosti.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 249/2023 Z. z.
POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE MERANIE EMISIÍ, AUTOMATIZOVANÉ MERACIE SYSTÉMY A NÁLEŽITOSTI PROTOKOLOV Z KONTINUÁLNEHO MERANIA EMISIÍ PLATNÉ PRE PRECHDONÉ OBDOBIE PODĽA § 18 ODS. 6

A. Kontinuálne meranie emisií a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií
1.
S koncentráciou znečisťujúcej látky sa súčasne kontinuálne priamo alebo nepriamo merajú hodnoty objemového prietoku a hodnoty ďalších referenčných a stavových veličín, najmä objemovej koncentrácie kyslíka, tlaku, teploty a vlhkosti, ak je to na vyjadrenie hodnoty emisnej veličiny alebo zistenia vypusteného množstva emisie potrebné; kontinuálne meranie vlhkosti nie je potrebné, ak sa odoberaná vzorka plynu pred meraním suší alebo je iným spôsobom podľa súčasného stavu techniky kontinuálneho merania vyjadrená na suchý plyn.
2.
Ak je najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušnej technickej normy pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií13) preukázané a počas prevádzky kontrolované, že inštalovaný automatizovaný merací systém emisií zabezpečuje oddelenie vlhkosti najmenej na úrovni podľa príslušnej metodiky kontinuálneho merania, zvyšková vlhkosť sa neuvažuje a výsledok merania sa považuje za vyjadrený na suchý plyn, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
3.
Osobitné podmienky kontinuálneho merania údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky vo vybraných prípadoch sú uvedené v prílohe č. 3; tým nie je dotknuté určenie iných osobitných podmienok kontinuálneho merania alebo aj upustenie od oprávneného merania podľa § 8 až 11 a § 44 ods. 2 písm. c) a d) zákona, ak nie sú možné ani osobitné podmienky zisťovania údajov alebo preukázania dodržania určeného emisného limitu diskontinuálnym meraním podľa § 6 ods. 6. Po uvedení automatizovaného meracieho systému emisií do prevádzky možno kontinuálne meranie nahradiť periodickým meraním alebo technickým výpočtom, ak podmienky nahradenia kontinuálneho merania periodickým meraním alebo technickým výpočtom podľa prílohy č. 3 a § 8 až 11 sa podľa svojho významu
a)
zabezpečia podstatnou zmenou zariadenia alebo jeho časti, alebo
b)
sú podľa výsledkov kontinuálneho merania a prevádzkovej evidencie14) dodržané najmenej počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ak v § 8 až 11 nie je ustanovené inak.
4.
Automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení,
a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie emisných veličín, súvisiacich stavových a referenčných veličín a ostatných údajov o prevádzke automatizovaného meracieho systému a zariadenia, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek a množstva emisie z daného zariadenia podľa odsekov 1 až 3 a § 8 až 11,
b)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky na automatizovaný merací systém, jeho meracie analyzátory a ostatné meracie a súvisiace prostriedky, na presnosť výsledkov vrátane reprezentatívneho umiestnenia meracích a vzorkovacích miest v prostredí, v ktorom sú nainštalované podľa metodiky na meranie reprezentatívnej hodnoty danej veličiny podľa § 15; splnenie normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych požiadaviek sa pri vydaní súhlasu na nainštalovanie preukazuje najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušných technických noriem pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií,13)
c)
spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak sa podľa súčasného stavu techniky a metodík podľa § 15 kalibrujú,
d)
spĺňať požiadavky na správnosť meracej, kalibračnej alebo inej zodpovedajúcej funkcie automatizovaného meracieho systému, ktoré sú ustanovené ako limitná hodnota 95 % intervalu spoľahlivosti5) a v ostatných prípadoch požiadavky na správnosť, ktoré sú určené v povolení podľa súčasného stavu metodík kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15,
e)
mať hornú hranicu meracieho rozsahu, ktorá sa rovná najmenej najvyššiemu násobku určenej emisnej požiadavky podľa požiadaviek jej dodržania, ktorý je zväčšený o interval spoľahlivosti, ak je pre dané zariadenie a emisnú požiadavku určený; ak súčasný stav techniky umožňuje viacrozsahové meranie a automatizovanú zmenu rozsahu, musí uvedenú požiadavku spĺňať aspoň jeden merací rozsah,
f)
