247/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

247
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 27. júna 2023
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)
jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 eura,
b)
osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Soňa Gaborčáková v. r.