byť chránené proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času, náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a ďalších systémových údajov v súlade so stavom techniky automatizovaného merania v čase inštalovania automatizovaného meracieho systému emisií vrátane zaznamenania a úplného identifikovania každej zmeny a osoby vykonávajúcej akúkoľvek zmenu konfigurácie automatizovaného meracieho systému,
g)
zabezpečovať bezpotenciálový jednosmerný prenos stavových signálov o prevádzke stacionárneho zdroja a spätných výstupných signálov automatizovaného meracieho systému, ak sa používajú v sústave riadenia technológie alebo na regulovanie činnosti v programe na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 zákona alebo smogovom regulačnom pláne podľa § 13 zákona,
h)
zabezpečovať signalizáciu, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku elektrického napájania; pri výpadku napájania zabezpečiť uloženie informácií za 72 a viac hodín,
i)
zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95 % z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak,
j)
zabezpečovať technickú správnosť a validovať prvotné namerané údaje najmenej postupmi podľa odseku 5,
k)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy,
l)
spĺňať požiadavky na technicky správne hodnotenie dodržiavania určenej emisnej požiadavky kontinuálnym meraním, ktoré ustanovuje osobitný predpis5) alebo povolenie,
m)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy,
n)
zaznamenávať výsledky kontinuálneho merania vo forme protokolov z kontinuálneho merania; požiadavky na ich vyhotovovanie, uchovávanie a na náležitosti ustanovujú odseky 7 a 8,
o)
umožňovať sprístupnenie a vytlačenie údajov podľa písmena f) a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému v reálnom čase diaľkovo a miestne orgánom štátnej správy podľa § 34 ods. 3 písm. g) zákona a aj ich vloženie do informačného systému § 34 ods. 3 písm. c) zákona,
p)
umožňovať spracovanie údajov na informovanie verejnosti o znečisťovaní životného prostredia podľa § 34 ods. 3 písm. c) druhého bodu zákona,
q)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich písmen a) až p),
r)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch najmenej podľa
1.
príslušných metodík uvedených v písmene b) a
2.
technických noriem pre systémy zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne; ak príslušná metodika podľa písmena b) neurčuje špecifické požiadavky na zabezpečenie kontroly a kvality tretej úrovne, kontrola a kvalita tretej úrovne sa považuje za zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky, ak je vykonávaná v súlade s požiadavkami technickej normy a technickej normalizačnej informácie alebo iným obdobným technickým špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vo veci zabezpečovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií,16)
s)
byť zdokumentované v aktuálnej dokumentácii podľa § 20 ods. 16 zákona vrátane príslušného prevádzkového predpisu pre prevádzku, pre zabezpečenie požiadaviek podľa písmen a) až q) a dokumentácie systému kontroly a kvality tretej úrovne a príslušných formulárov pre záznamy o prevádzke a o kontrole kvality podľa písmena r) a aktuálne dokumenty pre prevádzku a pre systém kontroly a kvality musia byť trvalo dostupné obsluhe meracieho systému; zmenené dokumenty alebo ich zmenené časti a záznamy z kontrol prevádzky a kvality tretej úrovne sa uchovávajú najmenej päť rokov,
t)
byť oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 2 zákona spôsobom, v rozsahu a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané a vykonávaná inšpekcia zhody.
5.
Postup validovania prvotných údajov musí podľa svojho významu
a)
zohľadňovať najmenej požiadavky, ktoré ustanovuje príslušná metodika pre kontinuálne meranie, spracovanie, validovanie a vyhodnocovanie meraných údajov vrátane integrity spracovania a prenosu dát, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa § 15,
b)
zohľadňovať najmä poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti alebo technickými poruchami, meraniami mimo rozsahu a údajmi, ktoré vykazujú rýchle zmeny, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam technológie,
c)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi pri porovnateľných prevádzkových režimoch, porovnanie s hodnotami pre iné paralelne merané znečisťujúce látky alebo referenčné veličiny alebo s teoreticky najvyššími alebo najnižšími hodnotami a štatistickou analýzou trendov najmä s použitím testov smerodajnej odchýlky alebo s použitím regulačných diagramov.
6.
Druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií sú uvedené v časti C tejto prílohy.
7.
Protokoly z kontinuálneho merania emisií sa vyhotovujú v štátnom jazyku17) a uchovávajú najmenej päť rokov. Ak sa spracované výsledky zaznamenávajú a uchovávajú v elektronickej podobe na dvoch nezávislých dátových nosičoch, ako podpísaný listinný alebo elektronický dokument18) sa uchovávajú len čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu a ročné protokoly.
8.
Zisťovať údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ, aj keď to § 8 až 11 neustanovujú; podmienkou je preukázanie splnenia požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa bodov 1 až 7 a jeho kontrola podľa § 14.
B. Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisnej požiadavky a množstva emisie
1.
Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo emisný stupeň sa zisťujú a spracúvajú ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty. Ak je emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo emisný faktor, zisťujú a spracúvajú sa len priemerné denné hodnoty, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
2.
Jednotlivá priemerná hodnota sa zisťuje ako priemerná hodnota emisnej veličiny za časový interval integrovania podľa požiadaviek dodržania emisnej požiadavky, ktoré ustanovuje osobitný predpis;3) skrátený časový interval integrovania emisnej veličiny podľa prílohy č. 3 alebo iný časový interval podľa tretieho bodu sa považujú za interval, ktorý zodpovedá určenej emisnej požiadavke. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisťujú počas ustálenej prevádzky zariadenia, začínajúc a končiac časom prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky.
3.
Iný ako ustanovený časový interval integrovania emisnej veličiny možno povoliť, ak súčasný stav techniky kontinuálneho merania emisií neumožňuje zistiť presnú hodnotu emisnej veličiny za určený časový interval integrovania. Iný časový interval integrovania má byť podľa možnosti čo najbližšie určenej požiadavke na interval priemerovania; podmienky hodnotenia platnosti jednotlivej priemernej hodnoty podľa štvrtého bodu a piateho bodu musia byť v závislosti od intervalu spracovania meraného signálu celočíselné.
4.
Ako prvá jednotlivá priemerná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku sa spracúva hodnota, ktorá sa začína polnocou (od 0.00 h) alebo prvým vyhodnocovaným časovým intervalom, počas ktorého je čas prevádzky zariadenia, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky, dve tretiny a viac z času integrovania jednotlivej priemernej hodnoty; obdobne sa spracúva aj posledná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku.
5.
Jednotlivá priemerná hodnota emisnej veličiny je na posudzovanie dodržania emisného limitu platná, ak
a)
sa zistí ako priemerná hodnota za dve tretiny a viac časového intervalu integrovania emisnej veličiny pri analógovom spôsobe spracovania signálu meracieho systému a obdobnom spôsobe merania,
b)
sa vypočíta ako aritmetický priemer najmenej z dvoch tretín čiastkových platných údajov pri intervalovom (diskrétnom) spôsobe spracovania meraného signálu a čas medzi intervalmi spracovania signálu je najviac tri minúty, pri 10-minútovom intervale najviac jedna minúta, ak v osobitných prípadoch podľa stavu techniky nie je nevyhnutný iný interval,
c)
prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky alebo výpočty hmotnostného toku sa vykonajú na základe priemerných hodnôt paralelne meraných stavových a referenčných veličín a objemového prietoku odpadového plynu, časovo zodpovedajúcich jednotlivej priemernej hodnote, ak sa v odôvodnených prípadoch nepostupuje podľa písmena d),
d)
sa prepočty podľa písmena c) vykonali s použitím náhradných hodnôt príslušných veličín v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami a oprávnenosť ich použitia prevádzkovateľ odôvodnil,
e)
prevádzka, pracovné charakteristiky automatizovaného meracieho systému a prepočty sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.
6.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za deň, hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a emisného stupňa sa vyhodnocuje ako aritmetický priemer platných jednotlivých priemerných hodnôt príslušnej emisnej veličiny za deň. Priemerné denné hodnoty emisného faktora sa zisťujú a vyhodnocujú za čas ustálenej prevádzky zariadenia za deň. Priemerná denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta spôsobom podľa jedenásteho bodu.
7.
Denné priemerné hodnoty sú na posudzovanie dodržania emisnej požiadavky platné, ak sú zistené z platných jednotlivých priemerných hodnôt podľa piateho bodu a ich počet zodpovedá najmenej dvom tretinám času prevádzky zariadenia, počas ktorého v príslušnom dni platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, pričom však z dôvodu najmä poruchy, kontroly a údržby automatizovaného meracieho systému môžu byť neplatné alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného systému nevyhodnotené najviac tri jednotlivé priemerné hodinové hodnoty alebo najviac šesť jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení.
8.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako 48-hodinový priemer, ten sa vypočíta ako priemer z dvoch po sebe nasledujúcich platných denných priemerných hodnôt vrátane medziobdobí pri zmene kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho roka. Ako prvý 48-hodinový priemer v kalendárnom roku alebo v kalendárnom mesiaci sa označuje hodnota vypočítaná z poslednej platnej priemernej dennej hodnoty v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a z prvej platnej priemernej dennej hodnoty v nasledujúcom kalendárnom roku alebo v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Uvedené sa podľa svojho významu uplatňuje aj vtedy, ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako plávajúci priemer za iný ustanovený počet po sebe nasledujúcich dní.3)
9.
Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za mesiac alebo za iný ustanovený prevádzkový čas,3) hodnota priemeru hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a emisného stupňa sa vyhodnocuje ako aritmetický priemer platných denných priemerných hodnôt za príslušný mesiac alebo za iný ustanovený prevádzkový čas.
10.
Ak sa vyhodnocuje neprekročenie určeného percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt z jednotlivých priemerných hodnôt z hodnoty určenej emisnej požiadavky alebo jej násobku za časové obdobie ustanovené osobitným predpisom,3) na začiatku hodnoteného času sa vypočíta najvyšší možný počet prekročení za celé obdobie. Pri neceločíselnej hodnote sa od 0,1 najvyšší možný počet prekročení zaokrúhľuje smerom hore. Požiadavka sa vyhodnotí ako nesplnená, ak je počet prekročených jednotlivých priemerných hodnôt vyšší ako najvyšší možný počet prekročení, aj keď obdobie určeného hodnotenia nie je ukončené. Skutočný percentuálny podiel prekročení sa počíta priebežne od začiatku určeného obdobia z počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt, počas ktorých platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky.
11.
Ak je emisný limit určený ako stupeň odsírenia, kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého a stupňa odsírenia sa vykonáva, ak je odsírenie riešené ako
a)
samostatná časť technológie, paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého na výstupe z odsírovacieho zariadenia a na vstupe do odsírovacieho zariadenia po prepočte paralelných koncentrácií na rovnaké stavové a referenčné podmienky a po validácii vypočítaného stupňa odsírenia na podiel spáliteľnej síry na vstupe do spaľovacieho zariadenia, ktorá sa nespálila alebo odlúčila pred vstupom do odsírovacieho zariadenia; denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta ako priemerná hodnota z platných jednotlivých priemerných hodnôt za čas integrovania, ktorý je spravidla 60 minút,
b)
súčasť zariadenia na spaľovanie palív, kontinuálnym meraním koncentrácie oxidu siričitého na výstupe zo spaľovacieho zariadenia a výpočtom stupňa odsírenia z množstva vypusteného oxidu siričitého a z množstva spáliteľnej síry vyjadrenej ako oxid siričitý vnesenej palivom do spaľovacieho zariadenia za deň.
12.
Ak pre vybrané zariadenie a vybranú znečisťujúcu látku ustanovuje osobitný predpis3) iné podmienky platnosti jednotlivej priemernej hodnoty a priemernej dennej hodnoty, ustanovenia tretieho bodu až jedenásteho bodu sa neuplatňujú.
13.
Množstvo emisie za kalendárny rok sa zisťuje ako súčet množstiev emisií znečisťujúcej látky za jednotlivé dni. Poplatkový režim sa vyhodnocuje podľa požiadavky na dodržanie emisného limitu vyjadreného ako priemerná denná hodnota. Ak požiadavky na dodržanie emisného limitu vyjadreného ako priemerná denná hodnota nie sú určené, poplatkové režimy sa vyhodnocujú podľa požiadavky dodržania emisného limitu vyjadreného ako priemerná hodnota za kalendárny mesiac. Z dôvodu najmä poruchy, kontroly a udržiavania automatizovaného meracieho systému možno do poplatkového režimu so základným poplatkom zaradiť množstvo emisie najviac za počet neplatných alebo z dôvodu udržiavania nevyhodnotených dní podľa časti A, bodu 4 písm. i); ďalšie neplatné alebo z dôvodu udržiavania nevyhodnotené dni sa vyhodnocujú ako množstvo vypustené pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu.
14.
Množstvo emisie za deň sa zisťuje výpočtom zo vzájomne zodpovedajúcich hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky a objemového prietoku odpadových plynov, ak je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s dokumentáciou, povolením a s požiadavkami podľa časti A tejto prílohy vrátane časov, keď neplatí povinnosť dodržiavať emisné limity, a množstiev emisií počas osobitných stavov automatizovaného meracieho systému podľa pätnásteho bodu a šestnásteho bodu. Ak sa hodnota objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín zisťuje kontinuálnym meraním, podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania hodnôt veličín, ktoré sú určené pre znečisťujúce látky, sa vzťahujú aj na meranie týchto veličín.
15.
Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín možno na výpočet a vyhodnotenie údajov o dodržaní určeného emisného limitu a výpočtu množstva emisie použiť spriemerovanú hodnotu danej veličiny z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
16.
Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému koncentrácie znečisťujúcej látky možno na výpočet množstva emisie v závislosti od časového trvania prerušenia merania použiť spriemerovanú hodnotu koncentrácie z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu. Ak ide o prekročenie meracieho rozsahu, možno použiť schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
C. Druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií
1.
Na vyhodnotenie a preukázanie dodržania určeného emisného limitu sa vyhotovuje
a)
denný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie jednotlivých priemerných hodnôt s časom integrovania kratším ako 24 hodín, priemerných denných hodnôt alebo vyhodnocovanie plávajúceho priemeru za ustanovený počet dní,
b)
mesačný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie priemerných denných hodnôt, priemerných mesačných hodnôt, 48-hodinových priemerov alebo ustanoveného percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt, ktoré nepresiahnu určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku za mesiac (mesačný percentil),
c)
ročný protokol, ak je požiadavkou dodržania určeného emisného limitu vyhodnocovanie priemerných mesačných hodnôt, priemerných ročných hodnôt alebo percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt, ktoré nepresiahnu určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku za rok (ročný percentil).
2.
Na vyhodnotenie a preukázanie množstva emisií sa vyhotovuje
a)
denný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej dennej hodnoty,
b)
mesačný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej mesačnej hodnoty,
c)
ročný protokol a súhrnné vyhodnotenie množstva emisií za kalendárny rok.
3.
Na zdokumentovanie a preukázanie podmienok zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania a prevádzky automatizovaného meracieho systému podľa prílohy č. 3 a časti A tretieho a štvrtého bodu a časti B tejto prílohy, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky, podľa dokumentácie a podľa určených podmienok sa vyhotovuje najmä
a)
aktuálny dátový (prípadový) protokol o meraných veličinách, o prevádzke stacionárneho zdroja, o konfigurácii a o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
b)
protokol o technických požiadavkách a podmienkach prevádzkovania, ak to ustanovuje osobitný predpis3) alebo podmienka monitorovania určená v povolení,
c)
protokol o prevádzke stacionárneho zdroja a jeho zariadení, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého bodu písm. c) alebo druhého bodu písm. c),
d)
protokol o stavových a referenčných veličinách, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého bodu písm. c) alebo druhého bodu písm. c),
e)
protokol o konfigurácii vyhodnocovacieho systému a o jeho zmenách,
f)
procesný protokol o prevádzke automatizovaného meracieho systému,
g)
diagnostický protokol automatizovaného meracieho systému.
4.
Denný protokol obsahuje podľa požiadaviek dodržania určenej emisnej požiadavky časti B tejto prílohy, metodík kontinuálneho merania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky, podľa dokumentácie a podľa určených podmienok najmä
a)
jednotlivé priemerné hodnoty v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou hodnotou s časovým a vecným označením hodnoty, ktorá
1.
nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (len časové označenie), ak je taká požiadavka určená,
2.
presahuje horné vymedzenie podľa prvého bodu a nepresahuje určený násobok hodnoty emisnej požiadavky, ktorý je zväčšený o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená; ak sa vyhodnocuje dodržanie viacerých násobkov určenej emisnej požiadavky, jednotlivé priemerné hodnoty sa rozčlenia a označia podľa jednotlivých násobkov,
3.
presahuje horné vymedzenie podľa druhého bodu alebo podľa prvého bodu, ak požiadavka dodržania určenej emisnej požiadavky podľa druhého bodu nie je určená,
4.
je vypočítaná s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných hodnôt,
5.
je určená náhradným výpočtom pri neplatnej hodnote,
b)
označenie časových intervalov zisťovania jednotlivých priemerných hodnôt podľa výrobno-prevádzkových režimov a stavov, počas ktorých neplatí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky, podľa stavov monitorovacieho systému, podľa poplatkového režimu, a celkový čas prevádzky,
c)
jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou jednotlivou priemernou hodnotou v členení podľa druhov palív alebo produktov,
d)
priemernú dennú hodnotu a jej označenie, ak je vyššia ako hodnota určenej emisnej požiadavky zväčšená o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená alebo je neplatná,
e)
údaje o technicko-prevádzkových parametroch, tepelných príkonoch a konštantách použitých pri výpočtoch a vyhodnocovaní dodržania modifikovaného váženého priemeru určených emisných limitov, ak sa zisťujú,
f)
odôvodnenie použitia náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a jednotlivej priemernej hodnoty stanovenej kvalifikovaným rozborom,
g)
identifikačné údaje a kódy osôb oprávnených meniť konštanty a parametre automatizovaného meracieho systému v členení podľa vykonaných zmien,
h)
označenie protokolu, identifikačné údaje prevádzkovateľa, zariadenia a meracieho miesta,
i)
označenie meraných znečisťujúcich látok, určené emisné požiadavky a modifikované vážené priemery emisných limitov, ktoré časovo zodpovedajú jednotlivým priemerným hodnotám, ak sa zisťujú,
j)
hodnoty prepočítavacích koeficientov, intervalov spoľahlivosti a ich zmien vrátane času ich nastavenia a zmeny,
k)
počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej určeného násobku, a ich podiel z celkového počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt za deň a od začiatku hodnoteného obdobia, ak je taká požiadavka dodržania určenej emisnej požiadavky určená,
l)
počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej určeného násobku, a ich podiel z celkového počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt za deň a od začiatku hodnoteného obdobia, ak je taká požiadavka dodržania emisnej požiadavky určená,
m)
počet platných a neplatných jednotlivých priemerných hodnôt a podiel neplatných hodnôt z celkového času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné požiadavky,
n)
priemerné hodnoty stavových a referenčných veličín, ak ich meranie je potrebné,
o)
množstvo emisie znečisťujúcej látky a údaje potrebné na jeho výpočet, najmä váženú priemernú koncentráciu znečisťujúcej látky, objem vypustených odpadových plynov, množstvo spáleného paliva podľa druhu, množstvo výrobku, množstvo inej vzťahovej veličiny,
p)
údaje potrebné na vedenie prevádzkovej evidencie podľa osobitného predpisu,14) ak sa zisťujú kontinuálnym meraním,
q)
ďalšie údaje podľa dokumentácie a podmienok určených v povolení alebo v platnej dokumentácii.
5.
Mesačný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä
a)
priemerné denné hodnoty, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca v postupnom poradí s časovým a vecným označením priemernej dennej hodnoty, ktorá
1.
nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (len časové označenie), ak je taká požiadavka určená,
2.
presahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka určená,
3.
je vypočítaná s použitím nedostatočného počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt,
b)
celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa štvrtého bodu písm. b) v členení po dňoch a celkove za mesiac,
c)
priemernú hodnotu za kalendárny mesiac a jej označenie, ak sa nedodržala požiadavka, ktorá sa vyhodnocuje za mesiac,
d)
počet platných a neplatných priemerných denných hodnôt,
e)
počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku, a ich podiel z celkového počtu platných priemerných denných hodnôt, ak sa vyhodnocuje dodržanie určeného podielu,
f)
počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo jej násobku, a ich podiel z celkového počtu platných priemerných denných hodnôt, ak sa vyhodnocuje dodržanie určeného podielu,
g)
údaje podľa štvrtého bodu písm. h) až q) za kalendárny mesiac,
h)
podpis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom prevádzkovateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu, ak je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu a protokol sa nepredkladá a neuchováva v elektronickej podobe, podpísaný podľa osobitného predpisu.18)
6.
Ročný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä
a)
priemerné hodnoty za mesiac, počnúc prvým mesiacom kalendárneho roka, a ich označenie, ak nie je nedodržaná určená emisná požiadavka, ak sa vyhodnocuje za mesiac,
b)
priemernú hodnotu za rok a jej označenie, ak nie je nedodržaná určená emisná požiadavka, ak sa vyhodnocuje za rok,
c)
celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa štvrtého bodu písm. b) v členení po mesiacoch a celkove za rok,
d)
údaje podľa štvrtého bodu písm. f) až q) za kalendárny rok,
e)
údaje podľa piateho bodu písm. d) až f) za kalendárny rok,
f)
podpis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom prevádzkovateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu, ak sa protokol nepredkladá a neuchováva v elektronickej podobe podpísaný podľa osobitného predpisu.18)
7.
Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní určeného emisného limitu, ktoré sa vyhodnocujú podľa 48-hodinových priemerov alebo ako plávajúci priemer za určený počet dní, obsahujú údaje podľa štvrtého bodu až šiesteho bodu podľa svojho významu. Prvotné namerané údaje, ktoré zodpovedajú hodnotám za zvolený čas integrovania čiastkovej hodnoty a ktorých dodržanie sa nehodnotí, sa v protokoloch neuvádzajú, ak nie je v povolení určené inak.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 249/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).
1)
§ 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu (Ú. v. EÚ L 312, 3. 12. 2019), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (Ú. v. EÚ L 212, 17. 8. 2017), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2119 z 20. novembra 2015, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe veľkoplošných materiálov na báze dreva (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).
3)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu, Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu (Ú. v. EÚ L 312, 3. 12. 2019).
4)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.
5)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
6)
Napríklad STN EN ISO 11771 Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup (ISO 11771) (83 4512), STN ISO 11222 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie neistoty časového priemeru pri meraniach na zisťovanie kvality ovzdušia (83 5514), STN EN ISO 20988 Ochrana ovzdušia. Návod na odhad neistoty merania (ISO 20988) (83 4102).
7)
§ 15 ods. 3 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
8)
§ 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 20 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
STN EN ISO 80000-1. Veličina a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1) (01 1301).
11)
§ 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov (83 4106).
14)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr.
15)
Súbor STN EN 17255 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát (83 4519) a súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov (83 4106).
16)
STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov (83 4520).
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
19)
§ 20 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 31 ods. 6 a nasl. vyhlášky č. 248/2023 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011) (01 5210), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256). STN EN ISO/IEC 17040 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (ISO/IEC 17040) (01 5264).
23)
Príloha č. 12, III. časť vyhlášky č. 248/2023 Z. z.
24)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív.
26)
§ 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad STN ISO 9359 Ochrana ovzdušia. Stratifikačná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzdušia (83 5512).
28)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia.
29)
§ 17 ods. 5 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
31)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb. o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, Smernica EP a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).